Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inngår samhandlingskompetanse?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inngår samhandlingskompetanse?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Inngår samhandlingskompetanse?
Hva slags leger trenger samfunnet i fremtiden? Inngår samhandlingskompetanse? Studieplanseminar Februar 2015, Anita Iversen

2 TPS Interprofessional Education med, fra og om hverandre
Definisjon ”Interprofessional Education occurs when two or more professions learn with, from and about each other to improve collaboration and the quality of care” (CAIPE 2002) CAIPE is the UK based Centre for the Advancement of Interprofessional Education Centre for the Advancement of Interprofessional Education Og hva betyr det: Å lære MED, AV og OM hverandre?

3 Noen definisjoner Uni-profesjonell utdanning:
Studentene er fra samme disiplin/profesjon Kunnskapsinnhold og ferdigheter rendyrkes Multi-profesjonell utdanning: Studenter fra ulike disipliner møtes for å lære definerte problemstillinger/tema Ulike perspektiver legges til grunn- aldring kan konseptualiseres som en fysisk eller biologisk prosess, en psykologisk prosess eller et sett av karakteristiske trekk Interprofesjonell utdanning (IPE): Studenter fra ulike profesjonsutdanninger lærer sammen i team Samhandlingen kjennetegnes av integrerte bidrag fra ulike profesjoner i lys av innspill fra andre profesjoner The hallmark of IPE is the type of cognitive and behavioural change that occurs: participants understand the core principles and concepts of each contributing discipline and are familiar with the basic language and mindsets of the various disciplines. Prior to participating in IPE, students must have basic knowledge and skills related to their own profession. Clark, P.G. (1993), Journal of Interprofessional Care, 7(3), p

4 Hvordan lærer medisinerstudentene i NY studieplan?

5 Hvorfor TPS? Møte utfordringer i dagens og morgendagens helsevesen – Samhandlingsreformen Helse- og sosialpersonell må jobbe sammen for å kunne ivareta pasientens behov på en god måte Pasienten i fokus = «pasientens helsetjeneste» TPS-kompetanse er en nødvendig del av helse- og sosialpersonellets kompetanse TPS må LÆRES – det kommer ikke av seg selv

6 TPS- erfaringer - internasjonalt
USA, Canada og Storbritannia er ledende Abu-Rish E. et.al.(2012) Current trends in interprofessional education of health sciences students: A literature review. Journal of Interprofessional Care; 26(6), I Storbritannia har ca 75 % av relevante utdanningsinstitusjoner TPS som en del av utdanningstilbudet i helse- og sosialfaglig utdanning Barr H, Helme M, D`Avrey L. (2014) Review of of Inteprofessional Education in the United Kingdom ( ) I Norden har Linköping vært en foregangsinstitusjon med TPS-satsing siden 1986, både med fellesemne første studieår og etter hvert også med studentdrevne sengeposter på sykehus Wilhelmsson M. et.al (2009). Twenty years experiences of interprofessional education in Linköping – ground breaking and sustainable. Journal of Interprofessional Care; 23(2), Amee- IPE som eget område for eksellense? Tverrprofesjonell samarbeidslæring (IPE) er et internasjonalt satsingsområde innen høyere utdanning, blant annet inspirert og drevet frem av WHO (ref). Abu-Rish sin studie viser imidlertid at kun i underkant av 30% av TPS-oppleggene var inkludert i studentenes formelle utdanningsløp med uttelling i form av ECTS.

7 Strategi 2020 Helsefak «Videreutvikle og implementere tverrprofesjonell samarbeidslæring» «Skape og videreføre samarbeidsarenaer i spesialist- og primærhelsetjenesten» «Helsefak skal tilby opplæring i tverrprofesjonelt samarbeid i alle helsefaglige utdanninger»

8 UiT Norges arktiske universitet Det helsevitenskapelige fakultet
Bioingeniør Bsc og Msc Ergoterapeututdanning Farmasi BsC og Msc Fysioterapi Bsc og Msc neurologisk fysioterapi og psykosomatisk fysioterapi Legestudium Psykologi prof.studium, BSc og Msc Radiografi Sykepleie Bsc og Msc Tannpleier Tannlege Helsesøster Jordmor

9 TPS Innføring ved Helsefak

10 TPS = praksisnære læringssituasjoner
Studenter fra to til flere studieprogram møtes i praksis (kommune, sykehjem eller sykehusavdeling). Møter og undersøker felles pasient sammen. Diskuterer funn, vurdering og mulig behandling fra hver sin synsvinkel. = «potent» Trigger læring. Felles case diskuteres i tverrprofesjonell gruppe – evt på nett Simuleringstrening på ferdighets- og simuleringssenter. Tverrprofesjonell studentgruppe. Dokke som responderer på tiltak. Filmes – diskuteres i etterkant. Studentbemannede sykehjems/sykehusposter. Studenter tar fullt ansvar for inneliggende pasienter. Under veiledning.

11 Mål for TPS Siste studieår for BSc studentene, 5.studieår de lengre utdanningene Mål: Alle studenter skal ha hatt tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksis i løpet av studietiden. Ulike møtearenaer

12 HEL-0700 Fellesemne for 10 studieprogram i første semester.
10 studiepoeng Delvis nettbasert, delvis i fysiske gruppemøter og seminarer Ca 700 studenter Læringsmål knyttet til etikk og kommunikasjon Kunnskap om helsevesenet Sykdom/helse og kultur Informasjonskompetanse og lesing og skriving av akademisk tekst

13 Planlegging: Studentdrevet sykehjemsavdeling Tromsø
Farm Sykepl Med Fys Ergo Odo Radio Bio Tannp Psyk Sosialfag/ Barnevern Helses Jordm Master (andre) 1.år HEL – 0700 Fellesemne 10 studiepoeng. Første semester 2.år Legemiddelhåndtering UNN (OBS Farm 4.år) Skyggepraksis. Studenter i praksis «skygger» en annen profesjon i arbeid Smerteprosjekt Sykehjem Tromsø kommune Prosjekt Midt-Troms (TPS-praksis) Kommunehelsetjeneste Bardu og Lenvik Siste/ nest- siste Studie år INTER-SIM Ferdighets og simuleringssenter (FOSS) (FOSS) Alderspsykiatri/pasientforløp UNN/klinikk, poliklinikk, hjemmebesøk Planlegging: Studentdrevet sykehjemsavdeling Tromsø Planlegging: Studentdrevet sykehusavdeling UNN Planlegging: Universitetshelsesenter på Campus Etablert Under planlegging/pågående I startfasen

14 Hva fordrer suksess med TPS?
I følge ny review: Lawis et al. 2014: Barriers and enablers that influence sustainable interprofessional education: a litterature review. Statlig/ institusjonell finansiering Faculty development rundt kunnskap om TPS Organisering som støtter implementering av TPS i fagplan/studieplan Eierskap og forpliktelse av alle profesjoner/disipliner som er involvert i TPS programmene

15 Forskning - utfordringer
Det etterlyses: «Hva er effektiv TPS?» Når? (før eller etter grunnutdanning?) Hvor? (På campus, eller i klinikken?) Hvordan? (simulering eller gruppearbeid) Hvem? (hvilke studentgrupper?`) Veiledere? (lærere eller praksisveiledere?) Hvordan påvirker det helsetjenesten Det savnes langsgående forskning på TPS. Hvordan virker det i det lange løp?

16

17 Prosjekt Midt-Troms Prosjektleder: Bente Norbye
Aksjonsforskningsprosjekt Samarbeid med helsetjenesten i Lenvik og Bardu kommune Tverrprofesjonell praksis i to uker med TPS-grupper: lege, fysio, sykepleie og ergoterapi. Helsetjenesten velger (kompliserte) pasienter. Studentene undersøker, vurderer og diskuterer sammen. Foreslår tiltak TPS-veileder Fagspesifikk kontaktperson for kvalitetssikring

18 Piloter Tromsø vår 2015 Skape felles læringssituasjoner for studentene der de er i sin ordinære praksis = «Den pragmatiske løsning» Konkrete pasientsituasjoner. Tverrprofesjonelt samarbeid. Piloter vår 2015: - «smerteprosjektet» = medisin, fysio og sykepleierstud. - «legemiddelhåndtering» = farmasi og sykepleierstud. «Akuttmedisin, simulering» = medisin, sykepleie og radiografstudenter

19 Pilotene Smerteprosjektet (fysio, medisin, sykepleie) andre….
Tromsø kommune, sykehjem Møter felles pasient Legemiddelhåndtering (farmasi, sykepleie) Samtidig i praksis på avdelinger UNN Følger samme pasient Akuttsimulering (medisin, sykepleie, radiograf) Gjennomgår ulike scenarioer simulering Filming, gjennomgang og evaluering av situasjonene i etterkant

20 Planer og ideer Forankret i fakultetets strategiplan

21 Studentgrupper i sykehjem «Universitetssykehjem».
I samarbeid med kommunen definere ett eller flere «universitetssykehjem» Studentgrupper jobber sammen rundt konkrete læringsmål Rehabilitering- og aktiviseringsplan for utvalgte pasienter Polyfarmasiproblematikk Tannhelse hos eldre Forberdingsprosjekter Ulik sammensetning, ulike læringsmål. Må være relevant for studentgruppene

22 Studentdrevet sengepost på sykehus eller sykehjem
UNN Studentgrupper har to-ukers praksis, har ansvar for i fellesskap å drive avdelingen Utformes i samarbeid med UNN

23 Samarbeidslæring pasientforløp i alderspsykiatri (har fått midler til utvikling)
Sykepleie-fysio- og medisinstudenter: Gruppe 1: Innlagt pasient, følges frem til utskriving og en stund etter. Gruppe 2: Poliklinisk pasient følges i poliklinikken og hjemme.

24 Universitetshelsesenter
Tverrprofesjonelt bemannet helsesenter Alle ansatte har deltidsstilling på universitetet Tverrprofesjonell praksisarena Undervisningsarena Forskning og fagutvikling

25 Et enkelt – men lærerikt forslag:
Skyggepraksis – «shadowing» Studenter i praksis får følge en annen profesjon i en dag i deres vanlige virke Skriver logg etterpå Diskuteres i seminar når de er tilbake fra praksis

26 Mulig samarbeid helse og sosialutdanninger
Psykisk helse og rus. Studenter møtes i konkrete praksissituasjoner Avdelinger på UNN (styrt av sosialtjenesten på UNN) Studenter møtes i pasientsituasjoner Skriving og lesing akademisk tekst : kan de bruke vårt nettbaserte opplegg? Kommunikasjon, etikk og relasjonskompetanse. Kan helsefagstudenter lære av sosialfagstudentene?

27 Erfaringer fra Midt-Troms prosjektet
Det må jobbes tett med praksisfeltet, forberede holdninger til TPS Forankre i ledelsen på praksisstedet Behøves minst en dedikert person på praksisstedet. KOMBINERTE STILLINGER Veilederopplæring. Å veilede tverrprofesjonelle grupper Tverrprofesjonell kompetanse må inn som en del av faculty development Må jobbes med/mot motstand i studieprogrammene («mister» studentene noe?) Forankring på fakultets – institutt- og studieprogramnivå FELLES PRAKSISPERIODER? To uker høst, to uker vår. OBS! Forskningsbasere TPS, følgeforskning, evaluering

28 Flere fordringer Samarbeid med praksisfeltet – motivasjon – informasjon – organisering - forankring Mål for læringsutbytte må formuleres Økonomi? Få studentene med – de er våre beste ambassadører 

29 Til tross for diverse utfordringer:
Studentmøter på tvers stimulerer til læring Studentene får utfordret sin egen profesjonskunnskap i møtet med de andre De lærer å verdsette andres kompetanse Lærerike situasjoner Møter med pasienter trigger læring

30 Lesestoff Tidsskrift Journal of Interprofessional Care
Medical Education Ny bok Willumsen, E og Ødegård A (2014) Tverrprofesjonelt samarbeid – et samfunnsoppdrag. Oslo: Universitetsforlaget


Laste ned ppt "Inngår samhandlingskompetanse?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google