Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiverkoordinatorforum i Bodø 27.januar 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiverkoordinatorforum i Bodø 27.januar 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Rådgiverkoordinatorforum i Bodø 27.januar 2015
Ramme for økta: Informere om forsøket: Nav-veileder i videregående opplæring Redegjøre for nye oppgaver og erfaringer Innspill til løsning av oppdraget Mål: Se til at rådgiverkoordinatorforum har nødvendig kunnskap om OB og Nav-forsøket, slik at Av-dir og Udir kan foreta gode tiltak og vurderinger Agenda: Nav-veiledere i videregående skole: mål og metoder OB – hva er det? Hva er utfordringene og hvordan kan vi løse oppdraget

3 Bakgrunn og mål Nav-veiledere i videregående skole er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet. Av-dir er eier av forsøket med Udir og HD som samarbeidspartnere Startet i AV-dir i 2012 som en del av Ny Giv prosjektet og videreført i KD`s «Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring» Mål: helhetlig bruk av tiltak og tjenester fra NAV i Vgs, med mål om økt gjennomføring i videregående opplæring

4 Mål: Nav-veildere i videregående opplæring
Hovedmål: Forebygge frafall i videregående opplæring og legge til rette for varig integrering i arbeidslivet Tett sektorovergripende individuell oppfølging av de enkelte elev/ungdom Utprøving av hensiktsmessige tiltak og tjenester, fokus på kombinasjonsløsninger og parallellitet i bruk av tjenester fra flere sektorer Utvikling av organisatorisk modell for samarbeid på tvers av sektor og forvaltningsnivå Særlig fokus på utprøving av overgangstiltak mellom skole og arbeid

5 Kunnskap om frafall- hva vet vi?
Forsøket bygger på erfaring og kunnskap om frafall fra videregående opplæring og levekårsutfordringer/sosiale problemer/integrering i arbeid Skolevansker – svikt i grunnleggende ferdigheter (lese/skrive/regne) Marginalisert ungdom Fattigdomsproblematikk – «sosial arv» Helseproblemer (rus) Livsinnhold – svak motivasjon for eget liv Årsaksstrukturen er både: Individuell, institusjonell og strukturell

6 Modell for forsøk med Nav-veileder i vgs i 2015
PPT/OT/rådgiver/helse Ungdom i risikosonene skole

7 Modell for Nav-veileder i videregående skole
Nav-veileder 4 dager på vg-skole og 1 dag på lokalt NAV-kontor som ungdomskontakt Rektor er daglige leder og har ansvar sammen med Nav-veileder og koordinerer den daglige driften Nav har ansvar for tjenestene og tiltakene NAV veileder yter Nav-veileder inngår i skolens ungdomsteam

8 Hvorfor Nav-veiledere i videregående skoler?
Faglig perspektiv på Navs oppgave: Tidlig intervensjon Lavterskeltilbud Trygg og lite stigmatiserende møteplass mellom ungdom og NAV Koordinert og helhetlig kartlegging fra flere sektorer Oppsøkende oppfølging/tett individuell oppfølging

9 Mål: «Nav-veiledere i videregående skoler»
Målgruppe: Primær målgruppe: «Ny-giv ungdommer» i aldersgruppen år som får individuell tilpasset opplæring og kombinasjonstiltak i regi av «Bedre gjennomføring» Sekundær målgruppe: Ungdom som holder på å falle ut av videregående opplæring grunnet stort fravær eller svakt faglig utbytte, og som har behov for tjenester og tiltak fra NAV med fokus på sosiale tjenester

10 Hvorfor et slikt sektorovergripende arbeid?
Vi har mål om en bedre koordinert og helhetlig oppfølging av samtidige tjenester Modellen for samarbeid som prøves ut bygger på kunnskap om: Betydning av konkret kunnskap om hverandres tjenester og tiltak Betydning for felles arena for konkret samarbeid Betydning av forankrede avtaler om samarbeid

11 Piloter Nav-veilder i vgs
Det er etablert 7 piloter med Nav-veiledere i vgs skole pr desember 2014: Oslo (Stovner og Hellerud vgs) Akershus (Jessheim vgs) Hedmark (Stor Hamar vgs) Vest-Agder (Kvadraturen + Vennesla vgs) Rogaland (Godalen vgs) Troms (Tromsø Maritime og Breivika vgs) Finnmark (Alta, Karasjok og Kautokeino vgs, Hammerfest) Det legges til rette for 2 årlige nettverksamlinger Evalueres av Høgskolen i Oslo og Akershus /AFI

12 Videreutvikling i 2015 -Utvidet OP 14-15
I Prop1 (2015) for Arbeids- og helsedep. er foreslått følgende: «Det er et mål å etablere en pilot i hvert fylke i løpet av Pilotene skal brukes i fylkesmannen og Nav-fylke sitt i arbeid med erfaringsspredning lokalt» (Prop. 1 s. 101). Det er avsatt midler i Prop`en for flere nye fylker så dette er høy prioritet

13 Vi skal rekruttere flere skoler i 2015
Kriterier for utvelgelse av skoler Antall elever Skoleslag Betydelig frafallsproblematikk Arbeider aktivt med frafall Rektor Pedagogisk utviklingsarbeid Skolen samarbeider med eksterne Organisert ungdomsteam på skolen Kriterier Begrunnelse Antall elever: 500 eller flere Skolen bør ha en viss størrelse for å kunne «finansiere» en Nav-veileder i 4 dagers jobb Skoleslag: Yrkesfaglig studieretning på skolen Det er yrkesfaglige studieretninger på skolene som tydeligst erfarer frafallsproblemet, derfor nødvendig med mest mulig erfaring fra dette skoleslag (gjerne i kombinasjon med studiespesialiserende) Har en betydelig frafallsproblematikk Skolen bør ha Høy frafallsprosent Mange elever med høyt fravær Mange elever med svake eller synkende faglige resultater Arbeider aktivt med frafall Skolen har tiltak/strukturer for oppfølging av elever som står i fare for å falle fra (høyt fravær, synkende faglige resultat) Rektor har vært ved skolen i mer enn to år Det er viktig at rektor har legitimitet i lærerpersonalet Pedagogisk utviklingsarbeid ledes av rektor Rektor prioriterer pedagogisk utviklingsarbeid som viktig i eget arbeid og har erfaring fra utviklingsprosesser i eget kollegium Skolen har godt samarbeid med andre eksterne samarbeidspartnere (helse, sosial, arbeidslivet, karrieresentra) Frafall er et sammensatt og komplekst fenomen, og en må se eleven som et helt menneske Rådgiverne, OT, PPT og andre skoleinterne tjenester er godt organisert og samarbeid seg imellom og med skolens øvrige personale/rektor Disse er støtteressurser, som anvendt fornuftig vil støtte godt opp om skolens oppdrag med å sikre god opplæring for alle elever i videregående skole/forebygge og hindre frafall

14 Evaluering HIOA/AFI har fått evalueringsoppdraget (virkemiddelevaluering) Evalueringen har disse målene: 1. NAVs rolle i Ny GIV-Oppfølgings­prosjektet (som er et samarbeid mellom NAV/OT om oppfølging av ungdom under 20 år) for å få mer erfaring med og kunnskap om helhetlig bruk av tiltak og tjenester fra NAV i kombinasjon med tilrettelagt opplæring fra utdanningssektoren 2. Følge­evaluering med analyse av resultater av forsøket og de samarbeidsmodellene som er utviklet lokalt.

15 Kommentarer og spørsmål
FM/fylkeskommunene blir viktig i utvelgelse av både skole og Nav- kontor Hvilken rolle kan rådgivere spille i utvelgelse Innspill til kriterier for utvelgelse av vg skoler? Hvordan kan vi utnytte den interne kompetansen på en best mulig måte?


Laste ned ppt "Rådgiverkoordinatorforum i Bodø 27.januar 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google