Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergen Museum Et forskningsbasert museum. Organisasjonskart for Bergen Museum Universitetsstyret Styret for Bergen Museum Publikums- seksjonen Direktør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergen Museum Et forskningsbasert museum. Organisasjonskart for Bergen Museum Universitetsstyret Styret for Bergen Museum Publikums- seksjonen Direktør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergen Museum Et forskningsbasert museum

2 Organisasjonskart for Bergen Museum Universitetsstyret Styret for Bergen Museum Publikums- seksjonen Direktør Administrasjon Seksjon for ytre kultur- minnevern De natur- historiske samlinger DNS De kultur- historiske samlinger DKS

3 Organisasjonen Bergen Museum Noen av enhetene trenger nærmere omtale: Under Publikumsseksjonen ligger Muséhagen på Nygårdshøyden. Seksjon for ytre kulturminnevern (SFYK) Seksjonens virkeområde er lovpålagte oppgaver knyttet til dispensasjon og granskninger hjemlet i Lov om kulturminner. Seksjonens viktigste og mest omfattende oppgaver knytter seg i praksis til tilrådninger om dispensasjon fra Lov om kulturminner og til gjennomføring av arkeologiske utgravninger av førreformatoriske kulturminner som vilkår for dispensasjon (arkeologiske frigivningsundersøkelser)..

4 Organisasjon (forts.) Arboretet og botanisk hage Senter for arboret og hagedrift på Milde ble overført fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet til Bergen Museum med økonomisk virkning f.o.m. 1. juli 2004. Virksomheten på Milde har fått navnet Arboretet og Botanisk hage. Enheten er organisatorisk lagt inn under DNS. Konserveringsavdelingen Konserveringsavdelingen ved Bergen Museum ligger ved DKS.

5 Budsjettramme 2005 Bevilgning vedtatt av Universitetsstyret: 59 496 000 Anslått eksternt finansiert virksomhet: 8 750 000 Totalt: 68 246 000

6 Tilsatte i hovedgrupper 2005 Vitenskapelig ansatte: 49,55 årsverk Teknisk ansatte: 44,5 årsverk Administrativt ansatte: 12,0 årsverk Vakter: 5,33 årsverk Tilsammen registrert pr 7. sept 2005: 111,38 årsverk

7 Studenter Antall studenter i hovedgrupper: Formelt sett 0 Antall studiepoeng: Formelt sett 0 Antall grader: Formelt sett: 0 Kontakt med studenter er positivt og en forutsetning for rekruttering til museets fagområder. Bergen Museum har ikke som sitt primære mål å gi regulær undervisning, men det vitenskapelige personalet ved museet gir ulike typer undervisning og veiledning til studenter ved flere fakulteter. Vi ønsker å fortsette med dette i den grad dette kan forenes med ansvar for de vitenskapelige samlingene, formidling og forskning. Det må utarbeides avtaler med de aktuelle institutter/fakulteter om undervisning/veiledning som skal gis av ansatte ved museet slik at Bergen Museum anerkjennes for sin innsats både rapporteringsmessig og økonomisk.

8 Bergen Museum er en del av Universitetet i Bergen –Bergen Museum er en del av UiB, men vi er formelt sett intet fakultet. Vi er imidlertid organisert som et fakultet. Styret for Bergen Museum har ingen dekan, men en styreleder. –At Bergen Museum er en del av UiB, er faktisk ikke så selvsagt som mange tror. Internt på universitetet så blir vi, Bergen Museum, ofte uteglemt – iallfall opplever vi det slik. Vi ønsker at utsagn som “Universitetet og Bergen Museum” unngås. Vi ønsker også å bli mer synliggjort i statistikker. Jeg skal kort gi et eksempel på det vi oppfatter som anonymisering av Bergen Museum.

9 Bergen Museum er en del av Universitetet i Bergen (forts.) I Databasen for statistikk om høgere utdanning, DBH, som ligger på nettet, mangler Bergen Museum helt når det gjelder forskningsstatistikk. Fakultetene er listet, UNIFOB likeså. Hvor er Bergen Museum? Enten er vi helt uteglemt eller så er vi den “uspesifisert” enheten i toppen av tabellen. Bergen Museum ber om å bli spesifisert. I de tilsvarende tabellene for, f.eks., Univ. i Tromsø og UiO, er museumsenhetene med ved navns nevnelse.

10 Database for statistikk om høgre utdanning Du er her: NSD: DBH: Vitenskapelig publiseringNSDDBHVitenskapelig publisering Vitenskapelig publisering - forfatterandeler Universitetet i Bergen (Uspesifisert enhet) 25,223,4230,422,210,2(Uspesifisert enhet) Det samfunnsvitenskapelige fakultet102,8927913,164,326,81Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det historisk-filosofiske fakultet 243,314690,555,5104,636,54,8Det historisk-filosofiske fakultet Det juridiske fakultet 46,226,826,8019,825Det juridiske fakultet Det odontologiske fakultet 25,622,320,71,622,300Det odontologiske fakultet Det medisinske fakultet 428,9294,9231,763,1293,201,7Det medisinske fakultet Det mat.-nat. fakultet 433,6271,4191,180,3265,25,40,8Det mat.-nat. fakultet Det psykologiske fakultet81,166,4597,466,10,20Det psykologiske fakultet Stiftelsen universitetsforskning Bergen UNIFOB) 110,166,543,323,259,66,60,3tiftelsen universitetsforskning Bergen UNIFOB)

11 Synliggjøring av Bergen Museum Det vil bli en av mine oppgaver som styreleder for Bergen Museum å passe på at vi blir husket på og synliggjort. En arbeidsgruppe nedsatt av utdannings- og forsknings- departementet, har foreslått å øke synliggjøringen og å bedre styringen ved universitetsmuseene ved å ta i bruk indikatorer som styringsverktøy for samlingene, forskningen, formidlingen og undervisningen. Rapporten fra arbeidsgruppen er helt fersk; den var ute på høring ved Bergen museum i september og oktober.

12 Bergen museum i sin nåværende form er et meget ungt museum Den nåværende organisasjonen går ikke lenger tilbake enn til 1. januar 2002. Bergen Museum har tradisjon tilbake til Bergens Museum som ble dannet i 1825 og som gikk inn i Universitetet i Bergen etter Stortingets vedtak av 9. april 1946 om at Universitetet i Bergen skulle opprettes. De samlingene som i dag utgjør Bergen museum fordelte seg tidligere på følgende fakultetsinstitutt: -Arkeologisk institutt -Institutt for sosialantropologi -Institutt for Kunst- og kulturhistorie -Botanisk institutt -Geologisk institutt -Zoologisk institutt

13 De vitenskapelige samlingene I Reglementssamlingen for UiB, vedtatt av Det akademiske kollegium 2001 står det i paragraf 2: Samlingsavdelingene (altså De kulturhistoriske samlinger og De naturhistoriske samlinger) forvalter vitenskapelige samlinger og skal drive vitenskapelig og konserveringsfaglig forskning, innsamling, dokumentasjon, bevaring, restaurering og formidling innen de fagfelt som virksomheten omfatter. Samlingene skal legges tilrette for forskning og undervisning på universitetsnivå og gi grunnlag for internasjonal utveksling av vitenskapelig resultater.

14 De vitenskapelige samlingene (forts.) De vitenskapelige samlingene er selve fundamentet for museets eksistens. De er basis for forskningen internt ved Bergen Museum og ved andre deler av UiB, samt for forskningsmiljøer utenfor UiB, nasjonalt og internasjonalt. De vitenskapelige samlingene er grunnlaget for kunnskapsformidlingen. Samlingene er et redskap for forvaltning av våre kulturminner og vår natur. Bevaring av samlingene som unike databanker og som dokumentasjon for forskningen er et mål i seg selv. Samlingene er altså både veien og målet. Dessverre er de vitenskapelige samlingene ved Bergen Museum blitt muséets største problem. Ikke minst gjelder dette samlingene ved De naturhistoriske samlinger (DNS).

15 Riksrevisjonens rapport I mai 2003 kom riksrevisjonen med rapporten Bevaring og sikring av samlingene til fem statlige museer Rapporten viser ikke bare til mangler ved museets bygninger, men også til mange uakseptable forhold i magasiner og utstillinger som ikke er knyttet til de ytre bygningsmessige forhold. Alvoret kan synliggjøres ved følgende sitat: "Eksempler på forhold som ble vurdert som uakseptable når det gjelder vedlikehold er dårlige vinduer, lekkasjer som ikke er utbedret, skader som fører til at puss/støv faller ned på gjenstander, hull i yttervegger og råteskader i treverk. Mangel på vedlikehold er et sentralt problem ved den naturhistoriske avdelingen i Bergen Museum, og vedlikeholdet ved hele åtte av de 14 enhetene ble vurdert å være uakseptabelt. Det samme gjaldt for 50% av enhetene ved den kulturhistoriske avdelingen ved museet. Det ser ut til at vedlikehold av bygningene ved Bergen Museum har vært et nedprioritert område over lang tid."

16 Samlinger (forts.) Bergen Museum har i dag personalet plassert på 8 steder og samlinger på 12 ulike steder. Et eksempel på hvordan vi er kommet i denne situasjonen: Tidligere var de spritbaserte zoologiske samlingene lagret ved Naturhistorisk museum, Museplass 1. Dette var ikke i følge brannforskriftene og materialet måtte flyttes. I dag er det fjernlagret på Midtun, i en fjellhall vi leier av Friele Kaffe (tidligere eier var Arcus). Leieavtalen går ut i 2010. Avtalen gir UiB rett til forlengelse av leien, men vilkårene for fornyet leie framgår ikke. Dette materialet som nå altså er fjernlagret er forskningsmateriale for zoologene. Det er nokså innlysende at slik fjernlagring av samlingsmateriale representerer en tidstyv for museets forskere. Bergen Museum ser som eneste løsning et nybygg for samlinger og personale.

17 Nybygg Bergen Museum har forståelse for de økonomiske utfordringene et magasin- og forskningsbygg representerer for UiB, men vurderer det slik at Stortinget har gitt en åpning for ressurser til nybygg og rehabilitering som oppfølging av sin evaluering av magasinforholdene. Denne finansierings-muligheten ber vi om blir tatt hånd om av ledelsen ved UiB og at prosjektering av nybygg starter så snart som mulig.

18 Forskningstema og –ledelse I Strategisk plan for Bergen Museum for perioden 2004 – 2010, Et forskningsbasert museum, heter det: ”Ved Bergen Museum skal det, med utgangspunkt i de vitenskapelige samlingene, drives forskning innenfor et spekter av naturvitenskapelige og kulturvitenskapelige fagområder. Museet ønsker å etablere en særegen forskningsprofil som ivaretar samlingenes betydning og framhever tverrfaglige muligheter og aspekter. Forskningen ved Bergen Museum skal gi resultater som kan publiseres i nasjonale og internasjonale fora og produktiviteten skal økes. Museets forskning skal skje på utvalgte satsingsområder slik at det kan skapes slagkraftige forskningsmiljøer. Det skal utarbeides konkrete forslag til innsatsområder for forskning ved DKS og DNS”.

19 Forskningsstrategiske planer I løpet av 2004 og 2005 har DKS og DNS utarbeidet og vedtatt sine forskningsstrategier for 2005-2010.

20 Mål for forskningen ved DNS Å få bearbeidet taksonomisk norsk og global fauna og flora og å få resultatene publisert i internasjonale fora Å øke vår kunnskap om biogeografi og biodiversitet i tid og rom Å øke kunnskapen om norsk og europeisk paleobiologi Å øke vår kunnskap om den kaledonske fjellkjeden Å øke vår kunnskap om petroleumsrelatert strukturgeologi Å bidra til basiskunnskap for en forvaltning av landets terrestre og marine biologiske ressurser

21 Forskningsstrategiske mål for DKS ”DKS’s forskningsprofil utgjøres av fem overordnete temaområder som alle springer ut av Bergen Museums samlinger og virksomhet. Temaområder: ”Menneske og natur på Vestlandet” ”Fromhet i Europa” ”Kulturelle prosesser” ”Ting og teknologi” ”Institusjonelle perspektiver”

22 Forskningsstrategi (forts.) Det gjenstår fortsatt å få vedtatt en overordnet forskningsstrategi for hele museet som skal brukes både ved tildeling av interne forskningsmidler og ved rekruttering til nye vitenskapelige stillinger. Planen er at styret for museet skal vedta en slik felles strategi i løpet av høsten 2005.

23 Formidling De siste par år har museet hatt en sterk vekst i besøkstallene. I 2004 hadde vi 52 764 besøkende. Hvis vi tar med besøket ved de botaniske anleggene på Milde og ved Muséhagen blir besøket på godt over 200 000. Vi har hatt økt satsing på utstillingsvirksomhet med 10 utstillinger i 2004. Flere i samarbeid med andre fagmiljø ved UiB. Ved kontakten mot skoleverket satser Museet på varierte, faglige undervisningsopplegg. Flere er utviklet siste år. Dette er viktige redskap for UiB i rekrutteringsarbeidet. Databaser for noen av museets samlinger ligger ute på internett. Disse utgjør betydelige bidrag til formidlingen ved Bergen Museum.


Laste ned ppt "Bergen Museum Et forskningsbasert museum. Organisasjonskart for Bergen Museum Universitetsstyret Styret for Bergen Museum Publikums- seksjonen Direktør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google