Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avdeling for sykepleievitenskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avdeling for sykepleievitenskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Avdeling for sykepleievitenskap
Model for praktisk færdighedsudøvelse som lærings- og vejledningsredskab Ida Torunn Bjørk Avdeling for sykepleievitenskap Universitetet i Oslo Tema Forståelse af praktiske færdigheder i sygepleje Udviklingen af model for praktik færdighedsudøvelse Videreudvikling og udbredelse af modellen Praktisk brug af modellen i vejledning og læring

2 Er det smal eller vid forståelse i dag?
Historisk utvikling: betydningen av praktiske ferdigheter Smal forståelse av praktisk ferdighet - teknikk Fra 1870 årene Praktisk ferdighet som kunsten i sykepleie God sykepleie er det praktiske Fra 1970 årene Det praktiske er et bakteppe for viktigere ferdigheter som psyko- sosial omsorg, ledelse og kommunikasjon Kroppen er ute av fokus Vid forståelse av praktisk ferdighet Fra 2000 I dag vektlegges praktisk ferdighets- læring igjen Er det smal eller vid forståelse i dag? Pasientsikkerhet Faglig forsvarlighet

3 En vid forståelse av praktisk ferdighet
vurdere prioritere med pasienten med annet personell samarbeide kommunisere handle på en gang En kombinasjon av teknikk, samhandling og omsorg skaper større kompleksitet

4 Utvikling av Modell for praktisk ferdighetsutøvelse i et doktorgradsarbeid(1993-99):
En utforskende studie av praktisk ferdighetsutvikling hos nyutdannede sykepleiere Bakgrunn for studien var en vanlig uttrykt antagelse blant sykepleiere og lærere at: “nye sykepleiere tar igjen sin manglende praktiske ferdighet i rimelig tid når de kommer ut i praksisfeltet” Mitt spørsmål var – er dette virkelig sant???

5 Studien Fire nyutdannede sykepleiere ble observert og intervjuet gjennom sitt første praksisår. Hver sykepleier videofilmet x 6 (tre ganger hver i to ulike ferdigheter) 1. gangs mobilisering av pasient etter større abdominalt inngrep Stell av kirurgisk sår inkludert fjerning av vakuumdren Pasient og sykepleier intervjuet etter hvert videoopptak Også fire større intervjuer med hver sykepleier i løpet av året Materiale: 24 videoopptak, 40 intervjuer i tilknytning til opptakene og 16 større intervjuer

6 Teoretisk og analytisk arbeid for å utvikle modellen
Teoretisk litteratur om omsorg og utdanning til sykepleier Analyse av videoopptak Motorisk læringsteori Sosial kognitive teori Situert perspektiv i læring Forskningsstudier og lærebøker om praktisk ferdighetslæring

7 Modell for praktisk ferdighetsutøvelse
Substans viser til at det inkluderes relevant innhold i form av bevegelser instruksjon og informasjon Sekvens gjenspeiler om bevegelser, utøves i en logisk rekkefølge Nøyaktighet innebærer presisjon i hver bevegelse at den som er inkludert korrekt presis Flyt forekommer når hvert element utøvelsen gir et inntrykk letthet; elementet virker « avsluttet» uten nøling Integrasjon evnen til å samkjøre de ulike elementene i en handling, for eksempel fysisk støtte og verbal kommunikasjon. også å se hva pasienten generelt har behov for parallelt med ivaretagelsen av de spesifikke behovene knyttet til den praktiske handlingen Omsorg seg ved at sykepleieren skaper en atmosfære preget respekt, akseptasjon oppmuntring. omfatter omtanke for hele personen; vil si at ikke bare forholder til pasientens følelser reaksjoner i den konkrete handlingssituasjonen, men også totale opplevelsen av å være pasient omsorg substans & sekvens nøyaktighet flyt integrasjon © Ida Torunn Bjørk

8 Eksempel på én av sykepleiernes utvikling
Brukte modellen til å analysere de nyutdannede sykepleieres utvikling av sin praktiske ferdighet Eksempel på én av sykepleiernes utvikling Sårstell Mobilisering Substans og sekvens Nøyaktighet Flyt Integrasjon Omsorg 1. obs 2 mndr 2. obs 5 mndr 3. obs 13 mndr Bjørk IT (1999a) Hands-on nursing: new graduates’ practical skill development in the clinical setting. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo, Norge. Bjørk IT (1999b) Practical skill development in new nurses. Nursing Inquiry 6(1): Bjørk IT, Kirkevold M (2000) From simplicity to complexity: developing a model of practical skill performance. Journal of Clinical Nursing 9(4):

9 Konklusjon av analysearbeidet
flyt og integrasjon bedret seg både i sårstell og mobilisering nøyaktighet og omsorg ble i varierende grad forbedret i løpet av ett år innholdsmessige og sekvensielle aspekter ble i mindre grad utviklet da sykepleierne viste samme feil og mangler på slutten av året som de hadde ved første video-opptak generelt sagt: de ble raskt rutinisert med inkorporerte feil

10 Videreutvikling av modellen til et redskap i undervisning, veiledning, refleksjon og formative evaluering

11 Enkelte forskere, doktorgrads og master studenter begynte
Tidslinje for utbredelse/videre utvikling av modell og instrumentelt supplement 2006 Passiv spredning Aktiv spredning Enkelte forskere, doktorgrads og master studenter begynte å bruke modellen som analyseredskap i sine prosjekt Etablering av Research in Nursing Skills (RiNS) Validering av modellen Utvikling av instrumentelt supplement Utvikling av felles prosjekter for implementering av modell og supplement Bjørk IT, Lomborg K, Nielsen CM, Brynildsen G, Fredriksen A-M, Larsen K, Reierson I-Å, Sommer I, Stenholt B. (2013) From theoretical model to practical use: an example of knowledge translation. Journal of Advanced Nursing , 69(10), 2336–2347. doi: /jan.12091 Publisering av prosjekter

12 Validering Systematisk undersøkelse av innhold og utførelse av flere praktiske ferdigheter for å se om de var i tråd med modellens kategorier. Ferdigheter undersøkt Undersøkelses steder 4 Kliniske ferdighetssentre 17 Avdelinger på universitetssykehus 4 Avdelinger på regionale sykehus 9 Sykehjem Sårstell Mobilisering Kroppsstell Hjelpe med mat og drikke Sette bekken, urinflaske Leiring i seng Undersøke vitale tegn Stell av kateter, dren, intravenøs Sette injeksjoner Undersøkelsesland Metoder Deltagende observasjon Video-observasjon Konsensusdiskusjoner i ekspertgruppe (RiNS)

13 Instrumentelt supplement
Klare definisjoner av kategoriene Utvikle kvalitetskriterier for alle elementer i hver kategori Nytt grafisk design Folderen kan fritt lastes ned fra , Learning Educational material Folder dansk

14

15

16

17

18

19 En forståelse av praktisk ferdigheter som
komplekse får konsekvenser for læringsprosessen Læring av praktiske ferdigheter skjer i to pedagogiske rom Skolen Praksis I ferdighetssenter der grunnleggende ferdighet innlæres Teoretisk undervisning I klinisk setting der ferdigheten skal utøves og utvikles Det er ikke uten grunn at det ikke forskes på overføring. For hvordan skal en gjøre det? Læringsprosessen er komplisert og det er mange forhold som er involvert, for eksempel er det mange forhold ved personene som lærer som kan spille inn: Motivasjon, tidligere erfaring, læringsstil, fysisk utrustning, kjønn??, angst nivå, tro på seg selv. Osv Det er mange elementer i ferdighetssenteret som kan virke inn : Hvordan foregår undervisningen eller simuleringen, hvor lenge får de øve, hvor mange er de, hva slags evaluering får de osv Det er mange elementer i klinikken som kan virke inn: Samsvarer ferdighetsutøvelsen med det de har lært, får de tilstrekkelig og ofte nok støtte og tilbakemelding, hvordan er omgivelsene, pasientene osv

20 Hva oppfatter dere som de største utfordringene
når dere skal undervise og veilede studenter i praktiske ferdigheter?

21 Pedagogiske utfordringer i skolens ferdighetssenter
hvis en anser praktiske ferdigheter som komplekse ikke hovedfokus på rutinisering i innlæringen men på fleksibilitet i innlæringen omsorg og integrasjon av den praktiske handlingen krever pasientspesifikk tilnærming derfor øve ferdigheten i ulike scenario Dette krever tid – det er langsom læring

22 Pedagogiske utfordringer i klinikken
En kontekst for å lære En kontekst for å utøve Maximeres ved å gjenta det mest effektive mønster man hittil har lært Karakteriseres ved å ”eksperimentere” for å finne optimale løsninger LÆRING UTØVELSE Utøvelse er ØVELSE Varierende forhold påvirker under utøvelse og øvelse; f.eks tid og ansvar © Ida Torunn Bjørk

23 Bruk av modellen – overordet tenkning
Ferdighetssenter Klinikk Veileder/lærer Studenter/elev Refleksjon over egen utøvelse og selvvurdering Observasjon av og veiledning av medstudent/elev Veilede/undervise studenten/eleven under utøvelse/videreutvikling Formativ vurdering av studentens/elevens handlinger Reflektere over egen veiledning av studenter/elever

24 Diskuter konkrete forslag til bruk av modellen
i egen praksis (skole eller klinikk) Har noen brukt modellen før? Hvordan?

25 Stikkord for bruk av modellen i ferdighetssenteret
Demonstrasjon av ferdigheten lærer bruker begrepene i modellen som en del av sin forklaring/illustrasjon av ferdigheten Studentene øver på ferdigheten - definer en observatør – observatøren gir tilbakemelding i lys av modellens kategorier og kvalitetskriterier Felles samling etter øvelse en gruppe studenter demonstrere – de andre studentene fokuserer hver på én av kategoriene for tilbakemelding, refleksjon og diskusjon Reierson IÅ, Hvidsten A, Wighus M, Brungot S, Bjørk IT. (2013) Key issues and challenges in developing a pedagogical intervention in the clinical skills centre – an action research study. Nurse Education in Practice, 13,

26 Stikkord for bruk av modellen i klinikken
Førveiledning gjennomgå studentens planer for gjennomføring av ferdigheter med utgangspunkt i modellen – (gir bilde av kunnskaper og nivå) diskutere hvilke elementer i en ferdighet det evt. skal legges mest vekt på Underveis i studentens stell - veileder bruker modellens kategorier som knagger for å kunne gi tilbakemelding etterpå veileder bruker terminologien i modellen for å snakke med studenten om ferdigheten underveis i stellet Etterveiledning oppfordre student til å beskrive og reflektere over sin praksis med utgangspunkt i modellen veileder gir tilbakemelding med bruk av modellens kategorier planlegge hva som bør trenes på til neste veiledning Nielsen C, Sommer I, Larsen K, Bjørk IT (2013) Model of practical skill performance as an instrument for supervision and formative assessment. Nurse Education in Practice , 13,

27 Positive erfaringer ved bruk av modell og supplement
Får en oversikt over elementer som er i spill under gjennomføring av praktiske ferdigheter og stimulerer til å se på variasjoner i egen utøvelse til ulike pasienter Gir et sett av begreper som fremmer felles diskusjon og forståelse i lærings og veiledningsprosesser Studenter, lærere og sykepleiere stimuleres til å fokusere på kvaliteten i utførelse av praktiske ferdigheter Studenter forstår grunnlaget for evaluering av sin ferdighetsutøvelse og opplever mer målrettet evaluering av prestasjon, ikke av person Veiledere opplever at de gir mer strukturert og nyansert tilbakemelding

28 Utfordringer i bruk av modell og supplement
Vanskeligheter med å plassere elementer av handling innenfor de ulike kategoriene (til å begynne med), stiller spørsmål om det er et eksempel på den ene eller andre kategorien Integrasjon oppfattes som komplisert. Å integrere en spesifikk ferdighet i pasientens totale situasjon krever evne til å samtidig analysere pasientens situasjon og egne handlinger

29 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Avdeling for sykepleievitenskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google