Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erna Håland LIKT NTNU Kvalitativ forskningsdesign innledning for EiT, 4. feb. 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erna Håland LIKT NTNU Kvalitativ forskningsdesign innledning for EiT, 4. feb. 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erna Håland LIKT NTNU Kvalitativ forskningsdesign innledning for EiT, 4. feb. 2004

2 Erna Håland LIKT NTNU Kvalitativ forskning Forståelse heller enn forklaring Nærhet heller enn avstand Eksplorerende Fortolkende tilnærming, fokus på informantenes opplevelse

3 Erna Håland LIKT NTNU Thagaard (1998): – Et viktig formål med kvalitative studier er å oppnå forståelse av sosiale fenomener på bakgrunn av fyldige data om personer og situasjoner. Kvalitative studier kan være rettet mot en målsetting om å forstå virkeligheten slik den oppfattes av de personene som forskeren studerer.

4 Erna Håland LIKT NTNU Kvantitativ forskning Større vekt på årsaksforklaringer Kan ha stor avstand til forskningsobjektet Samler data i form av tall Statistisk analyse

5 Erna Håland LIKT NTNU Eksempler på datainnsamling Kvalitativt: intervju, observasjon, analyse av ulike typer dokumenter og tekster Kvantitativt: spørreskjema

6 Erna Håland LIKT NTNU Kombinasjoner Kvalitative metoder fremhever innsikt Kvantitative metoder betoner oversikt Metodene kan kombineres og utfylle hverandre

7 Erna Håland LIKT NTNU Ulike typer kombinasjoner Kvalitativ undersøkelse før kvantitativ Kvantitativ undersøkelse før kvalitativ Kvalitative og kvantitative tilnærminger går side om side

8 Erna Håland LIKT NTNU Grunnlaget for kvalitativ metode Kritikk av positivismen Konstruktivisme Både forsker og informant er deltakere i kunnskapsproduksjonen

9 Erna Håland LIKT NTNU Intervju Et intervju er en samtale med et formål Ulik grad av strukturering av intervjuet, fra helt åpen til helt fastlagt struktur

10 Erna Håland LIKT NTNU Intervju Det kvalitative forskningsintervju: delvis strukturert tilnærming - spørsmål og temaer bestemt på forhånd - spørsmålsformuleringer og rekkefølge ikke fastlagt i detalj - intervjuguide (fra stikkord til mer detaljert guide)

11 Erna Håland LIKT NTNU Intervju – hvordan intervjue? (fra metodeforelesning av Aksel Tjora) Oppmuntre informanten til åpenhet Gå til det konkrete, få fram opplevelser Gi positive tilbakemeldinger Ikke press informanten Gi tilbakemeldinger underveis Sjekk at du har forstått informanten Lytt og observer

12 Erna Håland LIKT NTNU Intervju – forhold til informantene Informant - intervjuer: gjensidighet, tillit, åpenhet Situering Forskerens rolle Mulige problemer

13 Erna Håland LIKT NTNU Intervju - avslutning Etikk Registrering Forskerlogg Etterbehandling av intervjuer Presentasjon av resultater

14 Erna Håland LIKT NTNU Eks fra egen forskning - Statoil Implementering av læreportal Intervjuer med ulike aktører knyttet til prosjektet Valg av informanter Min rolle som forsker (nærhet og distanse) Situering – informantene svarer fra eget ståsted og kan bringe nye ting inn

15 Erna Håland LIKT NTNU Styringsgruppe Leder: personaldirektør Prosjektleder Produktteknisk ansvarlig Prosjektteknisk ansvarlig Brukerfaglig ansvarlig Work group 1 Implementering Work group 2 Innhold Work group 3 Lay out Work group 4 IT-løsning Work group 5 Videreutvikling Organiseringen av Learn@Statoil-prosjektet

16 Erna Håland LIKT NTNU Litteratur Thagaard, Tove (1998): Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode Ryen, Anne (2002): Det kvalitative intervjuet. Fra vitenskapsteori til feltarbeid Kvale, Steinar (1997): Det kvalitative forskningsintervju Silverman, David (1993): Interpreting Qualitative Data. Methods for Analysing Talk, Text and Interaction Hammersley og Atkinson (1996): Feltmetodikk. Grunnlaget for feltarbeid og feltforskning Nettsted med linker til metodelitteratur: http://www.sv.ntnu.no/iss/Aksel.Tjora/kurs/metode/metod e-lenker.html http://www.sv.ntnu.no/iss/Aksel.Tjora/kurs/metode/metod e-lenker.html

17 Erna Håland LIKT NTNU Gruppearbeid Diskuter hvilken metode som er mest hensiktsmessig i forhold til egen problemstilling -kvantitativ/kvalitativ/kombinasjon? -hvilke teknikker ønsker dere å bruke (spørreskjema, intervju, observasjon, dokumentanalyse…)? Diskuter metodisk opplegg og gjennomføring (valg av informanter, praktisk gjennomføring, mulige problemer, etterarbeid og analyse…)


Laste ned ppt "Erna Håland LIKT NTNU Kvalitativ forskningsdesign innledning for EiT, 4. feb. 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google