Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Parlamentarisme 1884 Mulig styringsform i på kommuneplan etter den nye kommuneloven Oslo: fra 1986 Også utprøvd i Hedmark fylkeskommune fra 1988.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Parlamentarisme 1884 Mulig styringsform i på kommuneplan etter den nye kommuneloven Oslo: fra 1986 Også utprøvd i Hedmark fylkeskommune fra 1988."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Parlamentarisme 1884 Mulig styringsform i på kommuneplan etter den nye kommuneloven Oslo: fra 1986 Også utprøvd i Hedmark fylkeskommune fra 1988

3 Teorien Offentlige tiltak fastlegges av de politiske myndighetene Tiltakene iverksettes av forvaltningene, etter retningslinjer av politikerne Brukerne opplever virkningene av tiltakene Tilbakeføring av erfaringer til politikerne gjennom folket i valg

4 Parlamentarisme forts. Øverste ledelse (regjerende organ) utgår fra / aksepteres av flertall i nasjonalforsamlingen regjerende myndighet aksepterer at den må gå hvis flertallet i nasjonalforsamlingen ytrer mistillit ønsket om å bevare flertallets tillit får oftest avgjørende betydning på regjeringsorganets handlinger

5 Hva betyr så ”parlamentarisme” i praksis, hvis vi tenker på kommunesektoren?

6 Bystyret Bystyrekommiteene "Komite"= faste utvalg Komiteene pr. 1998 –Finans –byutvikling, helse-og sosialkomiteen, –kultur- og utdanning, –samferdsel- og miljøkomiteen

7 Struktur De som sitter som faste bystyremedlemmer er fordelt på de ulike komiteene, bortsett fra de som velges inn i kontrollutvalget Mellom 11 og 13 personer

8 Generelle arbeidsoppgaver for bystyrekomiteene Avgi uttalelser i saker forelagt av byrådet eller de enkelte byråder Avgi innstilling til bystyret eller tilsynsutvalget i løpende saker Avgjøre saker hvor komiteene har beslutningsmyndighet

9 Avgi innstilling om det årlige budsjettforslaget - og om evt. overskridelser på det vedtatte budsjettet Overordnet tilsyn med etater, bedrifter og virksomheter under komiteenes enkelte saksområder, påse at bedriften drives etter boka

10 Åpenhet/publikumsinnsyn. Komiteene Åpne dører Vedtaksmøter (etter delegert myndighet eller etter særlover) Unntak: når det foreligger taushetsplikt Lukkede dører Ved behandling av innstillinger til bystyret eller andre saker det ikke skal treffes realitetsavgjørelser i.

11 Åpenhet forts. Papirer og dokumenter til møtene er offentlige Saksliste Sakspapirer Protokoll

12 Unntak: Saker som er undergitt taushetsplikt Mulighet til å avholde høringer i komiteene Leder, nestleder eller mindretall på 3 personers krav Kan holdes for åpne eller lukkede dører Egen protokoll Bystyrekomiteene skal ha sekretærhjelp

13 De spesielle komiteenes arbeidsoppgaver Finanskommiteen –Økonomiplan og årsbudsjett –Tilleggsbevilgninger og budsjettjusteringer –Regnskap –Årsberetninger

14 –Skatter avgifter og andre inntekter –Opptak og innfrielse av lån –Overordnede økonomiske planleggingsoppgaver Personalforvaltning Sysselsetting Innstillinger fra kontrollutvalget

15 Byutviklingskommiteen Vedtaksmyndighet i saker som gjelder fornyelsesform v. Byfornyelse Uttaler seg i forb. med konsekvensutredninger og klager på vedtatt utbedringsprogram Avgir innstilling –i arealplanlegging –reguleringssaker

16 –bolig- og byfornyelse –næringssaker –eiendomsforvaltning –utbyggingsområder –senterdrift og torgene

17 Helse- og sosialkomiteen helse- og sosialforvaltningen somatiske og psykiatriske institusjoner psykisk helsevern trygdeordninger sosialomsorg eldreomsorg barnevern rusmiddelomsorg

18 Kultur- og utdanningskommiteen Skoler Kirker og gravlunder Aktiviteter og institusjoner innen kunst og kultur Bibliotek Film og video barnehager ungdomsspørsmål støtte til idretten fortidsminnevern

19 Samferdsels- og miljøkomiteen samferdselsspørsmål trafikk og parkering kollektivtrafikk og havnetrafikk miljøspørsmål renovasjon vann og avløp

20 natur og friluftslivjord- og skogseiendommer park- og idrettsanlegg teknisk drift energi beredskapsspørsmål

21 Ulike kontroll og koordinasjonsorganer Tilsynsutvalget –Arbeidsoppg. forts. Tilsynsutvalget –Lite organ hvor partiene skal kunne delta i diskusjoner som handler om tilsyn og kontroll med den kommunale virksomheten –Tilsynsutvalgets struktur Velges i bystyrets konstituerende møte Skal bestå av 1/4-del av medl. i bystyret Leder og nestleder: ordfører og varaordfører Alle partiene bør være representert (partienes ansvar) Lukkede dører

22 Forretningsutvalget –Arbeidsoppgaver –Behandler saker vedr. bystyrets indre forhol Klagenemda Arbeidsoppgaver –Behandle klager over enkeltvedtak –Eks.: Klager over tilleggsytelser til folketrygden, barnehageopptak og fjerning av reklame (med hjemmel i veitrafikkloven)

23 Kontrollutvalget Arbeidsoppgaver –Løpende tilsyn med lokalforvaltningen –Knyttet til kommunerevisjonen –Motta rapporter fra revisjonen og legge fram disse for bystyret, med merknader og forslag til vedtak. Bystyrets middel til å kontrollere at revisjonen fungerer –Tilsynsorgan for revisjonen –Påse at revisjonen iverksetter granskning av aktuelle forhold hvis dette er vedtatt av bystyret

24 –Arbeidsoppgaver forts. Kontrollutvalget –Ansetter personalet bortsett fra revisjonsdirektøren ved kommunerevisjonen (revisjonsdirektøren ansettes av kommunestyret / bystyret. Rett til nødvendig innsyn i saksdokumenter og arkiver

25 Byrådet Byens regjering, parlamentarisk ansvarlig Politisk valgt administrativ ledelse (politikere) Velges av bystyret Forbereder Bystyrets vedtak Iverksetter Bystyrets vedtak v. hjelp av fagavdelingene

26 Byrådsavdelingene Finans Eldre og bydelene Helse og sykehus Kultur og utdanning Næring og byutvikling Miljø og samferdsel

27 Byråd for eldre og bydelene Omsorg / helse, sosial –eldre, funksjonshemmede, psykisk utv.hemmede –barnevern, sosiale tjenester, helsesentra, helsestasjoner –Rustiltak, arbeid med flyktninger og innvandrere BARNEHAGER næringsmiddeltilsynet

28 Byrådsavdelingene etter budsjettandeler pr. 1998

29 Bydelene (Reglement for bydelsforvaltningen, Oslo 1995) Bydelsutvalg. 13 medl. Skal gjenspeile den politiske sammensetningen i bystyret Forsøk med direkte valg til 4 bydelsutvalg i perioden 1995-1999 Leder og nestleder velges av bystyret

30 Bydelens oppgaver / arbeidsområder Barnehagevirksomhet Barnevern Helse / pleie / omsorg Sosialhjelp Andre kommunepålagte eller delegerte oppgaver, f. eks. tjenester til barn og ungdom Frivillige kommunale ordninger

31 Bydelenes budsjett

32 Bydelenes obligatoriske organer Arbeidsutvalg 5 medl. Tilsynsutvalg (avhengig av omfang av institusjoner) 2 medl. –For institusjoner og hjemmetjenester Lokal klagenemd 5 + vara. Ett fra bydelsutv. –Kommunehelsetjenesteloven + sosialtjenesteloven Lokalt eldreråd

33 Administrasjonssjef Administrativt overordnede i bydelen Møter i bydelsutvalgsmøtene Delegeringsledd mellom politisk administrativ side i systemet. Fordeler arbeidsoppgaver i administrasjonen Bydelsadministrasjon Avgjørelsesmyndighet i delegerte saker

34


Laste ned ppt "Parlamentarisme 1884 Mulig styringsform i på kommuneplan etter den nye kommuneloven Oslo: fra 1986 Også utprøvd i Hedmark fylkeskommune fra 1988."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google