Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommunes styringssystem

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommunes styringssystem"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommunes styringssystem

2 Fakta om Oslo Oslo er Norges hovedstad og har over 625 000 innbyggere.
I 2000 feiret byen sitt 1000-års jubileum. I byen ligger Slottet Stortinget Nasjonalgalleriet Nationaltheatret Vikingskipsmuseet Vigelandsparken Munch-museet Holmenkollanlegget

3 Fakta om Oslo Rundt 80 % arbeid innenfor offentlig og privat tjenesteyting, varehandel og hotell- og restaurantdrift. Byen er landets sentrum for forskning, utdanning og næringsliv.

4 Fakta om Oslo Oslo er en blå-grønn by, med nærkontakt til fjord og skog. Byens samlede areal utgjør 454 km². 2/3 er friluftsområder. Byens geografiske midtpunkt ligger i Nordmarka. I 2003 ble Oslo kåret til Europas bærekraftige by.

5 Fakta om kommunen Oslo kommune er en av Norges største arbeidsplasser med mer enn ansatte. Kommunen har over 50 virksomheter (etater, foretak, aksjeselskaper) som står for kommunens utøvende forvaltning og tjenesteproduksjon.

6 Slik styres Oslo kommune
Oslo kommune var den første kommunen i Norge til å innføre en parlamentarisk styringsmodell (1986). Et parlamentarisk styresett innebærer at et byråd (byregjering) står ansvarlig overfor bystyret - på samme måte som regjeringen står ansvarlig overfor Stortinget.

7 Bystyret Oslo kommunes øverste myndighet er bystyret.
Bystyret består av 59 folkevalgte representanter. Velges hvert fjerde år av Oslos innbyggere. Bystyret ledes av ordføreren. Bystyret bestemmer hovedlinjene i utviklingen av byen og kommunens tjenester, bl.a. fordelingen av de penger kommunen har til rådighet.

8 Bystyrekomiteer Bystyrets medlemmer fordeles på fem fagkomiteer:
Helse- og sosialkomiteen Kultur- og utdanningskomiteen Byutviklingskomiteen Samferdsels- og miljøkomiteen Finanskomiteen Komiteene har ansvaret for å forberede saker og å komme med anbefalinger (innstillinger) til bystyret.

9 Bystyret 2011 - 2015 Representanter:
22 Høyre 20 Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Sosialistisk Venstreparti Kristelig Folkeparti Rødt Venstre Miljøpartiet de grønne

10 Byrådet Byrådet er Oslos regjering og kan bestå av inntil åtte medlemmer. Byrådet leder kommunens administrasjon, innstiller til bystyret og er ansvarlig for gjennomføring av vedtak gjort i bystyret. Når vedtakene er fattet i bystyret, er det byrådets oppgave å påse at de blir utført. Hver byråd er politisk leder av en byrådsavdeling. Disse kan best sammenlignes med departementer.

11

12 Kommunens oppgaver Helse- og sosialområdet omfatter blant annet eldreomsorg, trygdeordninger, sosialomsorg, barnevern og omsorg for funksjonshemmede. Kultur- og utdanningsområdet omfatter blant annet barnehager, skoler, kirker samt kunst- og kulturinstitusjoner. Byutviklingssektoren omfatter blant annet byplanlegging, bolig- og byfornyelse, næringslivssaker, eiendomsforvaltning, utbygging, forvaltning av byens torg- og gateområder, og kulturminnevern.

13 Kommunens oppgaver Samferdsel og miljø omfatter blant annet kollektivtrafikk, havnetrafikk, biltrafikk, parkering, renovasjon, vann og avløp, energiøkonomisering, natur og friluftsliv, miljøvern, drift av skoger, parker og idrettsanlegg. Finans omfatter blant annet Oslo kommunes budsjetter, regnskap, skatter og avgifter, inntekter til kommunen, avgifter og arbeidsgiverpolitikk.

14 Kommunens økonomi Det koster ca. 45 milliarder kroner i året å drive Oslo kommune. Hvordan pengene fordeles blir bestemt i budsjettet som vedtas av bystyret i desember hvert år. Kommunens inntekter kommer hovedsakelig fra inntekts- og formueskatt, overføringer fra staten og utbytte fra kommunens egne virksomheter.

15 Brutto driftsbudsjett pr. sektor – 2014 (NOK mill) 1)
2 014 %-andel Bydelene 22 974 42,8 % Eldre og sosiale tjenester - byomfattene 9 077 16,9 % Kunnskap og utdanning 12 135 22,6 % Byutvikling 625 1,2 % Miljø og samferdsel 5 198 9,7 % Kultur og næring 1 691 3,2 % Annet 1 917 3,6 % Brutto driftsbudsjett 53 617 1) Kilde: Dok. 3/ vedlegg 5

16 Inntekter - 2014 (NOK mill) 1)
2 014 %-andel Sum inntekter på sektorene 2) 17 847 33,3 % Skatt på inntekt og formue 25 700 47,9 % Ordinært rammetilskudd 10 115 18,9 % Andre generelle statstilskudd 554 1,0 % Netto finansinntekter 3) -599 -1,1 % Sum driftsinntekter 53 617 1) Kilde: Dok. 3/ vedlegg 5 2) Gebyrer, brukerbetalinger, salgsinntekter, øremerkede midler 3) Justert for netto avsetninger og overføringer til investeringsbudsjettet

17 2014


Laste ned ppt "Oslo kommunes styringssystem"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google