Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 3 (HMS) v/ Magne Beddari.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 3 (HMS) v/ Magne Beddari."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 3 (HMS) v/ Magne Beddari

2 Internkontroll-forskriften HMS-forskriften (forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid) § 1 Formål Forskriften skal fremme et forbedringsarbeid i virksomheten innen: u Arbeidsmiljø og sikkerhet u Forebygging av helseskader u Vern av det ytre miljø

3 § 2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomhet som omfattes bl.a. av;  Arbeidsmiljøloven  Forurensingsloven  Brannvern og eksplosjonsvernlov

4 § 3 Definisjoner internkontroll (HMS) Tiltak som sikrer at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav i HMS-lovgivningen Eks: Hvem har ansvar for at ansatte har tilgang på førstehjelpsutstyr, verneutstyr, m.m.

5 § 4 Plikt til internkontroll (HMS) Arbeidsgiver - har ansvar for at internkontroll (HMS) blir innført Arbeidstakerne - har ansvar for utøvelse av internkontroll (HMS) Byggherre - har ansvar for at internkontroll (HMS) innføres på bygg- og anleggsplasser (gjennom Byggherreforskriften)

6 § 5 Innholdet i det systematiske HMS-arbeidet. Internkontrollen skal tilpasses; u Virksomhetens art u Aktiviteter u Risikoforhold u Størrelse

7  Hvem av dem som skal ha ansvaret for å samordne internkontrollen HMS) for felles aktiviteter/områder u Kommer ikke slik avtale i stand, kan Arbeidstilsynet bestemme hvem av dem som skal ha ansvaret § 6 Samordning Når flere virksomheter arbeider på samme plass, skal de skriftlig avtale;

8

9 Byggherreforskriften av 03.08.2009 - Viktig Sikre at uvedkommende ikke får adkomst til byggeplassen Ta hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av byggeplassen God orden og fullt forsvarlig hygieniske forhold Sikker adkomst til byggeplassen og sikre ferdselsveier Avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av materialer og stoffer Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer Forsvarlig arbeidstidsordning Tilfredstillende personalrom Forsvarlig innkvartering

10 Ansvar knyttet til Byggherreforskriften (1) Byggherrens HMS ansvar  Overordnet HMS ansvar – ansvar for at internkontroll innføres på bygg- og anleggsplassen  Utpeke koordinator  Utarbeide HMS plan/SHA plan  Sende forhåndsmelding til arbeidstilsynet  Stille krav om internkontroll hos bedriftene (entreprenørene)

11 Ansvar knyttet til Byggherreforskriften (2) Prosjekterendes HMS ansvar  Risikovurdere forhold knyttet til HMS  Ta hensyn til HMS ved valg av løsninger  Risikoforhold som krever tiltak skal beskrives

12 Ansvar knyttet til Byggherreforskriften (3) Entreprenørens HMS ansvar  Selvstendig ansvar for egne arbeidstakere  I en viss grad ansvarlig for andre arbeidstakere/UE  Hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven  samordning på anleggsplass når flere virksomheter jobber på samme plass  Ansvar iht. Internkontrollforskriften Arbeidsgiver har ansvar for at internkontroll innføres i bedriften og på anleggsplass Arbeidstakerne har ansvar for utøvelse av internkontroll

13 Krav til HMS-plan / SHA-plan  Organisasjonskart m/ rollefordeling og entrepriseform  Fremdriftsplan inkl. HMS aktiviteter  Risikofylte arbeidsopperasjoner  risikovurdering og tiltak  Rutiner for avviksbehandling  registrering, rapportering og gjennomføring av tiltak

14 Entreprenøren skal  Følge SHA planen og BHs anvisninger  Foreta løpende risikovurderinger av identifiserte risikoområder – Sikker jobb analyse (SJA)  Informere BH om risikoforhold som ikke er beskrevet i SHA planen  Sørge for at de forebyggende tiltakene som er beskrevet i forskriften gjennomføres  Innarbeide relevante deler av SHA planen i bedriftens Internkontrollsystem  Informere BH om avvik fra SHA planen

15 Felles krav til alle entreprenørene kan være at de u Må kunne dokumentere egne HMS-handlinger overfor BH, dvs. dokumentere at de har et ”levende” og oppdatert IK-system u Bør ha bedt om en dokumentasjon på at BHF er fulgt opp i prosjekteringsfasen u Alltid bruker nødvendig og tilstrekkelig verneutstyr ved ferdsel inne på bygge- og anleggsområdet u Til en hver tid er ansvarlig for å holde orden på bygge- og arbeidsplassen u Tenker sikkerhet i alle situasjoner u Har rutiner for at maskiner og utstyr er forsvarlig låst/sikret når bygge- og anleggsplassen forlates u Følger aktuelle vedtatte prosedyrer og rutiner for alle arbeidsoperasjoner og aktiviteter Krav og forutsetninger til de entreprenørene og leverandørene som vi engasjerer til dette prosjektet

16 Riggplan og forhold på byggeplassen (1) En riggplan skal vise følgende (ikke nødvendigvis i denne rekkefølgen) u Kjørerute for anleggstransport/tungtransport i boligområder u Byggeplasskilting u Brakkerigg u Plassering av vask, toalett, administrasjonsbrakke og brakker til underentreprenører m.m. u Plassering av førstehjelpsutstyr, byggeplasstelefonen, forhåndsmelding, KS-HMS-plan og sjekklister, framdriftsplaner, IK-håndbok u Parkering u Varemottak og lagerplass for den enkelte underleverandør u Oppstillingsplass for container u Kildesortering (tas med under prosedyrer og rutiner for renhold i byggetiden i kap. 9) u Kranoppstillingsplass og svingradius u Tilkobling til el, vann…

17 Riggplan og forhold på byggeplassen (2)  Adgang til byggeplassen  Arbeidstid  Opplæring og kompetanse  Arbeidsvarsling  Personlig verneutstyr  Sikring av arbeidsområde  Godkjenning og behandling av maskiner, utstyr og verktøy  Hensyn til omgivelsene

18 Prosedyrer og rutiner for risikofylte arbeidsoppgaver og arbeidssituasjoner  Her må det i forkant ha vært foretatt en risikoanalyse/vurdering av alle aktivitetene i forbindelse med bygge- eller anleggsprosjektet med sterk vekt på spesielt farlige arbeidsaktiviteter, arbeidsområder, arbeidsforhold og risiko for tredjepart og omgivelsene.  I tillegg må det i tilknytning til disse spesielle risikobaserte arbeidsoperasjonene og aktivitetene kanskje foretas en SJA. Deretter sammenligner byggherren sine erfaringer og krav med entreprenørenes egne erfaringer og HMS-rutiner.

19 Organisering og ansvar Prosjektorganisasjon for prosjekt Byggeleder Verneombud Underentreprenør Transport Byggherre Prosjektleder Byggeteknisk konsulent Prosjektleder Hovedbedrift Sideentreprenør Elektro Anleggsleder HMS-koordinator Underentreprenør Graving Formann Egne ansatte

20 Organisasjonskart AS BEDRIFTEN

21 Oppstart av prosjekt Introduksjonsmøte med vekt på HMS Entreprenøren skal gjennomføre et introduksjonsmøte for alle som skal arbeide på bygg-/anleggsplassen, eller ha samtale med den enkelte hvor det blir informert om hvordan det forebyggende HMS-arbeidet er lagt opp.

22 Forhold på byggeplassen Opplæring og kompetanse u Alle egne ansatte og alle som bedriften har ansvar for på anlegget, skal gis en generell sikkerhetsopplæring. Dette vil bli gjort ved gjennomgang og utlevering av HMS-Håndbok, samt ved informasjonsmøte/opp- startmøte og senere samtaler med egne ansatte og underentreprenører. u Maskinkjørere skal ha de nødvendige sertifikater og ha gjennomført godkjent sikkerhetsopplæring for de maskiner som skal betjenes. u Opplæring i arbeidsvarsling vil bli gitt nøkkel- personell etter behov og iht. Statens vegvesen sin Håndbok 051. u Kurs i trafikkdirigering vil også bli gitt etter behov. u Ansvarlig personell skal ha gjennomført godkjent førstehjelpskurs. u Kopi av dokumentasjon av forannevnte opplæring vil bli oppbevart tilgjengelig for anlegget.

23 Risikovurdering/”Sikker jobb”-analyse Ved arbeidsoperasjoner med lite erfaringsgrunnlag eller stor risiko, skal entreprenøren før arbeidet igangsettes, gjennomføre en risikoanalyse for å avdekke faremomenter, og om nødvendig iverksette fore- byggende sikkerhetstiltak.

24 Risikoanalyse er basert på skjønn, og prøver å forutse hendelser frem i tid. Det er nyttig at de som sitter nær problemet gjør en vurdering av risiko, at risikoen synliggjøres og dermed kan gi grunnlag for prioritering av tiltak. Risikoanalyser gjøres ulikt på forskjellige steder. u ROS-analyse – risikomatrise u FMEA – mer detaljert risikoanalyse Risikoanalyse

25 Eksempel på hvordan man kan gå frem for å gjøre en risikoanalyse med en matrise med 4x4 nivåer for å vurdere risiko basert på sannsynlighet og konsekvens. Tabellen viser sannsynligheten for at en hendelse inntreffer vurdert opp mot konsekvensene den får dersom den inntreffer. Det gis en vekt for konsekvensene og sannsynligheten for hendelsen og disse gir et tall som uttrykk for risiko. Dersom hendelsen får skår : u 1-2 meget lav risiko – som oftest ikke nødvendig med tiltak* u 3-6 liten risiko - tiltak skal vurderes* u 8-9 middels risiko - tiltak er nødvendig u 12-16 risikoen vurderes som høy – krever strakstiltak Risikoanalyse - risikomatrise

26 Konsekvens: Katastrofalt:4 Kritisk: 3 Farlig:2 Lite farlig:1 Sannsynlighet: Svært sannsynlig: 4 Meget sannsynlig:3 Sannsynlig:2 Lite sannsynlig: 1

27 Eksempel Risikoanalyse MEF bedrift

28 SJA (Sikker Jobb Analyse) - et kartleggingsverktøy som identifiserer risiko forbundet med en konkret oppgave eller aktivitet. Metoden kan brukes til å risikovurdere konkrete oppgaver og aktiviteter Risikosituasjon Uønsket hendelse Forebygging og håndtering av hendelser Begreper

29 SJA Kartlegg i forkant SJA skal gjennomføres i forkant av aktiviteten, slik at tiltak iverksettes for å fjerne eller redusere de identifiserte risikomomenter. Det er spesielt viktig å gjennomføre en SJA ved arbeidsoperasjoner som ikke er en rutine Kartlegg ved oppstart av nye oppgaver og aktiviteter Analysen hjelper med å utforme og oppdatere gode prosedyrer og utstyr. Det er en god regel å gjennomføre en SJA ved endring eller oppstart av nye oppgaver/prosesser, samt når man tar i bruk nye/ukjente kjemikalier, materialer eller utstyr.

30 u Oppdage u Innrapportere* u Registrere u Granske u Definere tiltak u Registrere resultater fra granskning og besluttede tiltak u Implementere tiltakene u Evaluere tiltakene og registrere resultater/kommentarer Håndtering av hendelser

31 Begreper: u Risikosituasjon u Uønsket hendelse Gradering av hendelser: u Risikosituasjon/tilløp u Nestenhendelse u Skade uten fravær u Skade med fravær u (Skade – førstehjelp) u (Skade – medisinsk behandling) Hendelser og situasjoner

32 Hendelsesforløp Hva skjedde? Hvordan skjedde det? Hvorfor skjedde det? Hvem var til stede? Håndtering av hendelsen Prosedyre fulgt? Gjennomgått sikkerhetsopplæring? Riktig verneutstyr / verktøy brukt? Førstehjelpsutstyr tilgjengelig? Varsling gjennomført? Vurderinger underveis? Konklusjon Kort om hva det konkluderes med – Ble prosedyrer fulgt? Riktig behandling etter hendelsen? Kontaktet lege? Orienterte om skademelding? Aktivitetsliste Granskning

33 Granskning - verktøy A3 Bakgrunn / nå-situasjon hva skjedde og hvorfor? Håndtering av hendelsen og konklusjoner Hvordan får det til – tiltak En aktivitetsplan med ansvar og frister Ønsket situasjon Hvordan skal det være for at hendelsen ikke gjentar seg

34 Varsling av ulykker, brann og forurensing (Beredskapsplan) u Det utarbeides varslingsplan med viktige telefonnummer til brannvesen, politi, ambulanse, lege, Arbeidstilsynet, verneombud og byggeleder som plasseres synlig og tilgjengelig på anlegget. u Planen vil etter behov også omfatte førstehjelpsutstyr, utstyr for slukking av brann, redningsutstyr, transport av skadde samt plan for øvelser tilpasset de konkrete forhold. u Nødvendig opplæring vil bli gitt de ansatte etter behov. u Ved bygging av tunneler vil det bli avholdt minst to øvelser pr. år. Når tunnelen er over 1.000 meter, skal det være kommunikasjon mellom stuff og rigg.

35 Dokumentasjon – Månedsrapport u Dokumentert HMS-opplæring u Dokumentasjon av sertifikater for maskiner og utstyr u Antall egne ansatte – timelønte og funksjonærer u Antall UE ansatte u Antall ulykker med personskade med og uten fravær i perioden u Antall ulykker med materielle skader / miljøskader i perioden u Antall nestenulykker / uønskede hendelser i perioden u Antall tilfeller og dager med sykefravær pga. arbeidsforholdene u Antall vernerunder i perioden u Annet – stans i arbeidet av verneombud / Arbeidstilsynet, pålegg fra Arbeidstilsynet, infomøter, risikoanalyser,

36 Avviksbehandling (1) u Avvik er alle forhold som ikke er i overensstemmelse med lover, forskrifter, prosedyrer og rutiner. u Som avvik betraktes også arbeidsulykker, farlige forhold, uønskede hendelser, feilaktige prosedyrer og rutiner samt manglende opplæring. u Alle er ansvarlige for å rapportere til sin overordnede alle avvik som oppdages. u Anleggsleder og prosjektleder er ansvarlig for å behandle avvik innen sine ansvarsområder og skal rapportere avvik og tiltak som iverksettes for å hindre gjentagelse. u Alle avvik som oppdages ved gjennomføring av vernerunde skal registreres og tiltak iverksettes og følges opp av ansvarlig person.

37 Avviksbehandling (2) u Uønskede hendelser eller farlige forhold skal registreres av hver enkelt og rapporteres til overordnet på skjema for ”Melding om uønskede hendelser”. u Ved å rapportere uønskede hendelser og farlige forhold vil vi forebygge ulykker og redusere antall personskader og skader på materiell og miljø. u Alle former for avvik vil bli rapportert til byggherren / oppdragsgiver gjennom månedsrapport og byggemøter. u Entreprenøren skal påse at underentreprenører følger de samme rutiner både mht. registrering og rapportering av avvik.

38 Arbeidsprosedyrer for risikofylte arbeider m/sjekklister u Sprengningsarbeider u Transport og lagring av masser u Driving av tunnel u Grøfter og byggegroper u Montering av elementer u Asbestsanering u Undervannsstøping u Glidestøp

39 HMS-håndbok Utarbeides av entreprenøren for egen virksomhet inkl. underentreprenører dersom de omfattes av kontrakten. Håndboken må beskrive følgende områder: u Personlig verneutstyr u Rydding og orden på byggeplass - lager, brakke, etc. u Verktøy, el.materiell, stillaser, heiser, etc. u Kvalifikasjoner, sertifikat/bevis u Sertifikatpliktig utstyr - maskiner, biler, etc. u Helsefarlige stoffer - oppbevaring og bruk u Førstehjelpsutstyr - plassering og bruk u Avfallshåndtering u Vernerunde u Opplæring

40 HMS-plan for utførelse iht. Byggherre- forskriften (Forsvarsbygg) u Organisering / HMS-ansvar u Informasjon om prosjektet (Entreprenørens tanker om utførelse) u Varslingsrutiner ved uønsket hendelse u Risikofylte arbeidsoperasjoner (Sikker jobb-analyse) u Plan ”Rent bygg” u Avfallsplan u Detaljert fremdriftsplan m/tidspunkt for sikker jobb-analyse

41 HMS-plan for utførelse (Forsvarsbygg) Viktige rutiner / prosedyrer: 1. Riggplan 2. Informasjon til egne ansatte og underentreprenører 3. Verne- og sikkerhetstiltak 4. Krav til maskiner og utstyr 5. Helse- og miljøfarlige stoffer 6. Bruk av personlig verneutstyr 7. Førstehjelpsutstyr 8. Arbeidstidsordninger 9. Vernerunder 10. Avviksbehandling 9.

42 HMS-plan for prosjekt for Statens vegvesen En HMS-plan for et prosjekt skal inneholde: 1. Grunnlag for planen - lover og forskrifter, mål 2. Organisasjon - Org.plan med fagansvar og kontaktpersoner (byggherre, entreprenør og underentreprenør ) - Oversikt over nøkkelpersoner m/stillingsbeskrivelse/ funksjonsbeskrivelse for lederfunksjoner - HMS-systemansvarlig og vernetjeneste for prosjektet 3. Oversikt over anlegget - Rigg- og brakkeplassering, plassering av arbeids- stasjoner, mottaks- og lagringsplasser

43 4. Ulykkesbehandling - Ulykker og nestenulykker 5. Beredskapsplaner - Plan for brann og større ulykker - Varslingsplan og telefonliste 6. Handlingsplan for HMS (HMS-kontrollplan) - Info om plan og krav - Opplæring og øvelser - Risikoanalyser - Vernerunder - HMS-inspeksjoner - Revisjon - HMS-møter, allmøter - Helseundersøkelser HMS-plan for prosjekt for Statens vegvesen

44 7. Prosedyresamling HMS - Prosedyrer i KS-/HMS-system - Prosedyrer for særskilte aktiviteter som medfører risiko - Prosedyrer m/angivelse hvor kravene finnes (kontrakt, standard, forskrifter, håndbøker, etc.) 8. Registreringer - Sertifikater, kursbevis, registreringer og kontroller av maskiner, utstyr og personell 9. Dokumenttilgang - Aktuelle produktdatablad - Forskrifter, standarder, håndbøker HMS-plan for prosjekt for Statens vegvesen

45 Utdyping av HMS-krav for prosjekt u HMS må tas med i valg av tekniske løsninger (Prosjekteringsfase) u HMS i selve arbeidet og mht. ytre miljø og inneklima i ferdig bygg. Rent Bygg u HMS-plan utarbeides før oppstart på byggeplass av entreprenør, med utgangspunkt i HMS-plan fra planleggingsfasen (konsulent) og iht. Byggherre-forskriften u Sikker jobb-analyse skal gjennomføres i forkant av jobben og av de som skal utføre jobben. Gjennom-gangen skal dokumenteres og overleveres til godkjenning (hos krevende kunder) før arbeidet kan starte

46 Utdyping av HMS-krav for prosjekt (forts.) u Vernerunde hver 14. dag u Brudd på HMS-oppfølging kan/vil medføre at arbeidene stoppes u Utfylt HMS-erklæring vedlegges tilbudet/anbudet u Plan for Rent bygg og avfallsplan utarbeides før oppstart u Dokumentert opplæring av verneombud gjøres før oppstart u Månedlig oppdatering av HMS-opplæring gjøres i byggefasen u Etablering av stoffkartotek med HMS-datablader gjøres i byggefasen u Dokumentasjon av sertifikater for utstyr gjøres før oppstart u Månedlig HMS-rapport utarbeides i byggefasen u HMS-plan oppdateres i byggefasen

47 Hva som bør være med i vårt IK-system (HMS-system) 1. Presentasjon av bedriften 2. Målsetting og policy for HMS-arbeidet 3. Aktuelle lover og forskrifter 4. Organisasjonsstruktur 5. Stillingsinstrukser for HMS 6. Kompetanseoversikt 7. Kartlegging av det fysiske psykososiale arbeidsmiljøet 8. Risikoanalyse/vurdering

48 9. Prosedyrer og sjekklister 9.1 Registrering og behandling av skadefravær 9.2 Verneombud, AMU, verne- og helsepersonell 9.3 Verne- og IK-runder 9.4 Registrering av nesten-ulykker/tilløp 9.5 Registrering av ulykker og personskader 9.6 Handlingsplan for alvorlig ulykke 9.7 Sikker-Jobb-Analyse (SJA) 9.8 Arbeidsprosedyrer 9.9 Prosedyrer og rutiner for maskiner og utstyr 9.10 Informasjon, møter og medarbeidersamtaler 9.11 Ansettelsesavtale og arbeidsreglement 9.12 Handlingsplan ved brann 9.13 Skilting og signalgiving 9.14 Anleggs-/byggeplassdagbok 9.15 Stoffkartotek, lagring og merking av kjemikalier, HMS-datablad 9.16 Avfallshåndtering 9.17 Revisjoner

49 Hvordan få BHF (Byggherreforskriften) til å fungere i praksis? u Entreprenørene må etterspørre en dokumentasjon på at BHFs bestemmelser er fulgt opp i prosjekteringsfasen ved bl.a. en HMS-plan u Entreprenørene må dokumentere egne HMS-handlinger overfor byggherren u Den utførende må prise sikkerhet inn i sine anbud slik at byggherren vet hva som ligger inne i kontrakten. HMS kan da bli ivaretatt under like konkurranseforhold u Bruke bare seriøse bedrifter u Arbeidstilsynet og byggherren må utføre revisjoner; dvs. følge opp og vise forståelse for HMS på bygge- og anleggsplassen

50 Viktige forskrifter Kfr Arbeidstilsynet.no Best.nr. Aktuelle forskrifter til AML: 151Graving og avstiving av grøfter 221Tekniske innretninger 321Verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) 398Støy på arbeidsplassen 431Merking av kjemikalier, stoffer og stoffblandinger som inneholder org. Løsemidler (YL-merking) 518Verne- og helsepersonale 526Sikkerhetsskilting og signalgiving på arbeidsplassen 529Arbeidsplasser og arbeidslokaler 531Tungt og ensformig arbeid 544Systematisk HMS-arbeid i virksomheter (internkontrollforskr.)

51 500 Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. 551Sveising, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid) 555Bruk av arbeidsutstyr 565Oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften) 566Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften) Noen aktuelle forskrifter til forurensningsloven: 930Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). (Ikrafttredelse 1. juni 2004) 922Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). (Ikrafttredelse 1. juni 2004)


Laste ned ppt "Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 3 (HMS) v/ Magne Beddari."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google