Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetent - kreativ - komplett MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester Ny Byggherreforskrift Ny Byggherreforskrift Rehab gruppen Lysebu 11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetent - kreativ - komplett MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester Ny Byggherreforskrift Ny Byggherreforskrift Rehab gruppen Lysebu 11."— Utskrift av presentasjonen:

1 kompetent - kreativ - komplett MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester Ny Byggherreforskrift Ny Byggherreforskrift Rehab gruppen Lysebu 11. november 2009 Senioringeniør Odd Helge Stormark MRIF

2 Dato: Side: 2 Byggherreforskriften - historikk Før 1995 HMS på byggeplassen ble ivaretatt gjennom Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften 21.04.1995 nr 377 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) 7 okt 2005 nr. 1119 Identitetskort (ID-kort), oversiktslister, planlegging og tilrettelegging av arbeidet, informasjon til arbeidstakerne (tilføyelser) 20 des 2006 nr.1642 Informasjon om lønns- og arbeidsvilkår (lønn med mer iht allmenngjøringsforskriften) Juli 2007 Høringsutkast ny forskrift, høringsfrist 15.10.07 Des 2008Utkast til ny forskrift, desember 2008 Aug 2009Ny forskrift publisert Jan 2010Ny forskrift trer i kraft

3 Dato: Side: 3 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) Forskriften er revidert med følgende endringer –Ny struktur –Flere ansvarsobjekter –Større fokus på risikovurderinger –Klarere innhold i SHA-plan (HMS-plan) –Krav til SHA i anbudsbeskrivelse –Utfyllende kommentarer fra Arbeidstilsynet

4 Dato: Side: 4 Byggherreforskriften Byggherreforskriften gjeldende i dag : Kap 1 Innledende bestemmelser Virksomhetsområder, definisjoner, straffeansvar, ikrafttreden Kap 2 Alminnelige bestemmelser Hvem forskriften retter seg mot, skriftlig avtale, utpeking av koordinator, plan for SHA, forhåndsmelding, informasjon om lønns- og arbeidsvilkår Kap 3 Prosjekteringsfasen Forberedelse og utarbeidelse av prosjektet, koordinators oppgave Kap 4 Gjennomføringsfasen Koordinators oppgaver, oversiktslister, plan og tilrettelegging, entreprenørenes plikter, info til arbeiderne Byggherreforskriften 2010 : Kap 1 Innledende bestemmelser Formål, virkeområder, hvem forskriften retter seg mot, definisjoner Kap 2 Byggherrens plikter Generelle plikter, risikoforhold, SHA-plan krav til SHA-plan, forebyggende tiltak, forhåndsmelding, internkontroll, dokumentasjon av fremtidige arbeider, utpeking og oppfølging av koordinator, koordinering, oversiktslister, gjennomføring av plikter på byggherrens vegne Kap 3 Den prosjekterendes plikter Generelle plikter Kap 4 Entreprenørenes plikter Generelle plikter, informasjonsplikt, Kap 5 Straff Kap 6 Avsluttende bestemmelser

5 Dato: Side: 5 Byggherreforskriften 2010 Kap. 1 - § 1 Formål Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider (Ny)

6 Dato: Side: 6 Byggherreforskriften 2010 Kap. 1 - §2 Virkeområder Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid. Prekestolhytta: Byggeskikkpris 2009 (Som før, erstatter § 1 i nåværende BHF)

7 Dato: Side: 7 Ny Byggherreforskriften Kap. 1 § 3 - Hvem forskriften retter seg mot •Byggherren, •koordinatoren, •den prosjekterende, •arbeidsgiveren, enmannsbedriften og •byggherrens representant. (Erstatter § 5 i nåværende BHF, prosjektleder er tatt ut)

8 Dato: Side: 8 Byggherreforskriften 2010 Kap. 1 § 4 Definisjoner Bygge- eller anleggsarbeid 1. oppføring av bygninger 2. innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid 3. montering og demontering av prefabrikkerte elementer 4. riving, demontering, ombygging og istandsetting 5. sanering og vedlikehold 6. alminnelig anleggsvirksomhet 7. graving, sprengning og annet grunnarbeid 8. annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid. (Erstatter § 2 b i nåværende BHF)

9 Dato: Side: 9 Byggherreforskriften 2010 Kap. 1 § 4 Definisjoner Nye ansvarsobjekter: c)Byggherrens representant: utføre konkrete plikter etter denne forskriften på byggherrens vegne d) forbruker : person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. d)prosjekterende: som har til oppdrag å tegne, beregne, planlegge eller beskrive bygget eller anlegget som skal oppføres. (Erstatter § 2 c - g i nåværende BHF. Prosjektleder er bort)

10 Dato: Side: 10 Byggherreforskriften 2010 Kap. 2 § 5 - Generelle plikter til byggherren a)arkitektoniske, tekniske eller organisasjonsmessige valg b) beskrive og ta hensyn til de risikoforholdene c) tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner. Byggherren skal sikre at pliktene som er pålagt koordinatoren, de prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført. Erstatter § 11 i nåværende BHF. Prosjektleder er borte

11 Dato: Side: 11 Byggherreforskriften 2010 Kap. 2 § 6 Risikoforhold De risikoforholdene som avdekkes under planlegging og prosjektering skal innarbeides i tilbudsgrunnlaget. Ny

12 Dato: Side: 12 Byggherreforskriften 2010 Kap. 2 § 7 - Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA – plan.  utarbeides før arbeidene starter  lett tilgjengelig  gjøres kjent på arbeidsplassen.  oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Erstatter §12 b) i nåværende BHF

13 Dato: Side: 13 Byggherreforskriften 2010 Kap. 2 § 8 - Krav til SHA - planen a) organisasjonskart b) framdriftsplan c)spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse (risikovurderinger) d)rutiner for avviksbehandling. Byggherren skal sørge for å oppdatere planen fortløpende dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Erstatter §12 b) i nåværende BHF

14 Dato: Side: 14 Byggherreforskriften 2010 Kap. 2 § 9 Forebyggende tiltak Krav til forhold på byggeplassen a) sikre at uvedkommende ikke får adkomst b) hensyn til andre virksomheter c) god orden og hygieniske forhold d) adkomst til arbeidsplassene e) lagring og oppbevaring av materialer f) vedlikehold, kontroll av maskiner og utstyr g) avfallshåndtering h) arbeidstidsordninger i) personalrom j) innkvartering. Ny, men mye av innholde er tatt inn 1 §15 i nåværende BHF

15 Dato: Side: 15 Byggherreforskriften 2010 Kap. 2 § 10 Forhåndsmelding Forhåndsmelding •Eget skjema til Arbeidstilsynet •Sendes dersom arbeidet vil vare utover 30 virkedager eller overstiger 500 dagsverk. •Sendes senest en uke før arbeidet igangsettes Erstatter § 9 i nåværende BHF

16 Dato: Side: 16 Byggherreforskriften 2010 Kap. 2 § 11 Internkontroll Krav til internkontroll •Byggherren skal stille krav om at virksomhetene driver et systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i henhold til Internkontrollforskriften Ny

17 Dato: Side: 17 Byggherreforskriften 2010 Kap. 2 § 12 Dokumentasjon for fremtidige arbeider Krav til dokumentasjon av bygget •Fundamentering •Konstruksjoner •Tekniske anlegg •Byggeprodukter som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Ny, noe var medtatt i §12 c) i nåværende BHF.

18 Dato: Side: 18 Byggherreforskriften 2010 Kap. 2 § 13 Utpeking og oppfølging av koordinator Krav om koordinator •Byggherren skal utpeke koordinator •Koordinator kan ikke ha andre plikter som kan komme i konflikt med rollen som koordinator. •Skriftlig avtale mellom Byggherren og koordinator. •Krav om kunnskap Ny, erstatter § 7 i nåværende BHF

19 Dato: Side: 19 Byggherreforskriften 2010 Kap. 2 § 14 Koordinering Krav til koordinator i prosjekteringsfasen: –koordinere prosjekteringen slik at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt –sørge for utarbeidelsen av SHA - plan Ny, erstatter § 12 og 13 i nåværende BHF. Noe omarbeidet

20 Dato: Side: 20 Byggherreforskriften 2010 Kap. 2 § 14 Koordinering Krav til koordinator i utførelsefasen a)følge opp risikoforhold i SHA – plan b)følge opp at det tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid c)følge opp at entreprenørene gjennomfører SHA planen d)følge opp at entreprenørene samarbeider Ny, erstatter § 12 og 13 i nåværende BHF. Noe omarbeidet

21 Dato: Side: 21 Byggherreforskriften 2010 Kap. 2 § 15 Oversiktslister Krav til oversiktslister a) navn og adresse på bygge- eller anleggsplassen b) navn på byggherren c) navn på entreprenørene eller for innleide arbeidstakere og eller I innleievirksomheten d) organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter e) navn og fødselsdato på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen. Listene skal være tilgjengelige og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet og Arbeidstilsynet. Listene skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. Erstatter § 14 i nåværende BHF.

22 Dato: Side: 22 Byggherreforskriften 2010 Kap. 2 § 16 Gjennomføring av plikter på byggherrens vegne Byggherrens representant •Skriftlig avtale •Angi de punkter det gjelder •Fratar ikke byggherren plikter Ny, erstatning for at prosjektleder er tatt bort

23 Dato: Side: 23 Ny Byggherreforskriften Kap 3 § 17 Generelle plikter prosjekterende Den prosjekterende skal : Risikovurdere forhold knyttet til SHA på bygge- eller anleggsplassen gjennom: •valg av arkitektoniske eller tekniske løsninger. •bistand i framdriftsplanlegging Ny

24 Dato: Side: 24 Ny Byggherreforskriften Kap 4 § 18 - Generelle plikter entreprenørene Krav til entreprenøren •følge SHA - plan •følge byggherrens eller koordinators anvisninger. •planlegge arbeidets utførelse under hensyn til nødvendige risikovurderinger •foreta løpende SJA - analyser •informere byggherren om risikoforhold som ikke er beskrevet i SHA - planen. •sørge for at de forebyggende tiltakene gjennomføres. •internkontroll •informere byggherren om avvik fra SHA -planen Erstatter § 16 i nåværende BHF, mange tilføyelser

25 Dato: Side: 25 Ny Byggherreforskriften Kap 4 § 19 - Informasjonsplikt entreprenørene Informasjonsplikt entreprenørene •informere verneombudet om SHA - plan før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidet. •arbeidstakerne og verneombudet skal på en forståelig måte informeres om alle tiltak som skal treffes om SHA på bygge- eller anleggsplassen. Erstatter § 17 i nåværende BHF

26 Dato: Side: 26 Ny Byggherreforskriften Kap 5 § 20 - Straff Straff Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller vedtak gitt i medhold av forskriften, eller medvirkning til dette, straffes i henhold til arbeidsmiljølovens kap.19. Erstatter § 3 i nåværende BHF, henvisning til straffeloven er tatt bort.

27 Dato: Side: 27 Ny Byggherreforskriften Kap 6 § 21 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser •Forskriften trer i kraft 1. januar 2010 •Overgangsordning –Mottatt forhåndsmelding innen 1. januar 2010, kan byggherren i stedet velge å følge reglene i forskrift 21. april 1995. Erstatter § 4 i nåværende BHF.


Laste ned ppt "Kompetent - kreativ - komplett MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester Ny Byggherreforskrift Ny Byggherreforskrift Rehab gruppen Lysebu 11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google