Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RESULTATBASERT FINANSIERING 17. FEBRUAR 2005 Seunn Smith-Tønnessen, HiA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RESULTATBASERT FINANSIERING 17. FEBRUAR 2005 Seunn Smith-Tønnessen, HiA."— Utskrift av presentasjonen:

1 RESULTATBASERT FINANSIERING 17. FEBRUAR 2005 Seunn Smith-Tønnessen, HiA

2 Innhold UFDs finansieringsmodell med vekt på de resultatbaserte elementene HiAs budsjettfordelingsmodell – tilpasning til resultatbasert finansiering Hva er utfordringene med resultatbasert finansiering generelt og modellene i sektoren spesielt Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

3 UFDs intensjoner med resultatbasert finansiering Fra aktivitetsstyring til resultatstyring Stimulere og belønne ønsket aktivitet Lovoppdraget skal oppfylles: –Undervisning –Forskning –Formidling –Kontakt med samfunns- og arbeidsliv Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

4 UFD’s modell består av tre hovedkomponenter (til sammen 7.420 mill kr i 2005). Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

5 BASISKOMPONENTEN (4.897 mill kr i 2005) Basiskomponenten er basert på historiske data for kostnader. Basiskomponenten skal sikre en viss stabilitet ved svingninger i tildelingene i de to andre komponentene. (Basiskomponenten inneholder midler til husleie/energi). Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

6 UNDERVISNINGSKOMPONENTEN - RBF (ca 40 % av gj.sn. kostn.) (2.003 mill kr i 2005) Studieprogrammene er i RBF inndelt i 6 kostnadskategorier fra 26 - 102 tusen per avlagt 60- poengsenhetI tillegg gis kr 5.400 per utvekslingsstudent (min 3 mnd). Størrelsen på RBF-tildelingen varierer i takt med endringen i ant. avlagte 60-poengsenheter innenfor hver kategori. (Data hentes fra FS). UFD-pålagt opprettelse/nedleggelse av st.plasser finansieres ved at 40 % kommer fra RBF, mens resterende 60 % av totalkostnaden tilføres/trekkes ut av Basiskomponenten. Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

7 FORSKNINGSKOMPONENTEN (520 mill kr i 2005) Forskningskomponenten består av 2 elementer: –Resultatbasert omfordeling (RBO) –Strategiske forskningsmidler Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

8 forskningskomponenten (forts.) RBO 4,7 % (349,3 mill kr) av netto budsjettramme for statlige høgskoler ble for 2005 avsatt til omfordeling gjennom RBO. Følgende kriterier (relativ andel) påvirker RBO (nye kriterier innføres for 2006) : –1.stillinger eller høyere (vekt 0,4) –EFV-aktiviteten (vekt 0,2) –Avlagte st.poeng (vekt 0,4) Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

9 forskningskomponenten (forts.) STRAT. FORSK.MIDLER Elementet strat.forskn.midler er først og fremst etablert for å synliggjøre ressursinnsatsen knyttet til rekrutteringsstillinger. Følgende inngår i de strategiske forskningsmidlene - 159,1 mill kr i 2005: –Lønns- og driftsmidler til rekrutteringsstillinger (utgjør størsteparten) –Særskilte midler til vitenskapelig utstyr –Øvrige strategiske forskningsmidler Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

10 Nye RBO-kriterier fra 2006 UHR-utredning Presenteres i forskningsmeldingen Felles for U og H Baserer seg på vitenskapelige publikasjoner Data for 2004 skal rapporteres og legges til grunn for 2006 Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

11 Formidling og samfunnskontakt Utredning i gang Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

12 Styrer UFD universiteters og høgskolers budsjettdisponeringer? Økonomisk rammestyring –Totalrammen avgjør aktivitetsnivået Resultatkrav. Økning eller kutt i antall studieplasser legges til grunn for basistildelingen i rammetilskuddet. Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

13 RESULTATKRAV Ingen krav fra UFD til at ressursdisponeringen ved U og H skal følge priskategoriene i UFDs budsjettmodell. UFD stiller krav til antall studenter på enkelte studieprogrammer. Opptak på øvrige studier bestemmes av styret. Strategiske og markedsmessige hensyn (søkningen) er viktige faktorer for styrets vedtak. Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

14 HiAs BUDSJETTMODELL BESTÅR AV SEKS MODULER: Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

15 EMNEMODULEN (ramme fastsettes av styret) Faste kostnader (realbudsjetteres i hht satser/normering) –(”Gj.snittslønn”) x (28 timer) x (ant. st.poeng) x (nivåfaktor) (nivåfaktoren er enten 1 eller 1,25) Variable kostnader (relativ fordeling) –Andel av rest ramme ut fra (budsjettert studenttall) x (ant. st.poeng) x (nivå) x (kurstype) (kurstypefaktorene er enten 2, 3 eller 6) Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

16 FOU-MODULEN (ramme fastsettes av styret) 60 % av rammen fordeles etter –Andel i emnemodulen (vekt 0,8) –Andel av EFV- aktiviteten (vekt 0,1) –Andel av 1. stillinger eller høyere (vekt 0,1) 40 % av rammen fordeles etter –Andel av FOU-aktiviteten I tillegg til rammen realbudsj. strat. midler til –Stipendiater –Post-doc Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

17 Poengsystemet 400 poeng: –Doktoravhandling –Internasjonalt publisert vitenskapelig monografi 200 poeng: –Internasjonalt publisert artikkel i vitenskapelig tidsskrifter med refereeordning eller i redigert internasjonalt publisert antologi –Nasjonalt publisert vitenskapelig monografi Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

18 … poengsystemet 100 poeng: –Nasjonalt publisert artikkel i vitenskapelig tidsskrift med refereeordning eller i redigert nasjonalt publisert antologi –Publisert paper på internasjonal vitenskapelig konferanse med referee 50 poeng: –Paper presentert på internasjonal vitenskapelig konferanse –Patenter og teknologiske løsninger av høg kvalitet (Avdeling for kunstfag håndteres særskilt – relativ andel vitenskapelig ansatte ) Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

19 RESULTATMODULEN (ramme fastsettes av styret) Andel av ramme ut fra (beståtte st.poeng per kurs) x (kurstype) x (nivå). (Dette er tilsvarende emnemodulens variabel del bare at budsjettert studenttall x ant. st.poeng er byttet ut med beståtte st.poeng) I tillegg gir utvekslingsstudenter inn/ut kr 5400 pr student (herav 20 % til internasjonalt kontor, resten til fakultet). Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

20 SATSINGSMODULEN (ramme fastsettes av styret) Modulen utgjør styrets direkte handlefrihet. –Midler til nye studieplasser fordeles bl.a. i satsingsmodulen. Forslaget til fordeling av midlene i modulen er konkretisert på enkelttiltak. Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

21 ADMINISTRASJONSMODULEN Fakultetsadm. (samlet ramme fastsettes av styret) –fordeling mellom fakultetene beregnes ut fra relativ andel tildelt i Emne-, Resultat- og FOU-modulen. (andel for studieledelse fordeles kun i hht relativ andel Emne- og Resultat-modulen). Fellesadministrative enheter –realbudsjetteres Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

22 SÆRKOSTNADSMODULEN (realbudsjetteres) Kostnadsarter som ikke fanges opp av andre moduler. Kostnadsarter hvor det enkelte BAO ikke har mulighet til å påvirke de faktorer som avgjør utgiftsnivået. Investeringsmidler tildelt fakultetene og de øvrige BAO. Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

23 Incitamenter - hvordan får HiA og fakultetet mer penger HiA: Avlagte studiepoeng Utvekslingsstudenter  gir direkte kroneuttelling (RBF) Andel førstestillinger Eksternt finansiert virksomhet  inngår i omfordeling (RBO) Fakultetet: Eksamensoppm. stud. Avlagte studiepoeng Utvekslingsstudenter Forskningsproduksjon Andel førstestillinger Eksternt finansiert virksomhet Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen

24 Resultater og konsekvenser Tilpasning til insentivene –Bra hvis de er riktige –RBF-ordningen for dyr? Krav til kvalitetssikring og integritet –Kodeskandaler Redsel for kvalitetssenking Hva styrer strategi og politikk –19-åringers behov eller langsiktig tenking? –Næringslivet kan ønske andre fokus enn studentene velger Ulike modeller og insentiver fører til regnearbeid i grunnenhetene… Høgskolen i Agder - økonomiseksjonen


Laste ned ppt "RESULTATBASERT FINANSIERING 17. FEBRUAR 2005 Seunn Smith-Tønnessen, HiA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google