Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Skolering av nye medlemmer i driftsstyrene 2015 Erfaringer med driftsstyrearbeidet Driftsstyrets rolle i utviklingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Skolering av nye medlemmer i driftsstyrene 2015 Erfaringer med driftsstyrearbeidet Driftsstyrets rolle i utviklingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Skolering av nye medlemmer i driftsstyrene 2015 Erfaringer med driftsstyrearbeidet Driftsstyrets rolle i utviklingen av et godt skolemiljø Ingunn Rimereit Nina Bøhnsdalen Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger

2 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger

3 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Kommunalt Foreldreutvalg - hvem er vi? Rekrutteres fra ”Bydels-FAU” 7 medlemmer fra alle bydeler + varamedl. Styret + leder velges på årsmøte 2 fast ansatt Hjemmeside: www.linksidene.no/kfuwww.linksidene.no/kfu - Informasjonsbank for Driftsstyremedlemmer og tillitvalgte foreldre E-post: kfu@stavanger.kommune.nofu@stavanger.kommune.no

4 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Hva gjør vi? Skolerer foreldre (DS, foreldrekontakter) Arrangerer ulike kurs Følger opp foreldre som sitter i driftsstyrene Inviterer til møter i bydelene Bidrar konstruktivt i debatten om skolen i Stavanger Har faste møter med politikere og skolesjefen Er kontaktledd mellom foreldre og ulike instanser i kommunen Koordinerer felles saker til skolene, kommunen og politikere Er brannslukkere

5 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Foreldrenes rolle i skolen og i driftsstyrene

6 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Todelt foreldremedvirkning 1.Deltakelse i formelle styringsorgan –Klassekontakter –FAU –Skolemiljøutvalget –Driftsstyret 2.Medvirkning og involvering i barnets læringsprosess –Tilpasset samarbeid med hver enkel familie Involvering og informasjon

7 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Skolemiljøutvalg

8 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Driftstyreordningen Uten foreldre – ingen driftstyrer –Vanskelig å rekruttere? –De fleste gir seg etter én periode? Rektorenes arbeid med sitt driftsstyre varierer stort –Informasjonskontroll og selektering? –Eller involvering og forankring?

9 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Driftsstyret er et styre Ikke et sted rektor informerer Driftsstyret må initiere og drive de viktige prosessene i skolen –Kvalitetsutviklingsplan, plan for hjem- skolesamarbeid –Identifisere utviklingsområder

10 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Fokus på de viktige tingene Kvalitetsutviklingsplaner –Hva er skolen gode på? –Hva må jobbes mer med? –Hvis vi finner ut at vi er svake på noe – hva gjør vi med det? Relater skolens planer til resultater og undersøkelser –elevundersøkelse –foreldreundersøkelse –trivselsundersøkelse –kartlegging av leseferdigheter –avgangskarakterer 10.trinn –http://www.linksidene.no/ke Stavangerskolens resultaterhttp://www.linksidene.no/ke

11 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Fokus på de viktige tingene (2) Driftsstyreleder skal være leder for hele skolen –FAU-leder bør fronte evt foreldresaker Unngå detaljfokus – rektor/administrasjon utreder sakene –Følg opp/etterspør på budsjett, resultater og gjennomføring av vedtatte planer

12 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Strukturert samarbeid med rektor/skolen Lag en møterytme på skolen hvor alle rådsorgan tar utgangspunkt i Driftsstyremøtene. –Senest to uker før; Driftsstyreleder og rektor blir enig om sakliste for møtet –Uken før; FAU har møte Vedta alltid et årshjul for Driftsstyre – en kvalitetssikring på godt Driftsstyrearbeid.

13 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger TidsperiodeSakerAnsvar 1. kvartal - Budsjett - Regnskap - Prioritering av evt. Overskudd - Driftsstyrets og skolens handlingsrom (Hva gjør vi?) - Delegeringer - Årsrapport - Kvalitetsutviklingsområder - Møteplan for våren - Årshjul driftsstyret - Orienteringer - Vedtak budsjett - HMS rapport 2. kvartal - Budsjettkontroll - Saker fra skolemiljøutvalg - Undersøkelser - Organisering skole SFO - Evaluering av undersøkelser - Informasjonshefte neste skoleår - 1.klasse inntak (velg foreldrekontakter og evt. sørg for opplæring av disse) - Møteplan høsten 3. kvartal - Budsjettkontroll - Ordensreglene - Skoleruten - Innspill til langsiktig handlingsplan (fra FAU) - Saker fra skolemiljøutvalg 4. kvartal - Budsjettkontroll - Godkjenning av handlingsplan - Undersøkelser (bl.a. responsen/dialogen) - Disponering av overskudd og ekstramidler - Valg av nye repr. Til driftsstyret

14 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Ta initiativ – ikke vent på saker Resultater av undersøkelser og prøver –Avdekker det utfordringer? –Skolesjefen har bedt om at alle som ligger under landsgjennomsnitt skal lage en egen tiltaksplan Utvikling av hjem / skole samarbeid –Deltakelse i formelle styringsorganer –Skape en kultur for involvering av foreldre i barnas læringsprosess Gutter har dårligere utbytte av undervisningen enn jenter Skolefotografering - skoleandakter Utvikle en skole med en god identitet – ”dette er vi gode på….”

15 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Foreldrenes betydning for elevenes prestasjoner i skolen Internasjonale og nasjonale undersøkelser viser at foreldre forklarer mye av variasjonen i elevenes skolefaglige prestasjoner. Dette er knyttet til: –Foreldrenes utdanningsnivå –Direkte samarbeid mellom hjem og skole –Foreldrestøtte hjemme, det vil si å snakke om skolen, spørre om hvordan barna har det i skolen og gi hjelp til skolearbeidet. Hjem / skole samarbeid:

16 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Samarbeid er nøkkelen Åpenhet om forventninger Respekt for hverandres utfordringer og rolle Kommunikasjon

17 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger 17 Hvordan kan vi samarbeide om elevenes skolemiljø?

18 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger § 3-3 Driftsstyrets oppgaver Driftsstyret skal behandle saker om elevers og ansattes fysiske og psykosoiale arbeidsmiljø, herunder utarbeidelse av HMS-plan for egen skole. 18

19 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger 19 Elevenes ”arbeidsmiljølov” Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at ”alle elever i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”

20 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger 20 Opplæringslovens kapittel 9a Formålsparagrafen i § 9a-1 peker på to områder: Det fysiske miljøet (omtales nærmere i § 9a-2) Det psykososiale miljøet (omtales nærmere i §9a-3) På begge disse områdene er det naturlig at skolemiljøutvalget bidrar med innspill. skolemiljøutvalget

21 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Rundskriv Rundskriv om elevenes skolemiljø Lover og forskrifter Prosedyre for behandling av saker vedrørende elevenes skolemiljø Mal for vedtak Mal for henstilling Mal for klage Ansvar når noe skjer Skjekkliste 21

22 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger 22 Skoleledelsen har ansvaret For å drive et kontinuerlig og systematisk arbeid for å fremme helsa, miljøet og tryggheten til elevene. For skolens fysiske og psykososiale miljø For at skolemiljøutvalget opprettes og fungerer jf loven For at alle medlemmer av råd og utvalg kjenner sine rettigheter og plikter (informasjon og opplæring) Opplæringsloven § 9a-4 og § 9a-5

23 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger 23 Skolemiljøutvalgets medlemmer medvirker Det betyr at de har rett til Å uttale seg om alle saker som gjelder skolemiljøet Å si ifra Å foreslå eller be om tiltak Å klage dersom henvendelser om tiltak ikke blir behandlet av skolens ledelse Opplæringsloven § 11-1a og § 11-5a Opplæringsloven § 9a-2 og § 9a-3

24 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Eksempel på oppgaver: Planlegging og oppfølging av skolens virksomhet Behandle og vedta årsbudsjett Identifisere utviklingsområder Behandle og vedta skolens ulike planer Vedta skolens ordensreglement Påse at skolen driver utviklingsarbeid Behandle saker om elevers og ansattes fysiske og psykososiale arbeidsmiljø Være høringsinstans Unngå detaljfokus, deleger så mye som mulig til rektor/administrasjon

25 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger 25 Systematisk arbeid i SMU og DS Visjon og mål for skolens elevmiljø Skolens planverk Årsplan og møteplan for skolemiljøutvalget Følge lov og forskrifter Sakslister Evaluering – lærende organisasjon

26 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger 26 Eksempel på årsplan og møteplan Septemberinformasjon fra rektor om oppgaver, rettigheter og saker utvalget kan jobbe med OktoberHva kan gi et bedre skolemiljø, hvilke oppgaver skal vi prioritere NovemberFølge opp tiltak, hva har skolen gjort DesemberHalvårsrapport: Møte mellom skolens råd og utvalg Januarmøte med vaktmester, helsesøster og verneombud Marsskolens forebyggende arbeid valg av forbyggingsprogram Mai skolemiljøets plass i skolens plan og budsjett Junihalvårsrapport

27 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger 27 Forslag til noen konkrete saker skolemiljøutvalget bør behandle Kvalitetssikring av rutiner i forhold til lovverkets bestemmelser (§ 13-10) Helsefremmende tiltak ved vår skole Forebyggende arbeid ved vår skole – hvilke forebyggingsprogram velger vi? Skolens brukerundersøkelser Opprettelse av elevombud som kan bistå elever til å ta opp saker som gjelder skolemiljøet og læringsmiljøet Temadager om skolemiljøet

28 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger 28 Elevmedvirkning 9a-5 Elevdeltaking i skolemiljøarbeidet ”Elevane skal engasjerast i planlegginga og gjennomføringa av det systematiske arbeidet for helse, miljø og tryggleik ved skolen. Skolen skal leggje oppgåver til rette for elevane etter kva som er naturleg for dei enkelte klassetrinna…”

29 KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger 29 Godt skolemiljø Skolemiljøutvalg har en rådgivende funksjon i forhold til rektor. Skoleledelsen har ansvar for at kravene i opplæringsloven kapittel 9a gjennomføres i det daglige arbeidet. Skoleeier har gjennom opplæringsloven § 13-10 et særlig ansvar for å sikre at kravene i kapittel 9a følges. Tilsyns- og klagefunksjonen er delegert til Fylkesmannen. Et velfungerende skolemiljøutvalg er vesentlig for at arbeidet med elevenes arbeidsmiljø skal lykkes.


Laste ned ppt "KFU Kommunalt Foreldreutvalg Stavanger Skolering av nye medlemmer i driftsstyrene 2015 Erfaringer med driftsstyrearbeidet Driftsstyrets rolle i utviklingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google