Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samorganisering av sosial- og barneverntjenestene i Flesberg og Rollag Prosjektleder Widar Stoltz Flesberg og Rollag Kommuner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samorganisering av sosial- og barneverntjenestene i Flesberg og Rollag Prosjektleder Widar Stoltz Flesberg og Rollag Kommuner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samorganisering av sosial- og barneverntjenestene i Flesberg og Rollag Prosjektleder Widar Stoltz Flesberg og Rollag Kommuner Widar.stoltz@flesberg.kommune.no www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no

2 www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no Sosial og barneverntjenesten i Flesberg og Rollag  Bakgrunn  Prosess  Prosjektframdrift  Vårt valg av interkommunal modell  Samarbeidspartnere

3 www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no Sosial og barneverntjenesten i Flesberg og Rollag  Små kommuner Flesberg 2500 innbyggere Rollag 1500 innbyggere  Kultur for samarbeid Lokalt Regionalt

4 www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no Bakgrunn  Signaler fra ledelsene i kommunene  Omstilling i kommunene  Hvordan kan vi utnytte ressurser bedre  Sikre gode tjenester til brukere  Nye organisasjonsmodeller  Interkommunalt samarbeid. Forts……

5 www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no Bakgrunn  Utfordringer innen ”spesielle” tjenesteområder  Hva var kommunene sitt behov  Hva var brukerne sitt behov  Hva var de ansatte sitt behov  Hvilke lokale rammer/ressurser var det  Hvilke rammer setter lovene  Krav til effektivitet Spare penger Spare stillinger.

6 www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no Prosess  Drøftinger mellom Flesberg og Rollag høsten 2000  Nore og Uvdal kommune med i drøftinger underveis.Opprettet en arbeidsgruppe fra ledelse, fagstillinger og merkantile fra kommunene  Mandat; Fremme konkret og alternative forslag til samorganisering/samarbeid av tjenestene i kommunene innen tjenesteområdene sosial og barnevern  Politisk behandling innen 1 mars 2001

7 www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no Prosess  Flesberg og Rollag ”lik” modell, Nore og Uvdal gikk ut av prosessen.  Valgte interkommunal modell mars 2001  Etablerte prosjekt med tanke på valgt modell og ”Opprettet” 20 % prosjektstilling  Framdriftsplan/milepæler

8 www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no Utfordringer innen tjenesteområdene  Rekruttering til fagstillinger  Beholde fagpersoner  Periodevis stengte dager i Rollag  Lite fagmiljø, Sårbar tjeneste  Sikre kvalitative gode tjenester til brukerne  Sikre tilgjengelige tjenester Forts…

9 www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no Utfordringer innen tjenesteområdene Forts…..  Habilitet  kontinuitet i tjenestene  Klient relasjoner  Tiltaksutvikling  Personavhengig  Små kommuner skal kunne ”alt”

10 www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no Kartlegging  Hva viste vi om andre kommuner sin organisering, andre prosjekter, m.m.  Befring utvalget sin innstilling, St.mld.40 m.m  Forskning nasjonalt plan  Føringer fra sentralt hold, m.m. St.mld.14  Hvilke muligheter og begrensninger satte de ulike lovene ?

11 www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no Viktige avlaringer  En helhetlig eller delt modell? Deler av barnevern og/eller sosialtjenesten? Hva er ”best” i Flesberg og Rollag ?  Andre kommuner sin erfaring  Muligheter og begrensninger i lovverkene ?  Hva var målsetningen ?

12 www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no Hva vi ville oppnå !!  En faglig og kvalitativ god tjeneste  En tilgjengelig tjeneste  En oppsøkende og synlig tjeneste  Lovene sine intensjoner  Definere nivå på tjenester  Kontinuitet i tjenestene

13 www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no Hva vi ville oppnå !!  Bedre rekrutteringen  Større faglighet i beslutning prosesser/ rettssikkerhet  Større faggruppe, team  Styrt bruk av personell, der ”trykket” er størst til en hver tid  Ansatte i større grad eget fagområdet  Kompetanse økende tiltak/veiledning

14 www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no Modell valget  Hvilken modell vurderte vi som best?  Flesberg overtar forvaltnings- og adm. Ansvar i prosjektperioden Et hovedkontor og et avdelingskontor Flesberg hovedkontor Åpent 5 dager i uken Rollag avdelingskontor Åpent 3 dager i uken

15 www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no Modell valg

16 www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no Organisering av tjenestene  Hele barneverntjenesten  Sosialtjenesten; Råd og veil.,Økonomi, rus  Felles leder for begge tjenestene  Ansatt i Flesberg i prosjektperioden/ permisjon fra Rollag  Begge kommuner stille med 2 fagstillinger

17 www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no Organisering av tjenestene  Utarbeidet nye stillingsinstrukser  Ansatte hoved- og delområder Utfordring; taushetsplikt  God planlegging og organisering av hverdagen Utnytte servicetorg/merkantil tjenester  Fordele saker etter kompetanse, kapasitet,m.m.  Rutine og prosedyrebeskrivelser

18 www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no Praktiske faktorer  Utnytte IKT Trengte vi 4 lisenser ? Bruke pengene på annen måte? Hvordan samkjøre saksbehandler programmene? Felles maler, brev, m.m. Hva sier datatilsynet ? SSB?  Flytte arkiv til hovedkontor  Informasjonsstrategi, internt og eksternt

19 www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no ” Lokaliseringskamp”  Hvorfor Flesberg som hovedkontor?  Bedre rekkrutering til fagstillinger  Ansatt i fagstillinger over lengre periode  Nærmere Kongsberg/sentrale arenaer  Mer kontinuitet, mer rutiner, system, etablert  Selvsagt ”ta med” det som fungerer i begge kommuner

20 www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no Suksess faktorer  Samarbeidsavtaler mellom kommunene  Vedtekter for tjenestene  Styringsgruppe for prosjektet  Budsjettbehandling i hver kommune  Kommunestyre vedtak på; Prosjektframdrift, Søknad om forsøk jfr. Lov om forsøk i offentlig forvaltning Samarbeidsavtale Vedtekter

21 www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no Samarbeidsavtale  Administrativt ansvar  Antall stillinger  Økonomi,  budsjett, fordelingsnøkkel(60/40)  Arkiv og IKT  Organisering av tjenestene  Informasjonsstrategi  Tvist om forståelse, andre forhold

22 www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no Vedtekter  Virkeområde og formål  Forholdet til sosialtjenesteloven og barneverntjenesteloven  Ansvarsfordeling og administrasjon av barneverntjenesten, §2-1  Ansvarsfordeling og administrasjon av sosialtjenesten, §2-1  Regulering av forsøket (samarbeidsavtale)  Ikrafttredelse og varighet

23 www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no Samarbeidspartnere internt  Administrasjonen  politikere  Ledelse  Ansatte innen tjenesteområdene  Andre etater som blir involverte  Kommunikasjon og informasjon er viktig !

24 www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no Samarbeidspartnere eksternt  Andre kommuner Våre erfaringer ikke bare positive  Fylkesmannen i Buskerud  Datatilsynet  Departementene  Lovverkene setter hindring!!  KRD,BFD, SOS, våre erfaringer?

25 www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no Samarbeidspartnere eksternt  Fylkesmannen i Buskerud  Tidlig dialog  Positive signaler  Hjelp til å få info  Drøftinger /Vurderinger  Formelle møter  Søknad via Fylkesmannen til KRD

26 www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no Samarbeidspartnere eksternt  KRD  Lov om forsøk i offentligforvaltning  Dialog  Behandlingstid 6 mnd behandling  ikke BFD, SOS

27 www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no Hvorfor fikk vi det til ? Lokale forhold Lokale behov Engasjere ledelse administrativt og politisk og ansatte i begge kommuner Brukerfokus En viss likeverdighet Kartlegge samarbeidspartnere Kommunisere internt og eksternt Rom for prosess, Evaluere prosjektet En viss Systematisk tilnærming

28 www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no Veien videre….  Evaluering  Søkt midler fra KRD,..negativt svar  Deltaker i KS effektiviserings nettverk  Brukerundersøkelse  Skaffe oss viktig erfaring lokalt vedr. framtidig organisering  Mulig andre kommuner underveis?  Mulig andre tjenester ?

29 www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no Sosial- og barneverntjenestene i Flesberg og Rollag  Må en ”ha” det vi hadde for å få det til? Nei, men det hjelper….  Må en gjøre det vi valgte? Nei, men var det ”rette” for oss…. Vårt mandat  Vilje, vilje vilje  Ting Tar Tid

30 Samorganisering av sosial- og barneverntjenestene i Flesberg og Rollag Prosjektleder Widar Stoltz Flesberg og Rollag Kommuner Widar.stoltz@flesberg.kommune.no www.Flesberg.kommune.no www.Rollag.kommune.no


Laste ned ppt "Samorganisering av sosial- og barneverntjenestene i Flesberg og Rollag Prosjektleder Widar Stoltz Flesberg og Rollag Kommuner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google