Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykehuset Innlandet HF Arbeidet med fremtidig sykehusstruktur i Innlandet  Regionrådet for Hamarregionen Prosjektdirektør Roger Jenssen 21. oktober 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykehuset Innlandet HF Arbeidet med fremtidig sykehusstruktur i Innlandet  Regionrådet for Hamarregionen Prosjektdirektør Roger Jenssen 21. oktober 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykehuset Innlandet HF Arbeidet med fremtidig sykehusstruktur i Innlandet  Regionrådet for Hamarregionen Prosjektdirektør Roger Jenssen 21. oktober 2014

2 NØKKELTALL SYKEHUSET INNLANDET 2 fylker 49 kommuner innbyggere Ca medarbeidere Over 40 virksomhetssteder Ca pasientkontakter Nærmere 8 mrd kr årlig til drift

3

4 Fremtidig sykehusstruktur Nærmere 20 styresaker siden mars Oppstart planprosess - Strategisk fokus 29.juni Staur – gruppearbeid 30.august Utsending av Strategisk fokus på høring 17.desember Gjennomgang av høringsuttalelser januar Vedtak om bruk av scenariomodell 1.april Mandat med scenarier 15.desember Orienteringssak – avklaring av at AD innstiller februar Strategisk fokus 2025 – høring 3.mai Gjennomgang av høringsuttalelser 21.juni Vedtak om strategisk retning 5.september Utarbeidelse av gjenstående delplaner april Samfunnsanalyse + delplaner øvrig virksomhet 5.september Gjennomgang av høringsuttalelser 3.oktober Behandling av delplaner februar Vurdering av mandat for idéfase 5.mai Behandling av samfunnsanalyse 28.mai Behandling av helhetlig utviklingsplan / Søknad om overgang til idéfase

5 Høringer 3 høringer med uttalelser i hver høring Nær sagt alle høringsinstanser mener at sykehusstrukturen bør endres Stor andel høringsinstanser ønsker hovedsykehus i Mjøsregionen

6 ”…den strukturen som vil ha best forutsetning for å sikre pasientene et helhetlig faglig tilbud av høy kvalitet.’’ Styrevedtak juni 2012 – Scenario 3 Styret beslutter å utrede scenario 3 som en strategisk retning for utviklingen av sykehustilbudet i Innlandet

7 Vedtak om strategisk retning  Styret i Sykehuset Innlandet besluttet i 2012 å utrede en hovedsykehusmodell som strategisk retning for utviklingen av sykehustilbudet i Innlandet –  Det må kunne dokumenteres at hovedsykehusmodellen framstår som mest robust og bærekraftig  I den videre planprosessen vil hovedsykehusmodellen bli vurdert opp mot tre andre modeller Styret ser på dette scenariet som den mest bærekraftige sykehusstrukturen på lang sikt, og den strukturen som vil ha best forutsetning for å sikre pasientene et helhetlig faglig tilbud av høy kvalitet. (Utdrag fra styrevedtak , 21. juni 2012)

8 2010 Premisser, mål og utfordringer 2012 Strategisk fokus Delplaner 2014 Helhetlig utviklingsplanUtviklingsplan

9 Følger veilederen IS-1369: Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, revidert desember 2011

10 IdéfaseKonseptfase Forprosjektfase Utviklingsplan Strategiske føringer B2 B4 B3 B1 KKSKKKKSKK Tidligfasen Kilde; Helsedirektoratet, Veileder i tidligfaseplanlegging, 2011

11 Sykehuset Innlandet HF Utviklingsplan vedtatt av styret mai 2014

12 Framtidig utfordringsbilde  Befolkningssammensetning og behov endres  Økende grad av spesialisering  Økte krav til dokumenterbar kvalitet og standardisering  Ansatte i helsesektoren blir en knapphetsfaktor  Økonomisk vekst vil bli redusert for spesialisthelsetjenesten  Spesialisthelsetjenesten står overfor nye muligheter  Endrede rammebetingelser

13 Mandat for idéfasen (1/2)  I styresak vedtok styret at følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: –Fremtidig modell med nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua –Fremtidig modell med 2 akuttsykehus i Mjøsregionen –Fremtidig modell med 3 akuttsykehus i Mjøsregionen –Fremtidig modell med 4 akuttsykehus i Mjøsregionen (nullalternativet, videreføring av dagens modell)  Nullalternativet skal vise konsekvensene av å opprettholde akseptabel ytelse for virksomheten og bygg over byggets/-enes resterende levetid, med minst mulig kostnad.

14 Mandat for idéfasen (2/2)  Alle disse fire alternative strukturelle løsningsmodellene skal utredes med hensyn til: –Fremtidig innhold og struktur for somatiske spesialisthelsetjenester utenfor Mjøsregionen*, herunder innhold ved SI Kongsvinger, SI Tynset og lokalmedisinske sentre –Fremtidig innhold ved sykehus i Mjøsregionen som ikke tillegges akuttfunksjoner (modellene A, B og C) –Fremtidig struktur og organisering av habilitering og rehabilitering –Fremtidig struktur og organisering av psykisk helsevern –Kapasitet, lokalisering og organisering av prehospitale tjenester * I Mjøsregionen inngår de somatiske sykehusene Elverum, Gjøvik, Hamar og Lillehammer

15 Utredninger i det videre planarbeidet  Samhandlingsreformens påvirkning på behandlingskapasiteter og organisering av helsetjenestene i Sykehuset Innlandet og i kommunene  Konsekvenser av økt egendekning til prosent  Sykehuset Innlandet HF sin økonomiske bæreevne  Kriterier for valg av lokalisering og tomt for de ulike modellene utarbeides i idéfasen. Utredning av lokaliseringsforslag og tomtespørsmål legges til konseptfasen

16 Overordnet tidsplan – vår ambisjon UTVIKLINGS PLAN IDÉFASEKONSEPTFASEFORPROSJEKTBYGGEFASE Ferdig våren 2014 Fra 2015 og første halvår av 2016 I perioden 2016/17 til 2018/19 I perioden 2020/21 Byggestart 2022/23 Valg av struktur Statsbudsjett

17  Fortsatt full åpenhet og innsyn i prosesser  Følger nasjonal veileder  Utreder flere modeller videre  Medvirkning gjennom referansegruppe  Åpen høring ved valg av modell  Endelig beslutning ligger frem i tid  Endelig beslutning tas i Stortinget Trygghet i videre prosess


Laste ned ppt "Sykehuset Innlandet HF Arbeidet med fremtidig sykehusstruktur i Innlandet  Regionrådet for Hamarregionen Prosjektdirektør Roger Jenssen 21. oktober 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google