Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barneverntjenesten Opplæring – Komite for oppvekst,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barneverntjenesten Opplæring – Komite for oppvekst,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barneverntjenesten Opplæring – Komite for oppvekst, 01.11.07
Ansvarsfordeling Barnevernloven – hvordan arbeider barneverntjenesten Kommunale mål og strategier Hvorfor barnevern Hva er barneverntjenestens oppgaver Hvordan arbeides det i barnevernet Nødvendig kompetanse i barnevernet Hva koster barnevernet

2 Ansvaret for barnevernet i Norge
Ansvaret for barnevernet er delt på 2 forvaltningsnivåer; Barnevern – kommunalt ansvar Der er 8 barneverntjenester i Bergen, 1 i hver bydel + 1 byomfattende barnevernvakt Barnevern – statlig ansvar Barne-, ungdoms og familieetat – Bufetat - i 5 regioner samt et overordnet direktorat – Bufdir. Fylkesmannen – tilsynsmyndighet / klageinstans frivillige tiltak Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i hvert fylke – avgjør enkeltsaker hvor tiltak pålegges (uten samtykke) Departementet

3 Kommunalt ansvar Gi råd og veiledning, Saksbehandling:
- Behandle meldinger og foreta undersøkelser - Treffe vedtak i henhold til loven, eventuelt innstille til vedtak/forberede saker for behandling i fylkesnemnda, - Iverksette og følge opp tiltak. Etablere / drifte de fleste forebyggende hjelpetiltak Oppdragsgiver for de fleste fosterhjem

4 Statlig ansvar - Bufetat
Statlig regional myndighet: Etter anmodning fra kommunen bistå barneverntjenesten med plassering av barn utenfor hjemmet Ansvar for institusjonsplasser; godkjenning, drift, utbygging Ansvar for rekruttering og formidling av fosterhjem, og at de får nødvendig opplæring og generell veiledning. Ansvar for MST (multisystemisk terapi) og utprøving av andre forskningsbaserte metoder som tar sikte på å heve foreldres ferdigheter eller retter seg mot atferdsvanskelig ungdom.

5 Forholdet mellom stat og kommune – juridisk / økonomisk
Vedtakskompetanse i enkeltsaker ligger til kommunen og fylkesnemnda Staten v/ fagteam har en rådgivingsrolle Staten må oppfylle tiltak i hht vedtakene, men kan til en viss grad bestemme hvilken institusjon som skal benyttes Kommunen betaler en egenandel for de statlige tiltakene (fastsettes over statsbudsjettet årlig) Staten tar et større økonomisk ansvar for institusjonene enn kommunen

6 Hvordan arbeider barnevernet?
Meldinger Undersøkelser Tiltak / vedtak

7 Arbeid med meldinger Begrepet melding benyttes for både søknader og innsending av en ”bekymring” for et barn Tidsfrist på 1 uke for gjennomgang av melding Melding skal konkluderes med henleggelse dersom den faller utenfor lovens ansvarsområde, eller gå til undersøkelse dersom det kan være aktuelt å iverksette tiltak i hht loven

8 Melde- og opplysningsplikt §6-4
Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.

9 Undersøkelser Dersom undersøkelse iverksettes skal denne gjennomføres innen 3 mnd (det kan vedtas å utvide denne fristen til 6 mnd). En undersøkelse skal konkluderes med henleggelse eller vedtak Dilemma oppstår når foreldre ikke ønsker tiltak som barnet trenger – og tiltak ikke kan pålegges. I slike tilfeller er barnevernet avhengig av at saken meldes på ny dersom negativ utvikling opprettholdes

10 Lovgrunnlag for tiltak
Kapittel 4 – særlige tiltak Ved anvendelse av bestemmelsene i dette kapitlet skal det legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet. Herunder skal legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen.

11 Lovgrunnlag - frivillige tiltak, § 4-4
Hjelpetiltak for barn og barnefamilier. Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien,…..

12 Lovgrunnlag – pålagte tiltak, § 4-12 (tvang)
Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling, dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring, dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, eller dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet

13 Plassering og tilbakeholdelse i institusjon, §4-24 (tvang)
Et barn som har vist alvorlige atferdsvansker ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet, ved vedvarende misbruk av rusmidler eller på annen måte (for eksempel unndrar seg omsorg – lever på ”rømmen” kan uten eget samtykke eller samtykke fra den som har foreldreansvaret for barnet plasseres i institusjon…..

14 Tiltak, vedtak og oppfølging
Alle enkeltiltak som iverksettes overfor barn skal vedtaksfestes Det skal knyttes en tiltaksplan til alle tiltak Både barn og foreldre skal følges opp når barnet har et gyldig vedtak Ved opphør av tiltak fattes det et opphørsvedtak som skal kunne påklages

15 Nye tiltak – råd veiledning
Konsultasjonsteam; for drøfting av vold og overgrep – innført i alle bydeler Foreldreveiledning – egne stillinger ved flere av tjenestene Foreldreveiledningsprogrammer i regi av stat / kommune (MST og PMTO) Årstad Familiesenter og Bergen familiesenter syd – familiearbeid i regi av stat og kommune – byomfattende fra 2007. Familieråd –involvering av nettverket i løsningsforslag

16 Tiltak – forebyggende tiltak
Støttekontakt Weekendhjem Barnehage / SFO Fritidstiltak Økonomiske tiltak Miljøarbeider Hybeltiltak med tett oppfølging (DUE) Andre skreddersydde tiltak for eksempel i regi av frivillige organisasjoner som New Page, V-13/Kirkens bymisjon, Sosial Motivasjon

17 Plasseringstiltak Fosterhjem
Beredskapshjem (statlig fosterhjem – akuttberedskap) Ungdomsfamilier (statlig fosterhjem for ungdom) Ordinære fosterhjem inkl. familier rekruttert fra barnets nettverk (kommunen er oppdragsgiver) Barnevernsenter (barne- og ungdomshjem) for Akuttplassering, utredning, langtidsplassering, tvangsplassering (atferd) eller behandling (statlig driftsansvar) Hybeltiltak – ”overgangsordninger til voksentilværelse” – hovedsakelig kommunalt ansvar.

18 Visjoner og mål Formål, barnevernloven §1-1
å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

19 Kommunal visjon - mål Trygge barn – ansvarlige voksne
Barneverntjenesten skal bidra til at barn og ungdom er trygge og utvikler seg til ansvarlige voksne voksne som har ansvar for barn tar ansvar for barnet. Dette gjelder foreldre, slekt, venner, lærere, barnehagepersonell, helsepersonell, hjelpetjenester, aktivitetstiltak og andre som er viktige for barnet barn og unge sikres forutsigbarhet i sine liv

20 Kommunale hovedmål - tjenesteutvikling
Hjelpetiltak skal fortrinnsvis være hjem- og nærmiljøbaserte og virke utviklingsfremmende for barna. Fokus på utvikling av foreldrestøttende tiltak og økt bruk av slike tiltak Barn som ikke får dekket sine omsorgsbehov hjemme skal tilbys kvalitativt gode plasseringstilbud. Fokus på fosterhjemsarbeidet

21 Utfordringer Videreutvikle samarbeidet mellom barneverntjenesten og andre instanser med tanke på å kunne hjelpe barna før problemene blir omfattende. Videreutvikle tiltaksarbeidet i barneverntjenesten med vekt på hjem- og nærmiljøarbeid. Videreutvikle samarbeidet med statlig barnevernsmyndighet knyttet til fellesmålsetninger for hjem og nærmiljøbaserte tiltak og tiltak for barn som plasseres utenfor hjemmet. Videreutvikle internkontrollsystemet og kvalitetsutviklingsarbeidet.


Laste ned ppt "Barneverntjenesten Opplæring – Komite for oppvekst,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google