Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolers og barnehagers opplysningsplikt til barneverntjenesten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolers og barnehagers opplysningsplikt til barneverntjenesten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolers og barnehagers opplysningsplikt til barneverntjenesten
Advokatfirma RAUGLAND as MNA Skolers og barnehagers opplysningsplikt til barneverntjenesten Hafjell 17. mars 2010 Adv.flm. Ellen A. Gooderham

2 Advokatfirma RAUGLAND as MNA Innledning Temaet: Skolers og barnehagers opplysningsplikt til barneverntjenesten Opplegget videre: Skolers og barnehagers taushetsplikt Skolers og barnehagers melde- og opplysningsplikt Litt om vitneplikt

3 Skolers og barnehagers taushetsplikt
Iht. lov om barnehager av nr 4 (barnehageloven) § 20 har barnehagepersonalet taushetsplikt etter reglene i forvaltningsloven §§ 13 til 13 f Iht. lov om grunnskolen og den videregående opplæring av nr 61 (opplæringsloven) § 15-1 og lov om private skoler med rett til statstilskudd av nr 84 (privatskoleloven) § 7-3 har personalet i skoler taushetsplikt etter fvl. §§ 13 – 13 e.

4 EMK art. 8: ”Retten til respekt for familieliv og privatliv”.
Forts. taushetsplikt Taushetsplikt er begrunnet i vernet av privatliv som er en grunnleggende verdi i europeisk rettskultur EMK art. 8: ”Retten til respekt for familieliv og privatliv”. Innebærer et forbud mot å formidle opplysninger til andre. Brudd på taushetsplikten er straffebelagt, jf. strl. § 121

5 Innholdet i bestemmelsene om taushetsplikt
Den sentrale bestemmelsen i skoler/barnehager er at ”man plikter å hindre at andre får adgang til eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold,” jf. fvl. § 13 (1) nr. 1. Personlige forhold: sykdom, psykiske/fysiske problemer, familieproblemer, økonomiske problemer mv. Avgrenses mot forhold som er allment kjent.

6 Unntak fra taushetsplikt: melde- og opplysningsplikt
Barneverntjenestens behov for opplysninger Barnekonvensjonen art. 19: Statens plikt til å treffe egnede lovgivningsmessige tiltak for å beskytte barnet Lovgiver ha gjort eksplisitte unntak fra taushetsplikten: Barnevernloven § 6-4 Opplæringsloven § 15-3 andre ledd Barnehageloven § 22 andre ledd Privatskoleloven § 7-4 andre ledd

7 Opplysningsplikten kan deles i to:
Opplysningsplikt av eget tiltak - meldeplikt Opplysningsplikt ved pålegg

8 Meldeplikt – opplæringsloven § 15-3 andre ledd
Utan hinder av teieplikta skal personalet av eige tiltak gi opplysningar til barneverntenesta når det er grunn til å tru at eit barn blir mishandla i heimen eller når det ligg føre andre former for alvorleg omsorgssvikt, jf. §§ 4-10 til 4-12 i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntenester, eller når eit barn har vist vedvarande alvorlege åtferdsvanskar, jf. § 4-24 i den same lova….”

9 Meldeplikt - barnehageloven § 22 annet ledd
Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.

10 Meldeplikt - privatskoleloven § 7-4 annet ledd
  ”Utan hinder av teieplikta skal personalet av eige tiltak gi opplysningar til barneverntenesta når det er grunn til å tru at eit barn blir mishandla i heimen, eller når det ligg føre andre former for alvorleg omsorgssvikt, jf. barnevernloven §§ 4-10 til 4-12, eller når eit barn har vist vedvarande alvorlege åtferdsvanskar, jf. § 4-24 i den same lova…”

11 Meldeplikt – Hvem omfattes?
Plikten påhviler den enkelte ansatte i skoler og barnehager, jf. ordlyden ”personalet”. Dom fra Eidsivating lagmannsrett av 1. februar 1999 legger til grunn at meldeplikten etter den dagjeldende grunnskoleloven § 42 b retter seg mot den enkelte lærer, og ikke mot skolen som sådan.

12 Når inntrer meldeplikten?
Meldeplikten inntrer når det er ”grunn til å tro” at et barn: Blir mishandlet i hjemmet eller Når det foreligger andre former for omsorgssvikt, jf. Bvl. §4-10: foreldre som unnlater å sørge for at et barn med livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade kan bli undersøkt av lege Bvl: § 4-11: foreldrene unnlater å sørge for at et funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket behov for behandling og opplæring

13 Forts. når inntrer meldeplikten?
Bvl. § 4-12: Barnet lever i en omsorgssviktsituasjon – altså at det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen barnet får eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling eller barnet utviser alvorlige atferdsvansker jf. bvl. § 4-24.

14 Forts. når inntrer meldeplikten
Meldepliktens innhold er altså forsøkt presisert ved å innta henvisninger til barnevernslovens bestemmelser ”grunn til å tro” – ikke et vilkår om positiv kunnskap, men man må ha noe mer enn en vag mistanke Begrenset til de mer alvorlige tilfeller

15 Hva gjør man ved mistanke?
Steg 1: Kommunikasjon med barnet – still nøytrale, ikke ledende spørsmål Steg 2: Saken bør drøftes med rektor og man bør evt. koble inn fagpersoner. Steg 3: Melde saken til barneverntjenesten

16 Meldingens form og innhold
Ikke anonyme meldinger Ingen lovbestemte formkrav til melding Meldingene bør likevel være skriftlig og gjennomgått av rektor/styrer barnehageloven er det angitt at opplysninger ”normalt” skal gis av styrer (saksbehandlingsregel) Varsling av foreldre ved melding til barneverntjenesten?

17 Tilbakemelding fra barneverntjenesten
Den 1. juli 2009 trådte det i kraft en ny bestemmelse i barnevernloven § 6-7 a om plikt for barneverntjenesten til å gi tilbakemelding til melder Bakgrunnen for bestemmelsen var innspill om at barnevernets taushetsplikt var for streng når det gjaldt dette, jf. Ot. prp nr. 69 ( ) sider 49 og 50 Særlig skoler og barnehager har et reelt behov for å få opplysninger om hvordan barnet blir fulgt opp av barneverntjenesten etter melding

18 Opplysningsplikt ved pålegg
Opplæringslova § 15-3 andre ledd, siste punktum: ”…Også etter pålegg frå dei organa som er ansvarlege for å gjennomføre lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntenester, skal personalet gi slike opplysningar. ” Identisk formulering som i barnehageloven og i privatskoleloven Pålegg kan gis av barneverntjenesten og fylkesnemnda

19 Opplysningsplikten ved pålegg er videre enn meldeplikten, jf
Opplysningsplikten ved pålegg er videre enn meldeplikten, jf. barnevernloven § 6-4 andre ledd: Bvl. § 4-19: (sak om omfanget og innholdet i samværsretten) Bvl. § 4-20 (sak om fratakelse av foreldreansvar/og eller samtykke til adopsjon) Bvl. § 4-21 (sak om oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse)

20 Forts. pålegg om opplysninger
Ved pålegg er det barneverntjenesten/fylkesnemnda som vurderer om opplysningsplikten foreligger og hvilke opplysninger som er relevante for saken Den som blir pålagt å gi opplysninger kan ikke nekte, men kan be om en skriftlig begrunnelse, og dersom det er barneverntjenesten som har kommet med pålegget kan det påklages til fylkesmannen jf. fvl. § 14 Man kan ikke pålegges å foreta innhenting av nye opplysninger Selv om pålegget er påklaget vil opplysningene måtte gis før klagesaken er behandlet dersom barnevernet krever det.

21 Vitneplikt Vitneplikt for fylkesnemnda: Offentlig ansatte med opplysningsplikt har plikt til å forklare seg uten hinder av taushetsplikten i saker for fylkesnemnda da denne er en del av barneverntjenesten

22 Vitneplikt for retten Opplysningsplikten i særlovene gjelder kun for barneverntjenesten I retten: reglene om bevisforbud om opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt i tvisteloven § 22-3 Må innhente samtykke for at taushetsplikten skal kunne oppheves

23 Opplysningsrett Hva hvis bekymringen ikke oppfyller kriteriene for melding? Skole og barnehage kan samarbeide og utveksle informasjon om barnet dersom det foreligger frivillig og informert samtykke, som også bør være skriftlig, jf. fvl. § 13 a nr.1 Anonymisering jf. fvl. § 13 a nr. 2 Adgang til å gi opplysninger for å fremme barnehagens/skolens oppgaver jf. fvl. § 13 b nr. 5

24 Tilsyn og kontroll Fylkesmannen gjennomfører årlig et nasjonalt tilsyn innenfor opplæringslovens område i tillegg til egeninitierte tilsyn. Feil og mangler kan føre til pålegg som er å anse som enkeltvedtak Utdanningsdirektoratet legger ut tilsynsrapportene på sine nettsider

25 Krav til ”forsvarlige systemer”
Opplæringsloven § og privatskoleloven § 5-2 pålegger skoleeier å ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp at skoleeier etterlever opplæringsregelverket Barnehageloven § 7 stiller krav til barnehageeier om å drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Kommunen er lokal barnehagemyndighet, og skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven § 8

26 Tilsynssak etter Christoffer-saken
Fylkesmannen i Vestfold innledet tilsynssak overfor skolen der Christoffer gikk Initiert etter henvendelse fra Barneombudet etter dom i Tønsberg tingrett der stefar ble dømt for mishandling og legemsbeskadigelse med døden til følge Tilsynet fokuserte blant annet på opplysningsplikten til barneverntjenesten i oppll. § 15-3 Konklusjonen var at flere av de ansatte ved skolen ikke hadde overholdt sin opplysningsplikt i medhold av opplæringsloven

27 Til slutt Utgangspunktet er taushetsplikt
Vurderingen av når man skal melde fra til barnevernet kan være vanskelig Man må varsle Unnlatelse er verre Ha gode interne prosedyrer for meldinger til barnevernet …… takk for meg.


Laste ned ppt "Skolers og barnehagers opplysningsplikt til barneverntjenesten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google