Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EØS-rett, vår 2007 Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EØS-rett, vår 2007 Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett."— Utskrift av presentasjonen:

1 EØS-rett, vår 2007 Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett

2 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Oversikt EØS-rett som emne EØS i hovedtrekk Regellikhet Rettskildespørsmål Overvåkning og kontroll Særlig om statens erstatningsansvar Fri bevegelighet for varer, og tre friheter til

3 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 EØS-rett som emne EØS-rett: folkerett og norsk rett Forbindelseslinjer til –statsretten –forvaltningsretten –miljøretten –velferdsretten –osv Flere problemstillinger er felles i folkeretten, menneskerettighetsretten og EØS-retten EØS-rett og EU-rett Kort om læringskravene

4 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 EØS i hovedtrekk EØS-avtalens oppbygning –Hoveddelen: grunnprinsippene om det indre marked konkurranseregler for foretak statsstøtteregler institusjonelle forhold –Protokoller: Regler som er spesielle for EØS –Vedlegg Lange kataloger over bl.a forordninger og direktiver som skal være del av avtalen

5 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 EØS i hovedtrekk ODA-avtalen –EFTAs overvåkingsorgan, ESA, håndhever EØS-avtalen i forhold til EFTA- landene –EFTA-domstolen dømmer i henhold til EØS-avtalen/ODA-avtalen EU-landenes forpliktelser etter EØS-avtalen –håndheves av Kommisjonen/EF-domstolen, i henhold til EF-traktaten Uenighet mellom EFTA-land og EU må løses politisk

6 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhet Hvorfor? –det sentrale virkemiddelet for å skape ett felles marked Hvordan? –et mangfold av teknikker

7 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhet – grunnteknikken Tvillingbestemmelser –EØS-avtalens hoveddel –Vedleggene til EØS-avtalen –ODA Problemer –Dynamikk –Tolkning

8 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhetsproblem – dynamikk Vedtak i EØS-komiteen om å endre vedlegg til EØS-avtalen –Hva er EØS-komiteen? EØS 92 til 94 –Beslutningsprosessen, EØS 98 til 104 Enstemmighetskravet, jf EØS 93 nr. 2 –Den såkalte vetoretten, virkning, EØS 102 nr. 5 –Alternativene: Forhandlinger eller EØS 97 Linjen til norsk statsrett –Grl. § 26 annet ledd, jf EØS 103 –Særskilt gjennomføring i norsk rett

9 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhetsproblem – tolkning Sentralisert tolkning –ODA 31 til 37/EF 226 til 234 –(EØS 107) Tolkningsdirektiver –EØS 6 –ODA 3 Informasjonsordninger –EØS 106 Korreksjonsmekanisme –EØS 105

10 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhet – u/løste problemer Endringer i EF-traktaten –Einarsson, REC 2002 s. 1Einarsson, REC 2002 s. 1 Forsinkelser i EØS-komiteen –Jæger, REC 1998 s. 1.Jæger, REC 1998 s. 1. Sprik EFTA-domstol og EF-domstol –Lego/Mattell, REC 1994-95 s. 115 – De Agostini, Sml. 1997 s. I- 3843Lego/Mattell, REC 1994-95 s. 115 De Agostini, Sml. 1997 s. I- 3843 –Finanger, REC 1999 s. 119 – Ferreira, Sml. 2000 s. I-6711 – Helgadottir, REC 2000-01 s. 246Finanger, REC 1999 s. 119 Ferreira, Sml. 2000 s. I-6711 Helgadottir, REC 2000-01 s. 246

11 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Regellikhetens grenser Maglite, REC 1997 s. 127. Ikke tollunion (som i EU) – konsekvenser for tolkning av direktiv. Smnlgn Silhouette, Sml. 1998 s. I-4799Maglite, REC 1997 s. 127 Pedicel, REC 2005 s. Vinreklame – forholdet til forbudet mot alkoholreklame, forholdet til reglene om fri bevegelighet for tjenesteytelser. Smnlgn Gourmet, Sml. 2001 s. I-1765Pedicel, REC 2005 s. Gourmet, Sml. 2001 s. I-1765 Sveinbjørnsdottir, REC 1998 s. 95 og Karlsson, REC 2002 s. 245. EØS-rettslig erstatningsansvar ikke nødvendigvis sammenfallende med det fellesskapsrettslige (premiss 30). Se likevel Finanger II, Rt. 2005 s. 1365, pkt. 58Sveinbjørnsdottir, REC 1998 s. 95 Karlsson, REC 2002 s. 245

12 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 EØS-tolkning, en flerleddet prosess Første ledd –Hva krever EØS-retten av norsk rett? Annet ledd –EØS-retten i norsk rett? Tredje ledd –Hvordan løser vi eventuelle konflikter

13 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Første ledd, hva krever EØS- retten av norsk rett? EF-domstolens tolkningsstil synes å være EFTA- domstolens forbilde Ordlyden – flerspråklighet –Forarbeider De opprinnelige traktatene og EØS-avtalens hoveddel: Ikke offentlig kjent Sekundærlovginingen. Omfattende forarbeider foreligger, utvikling i EF-domstolens praksis. Mye større tilbøyelighet til å gjøre bruk av dem nå enn før Fortalene til rettsaktene – forarbeidsbruk ofte unødvendig.

14 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Første ledd, forts Rettspraksis –EF-domstolens bruk av egen praksis ved tolkningen av EF-retten – omfattende bruk Men den følges ikke alltid, jf Keck –EFTA-domstolens bruk av EF-d praksis EØS 6/ODA 3 EFTA-domstolens dilemma: Ekko eller selvstendig domstol Formålsbetraktninger –Grunnlaget for formålsbetraktningene

15 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Første ledd, forts Regelharmoni/sammenhengsbetraktninger –Brukes ofte Reelle hensyn –Effet utile – hensynet til EF-rettens effektive virkning – brukt i en rekke sammenhenger –Termen brukes ikke – men EF-d gjør utstrakt bruk av allmenne rettsgrunnsetninger

16 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Annet ledd, EØS-retten i norsk rett Utgangspunktet: Gjennomføring er nødvendig EØS-l. § 1 – hoveddelen gjelder som lov EØS 7 –Forordninger – gjennomføres uendret –Direktiver – norsk lov eller forskrift tilpasses krav om nøyaktighet, og at EØS bakgrunn fremgår Konstatering av normharmoni – ikke uproblematisk Presumsjonsprinsippets betydning ved fastleggelsen av norsk rettsregel – Rt. 2000 s. 1811, Finanger I

17 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Tredje ledd, konflikttilfellene Situasjonen EØS-loven § 2 EØS-rettens krav –Sak E-4/01, KarlssonE-4/01, Karlsson Presumsjonsprinsippet en gang til

18 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Konsekvens EØS-rett er både skjold og våpen

19 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Skjold Krav, hjemlet i norsk rett

20 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Skjold Krav, hjemlet i norsk rett Frihet, hjemlet i EØS-retten

21 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Skjold Krav, hjemlet i norsk rett Frihet, hjemlet i EØS-retten Gjennom- føring?

22 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Skjold Krav, hjemlet i norsk rett Kompetanse, hjemlet i norsk rett Frihet, hjemlet i EØS-retten Gjennom- føring?

23 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Skjold Krav, hjemlet i norsk rett Kompetanse, hjemlet i norsk rett Kompetanseskranke hjemlet i EØS- retten Frihet, hjemlet i EØS-retten Gjennom- føring?

24 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Skjold Krav, hjemlet i norsk rett Kompetanse, hjemlet i norsk rett Kompetanseskranke hjemlet i EØS- retten Frihet, hjemlet i EØS-retten Gjennom- føring?

25 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Våpen Posisjon, hjemlet i EØS-retten

26 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Våpen Posisjon, hjemlet i EØS-retten Gjennom- føring

27 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Våpen Posisjon, hjemlet i EØS-retten Posisjon også i norsk rett Gjennom- føring

28 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Våpen Posisjon, hjemlet i EØS-retten Posisjon også i norsk rett Gjennom- føring

29 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Våpen Posisjon, hjemlet i EØS-retten Posisjon også i norsk rett Ikke- gjennom- føring Gjennom- føring

30 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Våpen Posisjon, hjemlet i EØS-retten Kompensasjon, hjemlet i EØS-rett og/eller norsk rett Posisjon også i norsk rett Ikke- gjennom- føring Gjennom- føring

31 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Håndheving og kontroll ESAs rolle –ODA del II, oppgavene fremgår av art. 5 Direkte saksanlegg ved EFTA-domstolen –Individer, foretak og organisasjoners søksmålskompetanse –ESAs søksmålskompetanse –EFTA-landenes søksmålskompetanse –EU-landenes søksmålskompetanse Individenes håndhevelse gjennom nasjonalt rettsapparat

32 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 ESAs overvåking av foretak EØS 56 – overvåking i forhold til konkurransereglene

33 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 ESAs overvåking av EFTA-statene, statsstøtte Støtteordninger fra før 1994 – EØS 62 Nyere støtte og støtteordninger – EØS 61 –Meldeplikt –Godkjenningskompetanse Vedtakene kan prøves for EFTA-domstolen, ODA 36 Eksempel, Snøhvitsaken, sak E-2/02Snøhvitsaken, sak E-2/02 Ulovlig støtte –Opphør –Pålegg om å kreve støtten tilbakeført, se Fesilsaken, E-5-7/04Fesilsaken, E-5-7/04

34 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 ESAs overvåking av gjennomføring og etterlevelse Rapporteringsordninger –EØS-høringsloven Undersøkelser –På eget initiativ –Etter klager Særlige kontrollordninger –Offentlige anskaffelser – ODA 23 og protokoll 2

35 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Direkte saksanlegg ved EFTA- domstolen Individer, foretak og organisasjoners søksmålskompetanse –Vis a vis EFTA-statene, ingen –Vis a vis ESA, ODA 36 og 37, men strenge vilkår. Snøhvitsaken ESAs søksmålsadgang, ODA 31 –Uformell runde –Åpningsskriv (Statement of Objections) –Begrunnet uttalelse (Reasoned Opinion), frist til å etterkomme –Stevning

36 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Direkte saksanlegg ved EFTA- domstolen EFTA-statenes søksmålskompetanse –Vis a vis hverandre, ODA 32 –Vis a vis ESA, ODA 36 og 37 EU-statens søksmålskompetanse – ingen Virkningen av fellende dom, ODA 33

37 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Særlig om statens erstatningsansvar ved brudd på EØS-retten Ansvarssituasjoner De grunnleggende dommene Kravet om at EØS-regelen må gi private rettigheter Tilstrekkelig kvalifisert brudd Økonomisk tap Årsakssammenheng Ekvivalensprinsippets betydning Tapsbegrensningsplikt

38 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Ansvarssituasjoner Lovgivning i strid med EØS-retten slik den er gjort til norsk rett –EØS-loven § 2 Enkeltvedtak i strid med EØS-retten slik den er gjort til norsk rett –Presumsjonsprinsippet/gjennomføringslovgivningen – hjemmelsmangel

39 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Ansvarssituasjoner, forts Lovgivning i strid med EØS-retten som utelukkende folkerettslig forpliktelse –Stortingets manglende eller mangelfulle gjennomføring, annen EØS-strid –Forskriftsregulering Enkeltvedtak i strid med EØS-retten som utelukkende folkerettslig forpliktelse –Lovbundne vedtak –Skjønnsutøvelse

40 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Ansvar etter norsk rett Skadeserstatningsloven § 2-1, omfatter også Stortingets virksomhet Det ulovfestete organansvaret Felles for begge – synes å forutsette uaktsomhet, og dermed implisitt at rettsvillfarelse kan være ansvarsbefriende

41 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Ansvar etter norsk rett Det offentliges erstatningsansvar for vedtak det knytter seg en ugyldighetsgrunn til –Problempresisering: Vi har for øyet feiltolking av rettsregler. –Diskusjonen om ansvaret er objektivt eller ikke. Realiteten i diskusjonen: kan det foreligge relevante unnskyldningsgrunner? Ingen dommer der staten er fritatt fra ansvar på grunn av feiltolking av rettsregler (Eckhoff/Smith s. 470) Kommuner kan fritas, men det skal mye til. Rt. 1999 s. 1273

42 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 EØS-ansvaret, de grunnleggende dommene EF-domstolen: Francovich, Brasserie du Pêcheur.FrancovichBrasserie du Pêcheur EFTA-domstolen: Sveinbjørnsdottír, KarlssonSveinbjørnsdottírKarlsson Islands Høyesterett: Sveinbjörnsdottír Norges Høyesterett: Finanger II, Rt 2005 s. 1365

43 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Nærmere om sak E-9/97, Sveinbjörnsdottír Sveinbjörnsdottír Ingen bestemmelse om statlig erstatningsansvar ved feilaktig tilpasning av nasjonal lovgivning Ansvaret forankres i EØS-avtalens formål og struktur –Homogenitet –EØS-avtalens regler idet vesentlige til individers fordel –En forutsetning for at EØS-avtalen skal virke etter hensikten, er derfor at individer kan bygge på de rettigheter EØS-avtalen gir –Lojalitetsplikten etter EØS-avtalen art. 3 –EØS-avtalen gir hjemmel for erstatningsansvar ved feilaktig gjennomføring av direktiv

44 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Nærmere om sak E-9/97, Sveinbjörnsdottír, forts. Sveinbjörnsdottír EØS-rettslig plikt til å ha hjemmel i nasjonal rett for statlig erstatningsansvar ved feilaktig gjennomføring av direktiver Vilkårene (64): direktivet må ta sikte på gi individer rettigheter, bruddet på forpliktelsen etter EØS- avtalen må være tilstrekkelig kvalifisert, årsakssammenheng mellom brudd og tap

45 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Nærmere om sak E-4/01, KarlssonKarlsson Ansvaret er genuint EØS-rettslig, og anvendelsen av prinsippene for ansvar kan derfor være forskjellige fra anvendelsen av dem i fellesskapsretten (30) Ansvaret gjelder ikke bare ved feilaktig gjennomføring av direktiver, det gjelder også ved myndighetsutøvelse i strid med EØS-regler som er gjennomført –utvidelse av rettssetningen i Sveinbjörnsdottír EØS-ansvaret et minimumsansvar (33) EF-domstolens praksis trekkes inn

46 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 ”Tilstrekkelig kvalifisert brudd”, EF-retten Brudd i seg selv kan være nok For øvrig, en helhetsbedømmelse –Hvor klar og presis er EF-regelen? Er feiltakelsen unnskyldelig? Har EU-organer bidratt til misforståelsen? Illustrative dommer –Sak C-392/93, British TelecomSak C-392/93, British Telecom –Sak C-224/01, Köbler, premiss 104 flg.Sak C-224/01, Köbler –Sak C-278/05, RobinsSak C-278/05, Robins

47 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 ”Tilstrekkelig kvalifisert brudd”, EØS- rett Karlsson: Kobling til fellesskapsretten, men forbehold Islands Høyesterett – ikke problematisert i Sveinbjörnsdottír Rt. 2005 s. 1365, Finanger II: Normen som i fellesskapsretten –Men det kan virke som Høyesterett bommer på normens innhold

48 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Kort om misforståelser av nasjonal rett Høyesterett i Rt. 2005 s. 1365, Finanger II: Lovgiver må bære risikoen for misforståelse av norske regler Gjelder dette også for andre myndigheter? EF/EFTA-domstolspraksis om spørsmålet forekommer meg bekjent ikke

49 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Økonomisk tap Vilkår for erstatning, men ikke for pådømmelse av kravet. Saken vil da gjelde om ansvarsgrunnlag foreligger Erstatningsansvaret inntrer når EØS-retten er så avklart at en unnlatelse av å endre nasjonale regler utgjør et tilstrekkelig kvalifisert brudd. Mulig at det også er en ”nådetid” – antydninger om dette i Karlsson

50 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Kravet til årsakssammenheng Årsakssammenheng mellom det tilstrekkelig kvalifiserte bruddet og tapet –Normalt uproblematisk –Særlig om antatt normharmonitilfellene Situasjonen Illustrasjon: Sak C-319/96, BrinkmannSak C-319/96, Brinkmann

51 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Karlsson – hvor kan ulikheten tenkes ha betydning? Direkte virkning avvist i Karlsson – erstatning mer aktuelt under EØS-avtalen enn i EU Mulig å tenke seg situasjoner der det ville blitt erstatning etter fellesskapsretten, men ikke etter EØS? –Sekundærlovgivning i strid med EF-traktaten? –Sekundærlovgivning i strid med grunnleggende prinsipper?

52 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Ekvivalensprinsippets betydning Ekvivalensprinsippet er utviklet i EF-domstolens praksis, og innebærer i korthet at krav som bygger på EØS-retten ikke kan være underlagt andre betingelser, materielle og prosessuelle, enn tilsvarende krav i nasjonal rett. Dersom man er av den oppfatning at det offentliges erstatningsansvar etter norsk rett er objektivt, må derfor antakelig det samme gjelde der det skjer brudd på EØS-retten slik den gjelder i norsk rett Annerledes der bruddet består i at EØS-avtalen ikke er gjennomført

53 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Fri bevegelighet Frie varebevegelser Kort om de tre øvrige frihetene Noen fellesspørsmål

54 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Fri bevegelighet for varer Forbudet mot toll og avgifter med tilsvarene virkning Forbudet mot proteksjonistiske interne avgifter Forbudet mot kvantitative importrestriksjoner og tiltak med tilsvarende virkning, med unntak Forbudet mot kvantitative eksportrestriksjoner og tiltak med tilsvarende virkning, med unntak

55 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Forbudet mot toll og avgifter med tilsvarende virkning som toll Toll/avgift med tilsvarende virkning – hva er det? Finnes det unntak fra forbudet?

56 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Forbudet mot proteksjonistiske interne avgifter Forbudet i EØS 14 første ledd –”tilsvarende innenlandske varer” Forbudet i EØS 14 annet ledd –”indirekte beskytter produksjonen av andre varer” Modifikasjoner i forbudet

57 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Importrestriksjonsforbudet Hva er en importrestriksjon? Utgangspunktet –Sak 8/74, DassonvilleSak 8/74, Dassonville –Sak 120/78, Cassis de Dijon – lovlig produsert og markedsført i ett land, uhindret tilgang til markedene i andre landSak 120/78, Cassis de Dijon Problem – favner dette for vidt?

58 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Modifikasjonene Første modifikasjon – Adekvansforbeholdet –Illustrasjon: se sak C-412/97, ED, og sak C-93/92, Motorradcentersak C-412/97, EDsak C-93/92, Motorradcenter Andre modifikasjon – Bestemte former for salg –Illustrasjon: se sak C-441/04, A-punkt Schmuckhandels, og den grunnleggende, forente saker C-267/91 og 268/91, Kecksak C-441/04, A-punkt Schmuckhandelsforente saker C-267/91 og 268/91, Keck Flere modifikasjoner? Bruksbegrensningsproblemet –Se Generaladvokatens forslag til avgjørelse i sak C-142/05, Mickelsson og Roos. Dom foreligger ikke pr. 9. oktober 2007sak C-142/05, Mickelsson og Roos

59 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Unntaksgrunnlagene EØS 13 Rettspraksis – Sak 120/78, Cassis de Dijon, igjenSak 120/78, Cassis de Dijon Vilkår: Fravær av relevant sekundærlovgivning

60 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Forskjellen mellom grunnlagene Restriksjonens utforming –Opprinnelsesnøytral? Ja – EØS 13 og Cassis-doktrinen Nei – bare EØS 13 Relevante hensyn –EØS 13 – bare de hensyn som er nevnt i bestemmelsen –Cassis-doktrinen – også andre ikke-økonomiske hensyn Valget når begge grunnlag er anvendelige

61 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Nærmere om EØS 13 Begrunnelsen for restriksjonen –”offentlig moral, orden, orden og sikkerhet, vernet om menneskers og dyrs liv og helse, plantelivet, nasjonale skatter av kunstnerisk, historisk eller arkeologisk verdi eller den industrielle eller kommersielle eiendomsrett” –Bestemmelsen skal tolkes strengt; ikke rom for andre hensyn Egnethet Proporsjonalitet – kan hensynet varetas med mindre hindrende tiltak? Eksempel på bruk – menneskers og dyrs liv og helse, sak C- 192/01, Beriket mat, og sak E-3/00, Kellogssak C- 192/01, Beriket matsak E-3/00, Kellogs

62 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 EØS 13 siste punktum Hva ligger i ordlyden? –Påminnelse om at tiltaket virkelig skal være begrunnet i de anførte hensynene? –Selvstendig betydning? Eksempel: Sak 40/82, Sml. 1982 s. 2793, Julekalkun. Se særlig premissenes pkt. 31 flg.Sak 40/82, Sml. 1982 s. 2793

63 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Cassis-doktrinen Bakgrunnen – Vid tolkning av ”tiltak med tilsvarende virkning” Behov for å kunne beskytte også andre hensyn enn dem som er nevnt i EØS 13 Lettere å akseptere vid tolkning av restriksjonsforbudet når unntaksmuligheten utvides? Som nevnt: bare anvendelig i forhold til opprinnelsesnøytrale tiltak Egnethet, proporsjonalitet og avveining, eksempel (fra annet saksområde): sak C-65/05, Spillsak C-65/05, Spill

64 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Resonnementsmønsteret Start: Dassonville

65 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Resonnementsmønsteret Start: Dassonville For avledet og indirekte?

66 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Resonnementsmønsteret Start: Dassonville For avledet og indirekte? Bestemte former for salg?

67 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Resonnementsmønsteret Start: Dassonville For avledet og indirekte? Bestemte former for salg? Som påvirker omsetningen av innenlandske og importerte varer likt, rettslig og faktisk?

68 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Resonnementsmønsteret Start: Dassonville For avledet og indirekte? Bestemte former for salg? Som påvirker omsetningen av innenlandske og importerte varer likt, rettslig og faktisk? Ja – ikke tiltak med tilsvarende virkning som kvantitativ importrestriksjon

69 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Resonnementsmønsteret Start: Dassonville For avledet og indirekte? Bestemte former for salg? Som påvirker omsetningen av innenlandske og importerte varer likt, rettslig og faktisk? Nei – tiltak med tilsvarende virkning som kvantitativ importrestriksjon

70 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Eksportrestriksjonsforbudet Hva er en eksportrestriksjon? Utgangspunktet –Sak 15/79, GroenveldSak 15/79, Groenveld Problem – er dette for snevert? Mulig presisering –virkningsvurdering – Sak 350/97, MonseesSak 350/97, Monsees

71 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Tillatte eksportrestriksjoner Relevant sekundærlovgivning? EØS 13 Andre?

72 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 De øvrige frihetene Resonnementsmønsteret er omtrent det samme Eksempler


Laste ned ppt "EØS-rett, vår 2007 Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google