Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Direkte virkning og direktivkonform tolkning Professor dr. juris Finn Arnesen Senter for europarett, Universitetet i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Direkte virkning og direktivkonform tolkning Professor dr. juris Finn Arnesen Senter for europarett, Universitetet i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Direkte virkning og direktivkonform tolkning Professor dr. juris Finn Arnesen Senter for europarett, Universitetet i Oslo

2 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Oversikt over problemstillingene Direktiv- eller EU-konform tolkning Direkte virkning – hva snakker vi egentlig om? –Selvkraft –Gjennomslag –Terminologidiskusjoner Samspillet mellom EU-rett og nasjonal rett

3 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Direktiv- eller EU-konform tolkning Sak 397/01 m. fl., Pfeiffer premissene 110 flg.Sak 397/01 m. fl., Pfeiffer Poenget: EU-retten forplikter nasjonale rettsanvendere til – så langt råd er, å legge det tolkningsresultat til grunn som harmonerer med fellesskapsrettens krav til innholdet i nasjonal rett

4 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Direkte virkning/umiddelbar anvendelighet Direkte virkning og umiddelbar anvendelighet («direct effect» og «direct appliccability») er to konsepter som mer grunnleggende forskjellige Umiddelbar anvendelighet er en egenskap ved en bestemt rettsakttype – forordningene, og den følger av EF-traktaten, jf EF art 249 Direkte virkning er en egenskap ved bestemte bestemmelser, uavhengig av i hvilken bindende rettsakttype bestemmelsen er inntatt Det er likevel på det rene at verken EF-domstol eller litteratur er samstemte, eller konsekvente, i begrepsbruken

5 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Umiddelbar anvendelighet En egenskap ved forordninger, jf EF art 249. Problemstillingen i tilknytning til disse vil være –om forordningen gir grunnlag for en regelnasjonale domstoler kan anvende. I norsk rett formuleres det tilsvarende spørsmålet som et spørsmål om selvkraft –om faktum i saken lar seg subsumere under den regelen som følger av forordningen Det vil være uten betydning hvordan forordningsregelen slår ut i den konkrete saken

6 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Direkte virkning, generelt Direkte virkning-problematikken har en linje til dualisme/monisme-spørsmålet Traktaten er taus om direkte virkning Problemstillingen ved direkte virkning-vurderingen vil være –om den aktuelle traktat- eller direktivbestemmelsen gir grunnlag for en regel nasjonale domstoler kan anvende. Dette er som ved forordninger –om faktum i saken lar seg subsumere under regelen. Også dette er som ved forordninger –hvordan regelen vil slå ut i den konkrete tvisten. Dette er en uaktuell problemstilling ved forordninger

7 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Direkte virkning for traktatbestemmelser Traktaten er taus, men sak 26/62 Van Gend en LoosVan Gend en Loos –Spørsmålet i saken var om EØF art 12 (EF art 25) kunne påberopes av borgerne overfor staten. Besvart bekreftende –Grunn til å merke seg at Generaladvokaten var av en annen oppfatning, og grunnen var bekymring over rettshomogenitet. Stikkord: Forrangsproblemet EF-domstolens begrunnelse –Systembetraktninger Felles marked som mål, berører borgere og foretak Slutninger fra art. EØF art 177 (EF art 234) Nytt folkerettslig system –Betraktninger knyttet til bestemmelsen klart og ubetinget forbud, unnlatelsesplikt –Effektivitets- og kontrollargumenter

8 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Direkte virkning for traktatbestemmelser i andre tilfeller EF art 25: klar unnlatelsesplikt, ubetinget av nasjonal gjennomføring. Men dette er ikke absolutte vilkår Sak 43/75, 2. Defrenne-sak –EØF art 119 (EF art 141) Handleplikt – krever nasjonal gjennomføring. Likevel direkte virkning Private som pliktsubjekter –Der traktaten er taus mht pliktsubjekt, sak 36/74 Walrave, sak C- 281/98, Angonesesak 36/74 Walrave,sak C- 281/98, Angonese –Der staten angir staten som pliktsubjekt, sak 43/75, 2. Defrenne- saksak 43/75, 2. Defrenne- sak –Der de angis som pliktsubjekter – EF art 81 og 82. Men gjennomføringsforordninger var her nødvendig

9 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Direkte virkning for direktiver, oversikt Traktaten er taus. EF art 249 inviterer nærmest til den slutning at direktiver ikke har direkte virkning Fastslått i sak 41/74 Van Duyn at direktiver kan ha direkte virkning (direktiv 64/221, art 3)sak 41/74 Van Duyn Domstolens begrunnelse –Systembetraktninger ikke grunnlag for antitese fra art 189 (249) art 177 (234) –Effektivitetsbetraktninger Direkte virkning inntrer når gjennomføringsfristen er utløpt, jf. sak 148/78, Rattisak 148/78, Ratti

10 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Motstand, kritikk og nyanser Motstand i medlemsstatene, Cohn Bendit, pluss (lærebok s. 96) Skift i begrunnelsen, sak 148/78, Ratti (se premiss 22)sak 148/78, Ratti Begrunnelsen i dag; variasjoner over Ratti Direkte virkning til ugunst for borgerne? –Grunnlag for straffesanksjonerte plikter? Nei, jf sak 80/86, Kulpinghuissak 80/86, Kulpinghuis –Virkning mellom borgerne? Nei, jf eksempelvis sak C-91/92, Dorisak C-91/92, Dori –Trekantsituasjoner? Ja, jf sak C-201/02, Wells, premiss 54 flgsak C-201/02, Wells

11 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Vilkår for direkte virkning Ubetinget, se sak C-236/92, Regione Lombardia, premiss 9sak C-236/92, Regione Lombardia Tilstrekkelig presis, se sak C-236/92, Regione Lombardia, premiss 10sak C-236/92, Regione Lombardia Gjennomføringsfristen utløpt Virkningen i den konkrete saken må være til gunst for individ/foretak – direktivet kan bare påberopes overfor staten

12 Senter for europarett, Finn Arnesen, finn.arnesen@jus.uio.no, 22 85 96 13 Hvem er «staten»? Alle offentlige myndigheter og deler av forvaltningen –Sak C-343/98, Collino og ChiapperoSak C-343/98, Collino og Chiappero Uten betydning at det aktuelle direktivet ikke gjelder myndighetsutøvelse –Sak C-343/98, Collino og ChiapperoSak C-343/98, Collino og Chiappero Hva med selvstendige rettssubjekter, kontrollert av det offentlige? –Sak C-157/02, Rieser Internationale TransporteSak C-157/02, Rieser Internationale Transporte


Laste ned ppt "Direkte virkning og direktivkonform tolkning Professor dr. juris Finn Arnesen Senter for europarett, Universitetet i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google