Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Lov om sosiale tjenester i NAV § 17 Grethe Lindseth, seniorrådgiver/sosionom Fra barn til voksen – en temadag om ettervern Britannia hotell 17.desember 2014

2 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap De fem kommunale tjenestene i NAV-kontoret Lov om sosiale tjenester i NAV – § 17 opplysning, råd og veiledning – § 18 Stønad til livsopphold – § 27 Midlertidig botilbud – § 28 Individuell plan – § 29 Kvalifiseringsprogram I dag fokus på § 17 opplysning, råd og veiledning

3 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Hvem kan ha rett på tjenesten? Alle som oppholder seg i Norge kan søke og få sitt behov vurdert – Gjelder også personer med begrensete rettigheter etter loven eller personer som oppholder seg her ulovlig – Gjelder også ungdom under 18 år – Ungdom over 15 år kan be om tjenesten jfr barneloven og barnets selvbestemmelsesrett Retten til tjenesten er uavhengig av om søker allerede er kommet i en vanskelig situasjon, eller om vedkommende søker eller mottar andre tjenester fra NAV Oppholdskommunen har ansvar

4 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap NAV forholder seg til flere lovverk Forvaltningsloven § 11 – gjelder alle forvaltningsorganer: handler om en alminnelig råd og veiledningsplikt innenfor sitt område. Skal gi partene adgang til å ivareta sitt tarv på best mulig måte – «her og nå»-tjeneste som ofte gis i publikumsmottak, på telefon, i kartleggingssamtaler, på informasjonsmøter, i gruppemøter Sosialtjenesteloven § 17 – En individuell tjeneste som er planlagt/avtalt, med et formål og gjort i et samarbeid. – Handler om motivasjons og endringsarbeid, og forutsetter aktiv involvering og medvirkning fra bruker – Er en videre plikt enn forvaltningsloven § 11 NAV-loven § 14 a – Behovsvurdering – Avklare innsatsbehov

5 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap § 17 opplysning, råd og veiledning «Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det.» – Opplysning, råd og veiledning er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret. – Hensikten med tjenesten er å løse eksisterende sosiale problemer, og å forebygge at slike problemer oppstår. – Retten er uavhengig av om den som søker råd og veiledning allerede er kommet i en vanskelig situasjon, eller søker eller mottar andre tjenester fra NAV.

6 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Opplysning, råd og veiledning omfatter alt fra enklere veiledning for at bruker skal kunne håndtere hverdagen sin bedre – til faglig kvalifiserte råd og familieoppfølging Opplysning, råd og veiledning skal styrke den enkeltes mulighet til å mestre egen livssituasjon på ulike områder, for eksempel: – Økonomi – Arbeid og aktivitet – Hjemme- og bosituasjon – Helse, psykisk, fysisk, rus, avhengighetsproblematikk – Fritid – Bolig – Nettverk – Osv. Hva slags opplysning, råd og veiledning omfattes av § 17

7 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Eksempel på opplysning, råd og veiledning etter § 17 Familieliv – hvordan brukeren skal håndtere hverdagen som forelder, kombinere arbeidsliv og familieliv, sette grenser, aktivisere barna, utvikle sosialt nettverk, eller bistå og støtte barn som har særlige behov. Skaffe bolig – brukeren trenger hjelp med å finne leiligheter som er til leie, avtale og gå på visning, komme i dialog med utleier, eller med å søke eller komme i kontakt med andre kommunale eller statlige låne- og støtteordninger eller instanser Etablering – Brukeren trenger hjelp med å etablere seg fordi hun for eksempel er ny i Norge, kommer fra opphold i rusinstitusjon eller er ung voksen. Behovene kan dreie seg om alt fra hvordan skaffe bolig og innbo, opprette bankkonto og nettbank, til hvilke sosiale aktiviteter og arenaer som finnes i kommunen.

8 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Eksempel på opplysning, råd og veiledning etter § 17, forts. Helse – Brukeren har diverse helseplager, men har ingen diagnoser og mottar ikke behandling. Brukeren kan ha behov for opplysning, råd og veiledning om hvordan han skal håndtere hverdagen og utnytte egne ressurser best mulig, hvilke aktiviserings- og treningstilbud som finnes i kommunen og om muligheter for bistand fra andre deler av hjelpeapparatet. Økonomi – Brukeren har ulike former for økonomiske problemer, alt fra disponeringsproblemer til omfattende gjeldsproblematikk.

9 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Sammenhengen mellom forvaltningsloven § 11 og sosialtjenesteloven § 17 Eksempel: Økonomisk rådgivning som faller inn under fvl § 11: – Personen som får informasjon og henvises videre til skilsmisseadvokat, familievernkontor, arbeidstilsynet, skatteetaten – Det er allerede klart ved første henvendelse at saken skal videre til namsmannen – Saken er så enkel at den avsluttes i mottak, evt. med informasjon om 800gjeld, andre nettsteder, råd om å sette opp budsjett – Evt. «dropinn»-time hos økonomisk rådgiver for å avklare punktene ovenfor Dersom saken ikke skal henvises eller avvises skal den behandles av økonomisk rådgiver. Da er vi over på STL § 17.

10 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Søknad om opplysning, råd og veiledning Søknad kan være skriftlig eller muntlig Bruker må ønske opplysning, råd og veiledning Søknad vurderes individuelt ut fra behov på søknadstidspunktet Avklaring av hjelpebehovet – Haster det? – Hvilke utfordringer står bruker ovenfor – nå og framover? – Det skal tenkes helhetlig, og med et særskilt fokus på barns situasjon – Nye hjelpebehov kan oppstå/avdekkes underveis - innebærer en pågående kartlegging og identifisering av behov – også mens tjenesten gis

11 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Om vedtaket Avgjørelsen: innvilgelse eller avslag – Hva som evt. er innvilget – Individuell vurdering/begrunnelse Tidspunkt for oppstart av tjenesten – Konkret timeavtale eller frist for oppstart – Individuell vurdering/begrunnelse Ikke krav om å si noe om omfang eller innhold i tjenesten Kan påklages

12 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Krav til vedtaket, forts. Opplysning, råd og veiledning kan innvilges i forbindelse med innvilgelse eller avslag av andre sosiale tjenester eller i eget vedtak Vedtak etter § 17 som tiltak i et kvalifiseringsprogram, aktivitetsplan eller individuell plan: skal innvilges i eget vedtak – skal ikke inngå i vedtak etter andre lover Er et vedtak basert på frivilling søknad – kan ikke fattes som resultat av vilkår etter STL § 20 Kan være eneste tjeneste vedkommende mottar etter sosialtjenesteloven – eller fra NAV-kontoret

13 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Avslag, avvisning og stans av tjenesten Avslag – Dersom Nav kommer fram til at søker ikke har behov for opplysning, råd og veiledning – Kan ikke avslås av økonomiske eller ressursmessige årsaker Avvisning – Kan være aktuelt der det søkes om tjeneste som ikke er lagt til Nav. Skal gis som enkeltvedtak. Stans av tjenesten – Når tjenesten er gitt og behovet for videre opplysning, råd og veiledning er borte – På grunn av forhold ved den enkelte

14 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Klage Tjenesten opplysning, råd og veiledning skal gis som enkeltvedtak, og kan påklages. Nav skal følge de vanlige saksbehandlingsreglene som ellers i loven Klagen kan gjelde: – Manglende avgjørelse – ikke fått vedtak – Avslag – Innvilgelse – Stans – Manglende iverksetting – Avvisning

15 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Veileder til STL § 17 https://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Rundskriv/R undskriv-sosiale-tjenester-i-Nav/Veileder-til-Lov-om- sosiale-tjenester-i-Nav--17/ https://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Rundskriv/R undskriv-sosiale-tjenester-i-Nav/Veileder-til-Lov-om- sosiale-tjenester-i-Nav--17/ Veileder omhandler når og hvordan NAV-kontoret skal fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning, og er en utdypning av det som står i merknadene til STL § 17 i rundskrivet til loven. Veilederen omhandler ikke det konkrete innholdet i tjenesten. Det vil si at den kommer ikke inn på hva slags råd og veiledning som skal gis i ulike situasjoner. Dette tilhører sosialfaget; med motivasjons- og endringsarbeid, sosialfaglig metode og dybdekunnskap om ulike temaområder, som familie, ungdom, økonomi, bolig, etnisitet, vold, psykisk helse og rus.

16 Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan og byggSamfunnssikkerhet og beredskap Landsomfattende tilsyn med NAV 2015-16 Omhandler NAV sitt samarbeid om og med ungdom 17-23 år


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Folk og samfunnBarnehage og opplæring Barn og foreldreHelse og omsorgMiljø og klimaLandbruk, mat og reindrift Kommunal styringPlan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google