Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lov om sosiale tjenester i NAV § 17

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lov om sosiale tjenester i NAV § 17"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lov om sosiale tjenester i NAV § 17
Grethe Lindseth, seniorrådgiver/sosionom Fra barn til voksen – en temadag om ettervern Britannia hotell 17.desember 2014 Evt kort om meg. Skal snakke om lov om sosiale tjenester i NAV § 17 Hva er tjenesten opplysning, råd og veiledning – også sett i forhold til annen veiledning NAV driver ned hva kan dere forvente dere av NAV Hva kan NAV forvente av dere Men – fått 15 min. Det betyr at jeg viser noen bilder, og sender med flere som dere kan kikke på senere

2 De fem kommunale tjenestene i NAV-kontoret
Lov om sosiale tjenester i NAV § 17 opplysning, råd og veiledning § 18 Stønad til livsopphold § 27 Midlertidig botilbud § 28 Individuell plan § 29 Kvalifiseringsprogram I dag fokus på § 17 opplysning, råd og veiledning Alle tjenestene er relevante i forhold til disse ungdommene vi her snakker om. § 17 har eksistert i mange år. NAV-kontorene har gitt opplysning, råd og veiledning over en lav sko. Det som er nytt er at det skal fattes vedtak, fra januar Dette har skapt noe usikkerhet. § 17 Er en selvstendig tjeneste, og ikke en tilleggstjeneste til andre sosiale tjenester etter loven. Innebærer at det skal fattes vedtak. Nav-kontoret har et særlig ansvar for å hjelpe de som ikke får hjelp fra andre offentlige instanser, og for å opprette kontakt mellom brukeren og det øvrige hjelpeapparatet der det er behov for det.

3 Hvem kan ha rett på tjenesten?
Alle som oppholder seg i Norge kan søke og få sitt behov vurdert Gjelder også personer med begrensete rettigheter etter loven eller personer som oppholder seg her ulovlig Gjelder også ungdom under 18 år Ungdom over 15 år kan be om tjenesten jfr barneloven og barnets selvbestemmelsesrett Retten til tjenesten er uavhengig av om søker allerede er kommet i en vanskelig situasjon, eller om vedkommende søker eller mottar andre tjenester fra NAV Oppholdskommunen har ansvar Først vil jeg kort si at tjenesten opplysning, råd og veiledning gjelder for alle som oppholder seg i Norge. Også for de under 18 år. Det er ingen forutsetning at man mottar stønad eller ytelser fra NAV - men også de som ikke mottar dette. Det er den kommunen man oppholder seg i som er ansvarlig for å vurdere en persons behov, dvs man kan ikke sendes til bostedskommunen. Det kan være sentralt for dere som kanskje har et barn/ungdom plassert i en annen kommune enn hvor barneverntjenesten er hjemmehørende. Generelt samarbeid mellom NAV-kontoret og barneverntjenesten reguleres av § 13.

4 NAV forholder seg til flere lovverk
Forvaltningsloven § 11 gjelder alle forvaltningsorganer: handler om en alminnelig råd og veiledningsplikt innenfor sitt område. Skal gi partene adgang til å ivareta sitt tarv på best mulig måte «her og nå»-tjeneste som ofte gis i publikumsmottak, på telefon, i kartleggingssamtaler, på informasjonsmøter, i gruppemøter Sosialtjenesteloven § 17 En individuell tjeneste som er planlagt/avtalt, med et formål og gjort i et samarbeid. Handler om motivasjons og endringsarbeid, og forutsetter aktiv involvering og medvirkning fra bruker Er en videre plikt enn forvaltningsloven § 11 NAV-loven § 14 a Behovsvurdering Avklare innsatsbehov

5 § 17 opplysning, råd og veiledning
«Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det.» Opplysning, råd og veiledning er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret. Hensikten med tjenesten er å løse eksisterende sosiale problemer, og å forebygge at slike problemer oppstår. Retten er uavhengig av om den som søker råd og veiledning allerede er kommet i en vanskelig situasjon, eller søker eller mottar andre tjenester fra NAV.

6 Hva slags opplysning, råd og veiledning omfattes av § 17
Opplysning, råd og veiledning omfatter alt fra enklere veiledning for at bruker skal kunne håndtere hverdagen sin bedre – til faglig kvalifiserte råd og familieoppfølging Opplysning, råd og veiledning skal styrke den enkeltes mulighet til å mestre egen livssituasjon på ulike områder, for eksempel: Økonomi Arbeid og aktivitet Hjemme- og bosituasjon Helse, psykisk, fysisk, rus, avhengighetsproblematikk Fritid Bolig Nettverk Osv. Eksempel: En hybelboer i A kommune, 21 år, går på videregående skole, er på etterskudd med husleie for tre måneder, spilleavhengig (nattespilling), mangler struktur i hverdagen, trenger å bli motivert for endring av livvstil. Foreldrene bor på en annen kant av landet, og har ingen mulighet til å bistå sønnen. Skolen har gjort det de kan, og er bekymret og spør hva Nav kan bidra med. Ungdom i overgangsfasen mellom barnevern og helse/velferd og Nav: bolig Personer som er videre henvist men som venter på time for eksempel på familievernkontoret Melding sendt til barnevernet – hva med tiden frem til barnevernet tar tak i saken? Hva om den blir henlagt; problemene er fortsatt tilstede Viktig å presisere at opplysning, råd og veiledning ikke omhandler utføring av tjenester og oppgaver som ligger i andre lovverk eller til andre instanser, som for eksempel ulike former for helsebehandling, terapi, rus- og booppfølging som ligger til helsevesenet, eller oppgaver som ligger til barneverntjenesten eller namsmyndighetene. Dette gjelder også der kommunen har lagt flere tjenester til NAV-kontoret enn de som er regulert av sosialtjenesteloven. Tjenesten inneholder ikke mer enn det NAV-kontoret har ansvaret for etter sosialtjenesteloven. Det vil si at tjenesten skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer, og på den måten bidra til å oppfylle lovens formål for den enkelte. Kommunen og NAV-kontoret har et særlig ansvar for å hjelpe de som ikke får hjelp fra andre offentlige instanser, og å opprette kontakt mellom brukeren og det øvrige hjelpeapparatet der det er behov for det. Dersom behovet går utover NAV-kontorets ansvarsområde skal NAV-henvise til andre forvaltningsorganer, og evt bistå i opprettelse av kontakt. Samtidig kan det være aktuelt å gi oppfølging i en perioden til brukeren er kommet i kontakt med de andre instansene.

7 Eksempel på opplysning, råd og veiledning etter § 17
Familieliv hvordan brukeren skal håndtere hverdagen som forelder, kombinere arbeidsliv og familieliv, sette grenser, aktivisere barna, utvikle sosialt nettverk, eller bistå og støtte barn som har særlige behov. Skaffe bolig brukeren trenger hjelp med å finne leiligheter som er til leie, avtale og gå på visning, komme i dialog med utleier, eller med å søke eller komme i kontakt med andre kommunale eller statlige låne- og støtteordninger eller instanser Etablering Brukeren trenger hjelp med å etablere seg fordi hun for eksempel er ny i Norge, kommer fra opphold i rusinstitusjon eller er ung voksen. Behovene kan dreie seg om alt fra hvordan skaffe bolig og innbo, opprette bankkonto og nettbank, til hvilke sosiale aktiviteter og arenaer som finnes i kommunen.

8 Eksempel på opplysning, råd og veiledning etter § 17, forts.
Helse Brukeren har diverse helseplager, men har ingen diagnoser og mottar ikke behandling. Brukeren kan ha behov for opplysning, råd og veiledning om hvordan han skal håndtere hverdagen og utnytte egne ressurser best mulig, hvilke aktiviserings- og treningstilbud som finnes i kommunen og om muligheter for bistand fra andre deler av hjelpeapparatet. Økonomi Brukeren har ulike former for økonomiske problemer, alt fra disponeringsproblemer til omfattende gjeldsproblematikk.

9 Sammenhengen mellom forvaltningsloven § 11 og sosialtjenesteloven § 17
Eksempel: Økonomisk rådgivning som faller inn under fvl § 11: Personen som får informasjon og henvises videre til skilsmisseadvokat, familievernkontor, arbeidstilsynet, skatteetaten Det er allerede klart ved første henvendelse at saken skal videre til namsmannen Saken er så enkel at den avsluttes i mottak, evt. med informasjon om 800gjeld, andre nettsteder, råd om å sette opp budsjett Evt. «dropinn»-time hos økonomisk rådgiver for å avklare punktene ovenfor Dersom saken ikke skal henvises eller avvises skal den behandles av økonomisk rådgiver. Da er vi over på STL § 17. Andre eksempler: se bilde 19 og 20 – steget FØR eksemplene.

10 Søknad om opplysning, råd og veiledning
Søknad kan være skriftlig eller muntlig Bruker må ønske opplysning, råd og veiledning Søknad vurderes individuelt ut fra behov på søknadstidspunktet Avklaring av hjelpebehovet Haster det? Hvilke utfordringer står bruker ovenfor – nå og framover? Det skal tenkes helhetlig , og med et særskilt fokus på barns situasjon Nye hjelpebehov kan oppstå/avdekkes underveis - innebærer en pågående kartlegging og identifisering av behov – også mens tjenesten gis Søknad kan være skriftlig eller muntlig, Nav har plikt til å nedtegne muntlige søknader. Når brukeren gir uttrykk for et behov for tjenesten, er dette å regne som en muntlig søknad. NAV-kontoret har plikt til å bistå de som trenger det med å søke om tjenesten. Gjelder både der brukeren selv har bedt om den og der hvor behovet er kommet frem på andre måter. NAV-veileder kan selv ha identifisert behovet eller det kan ha blitt meldt fra tredjeperson på vegne av bruker eller i samarbeidsmøter Avklaring av hjelpebehov: Brukermedvirkning. Lavterskel – trenger ikke å ha kartlagt hele situasjonen før innvilgelse. Unntak ved avslag Ting kan dukke opp underveis mens tjenesten gis – fortløpende kartlegging Det må avklares om det haster – jfr tvangssalg hus, tvangsekteskap, gjelden øker osv. Hvilke konsekvenser dersom tjenesten gis senere? Kan henvise videre dersom Nav ikke er riktig instans, men husk – kommunen og Nav-kontoret har et særskilt ansvar for å hjelpe de som ikke får hjelp fra andre offentlige instanser, og for å opprette kontakt mellom bruker og det øvrige hjelpeapparatet der det er et behov for det.

11 Om vedtaket Avgjørelsen: innvilgelse eller avslag
Hva som evt. er innvilget Individuell vurdering/begrunnelse Tidspunkt for oppstart av tjenesten Konkret timeavtale eller frist for oppstart Ikke krav om å si noe om omfang eller innhold i tjenesten Kan påklages June Utg. pkt. i vedtak fra tidligere på dagen Vedtaket skal baseres på en individuell vurdering Greit med standarder – men individuell vurdering En 23 –åring kan ha nytte av jobbhuset (NB! JOBBHUSET ER KUN I Trondheim) – men trenger kanskje noe annet? Psykiatri? Gravid? Bekrefter: gjør det enkelt Men sørg for en god begrunnelse Skal vise samsvar mellom behovet og det som er innvilget Tidspunktet for iverksetting må stå i stil med behovet Begrunnelse er faktiske forhold som er vektlagt og regelen som er brukt. Hva er det i denne situasjonen som gjør at vedkommene har behov for…? Eller som gjør at vedkommende ikke får…? Hvordan fatte vedtak (pkt 2.2.1, 2.2.2, 2.3)

12 Krav til vedtaket, forts.
Opplysning, råd og veiledning kan innvilges i forbindelse med innvilgelse eller avslag av andre sosiale tjenester eller i eget vedtak Vedtak etter § 17 som tiltak i et kvalifiseringsprogram, aktivitetsplan eller individuell plan: skal innvilges i eget vedtak – skal ikke inngå i vedtak etter andre lover Er et vedtak basert på frivilling søknad – kan ikke fattes som resultat av vilkår etter STL § 20 Kan være eneste tjeneste vedkommende mottar etter sosialtjenesteloven – eller fra NAV-kontoret

13 Avslag, avvisning og stans av tjenesten
Dersom Nav kommer fram til at søker ikke har behov for opplysning, råd og veiledning Kan ikke avslås av økonomiske eller ressursmessige årsaker Avvisning Kan være aktuelt der det søkes om tjeneste som ikke er lagt til Nav. Skal gis som enkeltvedtak. Stans av tjenesten Når tjenesten er gitt og behovet for videre opplysning, råd og veiledning er borte På grunn av forhold ved den enkelte Grethe. Som June nettopp har vist til, skal saksbehandlingsreglene i STL og FVL legges til grunn. Avslag Søkerens hjelpebehov skal ligge til grunn for om tjenesten innvilges eller avslås. Hvis Nav-kontoret etter en konkret vurdering kommer til at søkeren ikke har behov for vedtak på tjenesten, kan søknaden avslås. Eksempel hvis søkerens behov ligger innenfor det som følger av veiledningsplikten etter fvl. § 11. Eksempel dersom søker gjentatte ganger har vist at han ikke følger opp, møter som avtalt, ikke gjør det som forventes mv og hvis brukeren søker på nytt, og Nav-kontoret har klare holdepunkter for at brukeren fortsatt ikke vil gjøre det som kan forventes for å bidra til en hensiktsmessig tjeneste, kan søknaden avslås. NAV-kontoret skal imidlertid alltid vurdere om brukeren bør få en ny mulighet. Avvisning Det er sjeldent aktuelt å avvise en søknad. Kan være aktuelt dersom brukeren trenger råd og veiledning som ligger utenfor sosialtjenesteloven, eksempel dersom brukeren trenger booppfølging, som er en tjeneste etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Eksempel om ungdom, barnevern - June Stans av tjenesten Når tjenesten er gitt og behovet er opphørt Eller også dersom brukeren gjentatte ganger ikke følger opp det som er avtalt, ikke møter til time og ikke gjør det som kan forventes, kan tjenesten stanses i vedtak.

14 Klage Tjenesten opplysning, råd og veiledning skal gis som enkeltvedtak, og kan påklages. Nav skal følge de vanlige saksbehandlingsreglene som ellers i loven Klagen kan gjelde: Manglende avgjørelse – ikke fått vedtak Avslag Innvilgelse Stans Manglende iverksetting Avvisning Hvor mange klager har dere fått hittil?

15 Veileder til STL § 17 https://www.helsetilsynet.no/no/Regelverk/Rundskriv/Rundskriv-sosiale-tjenester-i-Nav/Veileder-til-Lov-om-sosiale-tjenester-i-Nav--17/ Veileder omhandler når og hvordan NAV-kontoret skal fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning, og er en utdypning av det som står i merknadene til STL § 17 i rundskrivet til loven. Veilederen omhandler ikke det konkrete innholdet i tjenesten. Det vil si at den kommer ikke inn på hva slags råd og veiledning som skal gis i ulike situasjoner. Dette tilhører sosialfaget; med motivasjons- og endringsarbeid, sosialfaglig metode og dybdekunnskap om ulike temaområder, som familie, ungdom, økonomi, bolig, etnisitet, vold, psykisk helse og rus.

16 Landsomfattende tilsyn med NAV 2015-16
Omhandler NAV sitt samarbeid om og med ungdom år


Laste ned ppt "Lov om sosiale tjenester i NAV § 17"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google