Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mer praksis – bedre lærere?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mer praksis – bedre lærere?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mer praksis – bedre lærere?
Noen erfaringer fra pilotprosjektet ”Skolebasert lærerutdanning” ved Høgskolen i Telemark Nasjonal konferanse på Hafjell, 15. og 16. januar 2009 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden

2 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Plan for presentasjonen av ”Skolebasert lærerutdanning” (oppstart 2007) Mål Organisering Status Erfaringer Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden

3 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Mål for prosjektet Bedre samhandling og kommunikasjon mellom høgskole og praksiskoler Tilby studentene to likestilte læringsarenaer Styrke sammenhengen mellom teoretisk og praktisk kunnskap i utdanningen Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden

4 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Aktiviteter - praksisskolenes lærere deltar i læringsarbeidet i høgskolen - høgskolens lærere deltar i studentenes læringsarbeid i praksisskolene - de to partene planlegger, utvikler oppgaver og vurderer studentene sammen - trepartsamtalen benyttes som et viktig redskap Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden

5 Organisering av prosjektet
Prosjektleder Styringsgruppe (to rektorer, fire faglærere, praksiskoordinator) Storgruppemøter Praksisseminar/fagdager Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden

6 Organisering av praksis
1. studieår: 2 uker á 5 dager (høst) 10 dager fleksibelt (vår) Barnetrinn 1-7 2. studieår: 11 uker á 3 dager (høst) 14 uker á 3 dager (vår) 3. studieår: 4 uker praksis Ungdomstrinn 8-10 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden

7 Følgeforskningsoppdraget til Telemarksforsking-Notodden
”Følgeforskning må forsøke å få fram hvilke sider av prosjektet som fører til bedring av studiekvaliteten, og om det eventuelt er sider som kan virke negativt inn for eksempel på studentenes grad av fagforståelse og/eller yrkesforståelse”. (fra søknaden til Kunnskapsdepartementet fra Høgskolen i Telemark) Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden

8 Følgeforskningsaktiviteter
Kartlegging av status tidlig i prosessen Analyse av endringsprosesser Dialog og erfaringsinnhenting Dokumentering av prosessen (Lindøe, 2001) Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden

9 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Problemstillinger 1. Organisering og arbeidsmåter: Er organiseringen av prosjektet tjenlig for måloppnåelsen i lærerutdanningen? Hvordan fungerer samarbeidet (innad i organisasjonene og mellom organisasjonene)? Har denne måten å organisere allmennlærerutdanningen på overføringsverdi til allmennlærerutdanning generelt? Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden

10 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Problemstillinger 2. Faglig utbytte/kompetanseutvikling: Hvilket faglig utbytte har deltakerne (studenter, praksislærere, høgskolelærere) i prosjektgruppa? Hva er studentenes erfaringer med skolebasert lærerutdanning? I hvilken grad har deltakerne utviklet et felles ansvar for å utdanne den kompetente lærer? Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden

11 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Delundersøkelsene i 2007/2008 Delundersøkelse I: Studenterfaringer (intervju) Delundersøkelse II: Samarbeid i prosjektgruppa (dokumentanalyse, observasjon) Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden

12 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Delundersøkelsene i Delundersøkelse I: Samarbeid i prosjektgruppa Intervju høgskolelærere (h-2008) Intervju høgskolelærere (v-2009) Observasjon/dokumentstudier Delundersøkelse II: Erfaringer i praksisfeltet Intervju øvingslærere (h-2008) Intervju av øvingslærere (v-2009) Delundersøkelse III: Studenterfaringer Observasjon av studenter i praksis Intervju av studenter Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden

13 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
H Delundersøkelse IV: Kompetanseoverføring HiT Spørreundersøkelse (evt. kombinert med intervju) Delundersøkelse V: Kompetanseoverføring øvingsskoler Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden

14 Studenterfaringer (h-2007)
Svært positive til tidlig praksis i utdanningen Visste lite om ”Skolebasert lærerutdanning” ved studiestart I hovedsak fornøyde med at de hadde valgt Høgskolen i Telemark (HiT) som studiested Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden

15 Om skolebasert lærerutdanning
Har ikke tenkt over dette. Men det er jo naturlig at jo mer du er ute, jo raskere finner du ut om du passer som lærer Jeg er veldig fornøyd. Dette er veldig mye bedre, det er praksisrelatert. Mer oppfølging. Det virker som lærerne ved HiT er spesielt plukket ut for dette studiet Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden

16 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Studentenes tanker om mål og verdier i skolen høsten 2007 (spørsmålene gjentas i intervju v-2009) Skolen må bygge opp elevenes selvfølelse – at de får tro på seg selv. Lære elevene at det skal være plass for alle, respekt for hverandre og at de ikke skal mobbe. Lære å bli sosiale mennesker. Følge opp elevene. Legge et grunnlag for livet. Elevene skal lære å være sammen med andre og utvikle kunnskaper. At de skal lære det grunnleggende for å få et bra liv og en bra jobb, og at de blir trygge mennesker. Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden

17 Erfaringer – praksislærere/rektorer
Enige i målet for pilotprosjektet God oppfølging fra høgskolen Deltakelse i prosjektet gir faglig påfyll Studentene lærer mye ”ekstra” om lærerollen ved å være tilstede over tid (om det daglige lærersamarbeidet, skole-hjem-samarbeid, elevforutsetninger, samarbeid med PPT, barnevern, om lokalmiljøet m.m.) Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden

18 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Utfordringer Lite fornøyd med bruk av fronter (høgskolens system) som kommunikasjons- og informasjonssystem Usikkerhet om beslutninger i styringsgruppa når ut til alle skolene Praksislærerne må være villige til å gå inn i en søkende og utforskende rolle. Prosjektet er i stadig utvikling Krevende å veilede studentene over så lang tid (ivareta progresjon, fagdidaktisk og pedagogisk) Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden

19 Erfaringer – faglærere ved HiT
Bedre kjennskap til og bedre kommunikasjon med praksisskolene Har minsket eventuell ”teorifientlighet” ute i skolene Lettere å få til en god sammenheng mellom undervisning på høgskolen og oppgaver i praksis Bedre og tettere samarbeid mellom faglærerne som deltar i prosjektet Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden

20 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden
Utfordringer Nært samarbeid mellom praksislærer og faglærer, men to ulik roller som skal ivaretas Skifte av lærere i prosjektet Ulik grad av engasjement Informasjon og kommunikasjon – hvordan nå ut til alle? Den faglige progresjonen for studentene Utvikling av Trepartsamtalen Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden

21 Oppsummering – underveis i prosjektet
Organiseringen av prosjektet har skapt nye kommunikative møteplasser for de tre partene – studenter, høgskolelærere og praksislærere Høgskole og praksisskole har tatt et felles ansvar for planlegging, utarbeiding av oppgaver og vurdering av studentene Studenter og praksislærere opplever utvidet praksis som svært positivt Aktuelle spørsmål: Ser studentene relevansen av teori/fagkunnskaper i forhold til egen praksis? Hvordan vil utviklingen av teori- og refleksjonskompetanse komme til syne? Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden

22 Mer praksis – bedre lærere?
”Ikke mengden praksis, men typen praksis vi prøver å få til som kjennetegner prosjektet” Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden


Laste ned ppt "Mer praksis – bedre lærere?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google