Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden Mer praksis – bedre lærere? Noen erfaringer fra pilotprosjektet ”Skolebasert lærerutdanning” ved Høgskolen i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden Mer praksis – bedre lærere? Noen erfaringer fra pilotprosjektet ”Skolebasert lærerutdanning” ved Høgskolen i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden Mer praksis – bedre lærere? Noen erfaringer fra pilotprosjektet ”Skolebasert lærerutdanning” ved Høgskolen i Telemark Nasjonal konferanse på Hafjell, 15. og 16. januar 2009

2 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden Plan for presentasjonen av ”Skolebasert lærerutdanning” (oppstart 2007)  Mål  Organisering  Status  Erfaringer

3 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden Mål for prosjektet  Bedre samhandling og kommunikasjon mellom høgskole og praksiskoler  Tilby studentene to likestilte læringsarenaer  Styrke sammenhengen mellom teoretisk og praktisk kunnskap i utdanningen

4 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden Aktiviteter - praksisskolenes lærere deltar i læringsarbeidet i høgskolen -høgskolens lærere deltar i studentenes læringsarbeid i praksisskolene -de to partene planlegger, utvikler oppgaver og vurderer studentene sammen -trepartsamtalen benyttes som et viktig redskap

5 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden Organisering av prosjektet  Prosjektleder  Styringsgruppe (to rektorer, fire faglærere, praksiskoordinator)  Storgruppemøter  Praksisseminar/fagdager

6 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden Organisering av praksis 1. studieår: 2 uker á 5 dager (høst) 10 dager fleksibelt (vår) Barnetrinn 1-7 2. studieår: 11 uker á 3 dager (høst) 14 uker á 3 dager (vår) Barnetrinn 1-7 3. studieår:4 uker praksis Ungdomstrinn 8-10

7 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden Følgeforskningsoppdraget til Telemarksforsking-Notodden ”Følgeforskning må forsøke å få fram hvilke sider av prosjektet som fører til bedring av studiekvaliteten, og om det eventuelt er sider som kan virke negativt inn for eksempel på studentenes grad av fagforståelse og/eller yrkesforståelse”. (fra søknaden til Kunnskapsdepartementet fra Høgskolen i Telemark)

8 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden Følgeforskningsaktiviteter  Kartlegging av status tidlig i prosessen  Analyse av endringsprosesser  Dialog og erfaringsinnhenting  Dokumentering av prosessen (Lindøe, 2001)

9 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden Problemstillinger 1. Organisering og arbeidsmåter:  Er organiseringen av prosjektet tjenlig for måloppnåelsen i lærerutdanningen?  Hvordan fungerer samarbeidet (innad i organisasjonene og mellom organisasjonene)?  Har denne måten å organisere allmennlærerutdanningen på overføringsverdi til allmennlærerutdanning generelt?

10 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden Problemstillinger 2. Faglig utbytte/kompetanseutvikling:  Hvilket faglig utbytte har deltakerne (studenter, praksislærere, høgskolelærere) i prosjektgruppa?  Hva er studentenes erfaringer med skolebasert lærerutdanning?  I hvilken grad har deltakerne utviklet et felles ansvar for å utdanne den kompetente lærer?

11 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden Delundersøkelsene i 2007/2008 Delundersøkelse I: Studenterfaringer (intervju) Delundersøkelse II: Samarbeid i prosjektgruppa (dokumentanalyse, observasjon)

12 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden Delundersøkelsene i 2008 - 2009  Delundersøkelse I: Samarbeid i prosjektgruppa Intervju høgskolelærere (h-2008) Intervju høgskolelærere (v-2009) Observasjon/dokumentstudier  Delundersøkelse II: Erfaringer i praksisfeltet Intervju øvingslærere (h-2008) Intervju av øvingslærere (v-2009)  Delundersøkelse III: Studenterfaringer Observasjon av studenter i praksis Intervju av studenter

13 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden H - 2009  Delundersøkelse IV: Kompetanseoverføring HiT Spørreundersøkelse (evt. kombinert med intervju)  Delundersøkelse V: Kompetanseoverføring øvingsskoler Spørreundersøkelse (evt. kombinert med intervju)

14 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden Studenterfaringer (h-2007)  Svært positive til tidlig praksis i utdanningen  Visste lite om ”Skolebasert lærerutdanning” ved studiestart  I hovedsak fornøyde med at de hadde valgt Høgskolen i Telemark (HiT) som studiested

15 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden Om skolebasert lærerutdanning  Har ikke tenkt over dette. Men det er jo naturlig at jo mer du er ute, jo raskere finner du ut om du passer som lærer  Jeg er veldig fornøyd. Dette er veldig mye bedre, det er praksisrelatert. Mer oppfølging. Det virker som lærerne ved HiT er spesielt plukket ut for dette studiet

16 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden Studentenes tanker om mål og verdier i skolen høsten 2007 (spørsmålene gjentas i intervju v-2009)  Skolen må bygge opp elevenes selvfølelse – at de får tro på seg selv.  Lære elevene at det skal være plass for alle, respekt for hverandre og at de ikke skal mobbe.  Lære å bli sosiale mennesker.  Følge opp elevene. Legge et grunnlag for livet. Elevene skal lære å være sammen med andre og utvikle kunnskaper.  At de skal lære det grunnleggende for å få et bra liv og en bra jobb, og at de blir trygge mennesker.

17 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden Erfaringer – praksislærere/rektorer  Enige i målet for pilotprosjektet  God oppfølging fra høgskolen  Deltakelse i prosjektet gir faglig påfyll  Studentene lærer mye ”ekstra” om lærerollen ved å være tilstede over tid (om det daglige lærersamarbeidet, skole-hjem-samarbeid, elevforutsetninger, samarbeid med PPT, barnevern, om lokalmiljøet m.m.)

18 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden Utfordringer  Lite fornøyd med bruk av fronter (høgskolens system) som kommunikasjons- og informasjonssystem  Usikkerhet om beslutninger i styringsgruppa når ut til alle skolene  Praksislærerne må være villige til å gå inn i en søkende og utforskende rolle. Prosjektet er i stadig utvikling  Krevende å veilede studentene over så lang tid (ivareta progresjon, fagdidaktisk og pedagogisk)

19 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden Erfaringer – faglærere ved HiT  Bedre kjennskap til og bedre kommunikasjon med praksisskolene  Har minsket eventuell ”teorifientlighet” ute i skolene  Lettere å få til en god sammenheng mellom undervisning på høgskolen og oppgaver i praksis  Bedre og tettere samarbeid mellom faglærerne som deltar i prosjektet

20 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden Utfordringer  Nært samarbeid mellom praksislærer og faglærer, men to ulik roller som skal ivaretas  Skifte av lærere i prosjektet  Ulik grad av engasjement  Informasjon og kommunikasjon – hvordan nå ut til alle?  Den faglige progresjonen for studentene  Utvikling av Trepartsamtalen

21 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden Oppsummering – underveis i prosjektet  Organiseringen av prosjektet har skapt nye kommunikative møteplasser for de tre partene – studenter, høgskolelærere og praksislærere  Høgskole og praksisskole har tatt et felles ansvar for planlegging, utarbeiding av oppgaver og vurdering av studentene  Studenter og praksislærere opplever utvidet praksis som svært positivt  Aktuelle spørsmål: Ser studentene relevansen av teori/fagkunnskaper i forhold til egen praksis? Hvordan vil utviklingen av teori- og refleksjonskompetanse komme til syne?

22 Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden Mer praksis – bedre lærere?  ”Ikke mengden praksis, men typen praksis vi prøver å få til som kjennetegner prosjektet”


Laste ned ppt "Åse Streitlien, Telemarksforsking-Notodden Mer praksis – bedre lærere? Noen erfaringer fra pilotprosjektet ”Skolebasert lærerutdanning” ved Høgskolen i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google