Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MVA i statsforvaltningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MVA i statsforvaltningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 MVA i statsforvaltningen
Nettoføring av MVA ved budsjettering og regnskapsføring i statsforvaltning Foilsettet er rettet mot fagbrukere i virksomhetens økonomienhet Kan brukes som utgangspunkt å plukke fra for tilpasset opplæring av attestanter og ansatte med budsjettdisponeringsmyndighet (også kalt godkjennere) © Direktoratet for økonomistyring © Direktoratet for økonomistyring

2 © Direktoratet for økonomistyring
Agenda Bakgrunn Konsekvenser Sjekkpunkter Regnskapsmessig håndtering av ordningen Eksempler Omtale av agendapunktene: Bakgrunn: Rettet mot virksomhetens økonomiansvarlige og økonomimedarbeidere Konsekvenser: Rettet mot virksomhetens økonomiansvarlige og økonomimedarbeidere Sjekkpunkter: Rettet mot virksomhetens økonomiansvarlige og økonomimedarbeidere Regnskapsmessig håndtering av ordningen © Direktoratet for økonomistyring © Direktoratet for økonomistyring

3 © Direktoratet for økonomistyring
Bakgrunn Fastsatt av Finansdepartementet (rundskriv R-116) «Innføring av en nøytral merverdiavgift i statlig sektor» Nettoføringsordning Administrativ ordning IKKE en del av merverdiavgiftssystemet Nøytralisere motivasjonen til egenproduksjon, og bidra til en mer effektiv ressursbruk Foilen er i hovedsak rettet mot regnskapsmedarbeidere og vider til rundskrivet som er opphavet for ordningen Foilen forklarer videre hva ordningen omtales som (nettoføringsordning) og hvorfor den er innført © Direktoratet for økonomistyring © Direktoratet for økonomistyring

4 © Direktoratet for økonomistyring
Konsekvenser Disse blir berørt: Ordningen gjelder for ordinære statlige forvaltningsorganer («Bruttobudsjetterte virksomheter). Budsjettposter justeres ned – nettobudsjettering Mva budsjetteres på sentral utgiftspost under Finansdepartementet Skal gi en budsjettnøytral omlegging Fullmakt til å bokføre/utgiftsføre på kap Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift, post 01. Foilen er rettet mot økonomimedarbeidere i virksomheten Den enkelte virksomhet må klargjøre om de omfattes av ordningen, ref R-116/2014 av , se også vedlegg 1 For mer bakgrunnsinformasjon se også rundskriv fra Finansdepartementet -R-3/2014 av Følgende virksomheter blir ikke berørt av nettoføringsordningen for merverdiavgift i staten: Virksomheter med merverdiavgiftspliktig omsetning omfattes ikke for den delen av virksomheten som er avgiftspliktig Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter («nettobudsjetterte virksomheter) Forvaltningsbedrifter En rekke andre virksomheter, se R-116, vedlegg 1 © Direktoratet for økonomistyring © Direktoratet for økonomistyring

5 © Direktoratet for økonomistyring
Sjekkpunkter Steg 1 Steg 2 Steg 3 Foilen er rettet kun mot økonomiansvarlige og sier noe om hva man må forberede i virksomheten Steg 1: Virksomhetens økonomiansvarlig må avklare om virksomheten er omfattet av nettoføringsordningen Steg 2: Virksomhetens økonomienhet må sette seg inn i hvilke utgifter som er omfattet av nettoføringsordningen Steg 3: Virksomhetens økonomienhet må sørge for at attestanter og ansatte med budsjettdisponeringsmyndighet får opplæring og informasjon om hvordan de skal kontere fakturaer, og hvordan ansatte skal føre sine utlegg og reiseregninger Steg 4: Virksomhetens økonomienhet må ha kunnskap om hvordan nettoføringsordningen får konsekvenser for rapporteringen til statsregnskapet Steg 4 © Direktoratet for økonomistyring © Direktoratet for økonomistyring

6 Utgifter som omfattes av ordningen
Betalt merverdiavgift som del av utgifter som rapporteres på postene i statsregnskapet (f. eks ikke tilskuddsposter 60-85) Kun betalt mva innenlands selger må være registrert i merverdiregisteret mva skal fremgå av salgsdokumentasjon (faktura) avgift betalt i utlandet inngår ikke Mva ved innførsel av varer og fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen Foil som kan benyttes i opplæring av virksomhetens attestanter og godkjennere © Direktoratet for økonomistyring © Direktoratet for økonomistyring

7 Utgifter som ikke omfattes av ordningen
Utgifter knyttet til virksomhetens merverdiavgiftspliktige aktivitet og som inngår i ordinært merverdiavgiftsoppgjør Som hovedregel omfattes ikke merverdiavgift på utgifter til bygg, anlegg eller annen fast eiendom Merverdiavgift på utgifter som omfattes av merverdiavgiftslovens § 8-4 leie/leasing av personkjøretøy anskaffelse, drift og vedlikehold av personkjøretøy. Drivstoff/bompenger/parkering/verkstedutgifter Foil som kan benyttes i opplæring av virksomhetens attestanter og godkjennere Ang bygg/anlegg; mva er likevel omfattet av ordningen så fremt utgiftene knytter seg til bygg, anlegg osv som IKKE er for salg eller utleie. Utgifter relatert til driften av bygget – strøm, renholdstjenester, vakt- og vaktmestertjenester. Ang personkjøretøy; Omfattes av ordningen hvis kjøretøyet er anskaffet som salgsvare, til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet, eller som personbefordring mot vederlag. © Direktoratet for økonomistyring © Direktoratet for økonomistyring

8 Utgifter som ikke omfattes av ordningen
Merverdiavgift på utgifter som omfattes av merverdiavgiftslovens §8-3 Servering Leie av selskapslokaler i forb. med servering Kunst og antikviteter Kost/naturalavlønning til innehaver/leder/ansatt Representasjon Gaver og varer og tjenester - reklameøyemed Oppføring, vedlikehold, innleie og drift av fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsbehov Foil som kan benyttes i opplæring av virksomhetens attestanter og godkjennere Merverdiavgift på utgifter som omfattes av merverdiavgiftslovens Begrensningene i merverdiavgiftslovens § 8-3 omfatter merverdiavgift på følgende varer og tjenester: servering omkostninger vedrørende leie av selskapslokaler i forbindelse med servering kunst og antikviteter, med mindre kjøperen omsetter varer av samme slag i sin virksomhet eller varene er til bruk i virksomhet som nevnt i § 5‑9 kost til og naturalavlønning av virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister representasjon gaver og varer og tjenester til utdeling i reklameøyemed når verdien ikke er bagatellmessig, likevel slik at det er fradragsrett for varer dersom de utføres til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet oppføring, vedlikehold, innleie og drift av fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsbehov, herunder løsøre og utstyr til slike eiendommer. Det er likevel fradragsrett for inngående merverdiavgift på oppføring og vedlikehold av bedriftskantiner, herunder løst inventar til bedriftskantiner. © Direktoratet for økonomistyring © Direktoratet for økonomistyring

9 Regnskapsmessig behandling
Utgift konteres i Contempus/Basware på ordinær måte med artskonto, koststed etc. ut fra virksomhetens konteringsregler Dersom utgiften faller inn under nettoføringsordningen, påføres merverdiavgiftskode i tråd med oppgitt merverdiavgift på faktura. Foil som kan benyttes i opplæring av virksomhetens attestanter og godkjennere Forutsetning er at virksomhet og utgiftstype omfattes av ordningen For regnskapsmedarbeidere vil det være av interesse å vite: betalt mva blir automatisk bokført konto 1987 fra 1/1-2015 Grunnlaget for bokført mva skal være dokumentert og etterprøvbart (skal ivaretas i måten systemene settes opp på) © Direktoratet for økonomistyring © Direktoratet for økonomistyring

10 © Direktoratet for økonomistyring
MVA-koder Nye koder: 7    - Registrering av 25% mva i staten - generell sats 7M - Registrering av 15% mva i staten - redusert sats/mat 7P - Registrering av 8% mva i staten – lav sats/ personbefordring og NRK-lisens 7T - Utg. mva kjøp av tjenester fra utlandet – denne koden genererer automatisk 7G Registrering av direktepostert mva i staten (100%)  I tillegg kode: 0     - Ingen avgiftsbehandling/ Ikke avgiftspliktig Foil som kan benyttes i opplæring av virksomhetens attestanter og godkjennere © Direktoratet for økonomistyring © Direktoratet for økonomistyring

11 Hvorfor benytte nye mva-koder?
Virksomhetens tildeling på sine kapitler er redusert og et beløp beregnet til å utgjøre merverdiavgiften er tildelt på sentralt utgiftskapittel 1633 post 01 under Finansdepartementet. Innføringen skal være budsjettnøytral for staten samlet For virksomheten er det et intensiv å benytte nettoføring av merverdiavgiften for å kunne opprettholde planlagt aktivitetsnivå Nettoføringsordningen er ingen plikt, men en rett Foil som kan benyttes i opplæring av virksomhetens attestanter og godkjennere På alle innkjøp med mva som inngår i ordningen, og der riktig mva-kode velges ved kontering, vil merverdiavgiften ikke belastes sentralt utgiftskapittel 1633 post 01, og ikke virksomhetens eget kapittel. Eks: Kjøp av IT-utstyr på totalt kr , herav utgjør mva kr Dersom man glemmer å benytte mva-kode og nettoføring, vil kr belastes virksomhetens tildeling på sitt driftskapittel. Dersom mva-kode velges, vil kr belastes virksomhetens driftskapittel og kr vil belastes sentralt utgiftskapittel 1633. Det er ingen plikt, men en rett å benytte nettoføring av merverdiavgift. Virksomheten vil ha knappere bevilgning dersom man ikke nettofører merverdiavgiften. For regnskapsmedarbeidere er det interessant å vite: Virksomheter som omfattes av ordningen har fullmakt til å rapportere betalt merverdiavgift på kap. 1633, post 01, i sin pliktige regnskapsrapportering til statsregnskapet. All betalt merverdiavgift som omfattes av ordningen skal bokføres på konto Nettoføringsordning for mva og kobles til kap. 1633, post 01 ved rapportering til statsregnskapet. © Direktoratet for økonomistyring © Direktoratet for økonomistyring

12 MVA i statsforvaltningen
Eksempler på bruk av nye mva-koder Denne delen er egnet til bruk i opplæring av attestanter og ansatte med budsjettdisponeringsfullmakt. © Direktoratet for økonomistyring © Direktoratet for økonomistyring

13 © Direktoratet for økonomistyring
Lav sats Leie av buss til/fra jobb-seminar: Foil som kan benyttes i opplæring av virksomhetens attestanter og godkjennere © Direktoratet for økonomistyring © Direktoratet for økonomistyring

14 © Direktoratet for økonomistyring
Lav sats Ny mva-kode: 7P Kapittel 1633 post 01 Foil som kan benyttes i opplæring av virksomhetens attestanter og godkjennere Øverste bilde viser behandlingslinjen vil se ut i Contempus/Basware når faktura håndteres. Nederste del viser hvilken effekt denne konteringen har i regnskapssystemet © Direktoratet for økonomistyring © Direktoratet for økonomistyring

15 © Direktoratet for økonomistyring
Høy sats Foil som kan benyttes i opplæring av virksomhetens attestanter og godkjennere © Direktoratet for økonomistyring © Direktoratet for økonomistyring

16 © Direktoratet for økonomistyring
Høy sats Ny mva-kode: 7 Kapittel 1633 post 01 Foil som kan benyttes i opplæring av virksomhetens attestanter og godkjennere © Direktoratet for økonomistyring © Direktoratet for økonomistyring

17 Utgift utenfor ordningen, mva-loven §8-3
Foil som kan benyttes i opplæring av virksomhetens attestanter og godkjennere © Direktoratet for økonomistyring © Direktoratet for økonomistyring

18 Utgift utenfor ordningen, mva-loven §8-3
Ny mva-kode: 0 Kapittel 1633 post 01 Foil som kan benyttes i opplæring av virksomhetens attestanter og godkjennere © Direktoratet for økonomistyring © Direktoratet for økonomistyring

19 © Direktoratet for økonomistyring
Utgift uten mva Foil som kan benyttes i opplæring av virksomhetens attestanter og godkjennere © Direktoratet for økonomistyring © Direktoratet for økonomistyring

20 © Direktoratet for økonomistyring
Utgift uten mva Ny mva-kode: 0 Kapittel 1633 post 01 Foil som kan benyttes i opplæring av virksomhetens attestanter og godkjennere © Direktoratet for økonomistyring © Direktoratet for økonomistyring

21 Flere mva-koder på samme faktura
Foil som kan benyttes i opplæring av virksomhetens attestanter og godkjennere © Direktoratet for økonomistyring © Direktoratet for økonomistyring

22 Flere mva-koder på samme faktura
Ny mva-kode Kurs: 0 Ny mva-kode Rådgivningstjenester: 7 Foil som kan benyttes i opplæring av virksomhetens attestanter og godkjennere © Direktoratet for økonomistyring © Direktoratet for økonomistyring

23 Kjøp fra utlandet – varer/tjenester
Foil som kan benyttes i opplæring av virksomhetens attestanter og godkjennere © Direktoratet for økonomistyring © Direktoratet for økonomistyring

24 Kjøp fra utlandet – varer/tjenester
Ny mva-kode kjøp fra utland: 7T - Som automatisk genererer 7G Foil som kan benyttes i opplæring av virksomhetens attestanter og godkjennere Egne regler for dette – mva-loven §3-30 – Snudd avregning Sticos: Næringsdrivende som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal innberette utgående merverdiavgift kvartalsvis på en særskilt fastsatt omsetningsoppgave (RF-0005 Omsetningsoppgave for omvendt avgiftsplikt) når avgiftsbeløpet overstiger kr 500 for kvartalet, jf. Merverdiavgiftsloven § 11-3 og § Når beløpet er under kr 500 skal avgiften aldri innberettes, selv ikke om avgiften overstiger grensen i neste kvartal. Oppgaveterminen er tre måneder og følger kvartalsvis. © Direktoratet for økonomistyring © Direktoratet for økonomistyring

25 Viderefakturering (I)
Eksempel der begge virksomheter er omfattet av ordningen A og B kjøper en IKT-tjeneste fra Firma X på til sammen kr ,- inkl. mva. As andel er på kr inkl. mva. og Bs andel er på kr ,- inkl. mva. A og B er enige om at A skal motta fakturaen fra firma X. Begge virksomheter er innenfor nettoføringsordningen og A skal bokføre merverdiavgiften for hele kjøpet på konto 1987 Nettoføringsordning mva i sitt regnskap. A viderefakturerer deretter B for dens andel uten merverdiavgift, dvs. kr ,-. Foil som kan benyttes i opplæring av virksomhetens regnskapsmedarbeidere – da det er disse som håndterer viderefakturering. Attestanter og godkjennere skal følge vanlig prosedyre for håndtering i Contempus/Basware © Direktoratet for økonomistyring © Direktoratet for økonomistyring

26 Viderefakturering (I)
Foil som kan benyttes i opplæring av virksomhetens regnskapsmedarbeidere Bruker konto 430 – ved utgiftsføring av B’s andel © Direktoratet for økonomistyring © Direktoratet for økonomistyring

27 Viderefakturering (II)
Eksempel der kun en virksomhet er omfattet av ordningen A og B kjøper en IKT-tjeneste fra Firma X på til sammen kr ,- inkl. mva. As andel er på kr inkl. mva. og Bs andel er på kr ,- inkl. mva. A og B er enige om at A skal motta fakturaen fra firma X. A er omfattet av nettoføringsordningen og B er ikke omfattet av ordningen. A (innenfor ordningen) skal bokføre merverdiavgiften for sin andel på konto 1987 Nettoføringsordning for mva i regnskapet. A viderefakturerer deretter B (utenfor ordningen) for dens andel med merverdiavgift, dvs. kr ,-. B må foreta evt. foreta ordinært mva-oppgjør for sin andel. Det er ikke vist i posteringene på neste side. Foil som kan benyttes i opplæring av virksomhetens regnskapsmedarbeidere Det er sentralt at attestanter og godkjennere kjenner til hvorvidt virksomheten har utgifter som skal viderefaktureres mht hvordan merverdiavgiften skal håndteres. © Direktoratet for økonomistyring © Direktoratet for økonomistyring

28 Viderefakturering (II)
Foil som kan benyttes i opplæring av virksomhetens regnskapsmedarbeidere B må evt. foreta ordinært mva-oppgjør. Posteringene for det er ikke vist i dette eksemplet. © Direktoratet for økonomistyring © Direktoratet for økonomistyring


Laste ned ppt "MVA i statsforvaltningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google