Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsforbundet Bergen Samling tillitsvalgte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsforbundet Bergen Samling tillitsvalgte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanningsforbundet Bergen Samling tillitsvalgte
Meklerens forslag

2 Mål for dagen Grundig gjennomgang av både økonomi og arbeidstid.
Gi alle tillitsvalgte et godt grunnlag for å svare på spørsmål og gjennomgå på klubbmøter alle elementer i meklerens forslag til avtale. Motivere alle til å delta i uravstemming. 2/3 deltagelse kreves for at den skal være bindende Alle i KS området kan avgi stemme Hvis 50% av medlemmene stemmer Nei, forkastes avtalen. Streik. Vi oppfordrer ikke til hverken å stemme ja eller å stemme nei, men organisasjonen trenger høy deltagelse i uravstemmingen slik situasjonen er

3 Kommunikasjon i organisasjonen
Din rolle som AT Informere medlemmene om avtalen og de synspunkter som kommer frem bl.a. her i dag Ta imot innspill fra medlemmene og bringe videre til lokal- og fylkeslag Lokallag og fylkeslagets rolle: Informere AT om avtalen og synspunkter fra sentralleddet Ta imot innspill fra AT og bringe videre til sentralleddet Representantskap, fylkesledersamlinger, sentralt tariffkurs, Utvalg lønns- og arbeidsvilkår, direkte kontakt mm.

4 Kommunikasjon

5 Økonomi

6 Nytt lønnssystem Nytt lønnssystem innføres i sin helhet Lønnstilleggene i 2014 er tilpasset det nye systemet. Nye annsienitetstrinn Tillegg flyter oppå Ny lønn= Gammel lønn+generelt tillegg+tillegg i forhold til hvor du er på stigen. Gammelt system=Gammel lønn+gen tillegg deretter opp til ny minstelønn dersom denne er høyere

7 Meklerens forslag – økonomi (1)

8 Resultat for ulike stillingsgrupper

9 Meklerens forslag – økonomi (2)

10 Meklerens forslag – økonomi 2015

11 Lokale forhandlinger Det avsettes midler til lokale forhandlinger på 1,0% pr Virkning 6 måneder i 2014, derfor koster dette 0,5% av den totalt potten på 3,37% Ledere i kap 4b og 4c bør prioriteres

12 Nytt lønnssystem per 1. mai 2015

13 2. avtaleår Noen tillegg er allerede avtalt
Ulike tillegg på de ulike trinn på stigen Ytterligere tillegg vil forhandles om på bakgrunn av: Rammen i utvidet frontfag TBU rapport etter lønnsutviklingen for 2014

14 Rammebetraktninger 2014-oppgjøret

15 Rammebetraktninger 2015-oppgjøret (så langt)

16 Sum økning av minstelønn/utregnet tillegg for ansiennitet - 2014 og 2015

17 Tillegg for ulike grupper 2014 og 2015

18 Arbeidstid

19 Utgangspunkt SFS 2213 var sagt opp av KS.
Forhandlinger om ny avtale førte ikke frem. Måtte løses i tariffoppgjøret. Enten enighet om ny avtale, eller ny avtale fastsatt av nemd. Prolongering (videreføring) totalt aktuelt fra KS gjennom hele prosessen fra i vinter og til morgenen 26. mai.

20 Rammer Periode – Dersom ikke avtalen sies opp senest 3 mnd før utløp videreføres den med 1 år av gangen. Dersom partene ikke blir enige om en ny avtale bringes den inn i Hovedtariffoppgjøret 2018 Det er nå 1 sentral avtale som gjelder for alle. Systemet med lokale avtaler er avviklet. En kan avtale to tilpasninger lokalt En kan ha flere planleggingsdager. Krever partsenighet. Sentrale parter avgjør ved uenighet. «Ekstra planleggingsdager» skal brukes til for- og etterarbeid, faglig ajourføring o.l. En kan avtale lesepliktendringer lokalt. Krever partsenighet. Avtalens bestemmelser gjelder ved uenighet.

21 SFS Avtaletekst

22 SFS 2213 Avtaletekst

23 Fra veilederen I utgangspunktet er arbeidstiden på skolen 7,5 timer den enkelte dag. Partene er enige om at det er 7,5 sammenhengende timer. «I utgangspunktet» innebærer en mulighet for fleksibilitet når det gjelder den daglige arbeidstiden for den enkelte lærer.

24 Fra veilederen Læreren skal ha oversikt med angivelse av start- og sluttidspunkt for arbeidstiden på skolen den enkelte dag. Oversikten skal også vise når undervisningstiden er lagt og regelmessige møter. Ellers vil de sentrale parter understreke at det ikke er ment at dette skal være detaljerte eller uttømmende oversikter. Det forutsettes bl.a. at lærerne tar initiativ til og avholder møter uten at dette nedfelles i oversikten. Formålet med oversikten er å skape forutsigbare arbeidsforhold. For å utføre for- og etterarbeid og annet individuelt arbeid må lærerne ha tilgang til en arbeidsplass, PC og med plass til bøker og andre nødvendige hjelpemidler. Vurderingen av hvorvidt arbeidsplasser er tilfredsstillende kan gjøres av rektor og tillitsvalgte/verneombud. Rektor/tillitsvalgte og/eller verneombud kan bringe saken inn for arbeidsmiljøutvalget i virksomheten dersom det er behov for det. Saksbehandlingen i slike saker følger av reglene i arbeidsmiljøloven med aktuelle forskrifter. Dersom det ikke er tilfredsstillende arbeidsplasser for det individuelle arbeidet, utføres denne delen av for- og etterarbeidet hjemme. Lærerens arbeidstid på skolen er da som praktisert i foregående skoleår.

25 SFS 2213 Avtaletekst

26 Ny tidsfordeling-barnetrinnet

27 Ny timefordeling - Ungdomstrinnet

28 Barnetrinnet Ungdomstrinnet
Merk at ubunden tid til for- og etterarbeid (blå), og Fellestid under rektors styringsrett (grønn) blir identisk uavhengig av størrelse på leseplikt. Dess lavere leseplikt dess mer bunden tid på skolen til for og etterarbeid

29 SFS avtaletekst

30 SFS 2213 Avtaletekst

31 Fra veilederen Lærer som har en beskjeftigelse som inneholder teknisk undertid, kan måtte ta vikartimer eller utføre annet pedagogisk arbeid for denne delen av stillingen. Det utbetales ikke godtgjøring for vikartimer som tas i stedet for en senere planlagt undervisningstime. Særlig om livsfasetiltak og undervisning ut over årsrammene i vedlegg 1: Lærere som benytter seg av livsfasetiltak har fått redusert undervisningen. De skal som hovedregel ikke pålegges vikartimer, da dette ikke vil være i samsvar med formålet med bestemmelsen om livsfasetiltak. Likeledes er det de sentrale parters intensjon at fullt uttak av livsfasetiltaket og fast undervisning ut over årsrammene i vedlegg 1 ikke skal kombineres. I slike tilfeller vil løsningen være at læreren kan bes om å akseptere et redusert uttak av tiltaket slik at den totale beskjeftigelsen ikke overstiger lærerens stillingsstørrelse. Man skal så langt som mulig bestrebe seg på å unngå å avtale fast undervisning ut over årsrammene.

32 SFS 2213 Avtaletekst

33 Fra veilederen Overgangsordninger:
Ordningen med redusert undervisning for lærere de to første yrkesårene, innføres fra Da gjelder ordningen for lærere både i første og andre yrkesår. Lærer som er født i 1961 eller tidligere kan velge om de vil følge gammel eller ny ordning. Læreren har ikke rett til å gå over fra gammel til ny ordning eller omvendt, når de har begynt å benytte seg av tiltaket. Med gammel ordning menes at den omfordelte tiden nyttes til pedagogisk arbeid og forutsettes å lette den enkelte lærers arbeidssituasjon

34 Fra veilederen Avtalens pkt. 6 - Tidsressurser Tidsressurspotten
Gjennom drøftinger på skolen skal en finne fram til kriterier for fordeling av potten. Det er lærerens/skoleleders undervisningssituasjon som skal vurderes. Bl.a. vil klasse-/gruppestørrelse, elevsammensetning, læreboksituasjon og andre forhold kunne være elementer i en slik vurdering. I dette inngår også lærerens eventuelle kontaktlærer arbeid.


Laste ned ppt "Utdanningsforbundet Bergen Samling tillitsvalgte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google