Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012

2 Agenda Makrobildet Hovedinnretning på budsjettet –Budsjett for skolebarna –Økt aktivitet innenfor helse og omsorg –Fokus på å tette hull i veiene Økonomisk ansvarlighet og stramhet –Hvordan skjer inndekningen –Fortsatt stram styring BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012

3 Arbeidsmarkedet Kilde: SSB BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Stor vekst i sysselsettingen - Men nå stopper nedgangen i ledigheten

4 Ny befolkningsframskrivning fra SSB viser betydelig vekst i antall eldre BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012

5 Kostnadsvekst bygg BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012

6 Igangsatte boliger i boligblokker. Første halvår 2007 og første halvår 2008. Kilde: SSB BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012

7 Budsjetterte inntekter 2009 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 12 349 mill. Legges inn i rammetilskuddet: 2009: Psykiatritilskudd (177 mill.) 2011: Barnehagetilskudd (1 107 mill.)

8 Frie inntekter: Skatt og rammetilskudd Korrigert for oppgaveendringer. 2005=100 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 KS-korreksjon (rød linje 2005-2009) viser en beregning av inntektsutvikling korrigert for reell kostnadsvekst, underregulering av øremerkete midler og økte demografikostnader

9 Nytt inntektssystem Bortfallet selskapsskatt og økt inntektsutjevning m.m. fra 2009 slår svært negativt ut for Bergen (-85 mill.). Førsteårsvirkning 2008: -75 mill. iflg. KRD Betydelige omfordelinger fra store til mindre kommuner. Nytt hovedstadstilskudd: Oslo får 300 mill. til dekning av ”særskilte utfordringer på flere områder som ikke ivaretas i dagens system”. Bergens bidrag til hovedstadstilskuddet er anslagsvis 15 mill. Utgiftsutjevningen (Borgeutvalget) utsettes 2011, sammen med barnehagetilskuddet. Et potensielt tap på drøyt 100 mill. som følge av nye sosialhjelpskriterier, blir dermed satt på vent. BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012

10 Prioriteringer 2004-2007: Utvikling i netto driftsutgifter fra nivå 2004. Faste priser, ekskl. pensjon. Korrigerte tall, mill.kr. BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012

11 Status 2008 Første tertialrapport viste en samlet negativ prognose for tjenesteområdene på om lag 90 mill, etter at budsjettene var blitt styrket med ca. 8 mill. Tjenesteområdenes budsjetter for 2009 er styrket med 56 mill for å tilpasse budsjettrammen til eksisterende aktivitetsnivå. Også krav til effektivisering og tilpasning av aktiviteten. Dyrere lønnsoppgjør enn antatt (+100 mill.). Regjeringen viser til høyere skatteinngang i år, men usikker dekning i 2009. (Lønns- og prisstiging utgjør 738 mill.) Lavere netto finanskostnader enn forutsatt. Samlet ligger dermed 2008 an til å være tilnærmet i balanse. BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012

12 Hovedtall 2009 – Inntekter og utgifter Vekst driftsinntekter: Fra justert budsjett 2008: 629 mill. (5,4%) Realvekst:102 mill. (0,9 %) Fra vedtatt budsjett 2008: 816 mill. (7,1%). Realvekst: 294 mill. (2,6%) Realvekst frie inntekter (skatt + rammetilskudd): +1,4% fra oppjustert anslag 2008. Økte driftsrammer til tjenesteområdene (netto): 534 mill (+6,9 pst.) fra vedtatt budsjett 2008. Realvekst på 187 mill. (ca. 2,4%). BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012

13 Hovedtall 2009 – Utgifter Fordeling på tjenesteområder BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012

14 Byrådet ruster opp Bergen Byrådet foreslår over 400 millioner kroner for å fjerne vedlikeholdsetterslepet på skolene i Bergen Det foreslås også 75 millioner ekstra til å tette hull og reparere kommunale veier BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012

15 Budsjett for skolebarna –Fjerner hele vedlikeholdsetterslepet på to år 215 millioner i 2009 200 millioner i 2010 –Omfordeler fra barnehage til skole –Øker lærertettheten. 100 nye lærere –Styrker etterutdanningen for skoleledere –Samtlige skoler skal være inneklimagodkjent i løpet av 2009

16 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Historisk løft på skole Det handler om skolebarna og deres fysiske læringsmiljø Bergen kommune har fått handlingsrom Fornuftig forvaltning av eiendommer Tiden er riktig -Ledig kapasitet i byggemarkedet -Kan stagge arbeidsledigheten

17 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Omfordeling fra barnehage til skole Konsulentrapport: Bergen bruker mye penger på barnehagene og har lav produktivitet Trekker ned med 0,60 kr i 2009 og 1,00 kr i 2010 per korrigert oppholdstime. Hvordan er opp til hver barnehage –Flere barn i barnehagene –Bemanningsreduksjon/andre kostnadsreduserende tiltak Fristilte midler til styrking av kvalitet i skolen

18 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Barnehage Realiserer målet om full barnehagedekning. 1300 nye plasser er etablert siden byrådet tiltrådte –Tredobling av barnehageinvesteringene i 2009 Bygger oppveksttun på skolene Lyshovden, Løvås, Gimle, Landås og Christi Krybbe (80 mill.) 4 nye barnehager: kjøp og ombygging av Valheim skole, Solheimslien, Skansemyrsveien, Ravneberget og Haugeveien (154 mill.) Samtlige barnehager skal ha godkjent inneklima i løpet av 2009 (29 mill.)

19 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Helse og omsorg + 50 millioner til drift –Øker aktiviteten for eldre og omsorgstrengende Innebærer styrking med ca 80 årsverk Flere tjenester innenfor hjemmesykepleie og tiltak for utviklingshemmede Økt fokus på alle ledd i eldreomsorgen –Utvider dagsenter og ferietilbud for utviklingshemmede med til sammen 11,4 mill. –Bevilger 3,0 mill til flere helsefagarbeider- lærlinger med lovnad om mer penger skulle det bli flere

20 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Pleie og omsorg - Investering 49 boliger for utviklingshemmede skal bygges i perioden –19 boliger i 2009, 10 boliger i 2010, 20 boliger under planlegging for 2012 Kompetansesenter for demente og korttid- sykehjem i Fyllingsdalen (130 plasser) 370 mill. (drift fra 2012). Første Omsorg + anlegg (50 boliger) 151,3 mill. (2010). Ombygging av eksisterende sykehjem og omsorgsboliger, 10,0 mill. Teknisk støtte til hjemmetjenestene, ca 6,0 mill. i perioden. –Trygghetsalarmer til personalet, elektroniske nøkkelsystemer, mobiltelefoner, håndholdte dataterminaler

21 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Sosialtjeneste Bygger boliger for bostedsløse for 5,0 mill. pr år i perioden Styrker legemiddelassistert rehabilitering (LAR) – tilbudet til 5 fullverdige sentre: +3,0 mill. Etablerer 3 nye NAV – kontor: +4,5 mill.

22 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Kultur, næring og idrett Realøkning kr 14,4 mill, nye tiltak 24,1 mill. Kultur, drift: Signatur og Internasjonal plan ferdig i 2009. Øke nasjonal og internasjonal synlighet og kompetanseutvikling. Flere publikumere Sentrale nyskapninger: Ung09 (1000 ungdom og nye medier), Internasjonal kunstkonferanse, Ole Bull 2010, designgalleri Permanenten, åpning Kulturhus Fana. Totalt 68 tiltak med økt tilskudd, størst er 1 mill kr til BIT teatergarasjen Kultur, investering: 2009: Hovedbiblioteket, Sandviksboder, Schøtstuene, Ny Krohnborg, Kulturhus Fana. Økonomiplanperioden: Kulturhus Åsane, nybygg Troldhaugen 80 mill. til rehabilitering av Mariakirken

23 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Idrett Ungdom er hovedsatsingsområde, innen toppidrett legges vekten på rammebetingelser for utøverne. 13 mill kr i økt støtte til idrettsorganisasjoner videreføres. Sentralidrettsanlegg Indre Arna, Leikvang, innløsning av tomter, nærmiljøanlegg, garderobebygg. Sykkelanlegg Fana, kunstgress Sædal, fotballbaner Hordvik, Slettebakken og Sørås. Påbygg Sandslihallen, sportsskytteranlegg, Ny-Krohnborg, Langevann kajakkanlegg. 50 meters svømme- og stupeanlegg - 100 mill. i økt ramme. 100 millioner kroner årlig til ny idrettsplan fra 2012

24 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Klima, miljø og byutvikling Opprustning av kommunale veier 75 mill. i ekstraordinær bevilgning til å ruste opp kommunale veier fordelt på 2009 og 2010. Hever veistandard, legger nye asfaltdekk, fjerner hull –Det er innbyggerne som bærer de største kostnadene ved dårlig veivedlikehold –Dårlig veivedlikehold er dårlig økonomi også for kommunen

25 Klima, miljø og byutvikling Boligløft for vanskeligstilte Sterk satsing på bygging av nye boliger for vanskeligstilte videreføres, med totalt kr 124,4 mill. i planperioden 2009-2012 –Samarbeid med Husbanken og private boligbyggelag skal gi raskere og flere boliger Bergen rustes for fremtiden Testkjøring av miljøprosjektet Bybanen, ferdigstillelse av badeplasser, fornying av vann- og avløpsrør, legging av rør for fjernvarme og bossug

26 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Byggesak og bydeler Gjeninnføring av first responder (3 mill.) –styrking av røykdykker-beredskapen – kommunalt tillegg til Helse Bergen og ambulansetjenesten Styrket ulovlighetsoppfølging Infrarøde kameraer for å oppdage branner –spesielt rettet mot eldre trehusbebyggelse og brannsmitteområdene

27 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Finans, konkurranse og omstilling IKT – et viktig virkemiddel for å gjøre skape en mer effektiv og innbyggerorientert kommune Byrådet foreslår 328 mill. kr til IT-investeringer i perioden: –Kommuneportal – mange nye tjenester tilgjengelig –Utskiftning av pc-er, ny print-kopi løsning, flere elev-pc- er, nytt HR-system, digitalisering av arkiv, systemarkitektur m.m. Flere nye tiltak i nærværsprosjektet –Målsetting om 20 % reduksjon i fravær –Mobilisering av arbeidsmiljøgruppene –Bruk av økonomiske virkemidler

28 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Byrådsleders avdeling Overtar ansvaret for overføring til tros- og livssynssamfunn. Byrådet foreslår en overføring på 129,3 millioner kroner til trossamfunn i 2009. 200 millioner kroner foreslås overført til investeringer i Bergen kirkelige fellesråd i perioden. 80 millioner kroner går til å dekke hele restaureringsbehovet for Mariakirken. I tillegg foreslås det ferdiggjøring av Ytrebygda nærkirke og Bønes kirke. Publisering av Kommunetorget i BA 0,7 mill. Årlig tilskudd til ”Vil vite” – 3 mill. kr

29 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Inndekning Effektivisering av oppgaver –Under 1 prosent av kommunens driftsbudsjett –2009: 25 millioner –2010: 50 millioner –2011: 75 millioner –2012: 100 millioner Reduserer driftsfinansiering av investeringer Øker anslag for momsrefusjon

30 Fremtidige inntekter Usikkerhet ift. statens bidrag til dekning av lønnsoppgjøret Usikkerhet ift. skatteinngang –Hva får Bergen beholde? –Hva hvis konjunkturene snur? Usikkerhet ift. fremtidige utbytter Har satt ned en gruppe som skal se på inntektspotensiale –brukerbetaling spesielt Eiendomsskatten uendret i årets budsjett

31 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Fortsatt stram styring Betydelige usalderte driftskonsekvenser av nye investeringer fra 2010 Men: Underdekningen i fjorårets økonomiplan for 2011 er redusert fra 347 mill. til 107 mill. Fortsatt grundig vurdering av investeringskostnader og tidspunkt for investeringer

32 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 ”Nødvendige tiltak i økonomiplanen”

33 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Utvikling i ”Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden

34 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Oppsummering Historisk satsing på skolebarn –Vedlikeholdsløft- 415 millioner Økt tjenestetilbud for helse og omsorgstrengende – 50 millioner Opprustning av veier - 75 mill. Ansvarlig økonomistyring og inndekning


Laste ned ppt "BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google