Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INNLEDNING STØYFORENINGEN MARS 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INNLEDNING STØYFORENINGEN MARS 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 INNLEDNING STØYFORENINGEN MARS 2013
HELIKOPTERSTØY INNLEDNING STØYFORENINGEN MARS 2013

2 INNLEDNING STØYFORENINGEN MARS 2013
HELIKOPTERSTØY INNLEDNING STØYFORENINGEN MARS 2013

3 Viktige bestemmelser Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442
Forurensningsforskriften Folkehelseloven kapittel 3 § 14 retting, § 15 tvangsmulkt, § 16 stansing. Grannelova § 2. Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom Straffeloven § 350. Den som ved slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd forstyrrer a)den alminnelige fred og orden, b)den lovlige ferdsel, c)omgivelsenes nattero eller… bøter eller fengsel inntil to måneder Forurensningsloven § 78. (straffansvar for forurensning) Arbeidsmiljøloven Andre lover, forskrifter og retningslinjer

4 Miljøverndept. retningslinjer
1980-tallet ble det i Norge utarbeidet to spesielle enheter for karakterisering av flystøy. Ekvivalent Flystøynivå (EFN) og Maksimum Flystøynivå (MFN), begge basert på lydnivåmålinger i dBA T-1442 (2005). Enhetene erstattet med henholdsvis Lden og L5AS Lden er EUs felles måleenhet for ekvivalentnivå Lden adderer 5 dB til støyhendelser mellom kl 19 og 23 På natt er vektfaktoren 10 L5AS er det lydnivå ”som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser” Anvendes for hendelser som forekommer på natt mellom 23 og 07

5 Miljøverndept. retningslinjer

6 Forurensningsforskriften
Utendørs – 18 = Innendørs Innendørs støynivå – Kartlegging og tiltak Kartleggingsgrenser i forhold til forskrift til forurensningsloven gjelder for innendørs støynivå. Støy fra helikopter regnes å ha omtrent samme frekvensmessige sammensetning som propellfly. Kartleggingsgrensen går på et utendørs døgnekvivalent støynivå på 53 dBA. Det tilsvarer et innendørsnivå på 35 dBA med laveste standard støyisolasjon (18). Dersom andre støykilder er tilstede i området skal man også undersøke støyømfintlige bygninger ned til 32 dBA, tilsvarende utendørs nivå på 50 dBA. Tiltak utløses dersom innendørsnivå fra støykilden(e) overskrider 42 dBA. Det gir en tentativ tiltaksgrense på 60 dBA utendørs nivå. Hvorvidt tiltak skal iverksettes med hjemmel i forskriften til forurensningsloven, skal fremkomme gjennom en kartlegging av fasadeisolasjon for de aktuelle bygg.

7 Folkehelseloven kap 3 § 14 retting, § 15 tvangsmulkt, § 16 stansing
Forskrift om miljørettet helsevern (FOR ) .

8 En konkret sak Agderposten mars 2012

9 En konkret sak

10 Faktum.. 2000: Reguleringsplan/utbygging. Krav om støyutbedring av boliger Naboenes hus støyisoleres iht rapport fra B&S 2006: Revidert støyrapport fra SINTEF. Godkjenninger fra Luftfartstilsynet på plass 2006: Sykehuset har dialog med naboene. Endring av innflyvningstrase Forlik med 7 naboer. 2006: ”8. nabo”s hus er også utbedret men ikke fornøyd med innendørs støy. Vil ikke forlike. Går til forliksrådet. Blir tilbudt til ventilasjon, men krever at jobben blir gjort.. Forliksrådet henviser saken til retten. Går ikke videre. 2008: SINTEF måler 55 Db(A) utendørs. 2008: Innendørs støy målt til max 50 Db(A), i 2 minutter ved maks nærhet. Ved oppvarming og flyging fra 33 – 43 Db(A) 2011: Kommunen fatter vedtak: Ikke grunnlag for å kreve at eier av helikopterbasen iverksetter ytterligere støyreduserende tiltak 2011: Vedtaket påklages til Fylkesmannen 2012: Fylkesmannen imøtekommer ikke klagen

11 Hvorfor ikke medhold i klagen?
Generelt: Veileder om miljørettet helsevern: ”Med helsemessig ulempe menes forhold som etter en helsefaglig vurdering kan påvirke helsen negativt og som ikke er helt uvesentlig. Med det menes at forholdet må være av en viss alvorlighet eller overstige et visst minstemål av akseptabel helserisiko, før det anses som en ”helsemessig ulempe””. En viss grad av helsemessig risiko må nødvendigvis aksepteres i samfunnet” ”Det er hverken ønskelig eller praktisk mulig å regulere enhver mulig negativ innvirkning helsemessig påvirkning. Forhold som går ut over dagliglivets alminnelige risiko vil ikke omfattes av forkriften. Forhold som etter en helsefaglig vurdering må anses å være av liten betydning vil altså falle under tålegrensen”. Mao: En overskridelse gir ikke noe ubetinget krav på retting. Det må foretas en totalvurdering

12 Konkret i den praktiske saken
Etableringen av basen behandlet etter Plan- og bygningsloven Tekniske beregninger gjennomført SINTEF laget støysonekart Innflygingstrase endret Luftfartsverket gitt konsesjon Støyreduserende tiltak gjennomført Innendørs støy i klagers bolig kortvarig (noen minutter) Så til veileder til Miljørettet helsevern igjen

13 Forholdsmessighet.. ”Kravet til forholdsmessighet og hensynet til forutberegnelighet og helhetlig planlegging tilsier at rettingskompetanse benyttes med varsomhet i tilfeller hvor det foreligger et planvedtak etter plan- og bygningsloven eller hvor det er gitt konsesjon eller godkjenning etter annet regelverk. Slike vedtak er ofte et resultat av en omfattende prosess hvor ulike hensyn er søkt samordnet..” ”Pålegg etter denne forskriften skal i utgangspunktet ikke gis der andre myndigheter har fattet vedtak etter en helhetlig avveining av ulike samfunnsinteresser”.

14 Klageinstanser Støykilden
”Innvilgende” organ. Eks kommune, huseier, politi Tilsynsorgan Eks kommune, kommunelege, fylkesmann Overordnet Eks SFT, departement Domstolene T-1442 som tålegrense

15 Når klagemuligheter er utprøvd
Erstatning for støyulemper Grannelova og T-1442 sentralt Litt rettspraksis – ”lydhøre dommer” HR Gardermoen flyplass HR Estetiske ulemper må tas med i vurderingen (i tillegg til støy m.v). Det er de samlede ulemper som er en følge av anlegget, som vil være avgjørende for om tålegrensen i naboloven § 2 er overskredet HR – vurderingen av støyulempene må skje på bakgrunn av gjeldende retningslinjer på bedømmelsestidspunktet (utbygging av havneanlegg) HR Ikke ”bare” erstatning, men også mulig å få dom på avbøtende tiltak (her vindmøller)

16

17 STOYFORENINGEN.NO JKMA.NO


Laste ned ppt "INNLEDNING STØYFORENINGEN MARS 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google