Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Generell brannforebygging Erik Markhus og Ragnhild Ø. Mortensen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Generell brannforebygging Erik Markhus og Ragnhild Ø. Mortensen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Generell brannforebygging Erik Markhus og Ragnhild Ø. Mortensen
av Erik Markhus og Ragnhild Ø. Mortensen

2 Felles forståelse av regelverket.
Lover og forskrifter Lov: Fastsetter de grunnleggende krav og rammevilkår Forskrift: Gir utfyllende bestemmelser til loven Lokal forskrift: Lokal bestemmelse som gjelder i en (eller flere) kommune(r) og som er fastsatt av kommunestyret ----- JURIDISK GRENSE ----- Veiledning: Myndighetenes forslag til hvordan forskriftens krav kan oppfylles. Gir eksempler på akseptable løsninger Standard: Forslag til valg av løsning

3 Hva vil en oppnå med regelverket?
Forebygge at brann oppstår Muliggjøre trygg rømning ved brann Minske risikoen for spredning av brann Lette slokking av brann Internkontrollforskiften som gjelder driften av objektet

4 Følgende lover og retningslinjer setter ramme for tilsyn og de brannforebyggende aktivitetene.
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Forskrift om systematisk helse-,miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Forvaltningsloven Offentlighetsloven Styrende dokumenter for tilsyn Veiledning om myndighetsutførelse, DSB St. melding nr. 35 NOU – Trygg hjemme

5 Hva er et særskilt brannobjekt?
a) Bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv. b) Bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser. c) Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg.

6 Branndokumentasjon for eier – brannteknisk utstyr.
§ Ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, bygningsdeler, mv. Eier av ethvert brannobjekt skal, der det er nødvendig, sørge for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner m.m. for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten. Eier må sørge for at røyk- og branncellebegrensende bygningsdeler er intakte og ikke svekket av hull, samt at konstruksjoner hvor det er krav om brannmotstand virker som forutsatt. Kanaler, rør og lignende som krysser røyk- og branncellebegrensende bygningsdeler, og gjennomføringer for disse, skal være utført slik at brannmotstanden ikke reduseres.

7 Branndokumentasjon for bruker/ virksomheten
Følgende skal dokumenteres skriftlig: Målsetning Organisasjon Risikokartlegging med handlingsplan Avvikshåndtering Systematisk gjennomgang Utklipp fra internkontrollforskriften§5 ledd 2

8 Brannforebyggende rutiner – hvem gjør hva.
Bruker/ virksomheten: Har det daglige ansvaret Skal rapportere til eier forhold som har noe å si for brannsikkerheten. Utarbeide rutiner tilpasset virksomheten. Driften skal ikke forringe bygget. Eier/ eiers representant: Utføre diverse kontroller for å sikre at de branntekniske installasjonene virker som forutsatt. Det skal være utarbeidet en samarbeidsavtale mellom eier og bruker som sikrer hvem som gjør hva.

9 Risikokartlegging Hva er risiko?
Muligheten for at noe uønsket skal skje, og hvilke følge dette kan få. 3 spørsmål: Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å hindre dette? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensen dersom noe skjer? Prioriteringsliste (beredskapsplan). Hvis det er mulig, hva skal reddes først av gjenstander?

10 Branninstrukser Hvorfor er det viktig med branninstrukser?
Når en allerede har tenkt gjennom hvordan en kan håndtere en hendelse, vet en hva en skal gjøre viss uhellet er ute. Opplæringen skal sikre at alle ansatte og frivillige arbeiderer har nok kunnskap om brannsikkerhet før de settes i arbeid. Brannøvelse skal sikre at alle ansatte og frivillige arbeidere er trygg på det som eventuelt måtte skje. En blir aldri bedre enn svakeste ledd!

11 Noen enkle tiltak for å forebygge brann.
Begrens bruken av skøyteledninger. Ikke «trekk» i ledningene, men ta tak i støpselet. Ha jevnlig kontroll på det elektriske anlegget. Tidsbryter på f.eks. kaffetrakter/ tekoker. Begrense bruk av levende lys, evt. bruk lyslykter.

12 Hvordan forebygge en påsatt brann?
Plasser ikke boss- og papirspann tett med husveggene. Rydde vekk tørt gress og busker langs etter husveggene og lignende. Prøve å tette hulrom under bl.a. kledning Legg fyrstikker og lignende tenn kilder på sikkert sted.

13 Hva kan skje på 3 minutter?

14 Hva gjør du om det brenner?
Start evakuering/ redning Varsle nødetatene Slokke Rekkefølgen kan variere – det kommer an på størrelsen på på hendelsen. Tenk alltid egen sikkerhet!

15 med det brannforebyggende arbeidet!
Lykke til med det brannforebyggende arbeidet! Takk for oss!


Laste ned ppt "Generell brannforebygging Erik Markhus og Ragnhild Ø. Mortensen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google