Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kredittinstitusjoner i krise Særlig om krisehåndtering av bank.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kredittinstitusjoner i krise Særlig om krisehåndtering av bank."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kredittinstitusjoner i krise Særlig om krisehåndtering av bank

2 I. Innledning: Institusjoner i krise – definisjoner Avgrensning av hvilke «institusjoner» som behandles – Finansinstitusjoner jf. finansieringsvirksomhetsl.§1-3 Kredittinstitusjoner jf. banksikringsloven §1-3 (2) –Banker jf. Sparebankl. §1, forretningsbankl. §1. «Krise» – a) Krise i enkeltinstitusjon: Likviditetsproblemer og evt. soliditetsvikt som ikke kan dekkes gjennom de alminnelige kanaler for finansiering. Alminnelig finansiering: –1) kundeinnskudd –2) ulike typer markedsfinansiering, innlån fra penge- og kapitalmarkedet – b) Systemkrise Smitterisiko pga. tillitssvikt og avhengighet i internbankmarkedet. 2

3 II. Hensyn bak reguleringen Behov for krisehåndtering – Markedsøkonomisk utgangspunkt taler mot inngrep – Unntak: Behov for regulering og tiltak pga. særlige forhold: 1) Særlig sårbarhet for krise ved likviditetsrisiko grunnet løpetidstransformasjon 2) Samfunnsøkonomiske betydning av sviktende bankfunksjoner Behov for særregulering av kredittinstitusjoner – Formål med krisehåndtering av kredittinstitusjoner – Sml. formål med alminnelig konkurslovgivning Systematisk plassering av krisehåndtering – 1) krav til finansieringsvirksomhet, herunder likviditetskrav – 2) forebyggende tiltak, tilsyn og rapportering – 3) krisehåndtering 3

4 III. Oversikt over reguleringen Oversikt over krisehåndteringstiltak etter gjeldende regler: – 1) Tidlig inngripen fra Finanstilsynet jf. finansvl.§ 2-9d. Pålegg til enkeltinstitusjoner eller grupper om tiltak for å rette brudd og forhindre likviditetssvikt og soliditetssvikt. – 2) Støttetiltak fra Bankenes Sikringsfond Innskuddsgaranti jf.Bsl. §2-10 og likviditetsstøtte mv.jf. bsl. 20-12. – 3) Institusjonens og FTs tiltak v. betalings/soliditetssvikt Revidert statusoppgjør, restrukturering, nedsetting av aksjekapital, nedsetting av ansvarlig lånekapital jf. Bsl. Kap.3 – 4) Offentlig administrasjon jf. Bsl. Kap. 4. Restrukturering eller avvikling. (sml. gjeldsforhandling og konkurs) – 5) Statlige tiltak ved fare for systemkrise jf. sentralbankl. Likviditetsstøtte, styringsrenten, bytteordning, fond, garantier 4

5 IV. Nærmere om de enkelte tiltak for krisehåndtering 1. Tidlig inngripen fra Finanstilsynet – Pålegg til finansinstitusjoner ved brudd på krav til virksomheten, jf. finansvl. § 2-9 d. Kapitalkrav Forsvarlig drift og risikostyring Likviditet og stabil finansiering – Pålegg om: Endring av organiseringer, styringen og kontrollen av virksomheten Høyere kapitalkrav Endring eller begrensning av virksomheten Reduksjon av risiko, herunder forskjell i løpetid Begrenset utdeling av godtgjørelse og utbytte 5

6 IV. Nærmere om de enkelte tiltak for krisehåndtering 2. Støttetiltak fra Bankenes Sikringsfond – Sikringsfondets funksjon og finansiering – Medlemmer jf. Bsl. §§ 2-1,2-2 – Støttetiltak: 1) Innskuddsgaranti jf. Bsl. 2-10 –Vilkår for utbetaling til innskyter –Regress for kravet mot institusjonen jf. Bsl. §2-13 –Innskuddsgarantiens størrelse: »I Norge: 2 mill NOK. pr. innskyter, pr. bank. »EUs innskuddsgarantidirektiv (Dir. 2014/49) Fullharmoniseringsdirektiv med dekningsnivå begrenset til 100.000 Euro for å sikre lik konkurranse. »Status Norge: Avventer implementering i EØS-avtalen pga. Norge, innført overgangsordning til utgangen av 2018 som tillater høyere dekning. 2) Likviditetsstøtte ved lån eller garantier jf. Bsl. §2-12 6

7 IV. Nærmere om de enkelte tiltak for krisehåndtering 3. Institusjonens og Finanstilsynets tiltak ved betalings – og soliditetssvikt – Rapporteringsplikt om betalingsvansker jf.§ 3-1 – Finanstilsynets vurdering og pålegg jf. §3-2 – Revidert statusoppgjør jf. §3-3 – Generalforsamling jf. § 3-4 1) Vedtak om fortsatt drift, ved FT godkjennelse 2) Vedtak om nedsetting av aksjekapital eller ansvarlig kapital 3) Vedtak om overdragelse til annen finansinstitusjon 4) Vedtak om avvikling 7

8 IV. Nærmere om de enkelte tiltak for krisehåndtering 4. Offentlig administrasjon jf. Bsl. Kap. 4. Alternativ til gjeldsforhandling eller konkurs etter konkursloven. Vilkår for vedtak § 4-5 jf. § 4-3 Virkninger jf. § 4-6 Vedtak: –1) Tilbakeføring til fri virksomhet jf. § 4-9 –2) Fusjon eller overdragelse til en eller flere andre institusjoner –3) Avvikling. Oppgjør til fordringshaverne etter konkursloven og dekningsloven så langt de passer. 8

9 IV. Nærmere om de enkelte tiltak for krisehåndtering 5. Statlige tiltak ved fare for systemkrise, benyttet ved finanskrisen: 1.Likviditetsstøtte fra Norges Bank jf. sentralbankl.§§19-22. 2.Sette ned styringsrenten 3.Bytteordning: bankene midlertidig kunne bytte til seg statskasseveksler mot OMF 4.Tiltakspakke (ca. 20 mrd) 5.Statens finansfond: opprettet for å tilby kjernekapital til solide norske banker for å settes bedre i stand til å opprettholde normal utlånsvirksomhet. 6.Statens obligasjonsfond: opprettet for å bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i det norske kredittobligasjonsmarkedet. 7.Utvidelse av statsgarantirammene eks. i innovasjon Norge, GIEK; Eksportfinans, Husbanken og Kommunalbanken 9

10 V. Nye tiltak ved Krisehåndteringsdirektivet «KOM(2012) 280- Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om etablering av et rammeverk for gjenoppretting og avvikling av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak» Status Nye krisehåndteringstiltak: – 1) Beredskapsplaner – 2) Bro-bank – 3) Bail- in 10

11 VI. Avslutning Spørsmål og kommentarer kan rettes til Elin Haugen på enha@grette.no enha@grette.no Dere inviteres for øvrig til manuduksjon i finansmarkedsrett hos Grette den 13. november. 11

12 Advokatfirmaet Grette DA Filipstad Brygge 2 Postadresse: Postboks 1397 Vika, 0114 Oslo Tlf.: 22 34 00 00 Faks: 22 34 00 01 E-post: firmapost@grette.no www.grette.no Kontaktinformasjon 12


Laste ned ppt "Kredittinstitusjoner i krise Særlig om krisehåndtering av bank."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google