Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kredittinstitusjoner i krise

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kredittinstitusjoner i krise"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kredittinstitusjoner i krise
Særlig om krisehåndtering av bank

2 I. Innledning: Institusjoner i krise – definisjoner
Avgrensning av hvilke «institusjoner» som behandles Finansinstitusjoner jf. finansieringsvirksomhetsl.§1-3 Kredittinstitusjoner jf. banksikringsloven §1-3 (2) Banker jf. Sparebankl. §1, forretningsbankl. §1. «Krise» a) Krise i enkeltinstitusjon: Likviditetsproblemer og evt. soliditetsvikt som ikke kan dekkes gjennom de alminnelige kanaler for finansiering. Alminnelig finansiering: 1) kundeinnskudd 2) ulike typer markedsfinansiering, innlån fra penge- og kapitalmarkedet b) Systemkrise Smitterisiko pga. tillitssvikt og avhengighet i internbankmarkedet.

3 II. Hensyn bak reguleringen
Behov for krisehåndtering Markedsøkonomisk utgangspunkt taler mot inngrep Unntak: Behov for regulering og tiltak pga. særlige forhold: 1) Særlig sårbarhet for krise ved likviditetsrisiko grunnet løpetidstransformasjon 2) Samfunnsøkonomiske betydning av sviktende bankfunksjoner Behov for særregulering av kredittinstitusjoner Formål med krisehåndtering av kredittinstitusjoner Sml. formål med alminnelig konkurslovgivning Systematisk plassering av krisehåndtering 1) krav til finansieringsvirksomhet, herunder likviditetskrav 2) forebyggende tiltak, tilsyn og rapportering 3) krisehåndtering

4 III. Oversikt over reguleringen
Oversikt over krisehåndteringstiltak etter gjeldende regler: 1) Tidlig inngripen fra Finanstilsynet jf. finansvl.§ 2-9d. Pålegg til enkeltinstitusjoner eller grupper om tiltak for å rette brudd og forhindre likviditetssvikt og soliditetssvikt. 2) Støttetiltak fra Bankenes Sikringsfond Innskuddsgaranti jf.Bsl. §2-10 og likviditetsstøtte mv.jf. bsl 3) Institusjonens og FTs tiltak v. betalings/soliditetssvikt Revidert statusoppgjør, restrukturering, nedsetting av aksjekapital, nedsetting av ansvarlig lånekapital jf. Bsl. Kap.3 4) Offentlig administrasjon jf. Bsl. Kap. 4. Restrukturering eller avvikling. (sml. gjeldsforhandling og konkurs) 5) Statlige tiltak ved fare for systemkrise jf. sentralbankl. Likviditetsstøtte, styringsrenten, bytteordning, fond, garantier

5 IV. Nærmere om de enkelte tiltak for krisehåndtering
1. Tidlig inngripen fra Finanstilsynet Pålegg til finansinstitusjoner ved brudd på krav til virksomheten, jf. finansvl. § 2-9 d. Kapitalkrav Forsvarlig drift og risikostyring Likviditet og stabil finansiering Pålegg om: Endring av organiseringer, styringen og kontrollen av virksomheten Høyere kapitalkrav Endring eller begrensning av virksomheten Reduksjon av risiko, herunder forskjell i løpetid Begrenset utdeling av godtgjørelse og utbytte

6 IV. Nærmere om de enkelte tiltak for krisehåndtering
2. Støttetiltak fra Bankenes Sikringsfond Sikringsfondets funksjon og finansiering Medlemmer jf. Bsl. §§ 2-1,2-2 Støttetiltak: 1) Innskuddsgaranti jf. Bsl. 2-10 Vilkår for utbetaling til innskyter Regress for kravet mot institusjonen jf. Bsl. §2-13 Innskuddsgarantiens størrelse: I Norge: 2 mill NOK. pr. innskyter, pr. bank. EUs innskuddsgarantidirektiv (Dir. 2014/49) Fullharmoniseringsdirektiv med dekningsnivå begrenset til Euro for å sikre lik konkurranse. Status Norge: Avventer implementering i EØS-avtalen pga. Norge, innført overgangsordning til utgangen av 2018 som tillater høyere dekning. 2) Likviditetsstøtte ved lån eller garantier jf. Bsl. §2-12

7 IV. Nærmere om de enkelte tiltak for krisehåndtering
3. Institusjonens og Finanstilsynets tiltak ved betalings – og soliditetssvikt Rapporteringsplikt om betalingsvansker jf.§ 3-1 Finanstilsynets vurdering og pålegg jf. §3-2 Revidert statusoppgjør jf. §3-3 Generalforsamling jf. § 3-4 1) Vedtak om fortsatt drift, ved FT godkjennelse 2) Vedtak om nedsetting av aksjekapital eller ansvarlig kapital 3) Vedtak om overdragelse til annen finansinstitusjon 4) Vedtak om avvikling

8 IV. Nærmere om de enkelte tiltak for krisehåndtering
4. Offentlig administrasjon jf. Bsl. Kap. 4. Alternativ til gjeldsforhandling eller konkurs etter konkursloven. Vilkår for vedtak § 4-5 jf. § 4-3 Virkninger jf. § 4-6 Vedtak: 1) Tilbakeføring til fri virksomhet jf. § 4-9 2) Fusjon eller overdragelse til en eller flere andre institusjoner 3) Avvikling. Oppgjør til fordringshaverne etter konkursloven og dekningsloven så langt de passer.

9 IV. Nærmere om de enkelte tiltak for krisehåndtering
5. Statlige tiltak ved fare for systemkrise, benyttet ved finanskrisen: Likviditetsstøtte fra Norges Bank jf. sentralbankl.§§19-22. Sette ned styringsrenten Bytteordning: bankene midlertidig kunne bytte til seg statskasseveksler mot OMF Tiltakspakke (ca. 20 mrd) Statens finansfond: opprettet for å tilby kjernekapital til solide norske banker for å settes bedre i stand til å opprettholde normal utlånsvirksomhet. Statens obligasjonsfond: opprettet for å bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i det norske kredittobligasjonsmarkedet. Utvidelse av statsgarantirammene eks. i innovasjon Norge, GIEK; Eksportfinans, Husbanken og Kommunalbanken

10 V. Nye tiltak ved Krisehåndteringsdirektivet
«KOM(2012) 280- Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om etablering av et rammeverk for gjenoppretting og avvikling av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak» Status Nye krisehåndteringstiltak: 1) Beredskapsplaner 2) Bro-bank 3) Bail- in

11 VI. Avslutning Spørsmål og kommentarer kan rettes til Elin Haugen på Dere inviteres for øvrig til manuduksjon i finansmarkedsrett hos Grette den 13. november.

12


Laste ned ppt "Kredittinstitusjoner i krise"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google