Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS5880 Finansmarkedsrett Forelesninger i valgfag (H 2013) Trude Myklebust Stipendiat, tilknyttet Finansmarkedsprosjektet (IFP)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS5880 Finansmarkedsrett Forelesninger i valgfag (H 2013) Trude Myklebust Stipendiat, tilknyttet Finansmarkedsprosjektet (IFP)"— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS5880 Finansmarkedsrett Forelesninger i valgfag (H 2013) Trude Myklebust Stipendiat, tilknyttet Finansmarkedsprosjektet (IFP)

2 Dagens tema Børser og andre regulerte markeder – Definisjon av regulert marked og børs – Regler om etablering, konsesjon og institusjonelle forhold – Opptak til notering og handel – Regler om handel, markedsovervåkning mv – Kort om MHF

3 Generelt om børsmarkedet Hva er en børs? Viktig infrastrukturforetak Aktører og roller Norske regulerte markeder Hvorfor børsnotering? Historisk utvikling

4 Viktigste kjennetegn Møteplass/markedsplass Handelssystem Økt informasjonstilgang Adgangskontroll – Utstedere – Handlende (medlemmer) Rammer for handelen (regelverk) Tilsyn, overvåkning og håndhevelse

5 Oslo Børs Eneste verdipapirbørs med konsesjon i Norge Markedsplass for aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner, sertifikater, derivater Opererer også – Oslo Axess (regulert markedsplass) – Nordic ABM (uregulert markedsplass for obligasjoner og sertifikater) – Oslo Connect (ikke-standardiserte derivater, MHF)

6 Motiver for notering Bedre tilgangen på ny lånekapital og ny fremmedkapital Ønske om å endre eierstruktur Oppnå et generelt kvalitetsstempel Bedre likviditeten i instrumentene Bli tilgjengelig som investeringsobjekt Innebærer et nytt og strengere regime – Informasjonskrav, avgivelse av kontroll, corporate governance

7 Rettslige virkninger av notering Viktig koblingsbegrep Medfører et strengere regime for utstedere og investorer Vphl. – mange regler kun knyttet til noterte finansielle instrumenter – Innsidehandel, markedsmanipulasjon (vphl. kap. 3) – Flagging (vphl. kap. 4) – Løpende og periodisk informasjonsplikt (vphl. kap. 5) – Overtakelsestilbud (vphl. kap. 6) – Prospekter (kap. 7 (både/og))

8 Oversikt over regelverket Børsloven 2007 (MiFID, opptaksdirektivet) Børsforskriften 2007 (Utfyllende regler) Børsens eget regelverk Rundskriv fra Finanstilsynet Forholdet til verdipapirhandelloven (kap 15.4.3.3)

9 Børsens egne regler Børssirkulærer Regler for utstedere Medlems- og handelsregler Derivatreglene Oslo Connect-reglene http://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk

10 Formål og hensyn Børsloven § 1: Lovens formål er å legge til rette for effektive, velordnede og tillitvekkende markeder for finansielle instrumenter.

11 Tillit til markedsplassen Integritet Likebehandling Klare og forutberegnelige regler Lik og samtidig tilgang til informasjon Gjennomsiktighet/transparens Tilsyn og markedsovervåkning

12 Effektivitet Rasjonell og kostnadseffektiv Kursdannelsen – Speile de reelle markedsforholdene best mulig – Krav til handels- og informasjonssystemer – Forbud mot markedsmisbruk – Likviditet (bl.a. omsettelighet og spredning)

13 Andre hensyn Velordnet Konkurranse

14 Definisjon av regulert marked Børsloven § 3 (1): Med regulert marked menes foretak med tillatelse etter § 4 som beslutter opptak til handel av finansielle instrumenter på markedet, og som organiserer eller driver et multilateralt system som legger til rette for regelmessig omsetning av noterte instrumenter i samsvar med lov, forskrift og objektive handelsregler fastsatt av markedet selv.

15 Definisjon av børs Børsloven § 3 (2) Med børs menes regulert marked med særskilt tillatelse etter § 33 § 33 – tilleggskrav til børser i kapittel 6

16 Krav om tillatelse Børsloven § 4 Virksomhet som regulert marked kan bare drives av foretak som har tillatelse til dette fra departementet. Børsloven § 33 Virksomhet som børs kan bare drives av foretak som har tillatelse til dette fra departementet. For begge varianter – beskyttet betegnelse

17 Organisering og ledelse Organisert som allmennaksjeselskap Krav til styre og ledelse (relevante kvalifikasjoner mv., jf. § 10) Etablere og følge opp regler om internkontroll, jf. § 11 Regnskap og revisjonsplikt § 13 – regler som skal sikre markedets funksjonsevne

18 Eier- og kapitalforhold For regulerte markeder – eierkontroll (§ 17) – Erverv av betydelig eierandel må meldes til Finanstilsynet – Finanstilsynet kan nekte erverv som dersom aksjeeier ikke egnet til å sikre god og fornuftig forvaltning For børser – 20 pst eierbegrensningsregel (§ 35) Krav til forsvarlig ansvarlig kapital og likviditet (§§ 20 og 21)

19 Generelle krav til virksomheten Børsloven kapittel 5 (de generelle kravene) – § 22 – tilbørlig hensyn til prinsipper om effektivitet, nøytralitet og likebehandling – God gjennomsiktighet, kursnoteringen skal speile de noterte instrumentenes markedsverdi – Krav til systemer - § 22 annet ledd – § 24 tredje til femte ledd «innrettet» Forholdet til utstedere Letter tilgangen til informasjon Skal påse at vilkårene for opptak til handel er oppfylt

20 Virksomhetsbegrensningsregler Kan bare drive tilleggsvirksomhet som har naturlig sammenheng med markedsplassvirksomheten og som ikke svekker tilliten, jf. § 23 – Bivirksomhet eller knyttet til verdipapirkjeden (men kan likevel være ulovlig) – Må vurderes konkret – Eksempel Oslo ABM

21 Notering og handel Opptak til notering og organisering av handel – kjernevirksomhet for regulert marked Krav om opptaksregler (børsloven § 24) Skal sørge for at finansielle instrumenter handles på en redelig velordnet og effektiv måte + fritt omsettelig Børsens egne regler Prospektkrav


Laste ned ppt "JUS5880 Finansmarkedsrett Forelesninger i valgfag (H 2013) Trude Myklebust Stipendiat, tilknyttet Finansmarkedsprosjektet (IFP)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google