Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2009 Regnskap og resultater

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2009 Regnskap og resultater"— Utskrift av presentasjonen:

1 2009 Regnskap og resultater
Styremøte 2. mars 2010 2009 Regnskap og resultater

2 Regnskap og resultater 2009
Temaer vi skal se nærmere på Viktige politiske signaler til KD Utvikling tildeling Utvikling og prognose økonomisk resultat (ubrukte midler) Den økonomiske situasjonen ved enhetene 2 ad hoc analyser fra 3. tertial Utvikling resultater forskning og utdanning UiO sammenlignet med NTNU og UiB Tilleggsbestilling fra KD Risiko regnskapet 2009 Erfaringer med endret rapportering

3 UiO gir 3 viktige politiske signaler i lederkommentar og rapport 2009
Viktige politiske signaler til KD UiO gir 3 viktige politiske signaler i lederkommentar og rapport 2009 Utviklingen av inntektsstrukturen er på sikt ikke økonomisk bærekraftig Vedlikeholdsetterslepet: UiO vil ikke innenfor dagens rammer ha mulighet til å ta igjen etterslepet For å sikre bedre grunnlag for studiekvalitet har UiO hatt og vil fortsatt ha en strategi for å gjenopprette en balanse mellom avlagte studiepoeng (målt i helårsekvivalenter) og finansierte studieplasser i basis Vi har i nå 2200 flere avlagte studiepoeng (målt i helårsekvivalenter) enn finansierte studieplasser mot 3700 i 2005.

4 Utvikling tildeling statsbudsjettet 2002-2010

5 Utvikling tildeling statsbudsjettet 2002-2010
For UiO er denne negativ for perioden

6 Utvikling og prognose økonomisk resultat
Økonomisk resultat (ubrukte midler) prognose fra KD. Prognosen er basert på en stabil utvikling av overføringer fra NFR og KD + andre dep. UiO vil ikke gå i underskudd samlet sett selv om basisbevilgningen går ned til ca – 90 mill. kr i 2011.

7 Utvikling og prognose økonomisk resultat
Enhetens resultater i 2009 er blitt bedre en prognostisert. Vi overfører 30 mill. kr i ubrukte reservemidler og 17 mill. kr som følge av lavere energikostnader. Vi har justert prognosen for enhetenes overføring noe opp de kommende årene. Underskuddet vil dermed bli noe lavere i enn tidligere antatt. Investeringskostnadene for Domus Medica kan bli skjøvet noe ut i tid (fra ), det er også en risiko for at kostnadene blir dyrere enn estimert. Det er ikke lagt inn forutsetning om nye investeringsmidler fra KD.

8 Den økonomiske situasjonen ved enhetene Statsbevilgningen (basis)
Ingen vesentlige endringer fra 2 tertial De fleste enhetene har et bedre økonomisk resultat enn planlagt Hovedårsakene er at lønnsoppgjøret ble mindre kostbart enn ventet og lavere aktivitetsnivå enn budsjettert Behov for høyere kvalitet i budsjett og prognosearbeid Vi ser at enhetene har tilpasset seg redusert ramme raskere enn ventet. MEN: Time og hjelpelærer fortsetter å gå ned og er 50% redusert på 4 år Stillinger holdes ledig - reduksjon på 80 årsverk bevilgning over statsbudsjettet Undervisnings og forskerstillinger inkl rekrutteringsstillinger reduseres Økning i tekniske og administrative stillinger Selv om antall årsverk er redusert øker andel kostnader som går til lønn Måltall for stipendiater er ikke nådd Enheter med særlige økonomiske utfordringer Kulturhistorisk museum – store økonomisk utfordringer med 13 millioner i underskudd. Har nå tatt grep for å snu utviklingen. Teologi – har stabil økonomi, men har underskudd SV-fakultetet særlig ved Psykologisk institutt - Har snudd negativ trend- er nå utenfor faresonen

9 Analyser 3. tertial : Eksterne prosjekter – enkelte nøkkeltall
Ad hoc analyser 3. tertial Analyser 3. tertial : Eksterne prosjekter – enkelte nøkkeltall UiO har i 2009 opprettet 841 nye prosjekter med et samlet kostnadsramme på 1,1 mrd. Vi har med dette sikret 896 millioner i eksterne inntekter de kommende årene Egenandel på prosjektene utgjør 237 millioner Mat/nat står for 50% av volumet For første gang på mange år hadde UiO en nedgang på NFR- inntekter Nedgangen er knyttet til medisinsk fakultet UiOs EU inntekter økte fra 51 til 68 millioner kroner i 2009 Mat/nat står for 70% av inntekter knyttet til EU og står alene får mer enn hele økningen for UiO fra 2008 til 2009 UiO avsluttet 645 prosjekter i 2009 390 prosjekter ble avsluttet med et underskudd på 26 millioner 255 prosjekter ble avsluttet med overskudd på 25 millioner

10 Analyser 3. tertial : Innkjøpsanalyse
Ad hoc analyser 3. tertial Analyser 3. tertial : Innkjøpsanalyse Totalvolum anskaffelser øker klart mer enn konsumprisindeks og er på over 2 mrd kroner Totalvolum øker med 10% Eiendomsdrift, lokalleie og bøker øker andre kategorier går ned Gjenspeiler satsning på infrastruktur og generell stram økonomi ved enhetene UiO har over 7000 leverandører hvorav 46% kun har en faktura til UiO i 2009 UiO har nærmere 3000 anskaffelser over terskelverdi på kroner

11 Utvikling resultater forskning og utdanning
Publikasjonspoeng pr vit. årsverk: Mål 1,04 Resultat 1,16

12 Utvikling resultater forskning og utdanning
Avlagte dr.grader pr vit. årsverk: Mål 0,17 Resultat 0,19

13 Utvikling resultater forskning og utdanning
NFR-midler pr vit. årsverk: Mål kr Resultat kr

14 Utvikling resultater forskning og utdanning
EU-midler pr vit. årsverk: Mål kr Resultat kr

15 Utvikling resultater forskning og utdanning

16 Utvikling resultater forskning og utdanning
Avlagte studiepoeng pr student: Mål 37,5 Resultat 36,4 UiO har nesten like god gjennomstrømning på profesjonsstudiene som NTNU og UiB Størst forskjell ser vi på mastergradsnivå der UiO har 25% lavere gjennomstrømningen enn NTNU og UiB

17 Tilleggsbestilling fra KD
Tilleggsbestilling fra KD: Gi innspill til mulig vekstkapasitet i 2010 og 2011 for å imøtekomme yngrebølgen Enhetene har vært bedt om å komme med innspill Forslag UiO har kapasitet til å øke med 2300 studieplasser (årlig effekt) fordelt på 2010 og 2011 Tilsvarer 15% økning av dagens studieplasser UiO vil samtidig opprettholde sin strategi om at man skal sikre balanse mellom avlagte studiepoeng (målt i helårsekvivalenter) og finansierte studieplasser i basis.

18 Risiko for godkjenning av regnskapet
Risiko regnskapet 2009 Risiko for godkjenning av regnskapet Riksrevisjonen har i 2009 fokus på Anskaffelser Oppfølging av lønnsområdet – utbetaling av overtid Bruk av midlene gitt i ”krisepakken” Eierstyring og forretningsrevisjon av Birkeland UiO har i store trekk fulgt sine planer og redusert risikoen på alle områder. Vi har også hatt en god dialog med Riksrevisjonen men vi er ikke sikre på at UiO ikke får alvorlige merknader på bakgrunn av avvik på anskaffelsesområdet

19 Erfaring fra endret rapportering i 2009
Vi har lagt om rapportering internt i 2009 Fra fokus på regnskap til økonomistyring og virksomhetsstyring Fra månedlig til tertialvis rapportering Ad hoc analyser for utvalgte områder Har gitt bedre og mer relevant rapportering Utfordring fremover Gjøre analyser mer relevant for beslutninger


Laste ned ppt "2009 Regnskap og resultater"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google