Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EN GANG FOR SENT ALLTID FOR SENT? (Går på tiltak ikke individ)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EN GANG FOR SENT ALLTID FOR SENT? (Går på tiltak ikke individ)"— Utskrift av presentasjonen:

1 EN GANG FOR SENT ALLTID FOR SENT? (Går på tiltak ikke individ)

2 NAV, 22.11.2014Side 2 INNSATSPROFIL  Tørker opp på gulvet mens krana fortsatt renner

3 NAV, 22.11.2014Side 3 FRA RØDSPRIT OG KVISTLAKK ( 1960-årene) TIL METADON OG HEROIN Rusmidlet er forskjellig. Rennesteinen den samme Varmestuer Utvikling fra oppbevaring til omsorgstiltak Fra strafferettslige reaksjoner med løsgjengerloven og tvangsarbeid. Striskjortemodell Synet på misbrukeren; Bl.a asosial, abnorm, boms, fyllik, parasitt, løsgjenger Fra omsorgstiltak til behandling og behandlingsoptimisme Fra behandling til skadereduksjon Fra blomsterbarn ( Hippie ) - avskum

4 NAV, 22.11.2014Side 4 DEN STORE PENDELEN  Fra det ”friske” til det ”syke”  Fra ressursorientering til sykdomsorientering  Fra statlige institusjoner ( psykiatri i 1980-årene ) til kommune- og fylkeskommunebasert behandlingsopplegg  Fra nettverk, næromsorg og kommunebaserte tiltak til statlige helseforetak ( rusreform 2004 )  Særomsorg medfører ofte ensporet rusorientering  Den store narkoflyttingen i Oslo;  Fra Slottsparken – Egertorget – Kirkeristen – Sjøsida – Plata - Jernbanetorget

5 NAV, 22.11.2014Side 5 HVA LÆRTE VI AV DISSE TILTAKENE?  Noen har reist tvil om effekten. Fra Plata til Skippergata  (Hvor mange ungdommer ble kjørt hjem fra Plata?- W. Pedersen og Sveinung Sandberg). Begrunnelse hindre rekruttering  MEN (SIRUS) bl.a;  Det ble etablert flere væresteder.  Desentralisert utdeling av sprøyter i mer organiserte former  Tilbud om lavterskelhelsetjenester ble utvidet  Særskilte bo-oppfølgingsprosjekter med treningsleiligheter/kommunale boliger  Bedre samarbeid og koordinering. Kommunen, Politi, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen osv.

6 NAV, 22.11.2014Side 6 Fra særomsorg til næromsorg tilbake til særomsorg  Synet på misbruk og misbruker i forandring; fra moralsk svakhet (selvforskyldt) via sykdom til en tilstand med sammensatte årsaker og symptomer  Fra institusjon til kommune ( St. meld. 69 1991- 92 )  Fra kommune til helseforetak. Rusreform. Misbrukeren står i fare for å bli kun pasient  Honnørord: Individuell plan, pasientrettigheter, brukerorientering m.v.  Ikke en ensidig helseinnretning eller medisin; økonomi, bolig, meningsfyllt fritid, venner, nettverk, mestring skole/arbeid er viktig i tillegg

7 NAV, 22.11.2014Side 7 SKADEREDUKSJON  Tiltak her har fått stadig bredere plass; feltpleie, botilbud, gatehospital  Sprøyterom/helseromkonsept  Substitusjonsbehandling m.v. Neste;  Vedlikeholdsbehandling med heroin? Går det noen grenser?  Fare. Kan bidra til at den enkelte blir i misbruket

8 NAV, 22.11.2014Side 8 SAMHANDLING SVIKTSONER VERTIKALT OG HORISONTALT  Identifiser sviktsoner ( brudd )  Ut fra institusjon / ettervern  Ut fra Fengsel  Mellom sektorer Helse/sosial  Mellom stat og kommuner  Mellom skole og arbeidsliv

9 NAV, 22.11.2014Side 9 HORISONTAL FORSTÅELSE  Rusproblem versus rusmidler  Horisontal sammenheng; Rus, barnevern, psykiatri, kriminalitet  Viktig å hindre at noen faller mellom ulike tiltakstoler  Vertikal organisering og tyngde. Livet leves ikke i helseforetak eller fylkeskommunen. Livet leves i kommunen.

10 NAV, 22.11.2014Side 10 TIDLIG INTERVENSJON  Særlig sårbare grupper; med risiko  Barn av rusmiddelmisbrukere  Barn av psykisk syke  ADHD  Ungdom i overgangsfaser

11 NAV, 22.11.2014Side 11 NÆRMERE OM UNGDOM I SVIKTSONEN SOM REPRESENTERER EN SÆRLIG UTFORDRING. OM MAN ØNSKER  Sviktsone ( krana som renner )  14/15 – 25 år  Fra barnevern til voksenliv  Fra videregående til arbeidsliv  De preges bl.a av; manglende eller utilfredstillende bolig  De kommer fort inn i onde sirkler i forhold til rus og kriminalitet. Herunder narkotika, vold og vinningskriminalitet  De tester rusmidler tidlig og påtreffes i prostitusjonsmiljøer og etter hvert i tunge rusmiljøer

12 NAV, 22.11.2014Side 12 SVIKTSONE forts.  De kan ofte ha vært utsatt for fysiske eller psykiske overgrep eller annen omsorgssvikt  Flere har minoritetsbakgrunn  De sliter med psykiske vansker  Svak kompetanse for å leve et vanlig liv  Må lære seg å leve om igjen sosialt  Er ofte vanskelig tilgjengelige med avvisende og aggressiv atferd  De representerer store utfordringer og slitasje for de som prøver å hjelpe

13 NAV, 22.11.2014Side 13 SVIKTSONE forts.  Hjelpeapparatet liker ikke ungdommen, ungdommen liker ikke hjelpeapparatet.  De har store omsorgsbehov. Vansker med å motta omsorg  Opplever seg lite forstått, ofte misforstått.  Vansker med å gå inn i konstruktive dialoger

14 NAV, 22.11.2014Side 14 OPPTRAPPINGSPLAN;  Vi trenger flere folk med støvla på. Det vil si mer oppsøkende og ambulerende virksomhet og flere tilbud utenom normal arbeidstid.  Avgjørende for ungdom.

15 NAV, 22.11.2014Side 15 LAVTERSKEL (Lav)(Herberget av B. Brecht) Den verdige humanistiske holdning  Jeg hører at i New York  På hjørnet mellom 26 gate og Broadway  Står det om vinteren hver kveld en mann  Og skaffer husløse som samler seg der  Penger han samler inn,, så de får plass på herberget

16 NAV, 22.11.2014Side 16 HERBERGET forts.  Dette forandrer ikke verden  Dette forandrer ikke forholdet mellom menneskene  Dette forkorter ikke utbyttingens tidsalder  Men noen menn har fått plass på herberget  Vinden blir holdt borte fra dem en hel natt  Snøen som skulle fallt på dem, faller på gaten


Laste ned ppt "EN GANG FOR SENT ALLTID FOR SENT? (Går på tiltak ikke individ)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google