Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hedmark fylkeskommunes timer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hedmark fylkeskommunes timer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hedmark fylkeskommunes timer
Kjersti Rønning Lars Gotaas Kari Nilssen Trysil, 4.september 2014

2 Plan for fysisk aktivitet 2014-2017

3 1. Generelle satsinger Fylkeskommunen skal være en vokter av allemannsretten og bidra til gode muligheter for fysisk aktivitet. Dette gjøres særlig gjennom å bidra i det kommunale planarbeid.

4 2. Fysisk aktivitet – barn og unge
Både fylkeskommunen og kommunene må ha fokus på viktigheten av å utvikle skolen som arena for å skape mestring og livslang bevegelsesglede for ALLE.

5 2. Fysisk aktivitet – barn og unge, forts
Både fylkeskommunen, kommuner og den frivillige idretten skal ha fokus på å utvikle ungt lederskap og invitere ungdommen til å ta ansvar for egne idretts- og aktivitetsmiljø. Ungdoms-OL 2016 skal i Hedmark brukes som motivasjon til å forsterke lokal/regional utvikling gjennom å skape attraktivitet og optimisme. Arbeidet og engasjementet skal ha fokus på økt fysisk aktivitet for ungdom, kulturarrangement av og for ungdom, samt læring for en ny generasjon arrangører, ledere, trenere og frivillige.

6 3. Idrett Videreutvikle samarbeidet med idretten, prioritere breddeidretten, og stimulere til gjennomføring av mesterskap og store arrangement.

7 4. Friluftsliv Videreutvikle samarbeidet med de frivillige organisasjonene i fylket og satse på friluftslivet i nærmiljøet i det daglige.

8 5. Anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
Fortsette satsingen på nærmiljøanlegg og skoleanlegg. Initiere satsing på anlegg for friluftsliv. Oppfordre kommunene til samarbeid om anlegg og anleggsplaner. Sørge for at alle store anlegg er nøye behovsvurdert.

9 Kommunal plan Ny veileder Viktig virkemiddel for

10 Regionale møter Møteplass for kommuner og idrettsråd, sammen med idrettskretsen og fylkeskommunen: 5.nov Våler 6.nov Tolga 19.nov Ringsaker 20. nov Nord-Odal

11 Besøk i kommunene Ønsker å besøke alle en gang hvert år (20 av 22 i år) Opplæring for kommunal saksbehandler om spillemiddelsaksbehandlingen Opplæring for kommunal saksbehandler om forhåndsgodkjenning Kurs om spillemidler for lag og foreninger Veiledning for søkere vedr. anleggsbygging Veiledning for idrettsråd og kommuner vedr. prioritering og behovsvurdering Delta i prosesser om anleggsutvikling ved skolene

12 Ungdoms OL 2016 -Hedmark fylkeskommunes sitt engasjement.
Til Bruke Ungdoms OL som motivasjon til å forsterke egen politikk. Økt fysisk aktivitet for ungdom, spesielt de som trenger det mest. Læring for en ny generasjon arrangører, ledere, trenere og frivillige. Kulturarrangement av, med og for ungdom. Bidra til gjennomføring av lekene i 2016. Midler til satsing er innarbeidet i økonomiplanen. 4,5 mill for perioden 2013 – 2016. Av, med og for ungdom Utvikling av lokalsamfunn Samarbeid og nytenking Satsingen på Ungdoms OL 2016 kommer tydelig fram i Plan for fysisk aktivitet. Målsetting kjent – repetere – Av, med og for ungdom - Involvere ungdom i stedsutvikling – gi de mulighet for egenutvikling – avgjørende for at de skal bo og trives i fylket. - Satsingen er en investering i fremtiden! Forrige konferanse etterlyst : Hva slags rolle skal kommunene / vi ha ? Prøvd å få frem dette i planen «Råd til kommunene» Vil prøve å være litt mer konkret her. Investering som gir varig verdi

13 Aktuelle innsatser for kommunene
Samarbeidstiltak ihht målsetting – utlysning av midler - Midler lyses ut våren 2015 –søknadsfrist 15. mai. Arrangement av, med og for ungdom - Involvere ungdom i lokale/regionale arrangement – læringsarena med mentorer. Skoleolympiske vinterleker - Ungdomsskoler i fylket inviteres til å gjennomføre arrangement i januar Kvalifisering til finale på Lillehammer 12. febr. (ett år igjen). Fakkelfestival i Nord-Østerdal Folkelivsprogram – Hamar og Lillehammer (Kua) - Hamar Kommune, Hamarregionen reiseliv … - Kua (kulturgruppa) - Skoler i regionen deltar – publikum, aktivitet, opplevelser - Ungdom bidrar – kulturinnslag, aktivitet Midler ulyst 2014 – – 9 søknader – alle fikk – se info skriv Større pott i 2015 – tiltak i henhold til målsetting – plan for fysisk aktivitet. Eks - Samarbeid om utvikling av aktivitetsanlegg i nærmiljøet - nytenking - Involvering av ungdom i arrangement – læringsarena – Mini OL - Samarbeidsprosjekt Ungdom som faller utenfor (jfr GLT-prosjektet – Ungdom i aktivitet) - Samarbeid idrett, skole

14 Skoleolympiske vinterleker
For ungdomsskoleelever i Oppland og Hedmark Skoleolympiske vinterlekene består av: –Kunnskapskonkurranse: Quiz (olympiske verdier, helse) –Fysisk ferdighetskonkurranse (basisøvelser, olympiske øvelser) En kvalifiseringsdag på Ungdomsskolene rundt om i fylkene ( Quiz 8. januar). Deles opp i lag bestående av 3 elever. En finaledag for begge fylkene på Lillehammer, 12. februar. Kvalifiseringsdagen ute på ungdomsskolene kan gjerne kobles med eksisterende arr. for ungdom i kommunen. Oppfordres til samarbeid med idrettslinjer vgs om gjennomføring. Invitasjon sendes ut snarest via Fylkesmannen. . Møte med regionkontakter – skoleledelse – hjelp til å skape motivasjon for deltakelse. Dere bør kjenne til initiativet. Tenke om det er eksisterende / planlagte aktiviteter for ungdom som kan kobles til denne dagen.

15 Fakkelfestival En fakkelfestival i hvert fylke.
Mellom februar 2016. Anledning til å være OL-arena for en dag. Involvere lokale idretts- og kulturarrangører. Aktiviteter og konkurranser i forkant, årets unge ildsjel, talentpris…. Fokus på fysisk aktivitet, miljø. Idrettskrets ,UKM, Kommune, Fylkeskommune, lokalt kulturliv, Samarbeid med sponsorer. Det skal settes ned en styringsgruppe/arrangørkomite i samarbeid med aktuelle partnere i fylket, herunder de 3 ungdomsrepresentanter fra idrettskretsen, som er ansvarlig for å gjennomføre aktivitetene på dagtid. En slik arrangørkomite bør nedsettes høsten 2014. Arrangementet på dagtid bør finne sted i nærheten eller på en idrettsarena. På kveldstid i sentrum av byen/tettstedet. Fakkelfestivalen skal sette fokus på fysisk aktivitet, miljø og kultur for, og i regi av unge mennesker. Aktivitetene må gjerne ha et ungdommelig og lekent preg. Kom gjerne med forslag til spennende og nye aktiviteter eller miljøtiltak. Spreng grenser! Fakkelfestivalen kan tilknyttes eksisterende arrangementer i lokalmiljøet som f. eks UKM-mønstringer, skole-, idrettsarrangement eller annet med godkjenning fra Lillehammer 2016. Det kan arrangeres mindre fakkelarrangement i fylket hvis det er ønskelig, men den offisielle «Olympiske fakkelfestivalen» kan kun være et sted. Det er ønskelig at arrangørkomiteen klarer å tiltrekke seg lokale samarbeidsaktører og sponsorer som kan bidra til gode rammer rundt fakkelfestivalene. Lillehammer 2016 anbefaler også arrangørkomiteen til å benytte seg av aktørene som allerede har sagt seg positive. Aktører og sponsorer må avklares med Lillehammer 2016.

16 Disponering av midler 2014 2015 2016 Arbeidsgruppe fysisk aktivitet
Tiltak og prosjekter i regi av HIK Arbeidsgruppe Kompetanse 3 delprosjekter i regi av HIHm Arbeidsgruppe kultur Folkelivsarrangement Kua Tiltak i videregående skoler Prosjekt «Aktive unge». Prosjekt ulike programfag Samarbeidstiltak lag/foreninger, kommuner, skoler Utlysning av midler Utvikling av arrangørmiljøene på Hamar Kunstløp og skøyter. Samarbeid med Lillehammer 2016 Fakkelfestival Skoleolympiske vinterleker Ett fylkesarr. Arrangement i hver kommune + finale Midler avsatt 1 mill 2 mill 1, 250 mill

17 Anlegg for egenorganisert aktivitet
Kommune Anlegg og aktiviteter som stimulerer til daglig fysisk aktivitet. Lavterskel, tilgjengelig for alle. Nyskapende. Prosesser med stor grad av elevmedvirkning. Prosjekt for byggfagelever Miljø, trivsel, samhold Aktiv skolevei Skole –prosess - UE Midler til prosesser (Plan + YOG) Oppfølging kommuner HFK - spillemidler Lag/foreninger

18 Idrettens kompetansesenter Innlandet

19 REGIONALE AKTIVITETSDAGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE
Heidi Bråten , Trysil 4. september 2014

20

21 Barn og unge med spesielle behov
Aktivitetstilbud til unge som faller utenfor annen organisert aktivitet. Barn og unge med spesielle behov Foreldre / foresatte Søsken

22

23 Hva gjør vi? Dette arbeidet gjør seg ikke selv !
Hedmark Fylkeskommune er klare….. NIF, IKI er klare….. Hedmark idrettskrets…….? Kommuner…….? Idrettskonsulent, fysio, andre…… Regionrådet……? Foreldre…….., ildsjeler….. Arbeidsgrupper må etableres……….

24 Utøver, foreldre/ foresatte
Samarbeidsmodeller Kommunen: Kompetanse: fagpersoner med helsefaglig kompetanse Koordinering: organisasjon og ledelse Informasjon Kartlegging Rekruttering Ledsager: Støttekontakt/treningskontakt: Lønn! Aktivitetshjelpemidler: hjelpemiddelsentralen Transport Treningstid/fasiliteter Utøver, foreldre/foresatte: Ønske og behov for tilpasset fysisk aktivitet Motivasjon Engasjement (Transport) Kommunen Idrettslag, SF, NIF Utøver, foreldre/ foresatte NIFs regionale fagkonsulenter Idrettslaget (særforbund, NIF): Idrettskompetanse Hente kompetanse i særforbund Sikre kompetanse hos trenere Tilrettelegge Inkludere

25 Idrett for funksjonshemmede
-Temasider -Funksjonshemmede -Kontakter Fagkonsulent Hilde Håkenstad

26 Sjokkerende funkisnytt!
Funksjonshemmede vandrer ikke i flokk! Funksjonshemmede har andre interesser enn sin funksjonshemning! Funksjonshemmede ønsker ikke å ha egen inngang! Ikke alle funksjonshemmede sitter i rullestol! Funksjonshemmede ønsker å bidra!

27 PAUSE

28

29 Friluftslivet år Målgrupper Barn, ungdom og barnefamilier
Aktiviteter Primært i lokal regi, men også nasjonale arrangement Fokusområder Nærmiljø, fritidsfiske og kulturminner

30 Friluftslivet år - 2015 Mulige fokus områder for Hedmark fylkeskommune
Sjømat på tur – Folkehelse Forminner og friluftsliv Nasjonalt turskiltprosjekt Turposter Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Bruke eksiterende støtteordninger til å forsterke arbeidet Universelt utformede turveier Hva gjør kommunene?

31 Nasjonalt turskiltprosjekt

32 Nasjonalt turskiltprosjekt
Vektervegen Brumunddal om omegn turistløyper 30 000 Folldal turlag 70 000 Kongsvinger kommune 40 000 Løtenløyper 80 000 Vangsåsen vel 12 000 Slåstad il Kvikne løypelag Åsbygda il 60 000 Pilegrimssenteret Hamar Rena og omegn turistforening 6 000 Destinasjon Trysil Vangrøfta Grunneierlag 65 000 HHT-Løten HHT-Ringsaker Avsatt til kurs, møter ol 50 000

33 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
Ønske at alle kommuner skal gjennomføre en kartlegging og verdsetting Midler tilgjengelig Nyttig i kommunal planlegging Vindkraft Vannkraft Skuterløyper

34 Anlegg Behovsvurdering
Universelt utformet friluftslivsområde i hver kommune PCB – siste år Rabatter Forhåndsgodkjenning

35 Tilskudd til kulturarenaer

36 Hvorfor denne ordningen?
Mål: Skape gode kulturelle møteplasser som gir rom for variert kulturell virksomhet i lokalmiljøet og i regionen

37 Hvordan fungerer ordningen?
Statlige spillemidler fordeles til utvikling av kulturarenaer: 1/3 del av godkjent prosjektkostnad Tilskudd i Hedmark: min. kr ,- / maks. 1,5 mill. kroner

38 Hva gis det tilskudd til?
Kjøp, bygging, ombygging eller rehabilitering av ikke-kommersielle arenaer for øving, produksjon eller fremvisning av kulturuttrykk

39 Hva faller utenfor ordningen?
Kommersielle og religiøse kulturarenaer Vedlikeholds- og driftsoppgaver Ikke-fastmontert utstyr Ferdigstilte prosjekter

40 Kontaktpersoner Linda Stewart Tlf / Epost: Kari Nilssen Tlf / Epost:


Laste ned ppt "Hedmark fylkeskommunes timer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google