Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkehelse og breddeidrettens regionale kompetanseknutepunkt i Sør-Østerdal 8.6.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkehelse og breddeidrettens regionale kompetanseknutepunkt i Sør-Østerdal 8.6.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkehelse og breddeidrettens regionale kompetanseknutepunkt i Sør-Østerdal 8.6.2010

2 Dag André Nilsen Prosjektleder – Dag André Nilsen -Hedmarking -BA i idrettsvitenskap med fordypning i fysisk aktivitet og helse  Helsefremmende og forebyggende fysisk aktivitet  Tilrettelegging og markedsføring av helsetiltak -Master i idrettspsykologi med fordypning i motivasjon -Arbeidserfaring fra forsvaret -Arbeidserfaring fra administrasjonen på Stortinget -Etablert firma, Kompetansesenter for Idrettspsykologi

3 Dag André Nilsen Prosjektets bakgrunn og forankring -NIF – ”En åpen og inkluderende idrett”  Gi flere barn, unge og voksne et bedre tilbud  Prioritere grupper som ikke finner seg godt nok til rette i idrettslagene  Vise respekt for menneskeverdet og sikre like muligheter for vekst og utvikling  Øke det frivillige engasjementet og den lokale verdiskapningen  Samfunnsbidrag: Å skape gode oppvekstvilkår for barn og ungdom, og bedre helse og livskvaliteten gjennom fysisk aktivitet for alle aldersgrupper -Etablering av regionale kompetanseknutepunkt  Idrettens kompetansesenter innlandet (IKI), etablert i Lillehammer som et 3-årig samarbeidsprosjekt  I tillegg skal det etableres kompetanseknutepunkt flere steder i Hedmark og Oppland

4 Dag André Nilsen Prosjektets bakgrunn og forankring -Etablering av ”Folkehelse og breddeidrettens regionale kompetanseknutepunkt – Sør-Østerdal”  Har tilsatt en koordinatorstilling knyttet til Høgskolen i Hedmark (avdelingen Helse og Idrett (HI))  Koordinatorstilling for de 5 kommunene i Sør-Østerdal i tillegg til Våler -Utnytte HI sin kompetanse innenfor helse og idrett og knytte dette til lag, foreninger og skoler i regionen  Være bindeleddet mellom NIF (IKI), kommunene, fylkeskommunen, idrettsrådene, forsvaret, frivillige organisasjoner m.m. -3-årig prosjekt  Prosjektperiode 31.12.2009 – 31.12.2012  Prosjekteiere er ressursgivere til prosjektet ‒ NIF, Elverum kommune, Regionrådet for Sør-Østerdal og Høgskolen i Hedmark -Prosjektansvarlig er Høgskolen i Hedmark

5 Dag André Nilsen Styringsgruppa for prosjektet -HH/HI v. Thorsteinn Sigurjonsson -Elverum kommune v. Rolf Storsveen -IKI v. Torstein Ingvaldsen -Regionrådet for Sør-Østerdal:  Sigmund Vestad (ordfører i Stor-Elvdal), politisk repr.  Roar Vingelsgård (Trysil), faglig repr. -Idrettsrådsrepresentant for Sør-Østerdal: Leif Lorentsen -Hedmark Idrettskrets v. Bjørn Kristiansen

6 Dag André Nilsen Arbeidsområder iht prosjektsøknad 1.Utvikle samarbeidet mellom kompetansebedrifter i regionen med fokus på breddeidrett og folkehelse 2.Igangsette og motivere for tiltak som fremmer breddeidrett- og folkehelseprofilen 3.Utarbeide modeller og samarbeid av idrettsaktivitet på breddenivå og i et folkehelseperspektiv, modeller som også kan leve etter prosjektperioden 4.Klubb-, leder- og trenerutvikling 5.Idrett i skolen. Utnytte kompetansen i idrettsfaglige miljøer og bringe dette ut til lag og foreninger i regionen. 6.Forebyggende arbeid for å redusere frafallet av elever på de videregående skolene 7.Koordinering av Høgskolens studenter ute i praksisfeltet 8.Kompetanseoverføring ute i idrettslagene og idrettsrådene i regionen

7 Dag André Nilsen Status -Gjennomført en rekke møter med fagpersoner i regionen og andre potensielle samarbeidspartnere  Bli kjent med regionen og treffe samarbeidsparter  Innblikk i kommunenes arbeid og kartlegge nå- situasjonen -Temaet har skapt engasjement og møtene har vært lærerike for PL -Regionen preges av frivillighet og mange ildsjeler, men…  lite samarbeid og kommunikasjon på tvers av kommunegrenser  vanskelig å få oversikt over alle tilbud i regionen og hvilke personer som sitter i ulike verv og posisjoner

8 Dag André Nilsen Prosjektmodell 1.Samarbeid og kommunikasjon 2.Barnehage og skole 3.Idrett og fysisk aktivitet 4. Andre folkehelsetiltak 5.Praksis og utveksling 6. Kartlegging, oppfølging og evaluering

9 Dag André Nilsen 1. Samarbeid og kommunikasjon Delprosjekt 1.1 -Internt kompetansenettverk: Faggrupper med utgangspunkt i de ulike satsningsområdene  Kommunene er representert i faggruppe 1, 2,3 og 4  Faggruppe 5 og 6 blir interne grupper på Høgskolen i Hedmark  PL blir bindeleddet mellom faggruppene Delprosjekt 1.2 -Ekstern kommunikasjon: Internettportal  Informasjon om prosjektet, både sentralt og ute i de respektive kommunene ‒ Foto og video fra ulike arrangementer  Kurskalender og aktivitetskalender  Oversikt over hvilke type lag og foreninger som finnes i de ulike kommunene

10 Dag André Nilsen 2. Barnehage og skole Erfaringer -Bra aktivitetstilbud for barn og unge i regionen  Alder en faktor av betydning ‒ Høyere aktivitetsnivå for trinnene 1-10 enn den videregående skolen ‒ I henhold til nasjonale studier på området (Helsedirektoratet, 2008)  Behov for kompetanseheving hos lærere i kroppsøvingsfaget -Regionale forskjeller  Noe ulikt aktivitetstilbud  Lite samarbeid mellom skoler og kommuner ‒ Ulik bakgrunn fra de ulike barneskolene ‒ Forskjellig grunnlag for karaktersetting i ungdomsskolen

11 Dag André Nilsen 2. Barnehage og skole Delprosjekt 2.1 -Utarbeide felles retningslinjer for basisferdigheter i grunnskolen (1-7 kl.) og ungdomsskolen (8-10 kl.)  Kontrollere de mål som settes for kroppsøvingsfaget og tilrettelegge kurs  Åpner for å gi en tilbakemelding på elevens funksjonsevne  Skape et felles grunnlag for basisferdigheter gjennom mestring av oppgaver og utvikling av ferdigheter Delprosjekt 2.2 -Basisdag for skolene i regionen (7. klassinger)  En regional utgave av ”Utfordringen!”

12 Dag André Nilsen 3. Idrett og fysisk aktivitet Erfaringer -Mange anlegg og mye aktivitet i nærmiljøene  En utfordring å få flere til å delta, og spesielt den gruppen som i liten eller ingen grad deltar på noen tilbud  Alder en faktor av betydning -Bra i alderen 6-12 år, et stort potensialet i alderen 13-19 år  Ildsjelene er avgjørende for å drifte de ulike aktivitetene -Et behov for å øke kompetansen på flere områder  Økonomi og administrasjon  Ernæring og kosthold  Idrettens visjon – ”En åpen og inkluderende idrett” -Definere idrettsrådenes rolle, samt presisere samarbeidet mellom idrettsråd og kommune

13 Dag André Nilsen 3. Idrett og fysisk aktivitet Anbefalinger -Kartlegge utviklingsområder og tilrettelegge kurs -Finne en løsning på hvordan idrettslagene kan frigjøre administrative ressurser -Finne en løsning på hvordan man kan rekruttere og engasjere nye idrettsledere  ”Fremtidens ledere” -Samarbeid mellom NIF, HIHM, kommunene og lokale idrettslag -Fremtidens trenerutdanning i regi av NIF - Trenerløypa -Aldersgruppene 16-35 og 35+ -Kurs med fokus på idrettslig og administrativ kompetanse -Studiepoeng

14 Dag André Nilsen 4. Andre folkehelsetiltak Erfaringer -Flere lokale aktivitets- og treningsgrupper -Mange i alderen 16-25 år faller ut av skole og jobb  Knyttes mot NAV i en tidlig alder -Mange voksne med livsstilssykdommer eller slitasjeskader

15 Dag André Nilsen 4. Andre folkehelsetiltak Anbefalinger -Opparbeider gode rutiner for grønn resept  Etablere et regionalt kompetansesenter i regionen – Terningen Arena -Egen lab med fokus på folkehelse -God kompetanse innenfor fysisk aktivitet og psykisk helsearbeid -Kort vei til NAV og hjelpemiddelsentralen  Etablere tilbud i kommunene – egne frisklivssentraler -Kartlegge nåværende FYSAK- tilbud  Støtte opp de tilbudene som allerede finnes med kurs og lignende  Knytte FYSAK- tilbud opp mot lokale frisklivssentraler

16 Dag André Nilsen 5. Praksis og utveksling Erfaringer -Regionen ønsker et tettere samarbeid med Høgskolen i Hedmark  Opparbeide kompetanse  Kurs og praksis Anbefalinger -Utarbeide gode praksisordninger  Finne og etablere steder for praksis i kommunene  Løse problemer knyttet opp mot geografisk omfang og transport  Kan tidligst settes i kraft ved studieåret 2011/2012

17 Dag André Nilsen 6. Kartlegging, oppfølging og evaluering Viktig å kartlegge nå- situasjonen for å sette i gang riktige og treffende tiltak, samt å måle effekten av konkrete tiltak Delprosjekt 6.1 -Spørreundersøkelse, ”Fysisk aktivitet og Helse i Sør- Østerdal”  Utgangspunkt i tidligere landsomfattende studie for 9- og 15- åringer, men med prosjektrettede tilpasninger  Samarbeid mellom PL, fagpersoner ved HIHM og skolene i regionen  4 (6) studenter ved bachelor folkehelse Anbefaling Testlab med folkehelseprofil på Terningen Arena  Teste fysisk form

18 Dag André Nilsen Sør-Østerdal - en region i bevegelse


Laste ned ppt "Folkehelse og breddeidrettens regionale kompetanseknutepunkt i Sør-Østerdal 8.6.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google