Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkehelse og breddeidrettens regionale kompetanseknutepunkt i Sør-Østerdal 8.6.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkehelse og breddeidrettens regionale kompetanseknutepunkt i Sør-Østerdal 8.6.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkehelse og breddeidrettens regionale kompetanseknutepunkt i Sør-Østerdal

2 Prosjektleder – Dag André Nilsen
Hedmarking BA i idrettsvitenskap med fordypning i fysisk aktivitet og helse Helsefremmende og forebyggende fysisk aktivitet Tilrettelegging og markedsføring av helsetiltak Master i idrettspsykologi med fordypning i motivasjon Arbeidserfaring fra forsvaret Arbeidserfaring fra administrasjonen på Stortinget Etablert firma, Kompetansesenter for Idrettspsykologi Dag André Nilsen

3 Prosjektets bakgrunn og forankring
NIF – ”En åpen og inkluderende idrett” Gi flere barn, unge og voksne et bedre tilbud Prioritere grupper som ikke finner seg godt nok til rette i idrettslagene Vise respekt for menneskeverdet og sikre like muligheter for vekst og utvikling Øke det frivillige engasjementet og den lokale verdiskapningen Samfunnsbidrag: Å skape gode oppvekstvilkår for barn og ungdom, og bedre helse og livskvaliteten gjennom fysisk aktivitet for alle aldersgrupper Etablering av regionale kompetanseknutepunkt Idrettens kompetansesenter innlandet (IKI), etablert i Lillehammer som et 3-årig samarbeidsprosjekt I tillegg skal det etableres kompetanseknutepunkt flere steder i Hedmark og Oppland Dag André Nilsen

4 Prosjektets bakgrunn og forankring
Etablering av ”Folkehelse og breddeidrettens regionale kompetanseknutepunkt – Sør-Østerdal” Har tilsatt en koordinatorstilling knyttet til Høgskolen i Hedmark (avdelingen Helse og Idrett (HI)) Koordinatorstilling for de 5 kommunene i Sør-Østerdal i tillegg til Våler Utnytte HI sin kompetanse innenfor helse og idrett og knytte dette til lag, foreninger og skoler i regionen Være bindeleddet mellom NIF (IKI), kommunene, fylkeskommunen, idrettsrådene, forsvaret, frivillige organisasjoner m.m. 3-årig prosjekt Prosjektperiode – Prosjekteiere er ressursgivere til prosjektet NIF, Elverum kommune, Regionrådet for Sør-Østerdal og Høgskolen i Hedmark Prosjektansvarlig er Høgskolen i Hedmark Dag André Nilsen

5 Styringsgruppa for prosjektet
HH/HI v. Thorsteinn Sigurjonsson Elverum kommune v. Rolf Storsveen IKI v. Torstein Ingvaldsen Regionrådet for Sør-Østerdal: Sigmund Vestad (ordfører i Stor-Elvdal), politisk repr. Roar Vingelsgård (Trysil), faglig repr. Idrettsrådsrepresentant for Sør-Østerdal: Leif Lorentsen Hedmark Idrettskrets v. Bjørn Kristiansen Dag André Nilsen

6 Arbeidsområder iht prosjektsøknad
Utvikle samarbeidet mellom kompetansebedrifter i regionen med fokus på breddeidrett og folkehelse Igangsette og motivere for tiltak som fremmer breddeidrett- og folkehelseprofilen Utarbeide modeller og samarbeid av idrettsaktivitet på breddenivå og i et folkehelseperspektiv, modeller som også kan leve etter prosjektperioden Klubb-, leder- og trenerutvikling Idrett i skolen. Utnytte kompetansen i idrettsfaglige miljøer og bringe dette ut til lag og foreninger i regionen. Forebyggende arbeid for å redusere frafallet av elever på de videregående skolene Koordinering av Høgskolens studenter ute i praksisfeltet Kompetanseoverføring ute i idrettslagene og idrettsrådene i regionen Dag André Nilsen

7 Status Gjennomført en rekke møter med fagpersoner i regionen og andre potensielle samarbeidspartnere Bli kjent med regionen og treffe samarbeidsparter Innblikk i kommunenes arbeid og kartlegge nå- situasjonen Temaet har skapt engasjement og møtene har vært lærerike for PL Regionen preges av frivillighet og mange ildsjeler, men… lite samarbeid og kommunikasjon på tvers av kommunegrenser vanskelig å få oversikt over alle tilbud i regionen og hvilke personer som sitter i ulike verv og posisjoner Dag André Nilsen

8 Prosjektmodell 1.Samarbeid og kommunikasjon 2.Barnehage og skole
3.Idrett og fysisk aktivitet 4. Andre folkehelsetiltak 5.Praksis og utveksling 6. Kartlegging, oppfølging og evaluering Kategorisert prosjektet i ulike satsningsområder Dag André Nilsen

9 1. Samarbeid og kommunikasjon
Delprosjekt 1.1 Internt kompetansenettverk: Faggrupper med utgangspunkt i de ulike satsningsområdene Kommunene er representert i faggruppe 1, 2 ,3 og 4 Faggruppe 5 og 6 blir interne grupper på Høgskolen i Hedmark PL blir bindeleddet mellom faggruppene Delprosjekt 1.2 Ekstern kommunikasjon: Internettportal Informasjon om prosjektet, både sentralt og ute i de respektive kommunene Foto og video fra ulike arrangementer Kurskalender og aktivitetskalender Oversikt over hvilke type lag og foreninger som finnes i de ulike kommunene Dag André Nilsen

10 2. Barnehage og skole Erfaringer
Bra aktivitetstilbud for barn og unge i regionen Alder en faktor av betydning Høyere aktivitetsnivå for trinnene 1-10 enn den videregående skolen I henhold til nasjonale studier på området (Helsedirektoratet, 2008) Behov for kompetanseheving hos lærere i kroppsøvingsfaget - Regionale forskjeller Noe ulikt aktivitetstilbud Lite samarbeid mellom skoler og kommuner Ulik bakgrunn fra de ulike barneskolene Forskjellig grunnlag for karaktersetting i ungdomsskolen Dag André Nilsen

11 2. Barnehage og skole Delprosjekt 2.1
Utarbeide felles retningslinjer for basisferdigheter i grunnskolen (1-7 kl.) og ungdomsskolen (8-10 kl.) Kontrollere de mål som settes for kroppsøvingsfaget og tilrettelegge kurs Åpner for å gi en tilbakemelding på elevens funksjonsevne Skape et felles grunnlag for basisferdigheter gjennom mestring av oppgaver og utvikling av ferdigheter Delprosjekt 2.2 Basisdag for skolene i regionen (7. klassinger) En regional utgave av ”Utfordringen!” Kan koordineres med fysisk aktivitet i skolen og idretten generelt Dag André Nilsen

12 3. Idrett og fysisk aktivitet
Erfaringer Mange anlegg og mye aktivitet i nærmiljøene En utfordring å få flere til å delta, og spesielt den gruppen som i liten eller ingen grad deltar på noen tilbud Alder en faktor av betydning Bra i alderen 6-12 år, et stort potensialet i alderen år Ildsjelene er avgjørende for å drifte de ulike aktivitetene Et behov for å øke kompetansen på flere områder Økonomi og administrasjon Ernæring og kosthold Idrettens visjon – ”En åpen og inkluderende idrett” Definere idrettsrådenes rolle, samt presisere samarbeidet mellom idrettsråd og kommune Dag André Nilsen

13 3. Idrett og fysisk aktivitet
Anbefalinger Kartlegge utviklingsområder og tilrettelegge kurs Finne en løsning på hvordan idrettslagene kan frigjøre administrative ressurser Finne en løsning på hvordan man kan rekruttere og engasjere nye idrettsledere ”Fremtidens ledere” Samarbeid mellom NIF, HIHM, kommunene og lokale idrettslag Fremtidens trenerutdanning i regi av NIF - Trenerløypa Aldersgruppene og 35+ Kurs med fokus på idrettslig og administrativ kompetanse Studiepoeng 1.PL som en koordinerende part 1.Spesifikke kurs kan gjennomføres opp mot den enkelte kommune, samtidig som at det bør gjennomføres kurs/fagkvelder på regionsnivå 2.Kan gjennomføres sammen med arrangementsgjennomføring Dag André Nilsen

14 4. Andre folkehelsetiltak
Erfaringer Flere lokale aktivitets- og treningsgrupper Mange i alderen år faller ut av skole og jobb Knyttes mot NAV i en tidlig alder Mange voksne med livsstilssykdommer eller slitasjeskader Dag André Nilsen

15 4. Andre folkehelsetiltak
Anbefalinger Opparbeider gode rutiner for grønn resept Etablere et regionalt kompetansesenter i regionen – Terningen Arena Egen lab med fokus på folkehelse God kompetanse innenfor fysisk aktivitet og psykisk helsearbeid Kort vei til NAV og hjelpemiddelsentralen Etablere tilbud i kommunene – egne frisklivssentraler Kartlegge nåværende FYSAK- tilbud Støtte opp de tilbudene som allerede finnes med kurs og lignende Knytte FYSAK- tilbud opp mot lokale frisklivssentraler Allmennlegene må motivres til å legge vekt på ikke-medikamentell behandling Under evalueringen av grønn resept i 2005 svarte mange leger at de var positive til tiltaket, men at de manglet steder å henvise pasientene Dag André Nilsen

16 5. Praksis og utveksling Erfaringer
Regionen ønsker et tettere samarbeid med Høgskolen i Hedmark Opparbeide kompetanse Kurs og praksis Anbefalinger Utarbeide gode praksisordninger Finne og etablere steder for praksis i kommunene Løse problemer knyttet opp mot geografisk omfang og transport Kan tidligst settes i kraft ved studieåret 2011/2012 Dag André Nilsen

17 6. Kartlegging, oppfølging og evaluering
Viktig å kartlegge nå- situasjonen for å sette i gang riktige og treffende tiltak, samt å måle effekten av konkrete tiltak Delprosjekt 6.1 Spørreundersøkelse, ”Fysisk aktivitet og Helse i Sør- Østerdal” Utgangspunkt i tidligere landsomfattende studie for 9- og 15- åringer, men med prosjektrettede tilpasninger Samarbeid mellom PL, fagpersoner ved HIHM og skolene i regionen 4 (6) studenter ved bachelor folkehelse Anbefaling Testlab med folkehelseprofil på Terningen Arena Teste fysisk form Dag André Nilsen

18 Sør-Østerdal - en region i bevegelse
Dag André Nilsen


Laste ned ppt "Folkehelse og breddeidrettens regionale kompetanseknutepunkt i Sør-Østerdal 8.6.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google