Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014 - 2017 Rådmannens forslag 05.11.13.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett 2014 Økonomiplan 2014 - 2017 Rådmannens forslag 05.11.13."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014 - 2017 Rådmannens forslag 05.11.13

2 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 21.11.2014side 2 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014 – 2017 Rådmannens forslag

3 Disposisjon Innledende bemerkninger Endringer årsverk – kommentarer Statsbudsjettet 2014 Kommunale forutsetninger Kommunale utfordringer Eiendomsskatt Økonomisk resultat for Eigersund kommune Endringer innenfor den enkelte avdeling Likviditet / gjeld Konklusjon/spørsmål

4 De store linjer 2013: hvileskjær 2014: hvileskjær med begynnende tilstramming 2015: hardere tak 2016: økonomisk tøft, men avhenger av hva vi får til i 2015 Hovedsvaret på utfordringene: effektiv drift og prosesstankegang i forhold til driftstilpasninger

5 Tyngre bør Det blir betydelig flere gamle i årene som kommer De krever omsorg, pleie og behandling Helsesektoren vil alltid være arbeidsintensiv Teknologi kan hjelpe noe, men kan ikke løse alt

6 Forebygging og tidlig innsats Her gjøres det veldig mye godt arbeid i den daglige drift. Folkehelse Sykkelbyprosjekt Systemisk arbeid innenfor oppvekstsektoren Et stadig bedre samarbeid med frivillige lag, foreninger og organisasjoner Universell utforming og generell tilrettelegging for aktivitet Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering Samordningen av lokale forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet Gjenoppretting av ungdomskontakt ++

7

8

9 9 Forslag til Statsbudsjett 2014 Samlede inntekter i 2014 – 422 mrd kr. Kompensasjon (deflator) 3,0% i 2014 Reell vekst for 2014 på 7,7 mrd kr: –Frie inntekter – 5,2 mrd kr –Nye oppgaver – 1,0 mrd –Øremerkede tilskudd – 1,2 mrd kr –Gebyrinntekter – 0,3 mrd kr Realvekst i frie inntekter 3,3 mrd kr i 2014 Antatt skatteøkning på 1,8 mrd kr i 2013. TBU – behov 2014 – 3,3 mrd kr –Dept. – 2,8 mrd kr i frie inntekter –Dept. – 0,5 mrd kr i øremerkede midler

10 10 Forslag til Statsbudsjett 2014 Økning for Eigersund kommune? Anslag som staten har utført +28 mill kr. Hva skal dette dekke? –Lønnsøkning 2014 – 2015. –Pensjon små stillinger – 2,4 mill kr. –Utgifter til helligdager – 1,5 mill kr –Nye lokale tiltak – herunder nye brukere –Pensjon –Økte finansutgifter knyttet opp mot nye investeringer

11 11 Forslag til Statsbudsjett 2014 Nye statlige endringer i B2014: –Makspris foreldrebetaling barnehage – 690.000 –To barnehageopptak i året – 680.000 –Valgfag 10. klasse – 190.000 –Økt egenandel barnevern – 450.000 kr –”Opptrapping” private barnehager – 480.000 kr –Valgfag 9. klasse – 270.000 kr –Kulturskole og SFO – 300.00 –Skolehelsetjeneste – 550.000 –Opplæring deltidsbrannpersonell – 127.000 kr –Red. dekningsrad ressurskrevende tjenester HO – 713.000 kr

12 12 Forslag til Statsbudsjett 2014 Tilskudd ressurskrevende tjenester HO –Brukere med stor ressursinnsats – delfinansieres –Gjelder for personer under 67 år –En god ordning – for både brukere og kommune –Statlig andel vil ugjøre 6,65 mrd kr i 2014. –Omfatter 6.700 personer i 2014. Endringer i tilskuddet –Innslagspunktet økes fra 975.000 til 1.010.000 kr –Kompensasjonsgraden red. fra 80% -> 77,5%. –Vi mister derfor et refusjonsbeløp på 713.000 kr.

13 13 Forslag til Statsbudsjett 2014 Ressurskrevende tjenester HO i EK –21 brukere i Eigersund kommune –Brutto driftsutgifter: 58,2 mil kr –I tillegg kommer utgifter som vi ikke får refundert –Samlet tilskudd fra staten – 31,9 mill kr –Tilskudd ressurskr. tjenester staten: 24,4 mill kr. –Egenandel – 26,3 mill kr + det vi ikke kan ta med –Tre personer har fylt 67 år

14 Statsbudsjettet 2014 Vertskommunetilskuddet endres ikke. Prosjektregnskap for Vertskommunetilskuddet Konferanse i LVSH – prinsipper rundt VK Evt. ubrukte tilskuddsmidler til staten (årlig). Endringer: –Indirekte utgifter skal tas med. –Dette har ikke vi lagt til grunn i tidligere beregn. –Har inndekning. Prosjektering nytt botilbud videreføres!

15 Konklusjon statsbudsjettet Staten gir – og staten tar Økningen i kommunesektorens inntekter er knyttet til økte oppgaver for sektoren. Inntektene som vi selv kan disponere, tilsvarer omtrent utgiftsøkningene. Nye satsinger har statlig bruksanvisning

16 K ommunale forutsetninger Opprettholde et godt tjenestetilbud Statsbudsjettet Lagt til grunn en ”Aker effekt” på skatt Lav rente – låneopptak Driftsmessige endringer – Eigersund 2015 Endringer i inntektssystemet Bruk av alle mulige inntektskilder

17 Økonomisk utvikling for EK Inntekter i 2002 – 577 mill kr - Inntekter i 2014 – 1.165 mill kr

18 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 21.11.2014side 18 Hvorfor stramme øk. rammer? Løpende utvikling over tid Økte lønns- og pensjonskostnader – blir ikke kompensert Økte pensjonsutgifter – renter/avkastning/lønn/p.avvik Endringer i inntektssystemet Ressurskrevende tjenester – økt behov og økt pris Økte utgifter ved barnevernet Finansutgifter – høy gjeld struper handlingsrommet Økte overføringer til private barnehager Forventninger om økt tjenesteproduksjon KOSTRA-tall viser vi ligger høyt på ulike tjenesteområder

19 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 21.11.2014side 19 Ø konomisk overskudd Netto driftsresultat Mindre/merforbruk Siste rest av driftsfond

20

21 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 21.11.2014side 21 Økonomisk overskudd 2013: Mindreforbruk (overskudd) på 40.000 kr 2014: Mindreforbruk (overskudd) på 34.000 kr 2015: Mindreforbruk på 3.000 kr 2016: Mindreforbruk på 38.000 kr 2017: Mindreforbruk på 13.000 kr

22 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 21.11.2014side 22 Sparegrisen i Eigersund

23 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 21.11.2014side 23 Hovedtrekk i budsjettet - drift Tidlig innsats - prosesser Etablering av ett nytt næringsselskap Full lønnskompensasjon Økte overføringer til private barnehager Prosjektet Eigersund 2015 - prosessendringer. Økt beløp Dyre enkelt brukere Gitte tjenester ligger vi høyt utgiftsmessig –> Kostra. Ingen endring i eiendomsskatt Økt skatteanslag Ingen ”ostehøvel”-kutt. Ser på prosessendringer Inntektene er budsjettert meget optimistisk

24 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 21.11.2014side 24 Noen endringer ved HO

25 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 21.11.2014side 25 Noen endringer ved HO Driftsmessige forhold. –Fullfinansiering mottak av nye flyktninger –Nytt nødnett –Skolehelsetjenesten –Nye enkelt brukere –Vertskommunereduksjon – naturlig bortgang –Eigersund 2015 Investeringsmessige forhold –Inventar –Nødnett –Utskifting av transportmidler –Planlegging av nytt bo- og servicesenter

26 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 21.11.2014side 26 Noen endringer ved KO

27 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 21.11.2014side 27 Noen endringer ved KO Driftsmessige forhold. –Fullfinansiering mottak av nye flyktninger –Barnehagekonsulentstilling –Valgfag ungdomsskolen –Endringer innenfor barnevernet –Tidlig innsats – prosesser – endringer - omlegging –Eigersund 2015 Investeringsmessige forhold –Ny barnehage / modul av eksisterende –Midler til renovering av skoler –Midler til universelle heiser (Kulturhus/Egersundshallen) –Skolebruksplan – Eigerøy/Lagård/ny. Prosessen må gå sin gang før konklusjonene trekkes.

28 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 21.11.2014side 28 Noen endringer ved Teknisk avdeling

29 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 21.11.2014side 29 Noen endringer ved Teknisk avdeling Driftsmessige forhold. –Ny taksering – eiendomsskatt – prosess. Avsatt midler tilsvarende en stilling –Energieffektivisering (politisk vedtak). Bruke en krone for å tjene en krone –Sykkelby-prosjektet –Eigersund 2015 Investeringsmessige forhold –Etablering av nytt KF -> Tomter tas ut –Midler til renovering av skoler –Renovering av gater – inkl. belysning –Ny base på Tengs –Renovering Slettebø Idrettshall –Nærmiljøtiltak – bredt spekter. Langevann / Vannbassengan mv –VA-prosjekt

30 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 21.11.2014side 30 Noen endringer ved Sentraladministrasjon Driftsmessige forhold. –Eigersund 2015 –Valg inn/ut –Bemanning på IKT er en utfordring Investeringsmessige forhold –Bredt spekter av IKT-prosjekt –Bemanning på IKT er en utfordring –Overgang til nytt livselskap – egenkapital –Utredning rådhus/kulturhus/brannstasjon

31 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 21.11.2014side 31 Andre forhold Tilskudd til lag og foreninger er opprettholdt Tilskudd til søylearrangement er opprettholdt Vann i bassengene / åpen Egersundshall Krisesenteret, barnevernsvakt, voldtektsmottak Ikke økning i gebyr for vann og avløp Feiegebyr øker – DIM reduseres

32 Foreløpig tilskudd private barnehager

33

34

35 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 21.11.2014side 35 Utvikling lønn og sosiale utgifter

36

37 Endring i kommunale gebyr Avløpsgebyret – ingen endring (0%) Vanngebyr – ingen endring (0%) Feiergebyr –endring (+10%) Renovasjonsgebyr nedgang på -75 kr Bruker fond i årene som kommer – dette iht. Forskrift for selvkost

38 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 21.11.2014side 38 Endringer investeringer Investeringer i anlegg i perioden 2014 – 2017, totalt 353,5 millioner kroner. –Startlån (80 mill kr) –Renovering av skoler/bygg (Eigerøy / Lagård). –Barnehage – Modulbygg/utvidelse –HO-bygg Lagård - prosjektering –VA-prosjekter –Gravlund –Flomsikring –Renovering veger inkl lys –Egenkapitalinnskudd KLP

39 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 21.11.2014side 39 Likviditet / gjeld Lånegjelden øker til totalt 894 mill.kr. i 2017 Lånegjeld pr innb – 60.000 kr. i 2017 Lånegjelden er høy Investeringene finansieres med lån = Økte finansutgifter

40

41 Konklusjon I årene som kommer må være innstilt på betydelige omprioriteringer Prosessendringer I form at vi tilfører mer penger til gitte områder og reduserer andre steder I tillegg må en være innstilt på det blir årlige runder med reduksjoner – ”Eigersund 2015” Viktig å foreta de rette prioriteringer til beste for flest mulig av innbyggerne Fremdeles et godt tjenestetilbud

42 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no Opprettet: 21.11.2014side 42 Spørsmål?


Laste ned ppt "Budsjett 2014 Økonomiplan 2014 - 2017 Rådmannens forslag 05.11.13."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google