Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014 - 2017 Rådmannens forslag 05.11.13.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett 2014 Økonomiplan 2014 - 2017 Rådmannens forslag 05.11.13."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014 - 2017
Rådmannens forslag

2 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014 – 2017 Rådmannens forslag Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 2

3 Disposisjon Innledende bemerkninger Endringer årsverk – kommentarer
Statsbudsjettet 2014 Kommunale forutsetninger Kommunale utfordringer Eiendomsskatt Økonomisk resultat for Eigersund kommune Endringer innenfor den enkelte avdeling Likviditet / gjeld Konklusjon/spørsmål

4 De store linjer Hovedsvaret på utfordringene: effektiv drift og
2013: hvileskjær 2014: hvileskjær med begynnende tilstramming 2015: hardere tak 2016: økonomisk tøft, men avhenger av hva vi får til i 2015 Hovedsvaret på utfordringene: effektiv drift og prosesstankegang i forhold til driftstilpasninger

5 Tyngre bør Det blir betydelig flere gamle i årene som kommer
De krever omsorg, pleie og behandling Helsesektoren vil alltid være arbeidsintensiv Teknologi kan hjelpe noe, men kan ikke løse alt

6 Forebygging og tidlig innsats
Her gjøres det veldig mye godt arbeid i den daglige drift. Folkehelse Sykkelbyprosjekt Systemisk arbeid innenfor oppvekstsektoren Et stadig bedre samarbeid med frivillige lag, foreninger og organisasjoner   Universell utforming og generell tilrettelegging for aktivitet Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering Samordningen av lokale forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet Gjenoppretting av ungdomskontakt ++

7 914,6 årsverk i 2002 845 årsverk i 2004. 1.015,27 årsverk i 2009. 999,85 årsverk i 2011.

8

9 Forslag til Statsbudsjett 2014
Samlede inntekter i 2014 – 422 mrd kr. Kompensasjon (deflator) 3,0% i 2014 Reell vekst for 2014 på 7,7 mrd kr: Frie inntekter – ,2 mrd kr Nye oppgaver – ,0 mrd Øremerkede tilskudd – 1,2 mrd kr Gebyrinntekter – ,3 mrd kr Realvekst i frie inntekter 3,3 mrd kr i 2014 Antatt skatteøkning på 1,8 mrd kr i 2013. TBU – behov 2014 – 3,3 mrd kr Dept. – 2,8 mrd kr i frie inntekter Dept. – 0,5 mrd kr i øremerkede midler 9

10 Forslag til Statsbudsjett 2014
Økning for Eigersund kommune? Anslag som staten har utført +28 mill kr. Hva skal dette dekke? Lønnsøkning 2014 – 2015. Pensjon små stillinger – 2,4 mill kr. Utgifter til helligdager – 1,5 mill kr Nye lokale tiltak – herunder nye brukere Pensjon Økte finansutgifter knyttet opp mot nye investeringer 10

11 Forslag til Statsbudsjett 2014
Nye statlige endringer i B2014: Makspris foreldrebetaling barnehage – To barnehageopptak i året – Valgfag 10. klasse – Økt egenandel barnevern – kr ”Opptrapping” private barnehager – kr Valgfag 9. klasse – kr Kulturskole og SFO – Skolehelsetjeneste – Opplæring deltidsbrannpersonell – kr Red. dekningsrad ressurskrevende tjenester HO – kr 11

12 Forslag til Statsbudsjett 2014
Tilskudd ressurskrevende tjenester HO Brukere med stor ressursinnsats – delfinansieres Gjelder for personer under 67 år En god ordning – for både brukere og kommune Statlig andel vil ugjøre 6,65 mrd kr i 2014. Omfatter personer i 2014. Endringer i tilskuddet Innslagspunktet økes fra til kr Kompensasjonsgraden red. fra 80% -> 77,5%. Vi mister derfor et refusjonsbeløp på kr. 12

13 Forslag til Statsbudsjett 2014
Ressurskrevende tjenester HO i EK 21 brukere i Eigersund kommune Brutto driftsutgifter: 58,2 mil kr I tillegg kommer utgifter som vi ikke får refundert Samlet tilskudd fra staten – 31,9 mill kr Tilskudd ressurskr. tjenester staten: 24,4 mill kr. Egenandel – 26,3 mill kr + det vi ikke kan ta med Tre personer har fylt 67 år 13

14 Statsbudsjettet 2014 Vertskommunetilskuddet endres ikke.
Prosjektregnskap for Vertskommunetilskuddet Konferanse i LVSH – prinsipper rundt VK Evt. ubrukte tilskuddsmidler til staten (årlig). Endringer: Indirekte utgifter skal tas med. Dette har ikke vi lagt til grunn i tidligere beregn. Har inndekning. Prosjektering nytt botilbud videreføres!

15 Konklusjon statsbudsjettet
Staten gir – og staten tar Økningen i kommunesektorens inntekter er knyttet til økte oppgaver for sektoren. Inntektene som vi selv kan disponere, tilsvarer omtrent utgiftsøkningene. Nye satsinger har statlig bruksanvisning

16 Kommunale forutsetninger
Opprettholde et godt tjenestetilbud Statsbudsjettet Lagt til grunn en ”Aker effekt” på skatt Lav rente – låneopptak Driftsmessige endringer – Eigersund 2015 Endringer i inntektssystemet Bruk av alle mulige inntektskilder

17 Økonomisk utvikling for EK
Inntekter i 2002 – 577 mill kr - Inntekter i 2014 – mill kr

18 Hvorfor stramme øk. rammer?
Løpende utvikling over tid Økte lønns- og pensjonskostnader – blir ikke kompensert Økte pensjonsutgifter – renter/avkastning/lønn/p.avvik Endringer i inntektssystemet Ressurskrevende tjenester – økt behov og økt pris Økte utgifter ved barnevernet Finansutgifter – høy gjeld struper handlingsrommet Økte overføringer til private barnehager Forventninger om økt tjenesteproduksjon KOSTRA-tall viser vi ligger høyt på ulike tjenesteområder Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 18

19 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
Netto driftsresultat Mindre/merforbruk Økonomisk overskudd Siste rest av driftsfond Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 19

20

21 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
Økonomisk overskudd 2013: Mindreforbruk (overskudd) på kr 2014: Mindreforbruk (overskudd) på kr 2015: Mindreforbruk på kr 2016: Mindreforbruk på kr 2017: Mindreforbruk på kr Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 21

22 Sparegrisen i Eigersund
Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 22

23 Hovedtrekk i budsjettet - drift
Tidlig innsats - prosesser Etablering av ett nytt næringsselskap Full lønnskompensasjon Økte overføringer til private barnehager Prosjektet Eigersund prosessendringer. Økt beløp Dyre enkelt brukere Gitte tjenester ligger vi høyt utgiftsmessig –> Kostra. Ingen endring i eiendomsskatt Økt skatteanslag Ingen ”ostehøvel”-kutt. Ser på prosessendringer Inntektene er budsjettert meget optimistisk Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 23

24 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
Noen endringer ved HO Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 24

25 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
Noen endringer ved HO Driftsmessige forhold. Fullfinansiering mottak av nye flyktninger Nytt nødnett Skolehelsetjenesten Nye enkelt brukere Vertskommunereduksjon – naturlig bortgang Eigersund 2015 Investeringsmessige forhold Inventar Nødnett Utskifting av transportmidler Planlegging av nytt bo- og servicesenter Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 25

26 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
Noen endringer ved KO Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 26

27 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
Noen endringer ved KO Driftsmessige forhold. Fullfinansiering mottak av nye flyktninger Barnehagekonsulentstilling Valgfag ungdomsskolen Endringer innenfor barnevernet Tidlig innsats – prosesser – endringer - omlegging Eigersund 2015 Investeringsmessige forhold Ny barnehage / modul av eksisterende Midler til renovering av skoler Midler til universelle heiser (Kulturhus/Egersundshallen) Skolebruksplan – Eigerøy/Lagård/ny. Prosessen må gå sin gang før konklusjonene trekkes. Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 27

28 Noen endringer ved Teknisk avdeling
Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 28

29 Noen endringer ved Teknisk avdeling
Driftsmessige forhold. Ny taksering – eiendomsskatt – prosess. Avsatt midler tilsvarende en stilling Energieffektivisering (politisk vedtak). Bruke en krone for å tjene en krone Sykkelby-prosjektet Eigersund 2015 Investeringsmessige forhold Etablering av nytt KF -> Tomter tas ut Midler til renovering av skoler Renovering av gater – inkl. belysning Ny base på Tengs Renovering Slettebø Idrettshall Nærmiljøtiltak – bredt spekter. Langevann / Vannbassengan mv VA-prosjekt Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 29

30 Noen endringer ved Sentraladministrasjon
Driftsmessige forhold. Eigersund 2015 Valg inn/ut Bemanning på IKT er en utfordring Investeringsmessige forhold Bredt spekter av IKT-prosjekt Overgang til nytt livselskap – egenkapital Utredning rådhus/kulturhus/brannstasjon Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 30

31 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
Andre forhold Tilskudd til lag og foreninger er opprettholdt Tilskudd til søylearrangement er opprettholdt Vann i bassengene / åpen Egersundshall Krisesenteret, barnevernsvakt, voldtektsmottak Ikke økning i gebyr for vann og avløp Feiegebyr øker – DIM reduseres Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 31

32 Foreløpig tilskudd private barnehager

33

34

35 Utvikling lønn og sosiale utgifter
Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 35

36

37 Endring i kommunale gebyr
Avløpsgebyret – ingen endring (0%) Vanngebyr – ingen endring (0%) Feiergebyr –endring (+10%) Renovasjonsgebyr nedgang på -75 kr Bruker fond i årene som kommer – dette iht. Forskrift for selvkost

38 Endringer investeringer
Investeringer i anlegg i perioden 2014 – 2017, totalt 353,5 millioner kroner. Startlån (80 mill kr) Renovering av skoler/bygg (Eigerøy / Lagård). Barnehage – Modulbygg/utvidelse HO-bygg Lagård - prosjektering VA-prosjekter Gravlund Flomsikring Renovering veger inkl lys Egenkapitalinnskudd KLP Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 38

39 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
Likviditet / gjeld Lånegjelden øker til totalt 894 mill.kr. i 2017 Lånegjeld pr innb – kr. i 2017 Lånegjelden er høy Investeringene finansieres med lån = Økte finansutgifter Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 39

40

41 Konklusjon I årene som kommer må være innstilt på betydelige omprioriteringer Prosessendringer I form at vi tilfører mer penger til gitte områder og reduserer andre steder I tillegg må en være innstilt på det blir årlige runder med reduksjoner – ”Eigersund 2015” Viktig å foreta de rette prioriteringer til beste for flest mulig av innbyggerne Fremdeles et godt tjenestetilbud

42 Copyright Eigersund kommune - www.eigersund.no
Spørsmål? Opprettet: Copyright Eigersund kommune - side 42


Laste ned ppt "Budsjett 2014 Økonomiplan 2014 - 2017 Rådmannens forslag 05.11.13."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google