Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs for foreldrekontakter Ringshaug ungdomsskole høsten 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs for foreldrekontakter Ringshaug ungdomsskole høsten 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs for foreldrekontakter Ringshaug ungdomsskole høsten 2014

2 Hjem / skole- samarbeid
Alle former for samarbeid kan gi resultater som ikke hadde vært mulig å oppnå om vi sto alene.

3 Innhold Informasjon om samarbeid skole / hjem.
Foreldrekontaktens oppgaver Workshops

4 Kort om Ringshaug ungdomsskole
Ca 230 elever 3 paralleller Gul base Karlsvika alternative skole Nytt skolebygg Ca 30 ansatte

5 Bakgrunnen for samarbeid skole- hjem:
Fundamentet for samarbeidet: Opplæringslova § 1-1 Formålsparagrafen: Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

6 Avhengig av hverandre Samarbeidet mellom skolen og hjemmet er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet. Opplæringsloven, forskrift til loven og Læreplanverket danner grunnlaget for samarbeidet, og foreldrene/ de foresatte skal ha mulighet for innflytelse på egne barns læringsarbeid faglig og sosialt. Hjemmet skal få informasjon om målene for opplæringen i fagene, elevenes faglige utvikling i forhold til målene, og hvordan hjemmet kan bidra til å fremme elevenes måloppnåelse. Videre skal hjemmet ha informasjon om hvordan opplæringen er lagt opp og hvilke arbeidsmåter og vurderingsformer som brukes. Det må også legges til rette for at foreldrene / de foresatte får nødvendige opplysninger for å kunne delta i reelle drøftinger om utviklingen av skolen”.

7 Grunnleggende prinsipper for samarbeidet
Samarbeidet lykkes som regel best om foresatte og lærere framstår som et vi med tydelige felles målsettinger. Lærere og foresatte bør oppfatte hverandre som likeverdige deltagere i samarbeidet og møte hverandre med respekt. Lærere og foresatte bør i samarbeidet blant annet se på hverandre som en ressurs i barnets oppvekst. Samarbeidet mellom hjem og skole skal bestå av både informasjon, dialog og medvirkning

8 Nivåer i samarbeidet Informasjon Dette nivået dreier seg om utveksling av gjensidig informasjon fra skolen til hjemmet og fra foreldrene til skolen. Eksempler på dette vil være at lærerne orienterer om hvordan opplæringen foregår på skolen, og hvordan elevene klarer seg. Dialog og drøftinger Dialog og drøftinger innebærer en reell og sannferdig kommunikasjon mellom foreldrene og lærerne om forhold som angår elevene, undervisningen, læringsmiljøet og utviklingen av skolen. Medvirkning Medvirkning innebærer at både skolen og foreldrene skal ha innflytelse på de beslutningene og den pedagogiske praksisen som berører elevene. For foreldrene vil dette ofte dreie seg om at deres oppfatninger blir tatt hensyn til av lærerne og skolen.

9 Samarbeidet mellom skole og hjem foregår på fire forskjellige plan
A) Samarbeid om den enkelte elev B ) Samarbeid om den gruppa eleven tilhører C ) Samarbeid i formelle fora for hele skolen D) Samarbeid om oppvekstmiljø

10 A ) Enkelteleven: Samarbeid mellom den enkelte foresatt og skole.

11 b)Samarbeid om klassen
Planlegge foreldremøte med kontaktlærer. Delta på foreldrekontakt-møte på høsten

12 Samarb. om klassen forts
Sp.mål og synspunkt fra foreldre, drøfting av aktuelle probl.stillinger Ta opp saker fra for eksempel FAU Det sosiale miljøet. Hver enkelt elev og foresatt er medansvarlig for å skape et godt sosialt klima Arrangere sammenkomster i fritid

13 C )Samarbeid om skolen FAU: Alle foreldre er medl. av skolens foreldreråd, og hver gruppe velger repr. til Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Foreldrene har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal med utgangspunkt i opplæringslovens § 11,4 : • Fremme fellesinteressene til foreldrene • Medvirke til at foreldrene tar et aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

14 Samarb. om skolen forts Samarbeidsutvalget (SU): Skolens øverste organ. Rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Skolemiljøutvalget (SMU): Ta aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

15 Samarbeid om oppvekstmiljø
Skolen i nærmiljøet Ungdomsundersøkelsen Ungdata

16 Foreldrekontaktrollen- hva konkret innebærer dette på Ringshaug ungdomsskole?
Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere, og har stor innflytelse over hvordan det sosiale miljøet i klassen utvikler seg. Foreldrekontaktene er viktige medspillere i skole/ hjem-samarbeidet, og å engasjere seg i dette er en investering i barns trivsel og læring. Skolen ønsker et så optimalt samarbeid mellom skole og hjem som mulig. Det er viktig at vi har et godt faglig og sosialt miljø i klassen/trinnet. Skolen praktiserer null-toleranse ift. mobbing, og er avhengig av et nært samarbeid med foreldrekontaktene / foreldrene i slike saker.

17 Foreldrekontaktrollen….
Generelt: Foreldrekontakten er: representant for foreldrene i en klasse/ gruppe valgt av og blant foreldrene med barn i samme klasse / gruppe bindeleddet mellom skolen/ lærerne og foreldrene i klassen / trinnet( tillitsvalgtfunksjon) bindeledd mellom foreldrene og FAU

18 Foreldrekontaktrollen….
Valg av foreldrekontakter: foreldrekontakter velges av foreldrene i klassen/ gruppen. Funksjonstiden er i utgangspunktet 1 år, men det er fint om man ønsker en lengre periode for å sikre kontinuitet det velges to foreldrekontakter i hver klasse. Rektor sørger for at det avholdes valg for 8.årstrinn på informasjonmøtet våren før skolestart. Valgte foreldrekontakter i samarbeid med kontaktlærer er ansvarlige for at nye foreldrekontakter blir valgt.

19 Foreldrekontaktens oppgaver:
delta på kurskveld for foreldrekontakter v/ oppstart av skoleåret, og utarbeide i felleskap et forslag til årsplan for skole-hjem samarbeidet i gruppen/ klassen/ trinnet. ( f.eks sosiale aktiviteter, oppgaver ifm. skolens arbeid/) planlegge temamøter i samarbeid med FAU og skolen å holde kontakt med og hente innspill fra de andre foreldrene holde kontakt med kontaktlærer gjennom skoleåret lede klasse -/ gruppeforeldremøtene hvis/ når kontaktlærer ikke er med , - evt. sammen med kontaktlærer

20 Foreldrekontaktens oppgaver:
å sørge for at det blir skrevet referat fra foreldremøtene. ( skolens kontor kan hjelpe til med at referat blir lagt i trinnets rom i Fronter) å delegere oppgaver til de andre foreldrene å holde kontakt med FAU. ( referat fra FAU-møtene sendes ut til alle foreldrekontaktene, og legges ut på ”foreldresiden” på Fronter) ha medansvar og ta initiativ for sosiale tiltak, fester m.v. for elever – foreldre. På 8.trinn er det spesielt viktig at foreldrene blir godt kjent med hverandre og ungdommene fra starten av. Dette er med på å bygge relasjoner mellom ungdom og voksne, og er et viktig fundament for klassen/ gruppen / årstrinnet. Skolen anbefaler at foreldrene etablerer nettverk med f.eks. elev-foreldreaktiviteter. (aktiviteter må ikke ha et kostnadsnivå som ekskluderer noen )

21 Foreldrekontaktens oppgaver:
hjelpe til med å inkludere nye foreldre og ungdommer i fellesskapet. medvirke i fellesopplegg og tiltak som gjelder hele skolen være behjelpelig med å skaffe andre foreldre til å påta seg oppgaver

22 Foreldrekontaktens oppgaver:
Taushetsplikt: alle foreldrekontakter har taushetsplikt (Forvaltningsloven §13 ), og må underskrive på en taushetserklæring taushetsplikten gjelder både for de tilsatte i skolen og for foreldre som sitter i råd og utvalg, foreldrekontakter og personer som er frivillige hjelpere på skoleturer og skoletilstelninger Andre forhold: Foreldrekontaktene skal ikke ta opp på foreldremøter saker som gjelder enkeltpersoner, det være seg lærere, elever eller andre foreldre, uten at dette er avklart med skolens ledelse, og den/dem det gjelder. Ta kontakt med skolens ledelse / FAU-leder.

23 Gratisprinsippet ” §2-15 Rett til gratis, offentleg grunnskoleopplæring   Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa.

24 Nyttige nettsider: Foreldreutvalget for grunnskolen http://fug.no/
Utdanningsdirektoratet Barn og medier: Ringshaug ungdomsskoles hjemmeside


Laste ned ppt "Kurs for foreldrekontakter Ringshaug ungdomsskole høsten 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google