Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor har Larvik kommune laget egen Kommunedelplan for campingnæringen? Larvik – der det gode liv lever!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor har Larvik kommune laget egen Kommunedelplan for campingnæringen? Larvik – der det gode liv lever!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor har Larvik kommune laget egen Kommunedelplan for campingnæringen? Larvik – der det gode liv lever!

2 Bakgrunn: Ønske om økt satsning på turisme og reiseliv Landets største campingkommune Bidra til fremtidsrettet utvikling av campingnæringen Gi forutsigbarhet/klare rammebetingelser Ivareta samfunnets interesser

3 Næringens betydning: Reiseliv/turisme Reiseliv/turisme Stor økonomisk betydning Stor økonomisk betydning Folkehelsa Folkehelsa Sosial profil Sosial profil Tilbud til allmennheten Tilbud til allmennheten Kime til bosetting i kommunen Kime til bosetting i kommunen

4 Kommunestyret : Alt. A: Kystsoneplan eller Alt. B: Kommunedelplan for camping

5 Kommunestyrets vedtak den : « I medhold av Plan- og bygningslovens §11-1, 3.ledd settes det i gang et arbeid med å utarbeide en kommunedelplan for camping. Planen skal avklare arealbruk vedrørende campingdrift i kommunen. Planen skal videre inneholde generelle bestemmelser vedrørende drift av campingplassene i Larvik kommune. « I medhold av Plan- og bygningslovens §11-1, 3.ledd settes det i gang et arbeid med å utarbeide en kommunedelplan for camping. Planen skal avklare arealbruk vedrørende campingdrift i kommunen. Planen skal videre inneholde generelle bestemmelser vedrørende drift av campingplassene i Larvik kommune. Det forutsettes at arbeidet med planen involverer næringsdrivende innen camping og turisme i stor grad, og at kommunens administrative deltakere er kjent med kommunestyrets ønske om økt satsing på turisme/reiseliv.»

6 Samhandling og forståelse Pioner arbeid Pioner arbeid Opplæring/dialog Opplæring/dialog Forståelse Forståelse Nært samarbeid Nært samarbeid Eierskap til planen Eierskap til planen

7 Fakta: Ca. 30 campingplasser Ca campingenheter utleieenheter Utgjør ca daa 3,2 km/100 daa badestrender

8 Arealoversikt 2012 Ca daa avsatt til campingformål. Ca daa areal tatt i bruk til camping. Ca campingenheter: 3348 campingvogner3348 campingvogner 204 villavogner204 villavogner 590 døgnplasser590 døgnplasser 151 utleiehytter/leiligheter151 utleiehytter/leiligheter

9 Trender/utvikling: Større krav til komfort Campingvognene står hele året. Mot helårscamping Konkurrerer med billige sydenturer m.m. Større krav til opplevelser/aktiviteter. Økt behov for døgnplasser til bobiler og telt

10 Mål/utfordringer:  Gi campingnæringen vekst- og utviklingsmuligheter  Ivareta allmenne natur- og friluftsinteresser  Beholde råderetten over sin eiendom  Bevare midlertidigheten.  Plan- og bygningsloven.

11 Planen omfatter: Fritids- og turistformål Fritids- og turistformål (Camping) (Camping) Parkering Parkering Småbåthavner Småbåthavner Grønnstruktur Grønnstruktur Friluftsområder i sjø Friluftsområder i sjø

12 Innspillene: Ca. 100 innspill totalt – fra 0,3 daa til 39 daa

13 Planforslaget: Eksist. Fritids- og turistformål ( camping ) – 1020 daa Eksist. Fritids- og turistformål ( camping ) – 1020 daa Fremtidig Fritids- og turistformål ( camping ) – 283 daa, herav ca.121 daa dyrka/dyrkbar mark. Fremtidig Fritids- og turistformål ( camping ) – 283 daa, herav ca.121 daa dyrka/dyrkbar mark. Fremtidig Fritids- og turistformål ( Servicesenter ) – 4daa Fremtidig Fritids- og turistformål ( Servicesenter ) – 4daa Fremtidig Parkeringsplasser – 12 daa Fremtidig Parkeringsplasser – 12 daa Fremtidige Småbåthavner (6 stk.) – 54 daa Fremtidige Småbåthavner (6 stk.) – 54 daa Fremtidig Friluftsområde i sjø/vann ( Torpevannet ) – 23 daa Fremtidig Friluftsområde i sjø/vann ( Torpevannet ) – 23 daa Fremtidig Idrettsanlegg ( Donavall og Omlid ) – 42 daa Fremtidig Idrettsanlegg ( Donavall og Omlid ) – 42 daa

14 Plankrav: Alle områder avsatt til Fritids- og turistformål (camping) skal utarbeide en reguleringsplan innen 5 år med føringer fra Kommunedelplan for Camping

15 Krav på campingplassen: Resepsjon Resepsjon Sanitærbygg Sanitærbygg Avfallshåndtering Avfallshåndtering Leke-/oppholdsareal Leke-/oppholdsareal Minimum 10% døgnplasser (A-områder) Minimum 10% døgnplasser (A-områder) Maksimum 30% villavogner (C-områder) Maksimum 30% villavogner (C-områder)

16 Soneinndeling av campingplassen Utleiehytter/Villavogner ampingvogner ampingvogner-DøgnplasserStrand/grønt Sjø/vann FRILUFTSOMRÅDE I SJØ GRØNNSTRUKTUR (strand, turvei osv.) SESONGPLASSER for villavogner (C-områder) SESONGPLASSER for villavogner (C-områder) Maks. 30% SESONGPLASSER for vanlige campingvogner (B-områder) BYGGEGRENSE DØGNPLASSER for telt/bobiler (A-områder) 1.april-1.oktober Min. 5% FORMÅLSGRENSE

17 Dyrka/dyrkbar mark: Jordlovens § 9 og 12 skal gjelde, og det er ikke tillatt å gjøre tiltak som kan vanskeliggjøre en tilbakeføring til dyrka mark ved et eventuelt behov.

18 Småbåthavner:  Reguleringsplanen skal fastsette småbåthavnens utstrekning både i sjø og på land.  Konsekvensutredning av strømningsmønster, sandforflytning, mudderdannelse og biologisk mangfold.  Rydde opp i moringer/båter på svai.

19 Planprosessen Lang planprosess Larvik campingplassforening med konsulent + arbeidsgruppe Administrativt arbeidsgruppe + styringsgruppe Regionale myndigheter Mange møter og befaringer

20 Framdrift:  Planoppstart - 27.april 2012  Planprogram vedtatt - høst 2012  Befaringsrunder – høst 2012  Oppdatert faktagrunnlaget – høst/vinter 2012/2013  Åpnet for innspill – 1.februar -15.mars 2013  1. gangs behandling – mai 2014  Høringsperiode – fram til 1.september  Sluttbehandling – desember 2014

21 Mål: Å få en god fremtidsrettet plan som gir forutsigbarhet og like rammebetingelser.


Laste ned ppt "Hvorfor har Larvik kommune laget egen Kommunedelplan for campingnæringen? Larvik – der det gode liv lever!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google