Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Larvik – der det gode liv lever!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Larvik – der det gode liv lever!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Larvik – der det gode liv lever!
Hvorfor har Larvik kommune laget egen Kommunedelplan for campingnæringen? Larvik – der det gode liv lever!

2 Bakgrunn: Ønske om økt satsning på turisme og reiseliv
Landets største campingkommune Bidra til fremtidsrettet utvikling av campingnæringen Gi forutsigbarhet/klare rammebetingelser Ivareta samfunnets interesser

3 Næringens betydning: Reiseliv/turisme Stor økonomisk betydning
Folkehelsa Sosial profil Tilbud til allmennheten Kime til bosetting i kommunen

4 Alt. B: Kommunedelplan for camping
Kommunestyret : Alt. A: Kystsoneplan eller Alt. B: Kommunedelplan for camping

5 Kommunestyrets vedtak den 27.10.2010:
« I medhold av Plan- og bygningslovens §11-1, 3.ledd settes det i gang et arbeid med å utarbeide en kommunedelplan for camping. Planen skal avklare arealbruk vedrørende campingdrift i kommunen. Planen skal videre inneholde generelle bestemmelser vedrørende drift av campingplassene i Larvik kommune. Det forutsettes at arbeidet med planen involverer næringsdrivende innen camping og turisme i stor grad, og at kommunens administrative deltakere er kjent med kommunestyrets ønske om økt satsing på turisme/reiseliv.»

6 Samhandling og forståelse
Pioner arbeid Opplæring/dialog Forståelse Nært samarbeid Eierskap til planen

7 Ca. 4300 campingenheter + 150 utleieenheter
Fakta: Ca. 30 campingplasser Ca campingenheter utleieenheter Utgjør ca daa 3,2 km/100 daa badestrender

8 Arealoversikt 2012 Ca. 1031 daa avsatt til campingformål.
Ca daa areal tatt i bruk til camping. Ca campingenheter: 3348 campingvogner 204 villavogner 590 døgnplasser 151 utleiehytter/leiligheter

9 Trender/utvikling: Større krav til komfort
Campingvognene står hele året. Mot helårscamping Konkurrerer med billige sydenturer m.m. Større krav til opplevelser/aktiviteter. Økt behov for døgnplasser til bobiler og telt

10 Mål/utfordringer: Gi campingnæringen vekst- og utviklingsmuligheter
Ivareta allmenne natur- og friluftsinteresser Beholde råderetten over sin eiendom Bevare midlertidigheten. Plan- og bygningsloven.

11 Planen omfatter: Fritids- og turistformål (Camping) Parkering
Småbåthavner Grønnstruktur Friluftsområder i sjø

12 Ca. 100 innspill totalt – fra 0,3 daa til 39 daa
Innspillene: Ca. 100 innspill totalt – fra 0,3 daa til 39 daa

13 Planforslaget: Eksist. Fritids- og turistformål (camping) – 1020 daa
Fremtidig Fritids- og turistformål (camping) – 283 daa, herav ca.121 daa dyrka/dyrkbar mark. Fremtidig Fritids- og turistformål (Servicesenter) – 4daa Fremtidig Parkeringsplasser – 12 daa Fremtidige Småbåthavner (6 stk.) – 54 daa Fremtidig Friluftsområde i sjø/vann (Torpevannet) – 23 daa Fremtidig Idrettsanlegg (Donavall og Omlid) – 42 daa

14 Plankrav: Alle områder avsatt til Fritids- og turistformål (camping) skal utarbeide en reguleringsplan innen 5 år med føringer fra Kommunedelplan for Camping

15 Krav på campingplassen:
Resepsjon Sanitærbygg Avfallshåndtering Leke-/oppholdsareal Minimum 10% døgnplasser (A-områder) Maksimum 30% villavogner (C-områder)

16 Soneinndeling av campingplassen
Utleiehytter/Villavogner ampingvogner - Døgnplasser Strand/grønt Sjø/vann SESONGPLASSER for villavogner (C-områder) Maks. 30% SESONGPLASSER for vanlige campingvogner (B-områder) BYGGEGRENSE DØGNPLASSER for telt/bobiler (A-områder) 1.april-1.oktober Min. 5% FORMÅLSGRENSE GRØNNSTRUKTUR (strand, turvei osv.) FRILUFTSOMRÅDE I SJØ

17 Dyrka/dyrkbar mark: Jordlovens § 9 og 12 skal gjelde, og det er ikke tillatt å gjøre tiltak som kan vanskeliggjøre en tilbakeføring til dyrka mark ved et eventuelt behov.

18 Småbåthavner: Reguleringsplanen skal fastsette småbåthavnens utstrekning både i sjø og på land. Konsekvensutredning av strømningsmønster, sandforflytning, mudderdannelse og biologisk mangfold. Rydde opp i moringer/båter på svai.

19 Planprosessen Lang planprosess
Larvik campingplassforening med konsulent + arbeidsgruppe Administrativt arbeidsgruppe + styringsgruppe Regionale myndigheter Mange møter og befaringer

20 Framdrift: Planoppstart - 27.april 2012
Planprogram vedtatt - høst 2012 Befaringsrunder – høst 2012 Oppdatert faktagrunnlaget – høst/vinter 2012/2013 Åpnet for innspill – 1.februar -15.mars 2013 1. gangs behandling – mai 2014 Høringsperiode – fram til 1.september Sluttbehandling – desember 2014

21 Mål: Å få en god fremtidsrettet plan som gir forutsigbarhet og like rammebetingelser.


Laste ned ppt "Larvik – der det gode liv lever!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google