Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva kan jeg gjøre bedre, lærer? - vurdering i helse og sosialfag Marianne U Coucheron & Irene Gaarud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva kan jeg gjøre bedre, lærer? - vurdering i helse og sosialfag Marianne U Coucheron & Irene Gaarud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva kan jeg gjøre bedre, lærer? - vurdering i helse og sosialfag Marianne U Coucheron & Irene Gaarud

2 Planlegging – finn et mål Hemmeligheten bak enhver suksess, er bestandig å ha et mål for øyet

3

4  Alice: Hvilken vei skal jeg gå?

5  Filurkatten: Hvor skal du?

6  Alice: Hvilken vei skal jeg gå?  Filurkatten: Hvor skal du?  Alice: Jeg vet ikke…

7  Alice: Hvilken vei skal jeg gå?  Filurkatten: Hvor skal du?  Alice: Jeg vet ikke…  Filurkatten: Da er det likegyldig hvilken vei du tar….

8 Mål for dagen: Kunne lage oppgaver med klare kjennetegn slik at eleven vet hva som kreves for å oppnå ønsket kompetansenivå

9 Vurdering av og for eleven – Skal motivere å informere.  På bakgrunn av nasjonale kjennetegn må læreren lokalt utarbeide kjennetegn til bruk for eleven, gjennom de lokale kjennetegnene blir den lokale tilpasningen ivaretatt( fra utkast fra UDIR) FOR ELEVEN: vurdering underveis, alt eleven er blitt vurdert i gjennom året. AV ELEVEN: Hva har eleven faktisk lært.Hva slags kompetanse har eleven nå.

10 Forskrift  § 3-2 Formålet med vurdering  Formålet med vurdering i fag er å fremje læring undervegs og uttrykkje kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten undervegs og ved avslutninga av opplæringa i faget. Vurderinga skal gi god tilbakemelding og rettleiing til elevane, lærlingane og lærekandidatane.  Undervegsvurdering skal brukast som ein reiskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpassa opplæring og bidra til at eleven, lærlingen eller lærekandidaten aukar kompetansen sin i fag.  Sluttvurderinga skal gi informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten ved avslutninga av opplæringa i faget.  § 3-3. Grunnlaget for vurdering i fag  Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket, jf. § 1-1 eller § 1-3.

11 Arbeidsprosessen Gjør en analyse av kompetansemålet for å finne konkretiseringer Konkretiseringene gjør det mulig å formulere kjennetegn til kompetansemålet

12 Konkretisering av læreplanmål/analyse  Analyse av kompetansemålene – konkret, hva er det du vil eleven skal lære – se til at det dekker målet – enkelt for eleven å forstå hva han skal lære – enkelt for læreren også  Formuler kjennetegn – med grunnlag i konkretiseringen – vær sikker på at de dekker kompetansemålet

13 OPPGAVE Mål fra kommunikasjon og samhandling  kommunisere med ulike brukere ut fra deres behov og modningsnivå Analyser dette målet og kom frem til noen konkrete konkretiseringer. Hint, hint; hva legger du som lærer i dette målet? (tenk 5 min individuelt, del 10 min med sidemannen)

14 Analyse av kommunikasjonsmålet  Tilpasse kommunikasjon i forhold til ulik alder og yrke/ praksis (barn, ungdom, voksne, eldre og mennesker med ulike funksjonshemninger)

15 Vurdering sett i lys av Bronfenbrenners sosioøkologiske modell: Mikronivå- oppgave/prøve vurdering Eksonnivå - vurdering etter en bolk/periode/tema Mesonivå - terminvurdering Makronivå - sluttvurdering

16 Makro + Eksonnivå – 2 måter å sluttvurdere på  Praktisk muntlig prøve.  Mappetrekk.

17 OPPGAVE Mål fra kommunikasjon og samhandling  kommunisere med ulike brukere ut fra deres behov og modningsnivå Jobb med sidemannen/kvinnen lag kjennetegn til målet. Ta utgangspunkt i konkretiseringen du gjorde i forrige oppgave. Bruk 10 minutter

18 Kjennetegn til kommunikasjonsmålet Undermiddels Karakter 1-2 Middels Karakter 3-4 Over middels Karakter 5-6 Ferdigheter: Delta i kommunikasjon: med ulike brukere ut fra deres behov og modenhetsnivå Ferdigheter: Tilpasse kommunikasjon: med ulike brukere ut fra deres behov og modenhetsnivå Ferdigheter: Mestre kommunikasjon: med ulike brukere ut fra deres behov og modenhetsnivå

19 Kommunikasjon og samhandling 1.kommunisere med ulike brukere ut fra deres behov og modningsniv å Under middels (Karakter 2) Middels (Karakter 3-4) Over middels (Karakter 5-6) Kunnskaper: - Beskriv nonverbal og verbal kommunikasjon. - Definer god kommunikasjon. - Beskriv enveis, toveis og dobbeltkommunikasjon. - Navngi de ulike sonene i kommunikasjon. Holdninger: - V æ r oppmerksom p å hvordan ditt eget nonverbale og verbale spr å k p å virker andre mennesker. Ferdigheter: - gjenkjenn kroppsspr å k. - Vise interesse for kommunikasjon i ulike arbeidspraksiser, med mennesker med ulik alder og funksjonsniv å. Kunnskaper: - Forklar kommunikasjonsprosessen og gi eksempler p å god kommunikasjon - Gj ø r rede for persepsjon - Forklar med eksempler, enveis, toveis og dobbeltkommunikasjon. - Klassifiser de ulike sonene i kommunikasjon Holdninger: - Sett pris p å konstruktiv tilbakemeldinger fra de du kommuniserer med. Ferdigheter: - Tilpasse riktig kommunikasjon til ulike menneskers behov og modningsniv å. Kunnskaper: - Forsvar hva som kjennetegner kommunikasjon som fremmer helse, trivsel og velv æ re hos ulike mennesker. Holdninger: - Bruk konstruktive tilbakemeldinger til å integrere tilpasset kommunikasjon i arbeidspraksis. Ferdigheter: - Behersk kommunikasjon til ulike brukere ut fra deres behov og modningsniv å

20 Mesonnivået  Vurderingsskjema etter bolk  Mappevurdering

21 Mikronivå  Eksempler på oppgaver med kjennetegn

22 OPPGAVE Tema kommunikasjon Lag en oppgave hvor du bruker kjennetegnene du nå har laget. De kan enten brukes slik de er eller brytes ytteligere ned slik at de passer til oppgaveteksten. 15min Del med hverandre?

23 Kvalitetssikring? Diskusjon?  Kompetansemål-kjennetegn-oppgave-kjennetegn?  Kompetansemål- oppgave-kjennetegn?  Vekting av mål?  Diskusjon?

24 Hvordan komme i gang???  Jobbe med konkretiseringen hver for seg.  Kom sammen og bli enig om en felles konkretisering  Konkretiseringen er utgangspunktet til utarbeidelse av kjennetegnene  Jobb sammen med kjennetegnene.  Viktig å få med ledelsen, avdelingsleder på lag.  Sett av tid til dette arbeidet på team/avdelingsmøter  Hva med et seminar for hele skolen slik at alle ”kjører i samme båt”

25 EVT  En bra og lærerik time  Spørsmål før og etter undervisningstimen  Mål og kjennetegn er kjent for eleven

26 PTF – Prosjekt til fordypning  Oppgaven vår.  Kjennetegn til kompetansemål i PTF.  PTF, full fart fremover med livsglede for alle.  PTF,praksis.


Laste ned ppt "Hva kan jeg gjøre bedre, lærer? - vurdering i helse og sosialfag Marianne U Coucheron & Irene Gaarud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google