Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Nye NPK» f.o.m – Status og videre arbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Nye NPK» f.o.m – Status og videre arbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Nye NPK» f.o.m. 2016 – Status og videre arbeid
DRG-forum v/ Fredrik A.S.R. Hanssen Se også: Presentasjon fra ISF-informasjonsmøte 18. juni 2014

2 Overblikk NPK (Norsk pasientklassifisering) er offisiell poengberegningsmotor for aktivitetsbasert finansiering (ABF). Dagens NPK-applikasjon har vært gjeldende fra 2003, og skal benyttes t.o.m. aktivitetsåret «Nye NPK» overtar som offisiell beregningsmotor f.o.m «Nye NPK» ferdigstilles for generell utprøving og februar/mars «Nye NPK» vil fortsatt stilles til rådighet for utøvende virksomheter i spesialisthelsetjenesten. For å sette inn bunntekst på presentasjonen går du til «Sett inn» i menyen og velger «Topptekst og bunntekst». Her skriver du inn ønske bunntekst i «Bunntekst»-feltet og trykker «Bruk på alle» for å sette den på alle sidene.

3 NPK – En Aktivitetsberegningskomponent med lignende funksjoner hos ulike aktører
Muliggjøre produksjon av styringsinformasjon i utøvende virksomheter Muliggjøre produksjon av styringsdata og helsestatistikk i NPR ABF-forvaltning

4 Funksjonell avgrensning av «Nye NPK»
«Nye NPK» er et verktøy som understøtter gjennomføringen av ABF gjennom grunnleggende dataprosessering og poengberegning av aktivitetsdata i henhold til fastsatt regelverk. Resultatene fra «Nye NPK», herunder konstruerte opphold og DRG-resultater understøtter produksjon av styringsdata og helsetjenestestatistikk. «Nye NPK er ikke et valideringsverktøy for NPR-meldingen et verktøy for kontroll av medisinsk kodekvalitet eller annen datakvalitet et ABF-kontrollverktøy et analyseverktøy

5 Hva kan NPK gjøre nå? (Ikke uttømmende, per 7.11.2014)
Episodeanalyse: Analyserer hver enkelt Episode og beregner verdier/informasjon som benyttes senere eller som trengs for analyseformål. Eksempel-output: ErPHVEllerTSB (1 eller 0 for ja/nei) LOSDøgnskiller (Heltall 0 eller større) InneholderPasientadministrertLegemiddelbehandling (1 eller 0 for ja/nei) ErSærfinansiert (1 eller 0 for ja/nei) DRG-gruppering av Episoder: Alle Episoder som kan grupperes blir gruppert i DRG-systemet, herunder Episoder fra PHV og TSB. Konfigurerbar DRG-komponentversjon, ikke bare innen år. Eksempel-output: DRG-grupperingsstrengen DRGKode DRGGrupperingsregel («ORD» fra definisjonstabellene)

6 Episodeseleksjon: Gir Episodene egenskaper som avgjør om og eventuelt på hvilken måte Episodene skal kunne inngå i et Opphold. Det er konfigurerbart om Episoder fra f.eks. psykisk helsevern skal kunne påvirke konstruksjon av Opphold eller ikke. Eksempel-output: ErGyldigForOppholdskonstruksjon (1 eller 0 for ja/nei) Oppholdskonstruksjon: Setter sammen Episoder til Opphold når Episodene ErGyldigForOppholdskonstruksjon=1 Er for samme pasient Kommer fra samme organisatoriske nivå (f.eks. samme rapporteringsenhet eller samme foretak) Henger sammen i tid Det lages alltid et Opphold – også når Oppholdet kun består av én Episode.

7 Oppholdsbeskrivelse: Gir Oppholdet Tilstander, Prosedyrer og en rekke andre egenskaper basert på Episodene som inngår i Oppholdet. Valg av Hovedtilstand er sentral, selvstendig regel. Noen hovedregler: Informasjonen baseres på Episoder som tidligere er merket som ErGyldigForOppholdsbeskrivelse=1 Alle Tilstander og Prosedyrer fra alle aktuelle Episoder tas med. Tilstandene og Prosedyrene får med en referanse til Episoden de stammer fra. Valgt Hovedtilstand merkes spesielt. Andre egenskaper ved Oppholdet som er nødvendig for DRG-gruppering og poengberegning av Oppholdet evalueres også.

8 DRG-grupperingsstrengen DRGKode
DRG-gruppering av Opphold: DRG-gruppering med samme type output som fra DRG-grupperingen av Episoder: DRG-grupperingsstrengen DRGKode DRGGrupperingsregel («ORD» fra definisjonstabellene) Viktig skille fra dagens NPK: Opphold som består av mer enn én Episode DRG-grupperes alltid med alle prosedyrekoder fra underliggende Episoder. Testing så langt indikerer at dette ikke gir unaturlige DRG-resultater.

9 Poengberegning av Opphold: Beregning av poengverdier i. h
Poengberegning av Opphold: Beregning av poengverdier i.h.t spesifikke regler for alle Opphold, f.eks: DRGBasispoeng PoengtilleggRehabiliteringPrimærVanlig PoengtilleggRehabiliteringSekundær PoengtilleggLangLiggetid PoengtilleggOrgandonasjon PoengtilleggPalliativBehandling PoengtilleggGrupperettetPasientopplæring PoengfradragRituellOmskjæring Poengsum Til slutt vil det bli avgjort om Oppholdet kvalifiserer for inklusjon i ISF-grunnlaget og om Poengsummen for Oppholdet skal bli tellende som ISFPoeng eller ikke.

10 Konfigurasjonsmuligheter p.t.:
Valg av DRG-komponentversjon (samme for Episode og Opphold) Valg knyttet til om Episoder fra PHV/TSB eller som er særfinansierte, eller som representerer indirekte helsehjelp skal kunne inngå i Oppholdskonstruksjonen og på hvilken måte. DRG-listen med kostnadsvekter, trimpunktverdier, DRGBasispoeng, gyldighet for sekundær rehabiliteringstillegg, m.v. Ulike parametere og terskelverdier som benyttes av beregningsregelen for «PoengtilleggLangLiggetid».

11 Input / Output-muligheter:
API der .NET-objekter er input og output. Programmeringsvennlig ved evenuell integrasjon i ulike applikasjoner. Databasegrensesnitt Generisk databasestruktur «NPK», ikke knyttet til spesiell leverandørplattform. All input (Episode og relaterte tabeller, samt konfigurasjonsinnstillinger) leses inn i databasen. NPK-kjørejobben igangsettes, f.eks. fra et kommandovindu. All prosessering skjer i minnet. Alle relevante delresultater fra alle moduler skrives til NPK-databasen etter endt kjørejobb. Data kan overføres fra NPK-databasen til lokalt fagsystem for videre analyse og bearbeidelse. Merk: NPK tar ikke «all episodeinformasjon» som input – kun det som trengs for å kunne beregne det NPK skal beregne. «EpisodeID» som sendes til NPK kan brukes i etterkant for å koble NPK-resultatene tilbake til det rikere grunnlagsdatasettet som bruker besitter.

12 Hva gjenstår i primærutviklingsperioden. (Ikke uttømmende, per 7. 11
De fleste reglene med betydning for poengberegning er implementert. Noen få gjenstår, herunder Regler for sammenheng mellom DRG og helsepersonell Regler for sammenheng mellom DRG og utøvende virksomhet Regler ved sterilisering, førerkortvurdering o.l. Regler for Pasientadministrert legemiddel behandling og peritonealdialyse («Særtjenester»). Justering og korreksjon av regler basert på stadig mer testing med større og mer kompliserte datasett enn tidligere. Ytelsesforbedringer Skriving til database er det som tar mest tid p.t. Utvidelse av loggdata og metainformasjon fra hver kjørejobb. Tillegg av mer informasjonsgenerering for analyseformål(?) Utvidelse av feillogging Endringer basert på utprøvning utenfor utviklings- og testmiljøet Testintegrasjon og utprøvning på gang i NPR og ved OUS.

13 Utfordringer som må vies ekstra oppmerksomhet?
(Noen eksempler med særlig utgangspunkt i fortakenes behov)

14 Ulike måter å kvalitetssikre data på i foretakene og i NPR gir ulike resultater «her» og «der»
Dagens NPK standardiserer kvalitetskontrollen av NPK-relevante data i foretakene og i NPR. Flere andre kvalitetssikrings-, kontroll- og tilbakemeldingssystemer eksisterer parallelt. Data MÅ sammenstilles og kvalitetssikres i NPR før prosessering i Nye NPK for at ISF-poeng skal kunne beregnes på korrekt grunnlag og for at det skal være mulig å sette pasienten i fokus i NPK og ikke bare den enkelte rapporteringsenhet. Igangsatt prosess for å bidra til at foretak kan kvalitetssikre egne data på samme måte som NPR. Deling av regelsettet første naturlige skritt.

15 Konfigurasjonsforvirring?
Noen trenger detaljerte regelkonfigurasjonsmuligheter De fleste trenger det ikke Hvordan unngå forvirring? Vi vil lage og publisere standardiserte konfigurasjonsoppsett/-pakker per år som gjør det enkelt å forsikre seg om konfigurasjonen er i tråd med gjeldende ISF-regelverk. «Standardkonfigurasjon 2015» «Standardkonfigurasjon 2016» «Standardkonfigurasjon 2017» O.s.v.

16 NPK som 64-bits-komponent – Et problem?
64-bits-teknologi gir mulighet for å prosessere alle data i minnet, selv når alle episoder fra alle rapporteringsenheter skal proesseres samlet. 64-bits-teknologi er ikke noe nytt, og de relevante servermiljøene vi kjenner til er basert på dette. Meld gjerne fra til oss eller via RHF-representanter dersom dere kjenner til at dette kan være problematisk i deres tekniske miljø.

17 Hva hvis man ikke har noen database å støtte seg til eller ikke ønsker å anskaffe noe fra en tredjepartsleverandør? Mulig løsning: Vi lager en enkel applikasjon som Startes fra kommandovinduet/kommandolinjen. Tar en NPR-melding av versjon 50_ eller 51_ som input. Benytter standardkonfigurasjon Generer éller to tekstfiler med output i form av de mest sentrale variablene/delresultatene på Episode- og Oppholdsnivå.

18 Men hva er egentlig sammenhengen mellom beregningsresultatene fra NPK og ISF-regelverket?
Også en eksisterende utfordring. Alle beregningsregler som anvendes er ikke fullt ut dokumentert gjennom ISF-regelverket eller kilder som ISF-regelverket refererer til. I utviklingsarbeidet har dokumentasjon og spesifikasjon av hver enkelt beregningsregel stor oppmerksomhet. Dette vil kunne danne grunnlag for et «teknisk beregningsregelverk» som forbindelse mellom ISF-regelverket og beregningene i NPK

19 «Jeg skjønner ikke hva som skjer inne i boksen»
Mulige mottiltak Forståelige og lesbare varaibelnavn i .Net-komponenten som sammenfaller med navnene i databasen. Dokumentasjon av overordnet prosesseringsflyt Dokumentasjon av alle beregningsregler Todlig tilgjengeliggjøring og utprøvning.Etter plan minst 9 måneder til å gjøre seg kjent med systemet før 2016. Funksjonelt innrettet kurs/samling for superbrukere?

20 Dagens tellemåte «Opphold» Innleggelser og konsultasjoner DRG-baserte og andre poengberegningsregler «Særtjenester» Tidsrom med annen (hjemme-)behandling organisert og finansiert av RHF (Visse legemidler; «posedialyse») Ulike poengverdier for ulike særtjenestekategorier. Vi teller basert på informasjon om små bruddstykker av hendelser («Episoder»). Sammensetning av «Episode»-informasjon til «Tellende enheter» påvirkes av organisering, funksjonsfordeling, rapporteringsstruktur, grenseflaten somatikk/ikke-somatikk, m.v. 3 episoder = 0, 1, 2 eller 3 opphold? «ISF-finansiert» «Ikke ISF-finansiert» 4 episoder = 0, 1, 2, 3 eller 4 opphold? Rapp.enhet A Rapp.enhet B Nogenlunde stabilt system. Fungerer brukbart teknisk i.m. statbudsjettet. Budsjettforutsetninger ivaretar forskjeller i telleresultater. Lite pasientorientert – Måler ikke godt de helhetlige tjenestene Realiserer ikke forutsatte gevinster av personentydig NPR Teknisk versus reell aktivitetsvekst? Sårbart for organisatoriske forskjeller m.v.

21 Hensyn ved vurdering av nye tellemåter
Overordnet: Kostnadseffektivitet Kvalitet Budsjettåret Predikerbart og reliabelt aktivitetsmål som kan danne grunnlag for budsjett og finansiering år for år. Operasjonaliserbart på utøvende nivå. Anvendbart i fordelingssystemet mellom utøvende virksomheter. (Obs. forventninger til anvendbarhet også for detaljfinansiering innen foretak.) Pasientorientering Legitimitetsskapende når tellemåten reflekterer måten pasienter, pårørende og helsepersonell skiller mellom tjenester på. Robusthet overfor organisatoriske forskjeller og endringer. Lik finansiering for likt samlet tjenestinnhold fra bevilgende nivå, uavhengig av forskjeller i sykehusstruktur, funksjonsfordeling m.v. Robusthet overfor utvidelser (F.eks. TSB og PHV) Praktisk enkelt å utvide ISF-ordningen til også å omfatte Psykisk helsevern og TSB, eller til å ta høyde for poliklinisk radiologi og lab.tjenester. Hvordan balanserer ulike tellemåter de ulike hensynene? Mange episoder, Opphold og Særtjenester for samme pasient, fra flere rapporterings-enheter innen mange foretak, på tvers av somatikk, PHV og TSB.

22 Gjennomgående fokus: Økonomiske effekter av systemendring?
Det vil bli resultatforskjeller mellom «gammel» og «ny» NPK, selv med samme datasett, DRG-grupperingsregler, kostnadsvekter m.v. Gjennom test og utprøving vil vi estimere de økonomiske effektene av systemendringen slik at dette kan tas høyde for i god tid for budsjettprosessen 2016. Foreløpige sammenligningsresultater: God kontroll, og avvikene er små og forklarbare. «Vi endrer ikke regler for 2016 som følge av Nye NPK-prosessen uten at vi er bevisste på hvorfor, hvilke effekter det vil ha, og at det er tilstrekkelig og tidsriktig kommunisert og håndtert.» Effekter av bevisste og dokumenterte regelendringer + Ikke forklarbare endringseffekter _ = Observerte resultatforskjeller Realismejustert nullvisjon

23 Forholdet til tredjepartsleverandører
Eventuelle anskaffelser/endringsbestillinger vil finne sted i regi av RHF eller de enkelte foretak. Helsedirektoratet og RHF samarbeider om felles informasjon og dialog med tredjepartsleverandører. Tekst til «Veiledende kunngjøring på Doffin» er utarbeidet, og vil bli publisert så snart vi er enige om et møtetidspunkt (ultimo november eller primo desember). Basert på kunngjøringen avholdes et «Markedsmøte» åpent for interesserte firma og med mulighet for videre dialog.

24 Medvirkning Tanker, ideer, spørsmål eller kritikk? Kontakt meg gjerne!
eller Fredrik.A.S.R.Hanssen[at]helsedir.no (…og/eller benytt linjen via eget foretak og RHF)


Laste ned ppt "«Nye NPK» f.o.m – Status og videre arbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google