Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden?
Torbjørn Hægeland, SSB 12. september 2014

2 Utdanning og økonomisk vekst
Produktivitetsvekst gjennom teknologiske endringer (hvordan vi gjør ting) viktigste kilde til vekst og velstand Produktivitetsvekst kommer ikke av seg selv Å skape eller å ta i bruk ny teknologi krever innovasjon, imitasjon eller implementering. Disse aktivitetene krever kunnskap og ferdigheter. Slike ferdigheter tilegnes gjennom investeringer i humankapital, hvor formell utdanning er viktig. Ikke opplagt at «markedet ordner opp» Mengde – type - fordeling Det offentlige er tungt inne i utdanningssektoren i de fleste land – på ulike måter

3 Utdanner vi rett kompetanse for fremtiden?
Spørsmålet er nært beslektet med eller avledet fra Hva (i all verden) skal vi leve av i fremtiden (når oljen tar slutt)? Vi vet egentlig ikke så mye om hvilke næringer som blir viktige i fremtiden Men vi vil trenge en del lærere, og trolig vekst i etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester. Kompetent og omstillingsdyktig arbeidsstyrke viktig grunnlag for å ta i bruk ny teknologi og utnytte nye muligheter «De ufødte næringsklyngers behov» Generell kompetanse og basisferdigheter

4 Utdanningspolitikkens rolle (litt snevert)
Bidra til godt samsvar mellom tilgang på kompetanse av ulike slag (tilbud) og samfunnets behov for denne kompetansen (etterspørsel), på en måte som maksimerer velferden og at den nødvendige kompetansen produseres effektivt Tilbudet bestemmes i stor grad av individuelle valg, kapasitet i utdanningssystemet og internasjonal migrasjon, og er nokså gitt på kort sikt Etterspørselen bestemmes av mange faktorer Ofte vil man nå en «likevekt» der tilbud er lik etterspørsel, men ikke alle likevekter er like gode

5 Hva driver endringer i etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft?
Endringer i næringsstruktur (hva vi produserer) Ulike næringer bruker ulike typer arbeidskraft Fra jordbruk til industri til privat og offentlig tjenesteyting Globalisering endrer næringsstrukturen Endringer i teknologi (hvordan vi produserer) Hvordan de samme næringene produserer de samme typer produkter Hånd i hånd med organisasjonsmessige endringer Internasjonal outsourcing

6 Sterk økning i etterspørselen etter utdannet arbeidskraft over tid
Drevet av endringer mellom og innad i næringer Teknologiske endringer viktig faktor Men også økt etterspørsel etter arbeidsintensive tjenester når inntektsnivået øker Demografiske forhold spiller inn

7 Tilbud av ulike typer arbeidskraft
Ungdommers preferanser og valg På hvilket grunnlag foretas de? Når foretas de reelle valgene? Dimensjoneringen av utdanningssystemet Studentenes preferanser gjennom søking Institusjonenes insentiver Politiske prioriteringer Utdanningskvalitet Kompetanse følger ikke automatisk fra antall skoleår eller studiepoeng Internasjonal migrasjon

8 Framskrivinger av etterspørsel og tilbud av arbeidskraft etter utdanning 2010-2030
Hva skjer hvis ungdommens utdanningsvalg fortsetter som i dag Makroøkonomi og næringsstruktur utvikler seg slik vi tror trender i etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft innad i næringer fortsetter Rapporter 48/2013, Statistisk sentralbyrå Cappelen, Gjefsen, Gjelsvik, Holm og Stølen

9 Hovedtrekk i beregningsopplegget
De siste befolkningsframskrivingene (kjønn og alder) Tilbud - MOSART Framskrivinger av utdanningsvalg under forutsetning om gitte (konstante) utdanningstilbøyeligheter Framskriving av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning Avgang gjennom død (befolkning) eller pensjonering (arbeidsstyrke) Etterspørsel - MODAG Makroøkonomisk modell med flere næringer Etterspørsel etter arbeidskraft påvirket av næringsstrukturen Arbeidskraften inndelt i 5 utdanningsgrupper etter nivå – Substitusjon, trender har betydning for sammensetningen Videre oppsplitting i 28 utdanningsgrupper – trender i sammensetningen 9

10 Viktigste trekk fram mot 2030
Fortsatt klar økning i etterspørselen etter arbeidskraft med utdanning fra universitet og høyskole Også klar økning i etterspørselen etter arbeidskraft med videregående fagutdanning Den største utfordringen består i at for få gjennomfører videregående fagutdanning Knapphet på lærere Økende knapphet på sykepleiere Etter hvert trolig redusert knapphet på ingeniører og andre med realfagsbakgrunn Tilbudet ser ut til å vokse mer enn etterspørselen for høyere utdanning innen økonomi og administrasjon, samfunnsvitenskap, jus og humanistiske fag

11 Sysselsetting etter utdanningsnivå

12 Befolkning 16-74 etter utdanningsnivå
12

13 Tilbud og etterspørsel etter utdanningsnivå
13

14 Elektrofag, mekaniske fag og maskinfag
14

15 Bygg og anleggsfag 15

16 Ingeniører 16

17 Sivilingeniører 17

18 Andre realfag, lavere grad
18

19 Andre realfag, høyere grad
19

20 Sum ingeniører og realfag

21 Økonomi og administrasjon – høyere grad
21

22 Samfunnsfag, høyere grad
22

23 Humanistiske fag, høyere grad
23

24 Lærere, lavere grad 24

25 Pleie og omsorgsfag, høyskole
25

26 Andre helsefag, høyskole
26

27 Implikasjoner Behov – mangel - knapphet
Markedskreftene vil motvirke eventuelle ubalanser… Arbeidsgiverne vil sysselsette nærliggende typer arbeidskraft Næringsstrukturen kan påvirkes av tilgang Ubalanser kan påvirke relative lønninger Ubalanser kan påvirke ungdoms utdanningsvalg Arbeidsinnvandring …men ikke alle likevekter er gode Likevel: Beregningene Avdekker ubalanser som følger av en framskrivning av dagens situasjon Gir relevant informasjon om dimensjonering av utdanningskapasitet til ungdom og arbeidsgivere


Laste ned ppt "Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google