Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Chapter 14 Markets for Factor Inputs. Slide 2 Emner i kapittel 14  Konkurranseutsatte faktormarkeder  Likevekt i faktormarked med perfekt konkurranse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Chapter 14 Markets for Factor Inputs. Slide 2 Emner i kapittel 14  Konkurranseutsatte faktormarkeder  Likevekt i faktormarked med perfekt konkurranse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Chapter 14 Markets for Factor Inputs

2 Slide 2 Emner i kapittel 14  Konkurranseutsatte faktormarkeder  Likevekt i faktormarked med perfekt konkurranse  Faktormarkeder med monopsonimakt  Faktormarkeder med monopolmakt

3 Slide 3 Konkurranseutsatte markeder  Faktoretterspørsel er avledet etterspørsel (derived demand)  Anta at vi har to faktorer, kapital (C) fast og arbeidskraft (L) variabel, til kostnad r og w  Hvor mye arbeidskraft vil en bedrift ansette ?  En ny arbeider ansettes bare hvis det er lønnsomt, det vil si at verdien av det vedkommende produserer er minst like høy som lønnen

4 Slide 4 Konkurranseutsatte markeder  Viktig begreper:  Marginal Revenue Product of Labor (MRP L )  MRP L = (MP L )(MR)  Ved perfekt konkurranse er MR = P, ellers er MR < P  Det ansettes nye arbeidere inntil  MRP L = w

5 Slide 5 Marginal Revenue Product Timer Lønn ($ per time) MRP L = MP L x P Konkurranseutsatt marked (P = MR) MRP L = MP L x MR Monopol marked (MR { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.no/7/1983573/slides/slide_5.jpg", "name": "Slide 5 Marginal Revenue Product Timer Lønn ($ per time) MRP L = MP L x P Konkurranseutsatt marked (P = MR) MRP L = MP L x MR Monopol marked (MR

6 Slide 6 w*SLSL Hver enkelt bedrift står overfor et perfekt elastisk arbeidsmarked med gitt lønn Ansettelser i arbeidsmarkedet (med gitt kapital) Arbeidskrafr Lønn MRP L = D L L* Vinningsoptimum når MRPL = w

7 Slide 7 Endring i tilbud av arbeid Arbeidskraft Lønn w1w1 S1S1 MRP L = D L L1L1 w2w2 L2L2 S2S2

8 Slide 8 Konkurranseutsatte markeder  Vi sammenligner input og output:

9 Slide 9 Konkurranseutsatte markeder  Anta nå at begge produksjonsfaktorene er variable  Hageredskap produseres av arbeid og maskiner  Anta at lønnen faller - hva skjer ?  Det ansettes mer arbeidskraft  Dette øker kapitalens grenseprodukt - det kjøpes mer maskiner - som igjen øker arbeidets grenseprodukt

10 Slide 10 MRP L1 MRP L2 Når to eller flere inputs er variable påvirkes bedriftens etterspørsel av grenseproduktet til begge inputs. Etterspørsel etter arbeidskraft (med variabel kapital) Timer Lønn ($ per time) 0 5 10 15 20 4080120160 Med lønn = $20, har vi likevekt i A. Når lønna faller til 15 skifter MRP kurven slik at ny likevekt blir i C. Derfor er A og C på ettersprøsels- kurven etter arbeid, men B er ikke DLDL A B C

11 Slide 11 Markedets etterspørsel  For å finne markedets etterspørsel etter arbeidskraft, må vi  Finne etterspørselen i hver næring  Aggregere horisontalt for å finne markedets etterspørsel  Det kan være litt problematisk å finne etterspørselen fordi tilbudt kvantum og pris endres når lønn endres

12 Slide 12  Anta at lønna i en næring faller  Alle bedriftene vil ansette flere arbeidere  Tilbudet av ferdigvarer fra næringen øker  Markedsprisen på ferdigvaren faller, og MRP L kurven skifter innover  Det ansettes færre enn man ellers ville gjort  Etter at etterspørsel i næring er funnet, kan man aggregere for å finne samlet etterspørsel Konkurranseutsatte markeder Etterspørsel etter arbeid i en næring

13 MRP L1 Etterspørsel i næringen Arbeid Lønn ($ per time) Lønn ($ pr time) 0 5 10 15 0 5 10 15 50100150L0L0 L2L2 D L1 Horisontal sum hvis ikke prisen endres 120 MRP L2 L1L1 Etterspørsel i næringen D L2 Bedrift Næring

14 S Markedets tilbud Tilbud av input (arbeidskraft) Meter Pris)Pris ($ per meter) D Markedets etterspørsel 100 ME = AE 10 Tilbudskurve bedriften står overfor 50 Etterspørsel etter input MRP Legg merke til 1)Bedriften er pristaker ved $10. 2) S = AE = ME = $10 3) ME = MRP @ 50 enheter

15 Slide 15 Konkurranseutsatte markeder  Tilbud av arbeidskraft  Den enkeltes tilbud av arbeid kan analyseres ut fra teori om nyttemaksimering  Fritid konkurrerer mot arbeid  Lønnen er prisen på fritid  Høyere lønn øker prisen på fritid

16 Slide 16 Konkurranseutsatte markeder  Tilbud av arbeid  Høyere lønn gjør at fritid blir dyrere - og man erstatter fritid med arbeid (substitusjonseffekten)  Høyere lønn øker inntekt, slik at man kan kjøpe mer av alle goder, inklusiv fritid, hvis fritid er normalgode (inntektseffekten)  Disse virker i motsatt retning, og det er dermed usihhert hvordan ebdret lønn påvirker tilbud av arbeid

17 Slide 17 Inntektseffekt < substitusjonseffekt Inntektseffekt > substitusjonseffekt “Backward bending” tilbud av arbeid Arbeidstimer pr. dag Lønn ($ per time) Tilbud av arbeid

18 12 C Arbeider velger A: •16 timer fritid, 8 timer arbeid •Inntekt = $80 16 Q P A w = $10 Substitusjons- og inntektseffekt av lønnsendring Fritid Lønn 0 240 824 480 20 B w = $20 Anta at lønn øker til $20 Substitusjonseffekt Inntektseffekt 20 hour fritid, 4 timer arbeid Inntekt = $80

19 S L = AE D L = MRP L P * MP L Likevekt i arbeidsmarkedet Arbeidere Lønn FrikonkurranseMonopol wCwC LCLC wMwM LMLM vMvM A B

20 Slide 20  Economic Rent  I et faktormarked er economic rent forskjellen mellom betalingen eieren av en faktor mottar og det minimale som må betales for å få tilgang til faktoren. For arbeidskraft forskjellen mellom hva man er villig til å arbeide for, og lønnen man faktisk mottar Likevekt i faktormarkedet

21 Slide 21 Total expenditure (lønn) er rektanglet 0w* AL* Economic Rent Economic rent er ABW* B Economic Rent Arbeidere Lønn S L = AE D L = MRP L w* L* A 0

22 Slide 22 Economic Rent s1s1 Economic Rent s2s2 Land Rent dekar Pris ($ per dekar) Tilbud av land (areal) D2D2 D1D1

23 Slide 23 Faktormarkeder med Monopsonimakt  Monopsoni - enekjøper  Anta at vi har at  Markedet for ferdigvarer kan beskrives som et frikonkurransemarked  Inputmarkedet (arbeidsmarkedet) er et monopsonimarked

24 Slide 24 S L = Gjennomsnitts- kostnad (AE) Grensekostnad (ME) Hvorfor er grensekostnad høyere enn S L ? D = MRP L Marginal og gjennomsnittskostnad Enheter Pris 0123465 5 10 15 20 w* = 13 L* wcwc LcLc C

25 Slide 25 Faktormarkeder med monopolmakt  På samme måte som kjøpere av inputs (arbeid) kan ha monopsonimakt, kan selgere av inputs ha monopolmakt.  Det mest kjente eksempel på monopolmakt i faktormarkeder involverer fagforeninger

26 Slide 26 SLSL DLDL MR Når en fagforening er en monopolist, må man tilpasse seg på kjøperens etterspørsels- kurve etter arbeidskraft. Monopolmakt for selgere av arbeid Arbeidere Lønn pr. arbeider A L*L* w*w* Selgeren kan maksimere antall ansatte, ved L*, ved å inngå avtale om lønn lik w*.

27 Slide 27 Economic Rent w1w1 L1L1 Kvantum arbeidskraft L 1 som maksimerer rent som areidere tjener bestemmes av krysningen mellom marginal revenue og tilbudskurven for arbeid; fagforenings- medlemmer får lønn lik w 1. SLSL DLDL MR Monopolmakt for selgere av arbeid Number of Workers Lønn pr. arbeider A L2L2 w2w2 Hvis fagforeningen ønsker å maksimere total lønn, bør L 2 medlemmer sysselsettes til lønn lik w 2 fordi da er grenseinntekten for fagforeningen 0. L*L* w*w*

28 Slide 28  Innenfor arbeidsmarkedet har vi ofte bilaterlalt monopol - et marked hvor en monopolist selger til en monopsonist  Kan illustrere LO/NHO ?  Markedsløsningen er ikke entydig gitt, den vil avhenge av de ulike partenes forhandlingsstyrke Faktormarkeder med monopolmakt

29 Slide 29 Bilateralt monopol Arbeidere Lønn pr. arbeider D L = MRP L MR 5 10 15 20 25 102040 S L = AE ME 25 19 Mulige lønnsalt. wCwC


Laste ned ppt "Chapter 14 Markets for Factor Inputs. Slide 2 Emner i kapittel 14  Konkurranseutsatte faktormarkeder  Likevekt i faktormarked med perfekt konkurranse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google