Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014. MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014. MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

2 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE

3 Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøetForventninger og satsingsområderSamarbeid – skole  hjem Foreldremøtene høsten 20143

4 Litt om skolen og læringsmiljøet  Skolen har en flott elevgruppe – ca. 475 elever  Elevene våre trives ved skolen  Elevene vår bidrar til å gi skolen et godt omdømme  Mange elever har god innsats  Skolens bidrag til elevenes læring er positivt  Mange elever "løftes" fra de kommer til Lier og til de forlater oss, enten for å begynne i lære eller for å ta høyere utdanning Foreldremøtene høsten 20144

5 Elevundersøkelsen H2013 viste positive resultater innenfor "trivsel og motivasjon" Foreldremøtene høsten 20145

6 Trivsel versus motivasjon og innsats  Mange elever har forutsetninger for å yte mer og avslutte skolegangen med bedre resultater  Noen elever krever tett oppfølging, både faglig og sosialt. Her vil vi gjerne ha samarbeid med foreldre/foresatte  Den største utfordringen jeg som rektor ser, er elevenes fravær fra undervisninga  Dette er den største trusselen for at elever ikke fullføre og består den utdanninga de har valgt  Derfor er skolens viktigste satsingsområde dette skoleåret: ØKT TILSTEDEVÆRELSE HOS ELEVENE VÅRE Foresatte er en RESSURS for skolen! Foreldremøtene høsten 20146

7 Økt tilstedeværelse har bare gevinster I min tale til elevene ved skolestart oppfordret jeg dem til å innføre "nulltoleranse" for fravær.  Det å være tilstede har bare gevinster:  Øker faglig utbytte, elevene får med seg all faglig læring og styrker sine erfaringer fra samarbeid (fellesskapslæring)  Styrker sjansene for å få den læreplassen de drømmer om  Øker sjansene for å fullføre og bestå opplæringa  Øker sjansene for å komme inn studier de ønsker etter fullført videregående skole  Gir godt grunnlaget for et godt liv  Muliggjør realisering av drømmer og livsprosjekter Foreldremøtene høsten 20147

8 Skolens "service-erklæring" – vi vil gjøre vårt ytterste for:  å gi undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Alle elever skal føle seg velkommen og ivaretatt.  å gjøre oss kjent med faglig ståsted fra den ungdomsskolen eleven kommer fra, og legger dette til grunn for opplæringen.  å legge til rette for å gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner, individuelt og i samarbeid med andre.  å sikre at lærerne samarbeider om elevens opplæring.  at skolens ansatte framstår som tydelige rollemodeller og gode forbilder.  at eleven mottar systematisk veiledning og tilbakemelding på faglig og sosial utvikling av faglærere og kontaktlærer.  å involvere foresatte gjennom samtaler ved skolestart og etter behov, og i foreldremøter.  Lier videregående skole har nulltoleranse for mobbing, vold og rasisme, og arbeider systematisk med å skape et godt skole- og læringsmiljø.  Lierstandard for systematisk elevoppfølging og å styrke skole - hjemsamarbeid Foreldremøtene høsten 20148

9 Våre forventninger til elevene  Møter presis til undervisningen og holder tidsfrister som skolen setter  Har oversikt over skoledagens innhold og deltar i opplæringen  Skaffer materiell og utstyr som trengs til opplæringen og tar med dette til oppstart av undervisningen (skrivesaker, pc og fagbøker).  Er i klasserommet når det er undervisning under ledelse av lærer. Friminutt benyttes til toalettbesøk, fylle vannflasker, spising osv.  Følger skolens ordens- og atferdsreglement.  Melder fravær til kontaktlærer og gjerne også faglærere i løpet av første fraværsdag.  Dokumenterer fravær og har oversikt over totalfravær, samt varsler du har fått i fag, orden og atferd.  Høyt ureglementert fravær fører til nedsatt atferdskarakter. Foreldremøtene høsten 20149

10 Vi forventer at dere foresatte/foreldre:  Bidrar til at eleven har god arbeidsinnsats og følger opp skolearbeidet (lekser/ innleveringer/prøver).  Tar kontakt tidlig hvis du synes opplæringen ikke oppfyller dine og/eller elevens forventninger.  Bidrar til å gi eleven positive holdninger til skolen, lærere og medelever.  Deltar på foreldremøter, utviklingssamtaler og andre møter.  Sørger for at eleven møter tidsnok, er uthvilt, og har med seg matpakke eller benytter seg av skolens kantine.  Når fraværsmelding mottas fra kontaktlærer den 15. i mnd., følges denne opp hjemme i dialog med eleven.  Melde fravær til kontaktlærer i løpet av første fraværsdag.  Sørger for at fraværet er minimalt (7 dager 15 timer anses som høyt) og at legetimer, kjøretimer etc. i størst mulig grad legges utenom skoletid og til skoleferier.  Støtter eleven i å følge klassens og skolens regler, og viser respekt for alle på skolen. Foreldremøtene høsten 201410

11 Skolens viktigste satsing dette skoleåret - tiltak for å styrke elevenes tilstedeværelse Prosjekt "Nærvær – Tidlig – Tydelig – Tett på" – noen tiltak:  Systematisk elevoppfølging  Tett oppfølging av elevfravær og andre forhold  Premiering av elever med full tilstedeværelse  Elever som sliter skal møtes "Tidlig – Tydelig – Tett på".  Skolen skal ikke jobbe etter en "vent og se"- holdning  Midttimer 5 dager i uka brukes til å styrke elevdemokrati og trivsels- og læringsfremmende tiltak  Basistime for alle grupper – midttimen mandager  Hyppigere gruppelærerråd  Helsesøster 3 dager/uka + samarbeid med ruskonsulent og politiet  Foreldre som ressurs – Lierstandard styrket skole – hjemsamarbeid Foreldremøtene høsten 201411

12 Elevundersøkelsen H2013 Hva sier elevene om "støtte hjemmefra" 12 UtvalgNivåSnittGrenseverdierBeskrivelse LIER VGS (13 Høst)Gul-3,63 1,0 <= Rød < 3,6 3,6 <= Gul- < 3,8 3,8 <= Gul+ < 4,0 4,0 <= Grønn < 5,1 Noen elever i ditt utvalg synes at de får god oppfølging i skolearbeidet hjemmefra, men det finnes en gruppe elever som ikke får god oppfølging hjemmefra. Resultatet er også nærmere rødt nivå enn grønt nivå. Svært ofte eller alltid OfteAv og tilSjeldenAldriSnitt Hjemme viser de interesse for det jeg gjør på skolen 1341158321123,93 AlltidOfteNoen gangerSjeldenAldriSnitt Jeg får god hjelp til leksene mine hjemme 86 7257603,22 Hjemme oppmuntrer de voksne meg i skolearbeidet 123976637253,74 Helt uenigLitt uenig Verken uenig eller enig Litt enigHelt enigSnitt Hjemme forventer de at jeg gjør så godt jeg kan på skolen 8217 412093,76 Foreldremøtene høsten 2014

13 Samarbeid er nødvending om vi skal lykkes Vårt felles ønske er at flere elever skal lære mer, gjennomføre og bestå. For å klare dette trengs samarbeid mellom:  Elever/foreldre/foresatte  Kontaktlærere/faglærere/Elevtjenesten /helsesøster  Politiet/Uteseksjonen  Tydelig ledelse og koordinering av tiltakene "Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn" Mitt råd er derfor:  Ikke slipp ungdommene ennå – de trenger dere – vi trenger dere Foreldremøtene høsten 201413

14 Foreldre-Cafe  Skolen er i ferd med å utarbeide en standard for skole – hjemsamarbeid, og vi ønsker dialog  For å styrke dialogen med foreldre/foresatte og starter skolen opp cafe-dialogmøter Foreldre/foresatte ønskes velkommen til cafe-dialog på følgende datoer i høst:  16.okt. Foreldres rolle og betydning Innleder: Masud Gharahkhani, Drammen Bystyre  19.nov. Digital – sosial - ungdom og bruk av sosiale medier Innleder: Bodil Jenssen Houg, Mobbeombud i Buskerud Foreldremøtene høsten 201414

15 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/liervgshttps://www.facebook.com/liervgs

16 Tidlig – Tydelig – Tett på ElevtjenestenPresentasjon av kontaktlærerneFordeling til gruppevise samtaler Foreldremøtene høsten 201416


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014. MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google