Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt Hverdagsrehabilitering Larvik kommune Presentasjonsdato: 04.06.14 FOU dag Sandefjord Susan Henriksen, Prosjektleder Hverdagsrehabilitering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt Hverdagsrehabilitering Larvik kommune Presentasjonsdato: 04.06.14 FOU dag Sandefjord Susan Henriksen, Prosjektleder Hverdagsrehabilitering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt Hverdagsrehabilitering Larvik kommune Presentasjonsdato: 04.06.14 FOU dag Sandefjord Susan Henriksen, Prosjektleder Hverdagsrehabilitering

2 Definisjon av rehabilitering Hverdagsrehabilitering legger definisjon av rehabilitering til grunn: «Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensete, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet»

3 Hva kjennetegner hverdagsrehabilitering (Tuntland og Ness, 2014) Målrettet og intensivt fokus på hverdagsaktiviteter som personen selv tillegger betydning Starter med spørsmålet «Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?» Har som mål å bidra til økt selvhjulpenhet i daglige gjøremål slik at personen kan fortsette og bo hjemme, være aktiv i eget liv og delta sosialt og i samfunnet

4 Kjennetegn ved hverdagsrehabilitering Innebærer et tankesett om at personen selv styrer deltakelse og hverdagsmestring, med stimulering fra helsepersonell og aktuelle pårørende og frivillige Forutsetter tidlig, tidsavgrenset, tverrfaglig innsats og /eller tilrettelegging i personens hjem og nærmiljø Er et tilbud fra kommunale hjemmebaserte tjenester og innebærer styrket involvering og samhandling mellom ergo/fysioterapeuter og personell i hjemmesykepleien/hjemmehjelpstjenesten.

5

6 Hverdagsrehabilitering Larvik kommune Hverdagsrehabilitering er et tiltak i forhold til et helhetlig pasientforløp innen rehabilitering Oppstart 12.08.13 med ansettelse av prosjektleder Oktober ansettelse av fysioterapeut 100% og sykepleier 40% Januar 2014 tilknyttet hjelpepleier i 20% i teamet Tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, sykepleier, hjelpepleier og ergoterapeut som har base sammen med, og samarbeider tett med eksisterende hjemmetjeneste Oppstart i distrikt Gloppe/Torstrand, et av hjemmetjenestedistriktene Inkludert og avsluttet 35 brukere til nå pr 26.05.14.

7 Måleredskaper: Canadian Occupational Performance Measure (COPM): Identifiserer problemer med aktivitetsutførsel, kartlegger viktige aktiviteter for bruker og skårer på utførsel og tilfredshet før og etter rehabiliteringen. Barthel ADL index: Registrer hva pasienten gjør i ADL aktiviteter, registrerer uavhengighet av hjelp fra en annen person. Blodtrykk, puls, O2-metning, teller medisiner på alle Short Physical Performance Battery (SPPB): stående balanse, 4 m gangtest, reise seg fra stol x 5 Andre tester er behovsavhengig: MMS-E, COOP/WONCA, funksjonstester, krafttesting, sensibilitet, tempo e.l.

8 Rehabiliteringsprosessen Trener på hverdagsaktiviteter som er viktig for brukeren Eks. ut og inn av seng, reise og sette seg, handle, gå til postkassen, dusje selv, kle på seg selv, lage mat, gå i trapp, ta ut av oppvaskmaskinen o.l Aktivitetsplan/egentreningsprogram Spesifikk styrketrening og balansetrening Hjelpemidler og tilrettelegging av hjemmet Finne nye måter og gjøre ting på - balansere hverdagskrav til forsvarlig gjennomføring Medisinske problemstillinger avklares med fastlege, bruker e-melding Mange har mål om å bedre gange og redusere fallrisiko Overordnet mål å øke totale aktivitetsnivået gjennom dagen og øke selvstendighet slik at behovet for hjelp reduseres.

9 Hverdagsrehabiliteringsprosessen Stikkordene er brukerstyrt og spesifikk trening – trener direkte på det de strever med på deres hjemmearena utfra deres egne mål. Samarbeides med de personene som er rundt dem i deres hverdag (pårørende, hjemmesykepleien, fastlege, fysioterapeut o.s.v) De opprettholder sine vanlige hverdagsaktiviteter i tillegg til rehabiliteringsprosessen noe som medfører økt aktivitet. Utfordringer: Hjelp= økt trygghet, hjelpere har vanskeligheter med å stå med henda på ryggen, lett å be om mer hjelp en de trenger

10 Resultater på brukernivå pr 26.05.14 35 brukere inkludert, 76%kvinner, gjennomsnittsalder 79 år Henvisning fra hjemmetjenesten(16), Tjenestekontoret(13), intermediær/avklaring(2), Presteløkka(4) Vedtak på Hverdagsrehabilitering, 3 uker. Søker evt forlengelse. Gjennomsnittlig oppfølgingstid er 4,1 uker Gjennomsnittlig endring på Barthel 1,7 poeng bedring. Gjennomsnittlig endring på SPPB: 1,4 poeng Gjennomsnittlig endring på COPM: Utførelse 2,4/tilfredshet 2,6 poeng

11 Resultater på tjenestenivå pr 26.05.14 16/35 av brukere har avsluttet hjelp fra hjemmetjeneste 8/35 har redusert behov for hjelp av hjemmetjenesten 11/35 av brukerne avsluttes med samme behov for tjenester. Av disse brukere er det flest med lavt tjenestebehov, som f eks utlevering av multidose, sårstell.

12 Videre hverdagsrehabilitering i Larvik. Prosjektperiodens varighet er 1 år, med avslutning som prosjekt 01.10.14. Larvik kommune er med i Helsedirektoratets følgeevaluering for hverdagsrehabilitering. 39 Norske kommuner deltar. Denne evalueringen av hverdagsrehabilitering vil kunne gi oss svar på effektene av hverdagsrehabilitering på kort og lang sikt. Det jobbes nå med forslag til implementering i alle hjemmetjenestesonene i kommunen.


Laste ned ppt "Prosjekt Hverdagsrehabilitering Larvik kommune Presentasjonsdato: 04.06.14 FOU dag Sandefjord Susan Henriksen, Prosjektleder Hverdagsrehabilitering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google