Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilke bedriftsressurser og konkurransestrategier kan ha betydning for en bedrifts entreprenørielle orientering? av Einar Lier Madsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilke bedriftsressurser og konkurransestrategier kan ha betydning for en bedrifts entreprenørielle orientering? av Einar Lier Madsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilke bedriftsressurser og konkurransestrategier kan ha betydning for en bedrifts entreprenørielle orientering? av Einar Lier Madsen

2 E. Lier Madsen Ressurser, strategier og entreprenøriell orientering Foredrag på EVA seminaret 11-12 sept. 2003 Hvorfor temaet er interessant (1) Entreprenørskap og nyskapning er sett på som sentralt for verdiskapning, vekst og sysselsetting. Samfunnsutviklingen vil i økende grad bli preget av omstillingsprosesser. Økte krav til målretting av bedriftsrettede virkemidler Evnen til entreprenørskap i bedriftene vil stå sentralt.

3 E. Lier Madsen Ressurser, strategier og entreprenøriell orientering Foredrag på EVA seminaret 11-12 sept. 2003 Hvorfor temaet er interessant (2) Økt fokus på verdiskapningseffekter i det offentlige virkemiddelapparatet gjør at det: –blir viktig å få størst mulig effekt ut av den enkelte bedrift. –behov for kritisk vurdering av om de interne forutsetningene i bedriftene er til stede for videre vekst og verdiskapning. –Å få kunnskap om bedriftsinterne forhold som kan ha betydning for slike holdninger blir viktigere Bedriftens ressurser og konkurransestrategier kan gi bidrag til å forstå orienteringen mot entreprenørskap

4 E. Lier Madsen Ressurser, strategier og entreprenøriell orientering Foredrag på EVA seminaret 11-12 sept. 2003 Analysemodell Konkurranse -strategier Ressurser Entreprenøriell orientering (EO) Bakgrunnsvariabler: Bransje,Bedrifsstørrelse, Bedriftsalder, Virkemiddel

5 E. Lier Madsen Ressurser, strategier og entreprenøriell orientering Foredrag på EVA seminaret 11-12 sept. 2003 Entreprenøriell orientering Er en bedrifts handlinger i forhold til innovasjon, risikotilbøyelighet og proaktivitet (Miller 1983), og kan defineres som: ” Lederens strategiske orientering som reflekterer en bedrifts villighet til å engasjere seg i entreprenøriell adferd ” (Wiklund 1998). Entreprenøriell orientering kan være en indikator for små og mellomstore bedrifters vekst og resultater/ prestasjoner.

6 E. Lier Madsen Ressurser, strategier og entreprenøriell orientering Foredrag på EVA seminaret 11-12 sept. 2003 Entreprenøriell orientering: Indikatorer for innovasjon, proaktivitet og risikotilbøyelighet Entreprenørskap- dimensjoner Entreprenørielle indikatorer Innovasjon - Bedriften er engasjert i utvikling av nye produkter/tjenester. - Vi satser på å være først når det gjelder teknologisk utvikling i vår bransje Proaktivitet - Vi bruker ressurser på å finne nye muligheter i markedet. - Vi legger vekt på en kontinuerlig utvikling av vårt forretningskonsept - Bedriften legger vekt på å være den første bedriften som går inn på nye markeder Risiko tilbøyelighet - Vi akseptere høy risiko

7 E. Lier Madsen Ressurser, strategier og entreprenøriell orientering Foredrag på EVA seminaret 11-12 sept. 2003 Ressurser og konkurransestrategier I ressursbaseteori fokuseres det på: –særegne og kostbare ressurser som kontrolleres av en bedrift og som er vanskelige å kopiere. Utnyttelse av slike ressurser er en kilde for å gi bedriften konkurransefortrinn. –bedriftens indre sterke sider. Konkurransestrategi er søken etter en gunstig konkurranseposisjon i en næring/bransje og er rettet mot en lønnsom og vedvarende posisjon i forhold til de faktorene som bestemmer konkurransen her

8 E. Lier Madsen Ressurser, strategier og entreprenøriell orientering Foredrag på EVA seminaret 11-12 sept. 2003 Datamaterialet Studien omfatter: –564 bedrifter –som mottok tilsagn om SNDs distriktsrettede eller landsdekkende lån og virkemidler i 2001 –og som utgjør et representativt utvalg av SNDs kundemasse Studien utgjør derfor ikke et representativt utvalg av norske bedrifter, men bare av SNDs kundemasse. En viktig begrensning når resultatene skal tolkes vil derfor være utvalget.

9 E. Lier Madsen Ressurser, strategier og entreprenøriell orientering Foredrag på EVA seminaret 11-12 sept. 2003 Faktoranalyser Følgende faktorer ble utledet: Entreprenøriell orientering (1 faktor) Ressurser (5 faktorer) –Nettverk, styre, informasjonsflyt, teknologi, geografi (i tillegg er det tre ressurser som utledes fra enkeltvariabler; leders utdanning, - erfaring og finansielle ressurser) Konkurransestrategier (3 faktorer) –Produkt, marked, pris

10 E. Lier Madsen Ressurser, strategier og entreprenøriell orientering Foredrag på EVA seminaret 11-12 sept. 2003 Regresjonsanalyse: Hovedvariablenes forklaring (justert R2) av entreprenøriell orientering

11 E. Lier Madsen Ressurser, strategier og entreprenøriell orientering Foredrag på EVA seminaret 11-12 sept. 2003 Regresjonsanalyse: Hovedresultater etter hovedvariabler 1 Kontroll- variabler 2 Kontrollvar. + ressurser 3 Kontrollvar. + strategier 4 Alle variabler Konstant (B-verdi)0,108-0,3240,01-0,08 Justert R 2 0,080,370,450,53 Endring justert R 2 -0,290,370,16/ 0,08 F-verdi7,69***15,48***35,15***21,87*** N (listwise)520374421334

12 E. Lier Madsen Ressurser, strategier og entreprenøriell orientering Foredrag på EVA seminaret 11-12 sept. 2003 Sammenhenger mellom ressurser, strategier og entreprenøriell orientering Ressurser og strategier Sammenheng med entreprenøriell orientering PositivIngen eller negativ Menneskelige ressurserNettverk, Informasjonsflyt Lederens utdanning Lederens yrkeserfaring Org. ressurserStyre Fysiske ressurserGeografi Teknologiske ressurserTeknologi Finansielle ressurserFin. posisjon (neg.) KonkurransestrategierProduktstrategiPrisstrategi (neg.) Markedsstrategi

13 E. Lier Madsen Ressurser, strategier og entreprenøriell orientering Foredrag på EVA seminaret 11-12 sept. 2003 Funn: Kontrollvariabler og entreprenøriell orientering Kontrollvariabel Forventede sammenhenger Resultat Virkemidler+Støttes i modell 1 og 3 Bedriftstørrelse+Støttes ikke Bedriftsalder-Støttes i modell 1 og 3 Næring?Støttes delvis i modell 2

14 E. Lier Madsen Ressurser, strategier og entreprenøriell orientering Foredrag på EVA seminaret 11-12 sept. 2003 Kjennetegn ved ressursene av betydning for entreprenøriell orientering Kan i stor grad sies å være – imperfekt imiterbare, – ikke-substituerbare – sjeldne ressurser eller ressurskombinasjoner, – verdifulle i den forstand at de kan anvendes mot muligheter og trusler i omgivelsene, Inneholder med andre ord isolerende mekanismer Kan i liten grad kan kjøpes i et marked, … og i følge ressursbaseteorien er det slike ressurser som kan gi vedvarende konkurransefortrinn

15 E. Lier Madsen Ressurser, strategier og entreprenøriell orientering Foredrag på EVA seminaret 11-12 sept. 2003 Praktiske implikasjoner (1) Kunnskapen om ressursers og konkurransestrategiers sammenhenger med entreprenøriell orientering kan for eksempel brukes til: 1.Utvelgelse av bedrifter med utviklings- og/eller nyskapningspotensial 2.Utvelgelse av bedrifter som har behov for å utvikle sine ressurser eller strategier 3.Til sammenligning mellom bedrifter og bransjer, og 4.Dette kan benyttes av bedriften selv i forbindelse med egenevaluering.

16 E. Lier Madsen Ressurser, strategier og entreprenøriell orientering Foredrag på EVA seminaret 11-12 sept. 2003 Praktiske implikasjoner (2) Noen mulige praktiske innspill til SNDs oppfølging av bedrifter kan for eksempel være: Kreve at styret har eksterne deltakere Stimulere til nettverksdeltakelse Bidra til utvikling av produkt- eller markedsstrategier

17 E. Lier Madsen Ressurser, strategier og entreprenøriell orientering Foredrag på EVA seminaret 11-12 sept. 2003 Praktiske implikasjoner (3) S ortering av bedrifter etter evner og holdninger Evner/ Holdninger Entreprenøriell orientering (Holdning) JaNei Ressurser og konkurrans- strategier (Evner) Ja 1. Faktisk entreprenøriell 2. Ubenyttet potensial Nei 3. Har ambisjoner 4. Ingen utsikter/ønsker

18 E. Lier Madsen Ressurser, strategier og entreprenøriell orientering Foredrag på EVA seminaret 11-12 sept. 2003 Entreprenørielle bedrifter får bedre resultater (eks. fra etterundersøkelsen 2003) Det er undersøkt om det er forskjeller i resultater mellom de bedriftene som kan karakteriseres som entreprenørielle og de som ikke kan det. De entreprenørielle bedriftene oppnår bedre prestasjoner (egenrapportert prestasjonsmål) sammenlignet med konkurrentene (men ikke signifikant sammenhenger for omsetnings- og sysselsettingsendring) Det samme gjelder for de virksomhetene som har økt sin vektlegging av entreprenøriell orientering fra 1999 til 2003.

19 E. Lier Madsen Ressurser, strategier og entreprenøriell orientering Foredrag på EVA seminaret 11-12 sept. 2003 Forslag til videre arbeid Undersøke andre norske bedrifter for å undersøke om funnene i denne studien også kan gjelde generelt Undersøke temaet med en større ressursbredde for å avdekke hvilke andre ressurstyper som kan ha betydning Finne fram til og forsøke å få til bedre/gode mål på de immaterielle (”myke”) ressursene Undersøke videre om entreprenøriell orientering har betydning for SND-bedriftenes resultater/prestasjoner

20 E. Lier Madsen Ressurser, strategier og entreprenøriell orientering Foredrag på EVA seminaret 11-12 sept. 2003 Konklusjon Å studere en bedrifts entreprenørielle orientering kan være en fruktbar innfallsvinkel til bedre å kunne forstå en bedrifts holdning til entreprenørskap og innovasjon – en kunnskap som er etterspurt når det både i Norge og andre land fokuseres på økt verdiskapning, sysselsetting og vekst i små og mellomstore bedrifter.

21 E. Lier Madsen Ressurser, strategier og entreprenøriell orientering Foredrag på EVA seminaret 11-12 sept. 2003 Faktoranalyse: Ressurser

22 E. Lier Madsen Ressurser, strategier og entreprenøriell orientering Foredrag på EVA seminaret 11-12 sept. 2003 Faktoranalyse: Strategier


Laste ned ppt "Hvilke bedriftsressurser og konkurransestrategier kan ha betydning for en bedrifts entreprenørielle orientering? av Einar Lier Madsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google