Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elementer i en forretningsplan  Venture Cup, 30. mars 2006  Beate Rotefoss - hvorfor, hva og hvordan?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elementer i en forretningsplan  Venture Cup, 30. mars 2006  Beate Rotefoss - hvorfor, hva og hvordan?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elementer i en forretningsplan  Venture Cup, 30. mars 2006  Beate Rotefoss - hvorfor, hva og hvordan?

2 Først noen spørsmål…  Hvor mange har utarbeidet en fp?  Hva er en fp?  Hvorfor skal vi skrive en fp?  Hva synes dere en fp skal inneholde?  Hva tror dere er viktigst med en fp?  Hvordan ville dere starte jobben med å skrive en fp?

3 Hvorfor utarbeide forretningsplan?  FP skal være en rettesnor for driften av den nye enheten  Produktstrategi  Markedsstrategi  Budsjett  Handlingsplaner  FP skal tiltrekke seg investorer og långivere  Sikre tilgang på nødvendig kapital  Gi et godt førsteinntrykk

4 Analysebehov - områder Produkt/ tjeneste Konkurrent- orientering Bedriftens styrker og svakheter Kundeorientering Kontekst/Omgivelser

5 Elementer i en forretningsplan  Foretakets hovedforutsetninger  Kritiske forhold for å lykkes  Produkt og markeder - strategiske valg  Markedsplan og konkurranseforhold  Bedriftens lokalisering, bygninger, maskiner og utstyr  Organisering og administrative rutiner  Etableringsplan, langs. plan for bedriften, ressursbehov  Finansiering, lønnsomhet og risikovurdering

6 Foretakets hovedforutsetninger  Forretningsidé, visjon og mål  Iverksetter og team  Selskapsform og eiendomsforhold  Bransje

7 Kritiske forhold for å lykkes  Analyse av eksterne og interne forhold med fokus på kritiske forutsetninger for å lykkes.  Her kan med hell SWOT-tankegangen benyttes:  Se på interne styrker og svakheter  Se på eksterne muligheter og trusler

8 Produkt og markeder - strategiske valg  Behovsbeskrivelse  Produktkrav  Valg av teknisk løsning  Evt. beskyttelse av forretningsideen/produktideen  Produktutvikling, antatt levetid på produktet, livssyklus  Vurdering av marked/markedspotensiale og konkurransesituasjon  Produksjonsstrategi  Hvilke bedriftsfunksjoner skal bedriften ivareta med egen org. og hva skal settes bort til administrative og utøvende funksjoner?  Finansiering økonomisk strategi

9 Fra kundebehov til teknisk løsning Kundebehov Produktets/tjenestens egenskaper Teknisk løsning

10 Markedsplan og konkurranseforhold  Hvordan få til en avtale med pilotkunder og andre brukere i utviklings- og introduksjonsfasen?  Hvilke markeder skal bearbeides og hvilke kunder anses som viktige i startfasen og i den videre utviklingen?  Konkret beskrivelse av hvordan konkurrentene skal møtes på det valgte markedet.  Prispolitikk  Salgsprognose, markedsandel, antall enheter pr. år de tre første årene av salget.  Beskrivelse av distribusjons- og salgsopplegg i den innledende fasen og ved den videre utvikling og ekspansjon av bedriften.

11 Distribusjonskjeden Kunde(For)brukerProdusent

12 Kunde(For)brukerProdusent Distribusjonskjeden Kunde (For)bruker

13 Kunde(For)brukerProdusent Distribusjonskjeden Kunde (For)bruker Produsent

14 Bedriftens lokalisering, bygninger, maskiner og utstyr  Lokalisering av bedriften geografisk  Skissér et produksjonsopplegg, antyd utviklingen over tid  Krav til bygninger og anlegg på kort og lang sikt, kostnader og investeringsbehov  Behov for maskiner og utstyr, kostnader og investeringsbehov

15 Organisering og administrative rutiner  Beskrivelse av bedriftens interne organisering og hvilke arbeidsoppgaver som skal settes bort  Sysselsetting de tre første årene, krav til kompetanse, rekrutteringspolitikk  Lag et organisasjonskart  Hvilke adm. rutiner trenges, og hvordan er de tenkt utarbeidet?  Lønnskostnader og andre kostnader  Iverksetterens og utviklingsteamets rolle, avtaler og framtidig organisering

16 Etableringsplan, langsiktig utviklingsplan for bedriften, ressursbehov  Oversikt over de aktiviteter og planleggingsoppgaver som må utføres i de kommende tre år med sikte på start og videre utvikling av bedriften, tidfest periodene de forskjellige aktiviteter skal utføres. (Her kan dere gjerne benytte et GANNT-diagram)  Ressursbehov for gjennomføring av etableringsplanen de tre første årene.

17 Finansiering, lønnsomhet og risikovurdering  Lag en kontantstrømsanalyse som presenteres grafisk  Foreta en lønnsomhetsanalyse og risikoanalyse for de tre første år og på lengre sikt.  Sett opp et resultatbudsjett for de tre første årene  Sett opp en finansieringsplan for de første årene (med kapitalkilder og kapitalhenvendelse)  Sett opp et likviditetsbudsjett for de tre første årene

18 Hvilke budsjetter må dere kunne sette opp?  Salgsbudsjett + salgsinnbetalingsbudsjett  Kostnadsbudsjett + utbetalingsbudsjett  Investeringsbudsjett  Finansieringsbudsjett  Resultatbudsjett (inntekter / kostnader)  Likviditetsbudsjett (innbetalinger / utbetalinger) Kontantstrømsanalyse + risikovurderinger

19 Ressursbaseteori Fysisk kapital Teknologi, investeringer, lokalisering, tilgang på råmaterialer Finansiell kapital De ulike pengeressursene som en bedrift kan bruke for å nyttiggjøre seg av og implementere strategier. F.eks. kapital fra aksjonærer, egenkapital, banklån, og tilskudd fra f.eks. Innovasjon Norge, NT-programmet og Skattefunn Menneskelig kapital Kunnskap, opplæring, erfaring, relasjoner, innsikt til individuelle ledere og medarbeidere i bedriften Organisatorisk kapital Bedriftens rapporteringsstruktur, formell og uformell planlegging, kontroll- og koordineringssystemer, i tillegg til formelle og uformelle relasjoner mellom bedriftens ledere/medarbeidere og bedriftens relasjoner til aktører i omgivelsene.

20 VRIO – rammeverket Barney, 2001) Valuable: Gjør ressursen bedriften i stand til å respondere på muligheter og trusler i omgivelsene? Rare: Hvor mange konkurrerende bedrifter har tilgang til denne ressursen? Imitate: Dersom konkurrerende bedrifter ikke har tilgang på denne ressursen, hvor lett er det for konkurrenten(e) å skaffe seg denne ressursen? Organisation: Er bedriften godt nok organisert for å utnytte det konkurranse-messige potensialet i denne ressursen?

21 Verdifull?Sjelden? Vanskelig å imitere? Effektivt organisert? Konkurransemessige implikasjoner Økonomisk situasjon Nei -- Nei Ja KonkurranseulempeForverret Ja Nei -- KonkurranselikhetUendret Ja Nei Midlertidig konkurransefordel Forbedret Ja Langsiktig konkurransefordel Forbedret The VRIO (Valuable, Rare, Imitate, Organization) Framework ( basert på Barney, 2001).


Laste ned ppt "Elementer i en forretningsplan  Venture Cup, 30. mars 2006  Beate Rotefoss - hvorfor, hva og hvordan?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google