Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overgangsprosjektet – NY GIV

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overgangsprosjektet – NY GIV"— Utskrift av presentasjonen:

1 Overgangsprosjektet – NY GIV
Initiert av Kunnskapsdepartementet Kobling til ”OT/NAV –prosjektet” • Kobling til ”LOS-prosjektet” (BLD) • Kobling til ”Vurdering for læring” (Udir)

2 Premisser • Tar konsekvensen av den nære sammenhengen mellom faglige prestasjoner på u-trinnet og senere frafall i vgo • Gir de svakest presterende elevene etter 1.termin i 10.klasse en ny sjanse slik at de kan få fag- /svennebrev eller vitnemål i vgo • Tett oppfølging i 10.klasse og i videregående opplæring • Ekstra innsats for å utvikle grunnleggende lese-, skrive-og regneferdigheter

3 Premisser, forts Fylkeskommunene arbeider for å skape et bærekraftig, strukturert og målrettet samarbeid med kommunene for å sette elevene best mulig i stand til å gjennomføre videregående opplæring • 30-50% av den totale elevmassen på ungdomsskolene i fylket er grunnlaget første året Drammen og Kongsberg kommune i 2011. • Eskaleres til alle kommuner innen 2013

4 1. Tiltak rettet mot elevgruppa
1.1 Utvelgelse av elever • 10% svakest presterende etter 1.termin i 10.klasse i kommunen, dvs ca 70 elever i Drammen -kommunalt skjønn • IOP: må vurdere hva elevene har best nytte av • Minoritetsspråklige elevers plass? • Tilbud om deltakelse -informasjonsflyt i forkant - prosess

5 1.2 Opplæringen av elevene -innhold
”Tiltakene i prosjektet har som mål å øke elevenes motivasjon for, og evne til å gjennomføre videregående opplæring, blant annet gjennom en styrking av deres grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter. Det skal gjennomføres en intensiv opplæring som starter etter jul i 10. trinn, og som videreføres etter behov i overgangen til og i videregående opplæring”

6 1.2 Opplæring av elevene -organisering
”Departementet legger til grunn at omfanget på en slik intensivopplæring vil være på 8-10 timer pr uke fram til avslutning av skoleåret. Timene bør i størst mulig grad tas fra norsk, matematikk og engelsk/norsk fordypning i 10. trinn. Dersom dette er praktisk vanskelig, kan andre fag vurderes.” •Økonomi: ”De lærerressursene som er nødvendig for gjennomføringen av opplæringen vil være kommunenes ansvar.”

7 1.2 organisering, forts ”Det kan være flere måter å gjennomføre denne intensivopplæringen på. Den kan for eksempel organiseres som forsterket opplæring innenfor den vanlige klassen /gruppen med ekstra lærerressurser, eller elevene kan organiseres i egne grupper i den tiden intensivopplæringen gis. Departementet ønsker å prøve ut ulike modeller, og vil sørge for at ulike modeller kan gjennomføres innenfor regelverket, eller om nødvendig legge til rette for at slik opplæring kan gjennomføres som forsøk.”

8 1.4 Overgang fra 10.klasse til Vg1
• Tas inn i videregående opplæring på ordinær måte • Hvordan følge disse elevene gjennom sommeren? • Sommerjobb/-skole allerede første år evt. med relevans for valgt utdanningsprogram? • Før skolestart –førskole evt. i kombinasjon med sommerjobb? • Hvordan forberede vg-skoler som ikke er i prosjekt, men som får ”prosjektelever”? • Motsatt: Hvordan forberede vg-skoler somer i prosjekt, men som får elever som er i målgruppa fra ikke-deltakende kommuner?

9 2. Lærere • 1.år: norsk-og matematikklærere ved alle deltakerskoler tilbys et skoleringsopplegg • To lærere pr deltakende ungdomsskole og to lærere fra hver deltakende vgs (en norsk/en matematikk) • Spredningsarbeid innad på skolene • Felles skolering for ungdomsskole og videregående skole • Tre regioner – i alt mer enn 600 lærere • KD dekker alle utgifter til skolering, inkl vikarutgifter


Laste ned ppt "Overgangsprosjektet – NY GIV"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google