Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen1 Erstatningsrett oProfessor Trine-Lise Wilhelmsen oNordisk institutt for sjørett oE-post:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen1 Erstatningsrett oProfessor Trine-Lise Wilhelmsen oNordisk institutt for sjørett oE-post:"— Utskrift av presentasjonen:

1 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen1 Erstatningsrett oProfessor Trine-Lise Wilhelmsen oNordisk institutt for sjørett oE-post: t.l.wilhelmsen@jus.uio.no

2 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen2 Årsakssammenheng oRettslig plassering oKravet om årsakssammenheng oÅrsakskonstellasjoner - terminologi oSamvirkende skadeårsaker oKonkurrerende skadeårsaker oHypotetisk årsakskonkurranse oFlere årsaker - oppsummering

3 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen3 1. Krav om årsakssammenheng oGrunnleggende vilkår for ansvar oHjemmel: oIkke generell lovhjemmel oMen: ordlyden i lovfestet ansvarsgrunnlag oEks: Erstl § 2-1, BAL § 4 oVolde/skyldes etc = krav til årsak oFaktisk og rettslig oHer: rettslig

4 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen4 1. Krav om årsakssammenheng oSom andre rettspørsmål: tolkning oMen: tolkningsfaktorene kommer i bakgrunnen fordi oUtviklet ved ulovfestet ansvar uten grunnlag i lovtekst/forarbeider oHR fokusert på ”årsaksteorier” oBetingelseslæren oVesentlighetslæren oAdekvanslæren

5 2. Årsakskonstellasjoner oSamvirkende skadeårsaker: oTo årsaker er nødvendige oIngen er tilstrekkelige oKonkurrerende skadeårsaker oTo årsaker er tilstrekkelige oIngen er nødvendige oHypotetisk årsakskonkurranse oÅrsak A nødvendig og tilstrekkelig i skadeøyeblikket oDeretter inntrer årsak B som ville ha ført til samme skade

6 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen6 Samvirkende årsaker Utslipp B Utslipp A Begge årsaker nødvendige, ingen tilstrekkelige nødvendig fiskedød

7 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen7 NB: Begge årsaker må være nødvendige Utslipp B Utslipp A Fiskedød

8 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen8 Konkurrerende årsaker, flere årsaker er tilstrekkelige Fiskedød Utslipp B Utslipp A Tilstrekkelig

9 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen9 Nakkeslengskade etter bilulykkeEgen helse/sårbarhet Hypotetisk årsakskonkurranse Ville ha ført til 50 % uførhet 100 % ufør

10 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen10 3. Samvirkende skadeårsaker oProblemet oNoe annet enn flere årsaker/flere skader oUtgangspunkt: Betingelseslæren oAvgrensning 1:Vesentlighetslæren oAvgrensning 2:Adekvanslæren

11 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen11 3.1 Problemet oBegge/alle årsakene nødvendige oDvs: Ingen av årsakene er tilstrekkelige oSkadevoldende hendelse kombinert med oAnnen skadevolder oYtre omstendigheter oSkadelidtes sårbarhet oTo nødvendige årsaker kan virke oSamtidig oEtter hverandre i tid

12 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen12 Rt 1992.64 P-pille II Hjerneslag Tobakk(/alkohol) P-pille Infeksjon?

13 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen13 Rt 1997.1 Rossnes Nakkesleng Dårlig helse Psykosom lidelse Bilulykke fører til nakkesleng, som utløser dårlig helse og fører til psykosomatisk lidelse

14 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen14 3. 2 ”Samvirke” vs flere årsaker og flere skader oSamvirke = to eller flere årsaker oBegge er nødvendige oIngen er tilstrekkelig oNoe annet enn flere årsaker fører til hver sin skade, hvor det karakteristiske at hver årsak onødvendig og oTilstrekkelig oi forhold til hele eller deler av skaden oErstatningen fordeles over årsakene

15 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen15 Flere årsaker, hver sin skade Skade på front C kjører inn i A B rygger inn i A Skade bak

16 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen16 3.3 Utg.pkt: Betingelseslæren oInnhold oGrunnlag oBegrunnelse oAnvendelse

17 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen17 3.3.1 Innhold o”Årsak” = at handling A nødvendig for skade B oRt. 1992.64 P pille II: o”Årsakskravet mellom en handling eller unnlatelse og en skade er vanligvis oppfylt dersom skaden ikke ville ha skjedd om handlingen eller unnlatelsen tenkes borte. Handlingen eller unnlatelsen er da en nødvendig betingelse for at skaden inntrer”. o= Krav om faktisk årsakssammenheng

18 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen18 Betingelseslæren Skade B Årsak A A er årsak til B dersom B faller bort om A tenkes borte

19 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen19 Betingelseslæren Årsak A A er årsak til B dersom B faller bort om A tenkes borte

20 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen20 Rt 1992.64 P-pille II Hjerneslag Tobakk(/alkohol) P-pille Infeksjon?

21 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen21 3.3.2 Grunnlag oRt. 1992.64 P pilledom II sier ikke hva som er grunnlaget for kravet oLitt: ”Slutter seg til betingelseslæren” oMen: Må ha normativt grunnlag oOg: Stemmer med naturlig forståelse av begrepet årsak

22 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen22 Begrunnelse oMye diskutert i rettsfilosofisk og rettsøkonomisk teori oIkke nødvendig med prevensjon i forhold til skader som andre forårsaker oOmfattende ansvar kan hindre samfunnsnyttig virksomhet oRimelighets og rettferdsbetraktninger

23 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen23 3.3.3 Anvendelsesområde o Ansvarsgrunnlag oUlovfestet ansvar, Rt. 1992.64 P pille II oLovfestet ansvar, Rt. 2007.172 Schizofreni oHendelsesforløpet oFlere parallelle årsaker inn til realskaden, Rt. 1992.64 P pille II, 2003.557 Fluktbil oRealskaden utløser ny årsak og fører til merskade, Rt 2000.418 Thelle, 2007.158 Pseudoanfall etc

24 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen24 Rt 2000.418 Thelle Påkjørsel Dårlig helse Varige helseplager Bilulykke fører til begrenset bløtdelsskade, som utløser dårlig helse og fører til varige helseplager med smerter i nakken

25 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen25 3.3.3 Anvendelsesområde okarakteren av den samvirkende årsak: oAnnen skadevolder oytre årsak oskadelidtes helsetilstand o= Ansvar for hele skaden uansett samvirke oNB; Ikke hjemmel for fordeling oBegrensning må følge av andre momenter

26 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen26 To skadevoldere Fiskedød Utslipp B Utslipp A Begge årsaker nødvendige, ingen tilstrekkelige = skerstl. § 5-3

27 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen27 NB: Begge årsaker må være nødvendige Utslipp B Utslipp A Fiskedød

28 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen28 Skadevolder + hendelig årsak Forfrysning Snestorm PGS svikt Produsenten hefter full ut

29 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen29 3.4 Avgrensn1: Uvesentlig oSe bort fra lite vesentlige årsaker oHjemmel: Rt 1992.64 P-pilledom II oMen: antydet også tidligere oFokuserer på vektforholdet oAnvendelsesområdet: oI hovedsak: flere parallelle årsaker oMen: Rt 2007. 158 Pseudoanfall oHva er ”lite vesentlig”?

30 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen30 Rt 2000.1614 Passiv røyking Lungekreft Egen røyking Passiv røyking 30-40 % 70-60 %

31 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen31 Skadevolder + skadelidtes sårbarhet Hudlidelse Infeksjonssykdom Dispril Rt. 2000.915: Ansvar. Men: dissens

32 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen32 3.5 Avgrensn2: Adekvans oAvgrensning mot upåregnelige/tilfeldige skadefølger oHjemmel: oRt. 1973.1268 Flymanøver oRt. 1997.1 Rossnes oRt. 2000.418 Thelle oRt 2001.337 Ranheim etc. oFokuserer på hendelsesforløpet oForholdet til tolkning: formålsbetraktninger

33 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen33 3.5 Avgrensn2: Adekvans oAdekvans/formålsbetraktninger oHvilken risiko eller interesse gjelder ansvarsreguleringen oPrevensjon oReparasjon oInteresseavveining

34 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen34 3.5.1 Hvilken risiko beskyttes oPåregnelig skade o = avgrense mot tilfeldige følger oi forhold til kjernen i ansvarsreguleringen oForarbeider etc tilsier vidtrekkende ansvar: oNOU 1980:29 Produktansvaret, jfr. Rt 2000.915 Dispril oOt prp nr 73 2006-2007 s. 20 oRt 2006.690 Lillestrøm? oKjernen de mer ordinære skader: oRt 2007.172 Schizofreni

35 3.5.1 Hvilken risiko beskyttes oNærhet i årsaksforløpet oRt 1973.1268 Flymanøver oRt 2007.172 Schizofreni oTidselementet, oRt 2007.158 Pseudoanfall vs oRt 2001.320 Nilsen

36 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen36 Rt 1973.1268 Flymanøver Skade på oppdrettsanlegg Fly gjennom kraftledning - Strømabonnenter uten strøm – pumpe skadet - Skade på oppdrettsanlegg

37 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen37 Rt 2007.172 Schizofreni Paranoid psykose Sykdommen ble utløst av skadelidtes endrede livssituasjon etter ulykken. Avledet og indirekte årsaksforhold. Fall Tap av fritid Tap av jobb Samlivs brudd

38 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen38 3.5.2 Prevensjon oPrevensjon som moment oSom generelt formål i erstatningsretten oI adekvansvurderingen oOt prp nr 73 2006-2007 s. 20 oRettspraksis: oRt. 1973.1268 Flymanøver oRt. 2006.690 Lillestrøm oRt. 2010.24 Hanekleivtunellen

39 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen39 3.5.3 Reparasjon oTilsier at årsakskjeden ikke begrenses oSærlig ved personskader o Rep hensynet begrenses gjennom lempning, Rt 2005.65 Kile oForholdet mellom reparasjon, prevensjon og risikobetraktninger, Rt. 2006.690 Lillestrøm oMen: ikke brukt som direkte argument i Rpr.

40 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen40 3.5.4 Rimelig risikofordeling oReparasjon = overflytting av tap oNår blir dette urimelig? oRpr: del av adekvansvurderingen i saker om formuestap/tredjemannstap: oRt 1973.1268 Flymanøver oRt 2006.690 Lillestrøm oRt. 2010.24 Hanekleivtunellen oMen også personskade: Rt 2007.158 Pseudoanfall

41 3.6 Samvirkende skadeårsaker, oppsummering oBegrepet oUtgangspunkt: betingelseslæren oHvis nødvendig betingelse: er årsaken helt uvesentlig? oHvis nei: Adekvat årsakssammenheng? oForholdet til den beskyttede risiko/int oPrevensjon oReparasjon/risikoavveining 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen41

42 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen42 4. Konkurrerende skadeårsaker oKarakteristisk oTo eller flere årsaker tilstrekkelige o= Ingen av dem er nødvendige oTypetilfelle: oKonkurrerende samtidige skadevoldere oSkadevoldende handling + ytre årsak

43 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen43 Konkurrerende årsaker, flere årsaker er tilstrekkelige Fiskedød Utslipp B Utslipp A Tilstrekkelig

44 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen44 4.1. Samtidige skadevoldere oTo eller flere volder samtidig skade oKan være direkte lovregulert, jfr forurl § 59 oRt 1931.1096 Vestfos : oforutsetter at man ikke kan anvende betingelseslæren oBegrunnelse: prevensjon retter seg mot begge oFormål/reelle hensyn: oReparasjon: minst en ansvarlig oVelge en – vilkårlig oKonklusjon: solidaransvar for begge/alle

45 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen45 4.2 Skadevoldende handling + ytre årsak oForarbeidene til forurensningsloven: Ikke ansvar hvis ytre årsak samtidig oRt.1881:33 Hugstforbud oFormål: Kun reparasjon av lidt tap oReelle hensyn: oUnngå tilfeldig berikelse oKostnader til preventive bortkastet hvis skaden skjer uansett.

46 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen46 5. Hypotetisk årsakskonkurranse oKarakteristisk oÅrsak 1 fører til skade - Årsak 2 ville hypotetisk ha ført til samme skade senere oMen: Årsak 2 behøver ikke i tid ligge etter årsak 1 o Årsak 2 kan være oAnnen skadevolder oTilfeldig ytre årsak oSkadelidtes sårbarhet

47 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen47 5.1 Hypotetisk annen skadevolder oÅrsak 1 og 2 er begge skadevoldere oIkke rettspraksis oFormål oPrevensjon oReparasjon oReelle hensyn: Unngå bevisproblemer o= Ansvar for årsak 1, ikke for årsak 2

48 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen48 5.2 Hypotetisk ikke ansv. årsak oÅrsak 1 skadevolder, årsak 2 oYtre omstendighet oSkadelidtes sårbarhet oForarbeidene til forurensningsloven oRettspraksis, tidligere oRt. 1931.513 Holmenkollbanen oRt 1939.736 Eystein

49 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen49 Fiskebåt kolliderer med not Rt 1939.736 Eystein Tap av fangst i not 1360 hektoliter fisk

50 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen50 Fiskebåt kolliderer med not Uvær natten etterpå Rt 1939.736 Eystein Ville ha ført til delvis samme tap Tap av fangst i not 1360 hektoliter fisk560 hektoliter = Dekning for 800 hektoliter

51 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen51 5.2 Hypotetisk ytre årsak oRettspraksis, nyere oRt 1999.1473 Stokke oRt 2001.337 Ranheim

52 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen52 Nakkeslengskade etter bilulykke Rt 1999.1473 Stokke 100 % ufør 100 % ufør etter ulykken

53 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen53 Nakkeslengskade etter bilulykke Egen helse/sårbarhet Rt 1999.1473 Stokke Ville ha ført til 50 % uførhet 100 % ufør 100 % ufør etter ulykken Tidspunktet usikkert = Erstatning for 50 % uførhet

54 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen54 Rt 2001.337 Ranheim påkjørt 50 % ufør helsetilstand 50 % ufør Enighet om at 50 % uførhet skulle henføres egen helse Tvist om 50 % skulle henføres til påkjørselen ?

55 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen55 Rt 2001.337 Ranheim helsetilstand 50 % Ikke ansvar utover de 250.000 som allerede var betalt av forsikringsselskapet 50 % Påkjørt % ?

56 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen56 5.2 Hypotetisk ytre årsak etc oResultatet av dommene = Ikke ansvar etter at årsak 2 tilstrekkelig oAutomatisk følge av betingelseslæren? oMen: Formålsbetraktninger oPrevensjon – tilsier ansvar oReparasjon – tilsier ansvar oTidsmomentet ikke vurdert oInteresseavveining? oNJA 2009.104; annet resultat

57 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen57 6. Flere årsaker – oppsummering oÅrsakskombinasjoner: oFlere skadevoldere oSkadevolder pluss ytre hendelse oSkadevolder pluss skadelidtes sårbarhet oSett i forhold til oAnvendelse av betingelseslæren oTolkningsmomenter

58 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen58 6.1 Flere skadevoldere – samvirke oBegge årsaker nødvendige oIngen av årsakene tilstrekkelige isolert oBegge hefter o= Anvendelse av betingelseslæren oAvgrensning kan følge av årsaksteorier/formålsbetr

59 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen59 6.1 Flere skadevoldere – konkurranse oHver årsak tilstrekkelig oIngen av årsakene nødvendige oBegge hefter o= IKKE anvendelse av betingelseslæren oMen: ansvar følger av formålsbetraktninger

60 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen60 6.1 Flere skadevoldere – hypotetisk oÅrsak 1 medfører faktisk skade oÅrsak 2 ville medf samme skade senere oÅrsak 1 nødvendig i skadeøyeblikket men ikke etter at årsak 2 inntraff oÅrsak 1 hefter, årsak 2 går fri o= betingelseslæren anvendes på tidspunktet for årsak 1 (faktisk skade) o= støttes av formålsbetraktninger

61 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen61 6.2 Skadevolder og ytre omstendighet – samvirke oBegge årsaker nødvendige oIngen av årsakene tilstrekkelige oSkadevolder hefter o= Anvendelse av betingelseslæren oAvgrensning kan følge av årsaksteorier/formålsbetr

62 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen62 6.2 Skadevolder og ytre omstendigheter – konkurranse oHver årsak tilstrekkelig oIngen av årsakene nødvendige oSkadevolder går fri o= Anvendelse av betingelseslæren oStøtte i formålsbetraktninger

63 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen63 6.2 Skadevolder og hypotetisk ytre årsak oSkadevolder påfører faktisk skade oYtre årsak ville ha påført samme skade oSkadevolder går fri o= Anvendelse av betingelseslæren på tidspunktet for hypotetisk årsak/skade oAnnet resultat kan følge av oLang tid opreventive hensyn

64 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen64 6.3 Skadevolder og skadelidtes sårbarhet oSamvirke – skadevolder hefter = anvendelse av betingelseslæren oKonkurrerende – ingen avgjørelse - upraktisk? oHypotetisk – skadevolder hefter inntil sårbarhet ville ført til samme resultat alene= obetingelseslæren når den hypotetiske sykdomsutviklingen skjer oUklart hvor langt løsningen rekker

65 19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen65 Betingelseslæren Årsaker Skade Situasjon SamvirkeHypotetisk Konkur ranse Flere skade voldere Betingelses Læren Bet når årsak 1 Ikke Bet læren Skadev + Ytre årsak Betingelses Læren Bet når Årsak 2 Bet når Årsak 2 Skadev + sårbarhet Betingelses Læren Bet når Årsak 2 ?


Laste ned ppt "19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen1 Erstatningsrett oProfessor Trine-Lise Wilhelmsen oNordisk institutt for sjørett oE-post:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google