Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen1 Erstatningsrett oProfessor Trine-Lise Wilhelmsen oNordisk institutt for sjørett oE-post:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen1 Erstatningsrett oProfessor Trine-Lise Wilhelmsen oNordisk institutt for sjørett oE-post:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Trine-Lise Wilhelmsen1 Erstatningsrett oProfessor Trine-Lise Wilhelmsen oNordisk institutt for sjørett oE-post:

2 Trine-Lise Wilhelmsen2 Årsakssammenheng oRettslig plassering oKravet om årsakssammenheng oÅrsakskonstellasjoner - terminologi oSamvirkende skadeårsaker oKonkurrerende skadeårsaker oHypotetisk årsakskonkurranse oFlere årsaker - oppsummering

3 Trine-Lise Wilhelmsen3 1. Krav om årsakssammenheng oGrunnleggende vilkår for ansvar oHjemmel: oIkke generell lovhjemmel oMen: ordlyden i lovfestet ansvarsgrunnlag oEks: Erstl § 2-1, BAL § 4 oVolde/skyldes etc = krav til årsak oFaktisk og rettslig oHer: rettslig

4 Trine-Lise Wilhelmsen4 1. Krav om årsakssammenheng oSom andre rettspørsmål: tolkning oMen: tolkningsfaktorene kommer i bakgrunnen fordi oUtviklet ved ulovfestet ansvar uten grunnlag i lovtekst/forarbeider oHR fokusert på ”årsaksteorier” oBetingelseslæren oVesentlighetslæren oAdekvanslæren

5 2. Årsakskonstellasjoner oSamvirkende skadeårsaker: oTo årsaker er nødvendige oIngen er tilstrekkelige oKonkurrerende skadeårsaker oTo årsaker er tilstrekkelige oIngen er nødvendige oHypotetisk årsakskonkurranse oÅrsak A nødvendig og tilstrekkelig i skadeøyeblikket oDeretter inntrer årsak B som ville ha ført til samme skade

6 Trine-Lise Wilhelmsen6 Samvirkende årsaker Utslipp B Utslipp A Begge årsaker nødvendige, ingen tilstrekkelige nødvendig fiskedød

7 Trine-Lise Wilhelmsen7 NB: Begge årsaker må være nødvendige Utslipp B Utslipp A Fiskedød

8 Trine-Lise Wilhelmsen8 Konkurrerende årsaker, flere årsaker er tilstrekkelige Fiskedød Utslipp B Utslipp A Tilstrekkelig

9 Trine-Lise Wilhelmsen9 Nakkeslengskade etter bilulykkeEgen helse/sårbarhet Hypotetisk årsakskonkurranse Ville ha ført til 50 % uførhet 100 % ufør

10 Trine-Lise Wilhelmsen10 3. Samvirkende skadeårsaker oProblemet oNoe annet enn flere årsaker/flere skader oUtgangspunkt: Betingelseslæren oAvgrensning 1:Vesentlighetslæren oAvgrensning 2:Adekvanslæren

11 Trine-Lise Wilhelmsen Problemet oBegge/alle årsakene nødvendige oDvs: Ingen av årsakene er tilstrekkelige oSkadevoldende hendelse kombinert med oAnnen skadevolder oYtre omstendigheter oSkadelidtes sårbarhet oTo nødvendige årsaker kan virke oSamtidig oEtter hverandre i tid

12 Trine-Lise Wilhelmsen12 Rt P-pille II Hjerneslag Tobakk(/alkohol) P-pille Infeksjon?

13 Trine-Lise Wilhelmsen13 Rt Rossnes Nakkesleng Dårlig helse Psykosom lidelse Bilulykke fører til nakkesleng, som utløser dårlig helse og fører til psykosomatisk lidelse

14 Trine-Lise Wilhelmsen ”Samvirke” vs flere årsaker og flere skader oSamvirke = to eller flere årsaker oBegge er nødvendige oIngen er tilstrekkelig oNoe annet enn flere årsaker fører til hver sin skade, hvor det karakteristiske at hver årsak onødvendig og oTilstrekkelig oi forhold til hele eller deler av skaden oErstatningen fordeles over årsakene

15 Trine-Lise Wilhelmsen15 Flere årsaker, hver sin skade Skade på front C kjører inn i A B rygger inn i A Skade bak

16 Trine-Lise Wilhelmsen Utg.pkt: Betingelseslæren oInnhold oGrunnlag oBegrunnelse oAnvendelse

17 Trine-Lise Wilhelmsen Innhold o”Årsak” = at handling A nødvendig for skade B oRt P pille II: o”Årsakskravet mellom en handling eller unnlatelse og en skade er vanligvis oppfylt dersom skaden ikke ville ha skjedd om handlingen eller unnlatelsen tenkes borte. Handlingen eller unnlatelsen er da en nødvendig betingelse for at skaden inntrer”. o= Krav om faktisk årsakssammenheng

18 Trine-Lise Wilhelmsen18 Betingelseslæren Skade B Årsak A A er årsak til B dersom B faller bort om A tenkes borte

19 Trine-Lise Wilhelmsen19 Betingelseslæren Årsak A A er årsak til B dersom B faller bort om A tenkes borte

20 Trine-Lise Wilhelmsen20 Rt P-pille II Hjerneslag Tobakk(/alkohol) P-pille Infeksjon?

21 Trine-Lise Wilhelmsen Grunnlag oRt P pilledom II sier ikke hva som er grunnlaget for kravet oLitt: ”Slutter seg til betingelseslæren” oMen: Må ha normativt grunnlag oOg: Stemmer med naturlig forståelse av begrepet årsak

22 Trine-Lise Wilhelmsen22 Begrunnelse oMye diskutert i rettsfilosofisk og rettsøkonomisk teori oIkke nødvendig med prevensjon i forhold til skader som andre forårsaker oOmfattende ansvar kan hindre samfunnsnyttig virksomhet oRimelighets og rettferdsbetraktninger

23 Trine-Lise Wilhelmsen Anvendelsesområde o Ansvarsgrunnlag oUlovfestet ansvar, Rt P pille II oLovfestet ansvar, Rt Schizofreni oHendelsesforløpet oFlere parallelle årsaker inn til realskaden, Rt P pille II, Fluktbil oRealskaden utløser ny årsak og fører til merskade, Rt Thelle, Pseudoanfall etc

24 Trine-Lise Wilhelmsen24 Rt Thelle Påkjørsel Dårlig helse Varige helseplager Bilulykke fører til begrenset bløtdelsskade, som utløser dårlig helse og fører til varige helseplager med smerter i nakken

25 Trine-Lise Wilhelmsen Anvendelsesområde okarakteren av den samvirkende årsak: oAnnen skadevolder oytre årsak oskadelidtes helsetilstand o= Ansvar for hele skaden uansett samvirke oNB; Ikke hjemmel for fordeling oBegrensning må følge av andre momenter

26 Trine-Lise Wilhelmsen26 To skadevoldere Fiskedød Utslipp B Utslipp A Begge årsaker nødvendige, ingen tilstrekkelige = skerstl. § 5-3

27 Trine-Lise Wilhelmsen27 NB: Begge årsaker må være nødvendige Utslipp B Utslipp A Fiskedød

28 Trine-Lise Wilhelmsen28 Skadevolder + hendelig årsak Forfrysning Snestorm PGS svikt Produsenten hefter full ut

29 Trine-Lise Wilhelmsen Avgrensn1: Uvesentlig oSe bort fra lite vesentlige årsaker oHjemmel: Rt P-pilledom II oMen: antydet også tidligere oFokuserer på vektforholdet oAnvendelsesområdet: oI hovedsak: flere parallelle årsaker oMen: Rt Pseudoanfall oHva er ”lite vesentlig”?

30 Trine-Lise Wilhelmsen30 Rt Passiv røyking Lungekreft Egen røyking Passiv røyking % %

31 Trine-Lise Wilhelmsen31 Skadevolder + skadelidtes sårbarhet Hudlidelse Infeksjonssykdom Dispril Rt : Ansvar. Men: dissens

32 Trine-Lise Wilhelmsen Avgrensn2: Adekvans oAvgrensning mot upåregnelige/tilfeldige skadefølger oHjemmel: oRt Flymanøver oRt Rossnes oRt Thelle oRt Ranheim etc. oFokuserer på hendelsesforløpet oForholdet til tolkning: formålsbetraktninger

33 Trine-Lise Wilhelmsen Avgrensn2: Adekvans oAdekvans/formålsbetraktninger oHvilken risiko eller interesse gjelder ansvarsreguleringen oPrevensjon oReparasjon oInteresseavveining

34 Trine-Lise Wilhelmsen Hvilken risiko beskyttes oPåregnelig skade o = avgrense mot tilfeldige følger oi forhold til kjernen i ansvarsreguleringen oForarbeider etc tilsier vidtrekkende ansvar: oNOU 1980:29 Produktansvaret, jfr. Rt Dispril oOt prp nr s. 20 oRt Lillestrøm? oKjernen de mer ordinære skader: oRt Schizofreni

35 3.5.1 Hvilken risiko beskyttes oNærhet i årsaksforløpet oRt Flymanøver oRt Schizofreni oTidselementet, oRt Pseudoanfall vs oRt Nilsen

36 Trine-Lise Wilhelmsen36 Rt Flymanøver Skade på oppdrettsanlegg Fly gjennom kraftledning - Strømabonnenter uten strøm – pumpe skadet - Skade på oppdrettsanlegg

37 Trine-Lise Wilhelmsen37 Rt Schizofreni Paranoid psykose Sykdommen ble utløst av skadelidtes endrede livssituasjon etter ulykken. Avledet og indirekte årsaksforhold. Fall Tap av fritid Tap av jobb Samlivs brudd

38 Trine-Lise Wilhelmsen Prevensjon oPrevensjon som moment oSom generelt formål i erstatningsretten oI adekvansvurderingen oOt prp nr s. 20 oRettspraksis: oRt Flymanøver oRt Lillestrøm oRt Hanekleivtunellen

39 Trine-Lise Wilhelmsen Reparasjon oTilsier at årsakskjeden ikke begrenses oSærlig ved personskader o Rep hensynet begrenses gjennom lempning, Rt Kile oForholdet mellom reparasjon, prevensjon og risikobetraktninger, Rt Lillestrøm oMen: ikke brukt som direkte argument i Rpr.

40 Trine-Lise Wilhelmsen Rimelig risikofordeling oReparasjon = overflytting av tap oNår blir dette urimelig? oRpr: del av adekvansvurderingen i saker om formuestap/tredjemannstap: oRt Flymanøver oRt Lillestrøm oRt Hanekleivtunellen oMen også personskade: Rt Pseudoanfall

41 3.6 Samvirkende skadeårsaker, oppsummering oBegrepet oUtgangspunkt: betingelseslæren oHvis nødvendig betingelse: er årsaken helt uvesentlig? oHvis nei: Adekvat årsakssammenheng? oForholdet til den beskyttede risiko/int oPrevensjon oReparasjon/risikoavveining Trine-Lise Wilhelmsen41

42 Trine-Lise Wilhelmsen42 4. Konkurrerende skadeårsaker oKarakteristisk oTo eller flere årsaker tilstrekkelige o= Ingen av dem er nødvendige oTypetilfelle: oKonkurrerende samtidige skadevoldere oSkadevoldende handling + ytre årsak

43 Trine-Lise Wilhelmsen43 Konkurrerende årsaker, flere årsaker er tilstrekkelige Fiskedød Utslipp B Utslipp A Tilstrekkelig

44 Trine-Lise Wilhelmsen Samtidige skadevoldere oTo eller flere volder samtidig skade oKan være direkte lovregulert, jfr forurl § 59 oRt Vestfos : oforutsetter at man ikke kan anvende betingelseslæren oBegrunnelse: prevensjon retter seg mot begge oFormål/reelle hensyn: oReparasjon: minst en ansvarlig oVelge en – vilkårlig oKonklusjon: solidaransvar for begge/alle

45 Trine-Lise Wilhelmsen Skadevoldende handling + ytre årsak oForarbeidene til forurensningsloven: Ikke ansvar hvis ytre årsak samtidig oRt.1881:33 Hugstforbud oFormål: Kun reparasjon av lidt tap oReelle hensyn: oUnngå tilfeldig berikelse oKostnader til preventive bortkastet hvis skaden skjer uansett.

46 Trine-Lise Wilhelmsen46 5. Hypotetisk årsakskonkurranse oKarakteristisk oÅrsak 1 fører til skade - Årsak 2 ville hypotetisk ha ført til samme skade senere oMen: Årsak 2 behøver ikke i tid ligge etter årsak 1 o Årsak 2 kan være oAnnen skadevolder oTilfeldig ytre årsak oSkadelidtes sårbarhet

47 Trine-Lise Wilhelmsen Hypotetisk annen skadevolder oÅrsak 1 og 2 er begge skadevoldere oIkke rettspraksis oFormål oPrevensjon oReparasjon oReelle hensyn: Unngå bevisproblemer o= Ansvar for årsak 1, ikke for årsak 2

48 Trine-Lise Wilhelmsen Hypotetisk ikke ansv. årsak oÅrsak 1 skadevolder, årsak 2 oYtre omstendighet oSkadelidtes sårbarhet oForarbeidene til forurensningsloven oRettspraksis, tidligere oRt Holmenkollbanen oRt Eystein

49 Trine-Lise Wilhelmsen49 Fiskebåt kolliderer med not Rt Eystein Tap av fangst i not 1360 hektoliter fisk

50 Trine-Lise Wilhelmsen50 Fiskebåt kolliderer med not Uvær natten etterpå Rt Eystein Ville ha ført til delvis samme tap Tap av fangst i not 1360 hektoliter fisk560 hektoliter = Dekning for 800 hektoliter

51 Trine-Lise Wilhelmsen Hypotetisk ytre årsak oRettspraksis, nyere oRt Stokke oRt Ranheim

52 Trine-Lise Wilhelmsen52 Nakkeslengskade etter bilulykke Rt Stokke 100 % ufør 100 % ufør etter ulykken

53 Trine-Lise Wilhelmsen53 Nakkeslengskade etter bilulykke Egen helse/sårbarhet Rt Stokke Ville ha ført til 50 % uførhet 100 % ufør 100 % ufør etter ulykken Tidspunktet usikkert = Erstatning for 50 % uførhet

54 Trine-Lise Wilhelmsen54 Rt Ranheim påkjørt 50 % ufør helsetilstand 50 % ufør Enighet om at 50 % uførhet skulle henføres egen helse Tvist om 50 % skulle henføres til påkjørselen ?

55 Trine-Lise Wilhelmsen55 Rt Ranheim helsetilstand 50 % Ikke ansvar utover de som allerede var betalt av forsikringsselskapet 50 % Påkjørt % ?

56 Trine-Lise Wilhelmsen Hypotetisk ytre årsak etc oResultatet av dommene = Ikke ansvar etter at årsak 2 tilstrekkelig oAutomatisk følge av betingelseslæren? oMen: Formålsbetraktninger oPrevensjon – tilsier ansvar oReparasjon – tilsier ansvar oTidsmomentet ikke vurdert oInteresseavveining? oNJA ; annet resultat

57 Trine-Lise Wilhelmsen57 6. Flere årsaker – oppsummering oÅrsakskombinasjoner: oFlere skadevoldere oSkadevolder pluss ytre hendelse oSkadevolder pluss skadelidtes sårbarhet oSett i forhold til oAnvendelse av betingelseslæren oTolkningsmomenter

58 Trine-Lise Wilhelmsen Flere skadevoldere – samvirke oBegge årsaker nødvendige oIngen av årsakene tilstrekkelige isolert oBegge hefter o= Anvendelse av betingelseslæren oAvgrensning kan følge av årsaksteorier/formålsbetr

59 Trine-Lise Wilhelmsen Flere skadevoldere – konkurranse oHver årsak tilstrekkelig oIngen av årsakene nødvendige oBegge hefter o= IKKE anvendelse av betingelseslæren oMen: ansvar følger av formålsbetraktninger

60 Trine-Lise Wilhelmsen Flere skadevoldere – hypotetisk oÅrsak 1 medfører faktisk skade oÅrsak 2 ville medf samme skade senere oÅrsak 1 nødvendig i skadeøyeblikket men ikke etter at årsak 2 inntraff oÅrsak 1 hefter, årsak 2 går fri o= betingelseslæren anvendes på tidspunktet for årsak 1 (faktisk skade) o= støttes av formålsbetraktninger

61 Trine-Lise Wilhelmsen Skadevolder og ytre omstendighet – samvirke oBegge årsaker nødvendige oIngen av årsakene tilstrekkelige oSkadevolder hefter o= Anvendelse av betingelseslæren oAvgrensning kan følge av årsaksteorier/formålsbetr

62 Trine-Lise Wilhelmsen Skadevolder og ytre omstendigheter – konkurranse oHver årsak tilstrekkelig oIngen av årsakene nødvendige oSkadevolder går fri o= Anvendelse av betingelseslæren oStøtte i formålsbetraktninger

63 Trine-Lise Wilhelmsen Skadevolder og hypotetisk ytre årsak oSkadevolder påfører faktisk skade oYtre årsak ville ha påført samme skade oSkadevolder går fri o= Anvendelse av betingelseslæren på tidspunktet for hypotetisk årsak/skade oAnnet resultat kan følge av oLang tid opreventive hensyn

64 Trine-Lise Wilhelmsen Skadevolder og skadelidtes sårbarhet oSamvirke – skadevolder hefter = anvendelse av betingelseslæren oKonkurrerende – ingen avgjørelse - upraktisk? oHypotetisk – skadevolder hefter inntil sårbarhet ville ført til samme resultat alene= obetingelseslæren når den hypotetiske sykdomsutviklingen skjer oUklart hvor langt løsningen rekker

65 Trine-Lise Wilhelmsen65 Betingelseslæren Årsaker Skade Situasjon SamvirkeHypotetisk Konkur ranse Flere skade voldere Betingelses Læren Bet når årsak 1 Ikke Bet læren Skadev + Ytre årsak Betingelses Læren Bet når Årsak 2 Bet når Årsak 2 Skadev + sårbarhet Betingelses Læren Bet når Årsak 2 ?


Laste ned ppt "19.08.2014Trine-Lise Wilhelmsen1 Erstatningsrett oProfessor Trine-Lise Wilhelmsen oNordisk institutt for sjørett oE-post:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google