Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av energiloven Disponering av vannmagasinene Høring i OED 13. november 2007 LVK Børre Rønningen Caroline Lund Stein Erik Stinessen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av energiloven Disponering av vannmagasinene Høring i OED 13. november 2007 LVK Børre Rønningen Caroline Lund Stein Erik Stinessen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av energiloven Disponering av vannmagasinene Høring i OED 13. november 2007 LVK Børre Rønningen Caroline Lund Stein Erik Stinessen

2 Produsentenes driftsvilkår Vilkårene for driften av magasinene er fastsatt i konsesjonene De ytre rammer er HRV og LRV Moderne konsesjonsvilkår legger større miljømotiverte begrensninger på driften av magasinene enn hva tilfelle var tidligere, for eksempel krav til sommervannstand

3 Energiloven endrer forutsetningene Energiloven har ført til endrede lønnsomhets- vurderinger og dermed endret drift: –Utjevning av sommer og vinterpriser fører til større sommerproduksjon og dermed nedtapping på en sårbar tid –Kraftutvekslingen med kontinentet fører til større effektkjøring og dermed hyppigere vannstandspendlinger

4

5 Effektkjøringsprogram i Vinjevatn NVE i brev 22. januar 1998: ”Endringer i reguleringspraksis som går utover vanlig praksis de siste 20 årene kan ikke uten videre gjøres selv om manøvreringen foregår innenfor gjeldende reguleringsgrenser. Konsesjonæren skal på forhånd foreta en vurdering om endringen medfører skader eller ulemper av betydning for allmenne interesser.

6 Effektkjøringsprogram i Vinjevatn NVE i brev 22. januar 1998: ” Hvis det viser seg at effektkjøringen avviker betydelige fra vanlig praksis i henhold til de siste 20 år, og i tillegg har medført skader eller ulemper av omfang på allmenne interesser som ikke var vurdert da konsesjon ble gitt, er dette å forstå som et brudd på konsesjonen.”

7 Møsvatn …? NVEs pålegg om stans i effektkjøringen i Møsvatn

8 Inger Enger i GD

9 Nytt kjøremønster er ikke vurdert Produsentenes atferd er neppe rettsstridig, men det er åpenbart at konsesjons- myndighetene ikke har forutsatt slik kjøring og dermed heller ikke vurdert skadevirkningene ved effektkjøring

10 St. meld. nr 18 (2003-2004) ”(…) Magasinene fylles opp gjennom vår og sommermånedene, når tilsiget er stort og forbruket av elektrisitet er lavt. Oppfyllingen av magasinene fortsetter vanligvis et godt stykke utpå høsten.”

11 NVE - Kraftmarkedet Hvorfor er det ikke begrensninger på hvor mye kraftprodusentene kan tappe magasinene? –Det er ikke begrensninger på hvor mye kraftprodusentene kan tappe fra magasinene utover regler for laveste og høyeste magasinfylling, og regler for vannføring i nedenforliggende vassdrag.

12 NVE – Kraftmarkedet –Tappingen er en viktig beslutning der rasjonelle aktører vil avveie prisen de får for å produsere nå opp mot prisen de tror de kan få ved produksjon på et fremtidig tidspunkt. I kraftmarkedet tas disse beslutningene av et stort antall uavhengige, konkurrerende kraftprodusenter.

13 NVE – Kraftmarkedet –Prisene på kraft, i dag og for fremtidige leveranser, er viktige for de tappebeslutninger som fattes. –Alternativet til en slik desentralisert beslutningsmodell er sentral styring der myndighetene bestemmer tappingen eller legger begrensninger på tappingen.”

14 LVKs syn Energimarkedet har gitt – og vil med større styrke gi – endringer i disponeringen av vannmagasinene Disse endringer kan føre til nye inngrep i naturmiljøet, eksempelvis på fisk, strandsoner (erosjon), landskap m.v

15 LVKs syn Der endrede kjøremønstre fører til slike skader, bør konsesjonær pålegges nye konsekvens- utredninger som grunnlag for mulige innskrenkninger i manøvreringsmulighetene Det finnes flere rettslige grunnlag for å gripe inn med innskrenkninger i eldre konsesjoner, herunder konsesjonsvilkårene og omgjøringslæren

16 Ot. prp. nr 50 (1991-92) Kap 9.11.2.4: ”(…) forvaltningens ulovfestede omgjøringsadgang kan gi grunnlag for endring av konsesjonsvilkår, herunder manøvreringsreglement. Både tungtveiende allmenne hensyn og endringer i faktiske forhold kan begrunne slik omgjøring.”


Laste ned ppt "Evaluering av energiloven Disponering av vannmagasinene Høring i OED 13. november 2007 LVK Børre Rønningen Caroline Lund Stein Erik Stinessen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google