Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styring av bilskader (reparasjoner) Nasjonal skade/lakk-konferanse 22. mars 2011 Advokat Ian Anders Tobiassen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styring av bilskader (reparasjoner) Nasjonal skade/lakk-konferanse 22. mars 2011 Advokat Ian Anders Tobiassen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Styring av bilskader (reparasjoner) Nasjonal skade/lakk-konferanse 22. mars 2011 Advokat Ian Anders Tobiassen (i.tobiassen@haavind.no)

2 2Advokatfirmaet Haavind AS Hva ”styrer” det juridiske forholdet mellom forsikringsselskap, bileier og verksted ? -Forsikringsavtaleloven -Forsikringsavtalen -Forsikringsvilkårene Verkstedavtale (Kundeforhold)

3 3Advokatfirmaet Haavind AS Hvem har en avtale med hvem når det smeller?

4 4Advokatfirmaet Haavind AS Det må skilles mellom ansvars- og kaskoskade •Ansvarsskade: –Dekkes av skadevolders forsikringsselskap –Reguleres av alminnelige erstatningsprinsipper •Kaskoskade: –Dekkes av eget forsikringsselskap –Reguleres av FAL, forsikringsavtalen og forsikringsvilkår

5 5Advokatfirmaet Haavind AS Ansvarsskade •Ingen avtale mellom skadelidte og ansvarlig forsikringsselskap •Bilansvarsloven og skadeserstatningsloven gjelder •Alm. erstatningsrettslige prinsipper –Full erstatning –Skadelidtes tapsbegrensningsplikt

6 6Advokatfirmaet Haavind AS Kaskoskade •Avtale mellom skadelidte og ansvarlig forsikringsselskap •FAL, forsikringsavtalen og forsikringsvilkårene gjelder •Full erstatning, med mindre annet er avtalt (avtalefrihet)

7 7Advokatfirmaet Haavind AS Forsikringsvilkår som brukes: Selskapet kan avgjøre hvor reparasjon skal foretas. eller Selskapet kan avgjøre hvor reparasjon skal foretas. + merkostnader som følge av at selskapets anvisning av reparasjonssted ikke blir fulgt erstattes ikke.

8 8Advokatfirmaet Haavind AS Forbehold om ikke å dekke merkostnader når anvist verksted ikke er brukt •Ordlyden er klar:  Selv om selskapet kan avgjøre verkstedet som skal brukes, er konsekvensen kun at forsikringstaker ikke får dekket merkost ved å bruke ”eget verksted”  Forutsetter at anvisning ikke er en urimelig en ulempe for forsikringstaker

9 9Advokatfirmaet Haavind AS Hva når det bare er fastsatt at: Selskapet kan avgjøre hvor reparasjon skal foretas.

10 10Advokatfirmaet Haavind AS Forsikringsavtalen og forsikringsvilkår er uklar •Formuleringen: Selskapet kan avgjøre hvor reparasjon skal foretas •Sier ingenting om konsekvensen av kundens ”ulydighet” –Er selskapet helt fri ansvar? –Kan selskapet gjennomføre ”anvist verksted” med tvang? –Kan erstatningen avkortes?

11 11Advokatfirmaet Haavind AS Må løses ved tolkning av forsikringsvilkårene •Tolkningsprinsipp: –Forsikringsavtaleloven § 6-1 sier at kunden skal ha ”full erstatning” –Forsikringsavtalen tolkes mot den som har utformet avtalen –I tillegg uttalelser i forsikringsavtalelovens forarbeider som gir veiledning

12 12Advokatfirmaet Haavind AS FALs forarbeider - NOU 1987:24 – side 127 En vilkårsbestemmelse hvor selskapet forbeholder seg rett til å anvise reparasjons- eller gjenanskaffelsessted, vil kunne reise tilsvarende spørsmål. Dersom dette ikke uttrykkelig er gjort til en absolutt betingelse for erstatning overhodet og sikrede ikke ønsker å følge selskapets anvisning, må sikredes krav være begrenset til det beløp reparasjon eller gjenanskaffelse ville ha kostet på det anviste sted.

13 13Advokatfirmaet Haavind AS KONKLUSJON: 1)Ingen styringsrett ved ansvarsskade 2)Forsikringsvilkårene må leses nøye ved kaskoskade 3)De vanligste forsikringsvilkårene gir ikke forsikringsselskapene rett til å styre reparasjoner til forsikringsselskapets ”eget verksted” 4)Forsikredes krav kan etter vanlig vilkår bare avkortes med merkostnaden ved å bruke ”kundens verksted” 5)Men: Det er avtalefrihet mellom forsikrede og forsikringsselskap (Kan settes uttrykkelig vilkår om at erstatningsutbetaling er betinget av at forsikringsselskapets verksted er brukt.)

14 14Advokatfirmaet Haavind AS Styring i strid med konkurranseloven? •Misbruk av dominerende stilling? –Konkurranseloven § 11 •Misbruk = forretningsnektelse ? –forsikringsselskap-verksted •Dominerende stilling (markedsmakt): –Markedsandel > 50 % - presumpsjon for markedsmakt –Markedsandel < 40 % - lite sannsynlig at markedsmakt –Markedsandel < 20 % - utelukket at markedsmakt

15 15Advokatfirmaet Haavind AS Markedsandeler motorvognforsikring 31.12.2010 •IF25,9 % •Gjensidige28,3 % •Tryg16,4 % •Sparebank 110,0 % •Codan 3,7 % •Konkurransetilsynet vurderte styring i 2002: IF hadde ikke markedsmakt (35,4 % og 32,2 % markedsandel) •Siden den gang lavere markedsandeler og flere aktører


Laste ned ppt "Styring av bilskader (reparasjoner) Nasjonal skade/lakk-konferanse 22. mars 2011 Advokat Ian Anders Tobiassen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google