Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valgstyret 21.03.07 – Rita-Mari Keiserås Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2007 Forslag til endringer i Valgloven.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valgstyret 21.03.07 – Rita-Mari Keiserås Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2007 Forslag til endringer i Valgloven."— Utskrift av presentasjonen:

1 Valgstyret 21.03.07 – Rita-Mari Keiserås Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2007 Forslag til endringer i Valgloven

2 Valgstyret 21.03.07 – Rita-Mari Keiserås Endringer i valgloven Departementet sendte ut et høringsbrev med forslag til endringer i valgloven den 20. juni 2006 Alle kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, politiske partier og et 70-talls andre institusjoner, organisasjoner lag, foreninger etc. ble bedt om å uttale seg om forslagene. Høringsfristen gikk ut 20. september 2006. Ca 180 svar og av dem ca 140 fra kommuner og fylkeskommuner. Det er ikke klart når dette blir behandlet i Stortinget, følg med på www.valg.nowww.valg.no

3 Valgstyret 21.03.07 – Rita-Mari Keiserås Endringer i valgloven Det foreslås følgende lovendringer: Kommunen v/valgstyret sørger for at det blir sendt ut valgkort til alle stemmeberettigede som er manntallsført i kommunen, og som har bostedsadresse innenriks (unntatt Svalbard og Jan Mayen). Blir foreslått gjennomført. Noen mindre kommuner ser ikke behovet og noen frykter dette medfører ekstra kostnader. Dep. har beregnet at kostnadene kommer på 13 mill pr. år, 27 mill pr. valg.

4 Valgstyret 21.03.07 – Rita-Mari Keiserås Endringer i valgloven Økonomiske og administrative konsekvensar. Ein reknar med at dei føreslåtte endringane, særleg forslaget om å gje pålegg om at kommunane skal sende ut valkort til veljarane, vil auke utgiftene kommunane har til gjennomføringa av val med om lag 27 millionar kroner per val, altså om lag 13 millionar per år. Kommunane får kompensasjon for desse meirutgiftene ved ein auke av inntektsramma på 13 millionar kroner i 2007. Desse midlane blir vidareførte til seinare år. Ein går ut frå at dei administrative konsekvensane av dei føreslåtte endringane vil vere små for kommunesektoren. På statleg hald ventar ein at forslaga vil ha små økonomiske og administrative konsekvensar.

5 Valgstyret 21.03.07 – Rita-Mari Keiserås Endringer i valgloven Velger som er ukjent for stemmemottaker, skal legitimere seg. Dersom velgeren ikke har legitimasjon, kan identiteten bekreftes av en annen person over 18 år som legitimerer seg. Departementet fremmer forslag om at en ukjent velger må legitimere seg for å stemme. Departementet fremmar forslag om at ein ukjend veljar må legitimere seg for å røyste. Ved institusjonsrøystegiving bør likevel veljarar som høyrer heime på institusjonen, kunne få identiteten sin stadfest av ein tilsett på institusjonen dersom vedkommande ikkje kan legitimere seg.

6 Valgstyret 21.03.07 – Rita-Mari Keiserås Endringer i valgloven Departementet ønsker høringsinstansenes syn når det gjelder: Skjæringsdatoen for manntallet: Kan skjæringsdatoen forskyves fra 31. mai til 30. juni i valgåret uten at dette vil gjøre det vanskelig å sende ut valgkort? Forslaget fremmes Merknader og forslag frå departementet Høyringa støttar vurderinga frå departementet om at det ikke burde vere vesentlege innvendingar mot å forskyve skjeringsdatoen frå 31. mai til 30. juni i valåret. Ein del kommunar har også undersøkt med leverandørar av valkort og fått opplyst at ei forskyving av fristen ikkje vil føre til problem for trykking og utsending av valkort. På bakgrunn av dette vil departementet fremme forslag om at skjeringsdatoen blir endra frå 31. mai til 30. juni i valåret.

7 Valgstyret 21.03.07 – Rita-Mari Keiserås Endringer i valgloven Forhåndsstemmeperioden skal avsluttes: –Innenriks: Siste torsdag før valgdagen –Utenriks: Nest siste fredag før valgdagen Innenriks blir det siste fredag før valgdagen som ved siste valg, endringsforslaget fremmes ikke Utenriks fremmes endringsforslag om å endre siste dag for forhåndsstemmegivning fra siste fredag før valget til nest siste fredag før valget. Svalbard følger i utgangspunktet perioden for innenriks, men sysselmannen kan sette en tidligere siste dag.

8 Valgstyret 21.03.07 – Rita-Mari Keiserås Endringer i valgloven Frist for å søke om å få avgi stemme ved ambulerende stemmemottaking må ikke settes senere enn siste torsdag før valgdagen Er ikke blitt kommentert, men alt tyder på at det ikke kommer noen endringer i forhold til siste valg.

9 Valgstyret 21.03.07 – Rita-Mari Keiserås Endringer i valgloven Forhåndsstemmegivningene må være kommet inn til valgstyret innen kl. 20 første tirsdag etter valgdagen Forslaget fremmes ikke Det betyr at også ved valget i 2007 må forhåndsstemmegivningene være mottatt av valgstyret senest kl. 20.00 på valgdagen (mandag).

10 Valgstyret 21.03.07 – Rita-Mari Keiserås Endringer i valgloven Foreløpig opptelling skal foretas ved manuell telling av stemmesedlene. Foreløpig opptelling av stemmesedlene kan likevel foregå ved et edb-teknisk system dersom det benyttes et annet system ved den endelige opptellingen. Forslaget fremmes ikke. Det betyr at det ikke finnes reguleringer i forhold til hvordan opptellingen skal gjennomføres i kommuner som benytter system for elektronisk opptelling.

11 Valgstyret 21.03.07 – Rita-Mari Keiserås Endringer i valgloven Kontrolltelling av stemmesedlene pga. avvik mellom foreløpig og endelig opptelling skal foregå manuelt. Forslaget fremmes ikke. Det betyr at det ikke finnes reguleringer i forhold til hvordan kontrolltellingen skal gjennomføres dersom det er avvik mellom foreløpig og endelig opptelling i kommuner som benytter system for elektronisk opptelling.

12 Valgstyret 21.03.07 – Rita-Mari Keiserås Endringer i valgloven Foreløpig opptelling av stemmesedler avgitt på forhånd kan starte søndag før valgdagen. Departementet vurderer det slik at det ikke er grunnlag for å lovfeste at det er anledning til å starte foreløpig opptelling av forhåndsstemmer på søndag Det betyr at foreløpig opptelling av forhåndsstemmer ikke kan påbegynnes før valglokalene åpner på valgdagen (mandag). Men at den MÅ påbegynnes senest 4 timer før valglokalene stenger, dersom det ikke kommer i strid med prinsippet om hemmelig valg.

13 Valgstyret 21.03.07 – Rita-Mari Keiserås Datoer og frister

14 Valgstyret 21.03.07 – Rita-Mari Keiserås AktiviteterReferanseTidsfrist Valgstyret må melde fra til folkeregistermyndigheten om endringer i stemmekretsinndelingen § 9-3Senest 31. mars 07 Frist for innlevering av listeforslag § 6-1Senest 31. mars 07 Frist for å tilbakekalle listeforslag§ 6-5Senest 20. april 07 Listeforslagene og eventuelle tilbakekallinger godkjennes § 6-6Senest 1.juni 07 Forslagsstillerne skal underrettes om listeforslaget er godkjent eller ikke. De skal få tilsendt kopi av den godkjente listen og eventuelt underrettes om adgangen til og vilkårene for å klage valgforskriften § 18 Så snart listene er godkjent Overskriftene på valglistene kunngjøres. Det opplyses om hvor de er lagt ut til gjennomsyn. § 6-7Når forslagene er godkjent Departementets datoer

15 Valgstyret 21.03.07 – Rita-Mari Keiserås AktiviteterReferanseTidsfrist Frist for å klage med fremsetting av krav om endring av valgmyndighetenes vedtak om å godkjenne eller forkaste listeforslag § 6-8Sju dager etter offentlig­gjøringen av overskriften på de godkjente valglistene Manntallsført i kommunen blir de som er folkeregisterført som bosatt i kommunen, ”skjæringsdatoen”. § 2-430. juni 07 (Endringsforslag) Forhåndsstemmegivning utenriks, på Svalbard og Jan Mayen starter § 8-1 første ledd1. juli 07 Manntallet skal legges ut til ettersyn§ 2-6 første leddSå snart det lar seg gjøre og frem til valgdagen Valgstyret kunngjør tid og sted for utleggingen og opplyser om adgangen til og fremgangsmåten for å kreve feil rettet) § 2-6 annet leddIngen særskilt frist Oppdatering av manntallet§ 2-7Så lenge det er praktisk mulig Departementets datoer

16 Valgstyret 21.03.07 – Rita-Mari Keiserås AktiviteterReferanseTidsfrist Forhåndsstemmegivningen starter innenriks § 8-110. august 07 Fremsetting av krav om å få stemme til ambulerende stemmemottaker § 8-3 sjette leddMellom siste tirsdag og fredag før valgdagen (fastsettes av valgstyret). Kunngjøring av tid og sted for stemmegivning § 9-3 tredje leddIngen særskilt frist Valgdag10. september 2007 Stemmelokalene stenger§ 9-3Senest 10. september kl. 20.00 Forhåndsstemmegivninger må komme inn til valgstyret § 8-1Senest 10. september kl. 20.00 Departementets datoer

17 Valgstyret 21.03.07 – Rita-Mari Keiserås AktiviteterReferanseTidsfrist Frist for offentliggjøring av valgresultater eller prognoser foretatt på valgdagen(e) § 9-9Tidligst kl. 20.00 10. september 2007 Frist for klage over forberedelsen og gjennomføring av valget § 13-1 annet ledd første setning Innen 7 dager etter valgdagen Frist for klage over fylkesvalgstyrets valgoppgjør § 13-2 annet ledd annen setning Innen 7 dager etter at valgoppgjøret foreligger Valgstyret skal påse at utleverte manntallseksemplar leveres tilbake valgforskriften § 3 fjerde ledd Innen to år Departementets datoer


Laste ned ppt "Valgstyret 21.03.07 – Rita-Mari Keiserås Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2007 Forslag til endringer i Valgloven."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google