Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gardermoen 17. november 2010 BEHANDLING AV LISTEFORSLAG Hanne Thea Stenersrød Telefon 908 24 632 Fylkesjurist – Østfold fylkeskommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gardermoen 17. november 2010 BEHANDLING AV LISTEFORSLAG Hanne Thea Stenersrød Telefon 908 24 632 Fylkesjurist – Østfold fylkeskommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gardermoen 17. november 2010 BEHANDLING AV LISTEFORSLAG Hanne Thea Stenersrød Telefon 908 24 632 hanste1@ostfoldfk.no Fylkesjurist – Østfold fylkeskommune og sekretær for fylkesvalgstyret i Østfold

2 Gardermoen 17. november 2010 FOREDRAGET •Informasjon til partiene •Maler til listeforslag •Lovkrav til listeforslag •Frist for innlevering •Lovkrav til kandidatene •Forhandling og retting av forslagene •Godkjenning av listeforslagene •Kunngjøring av valglisten •Klage •mm

3 Gardermoen 17. november 2010 MATERIALE •Hand Outs fra foredraget •Lovgrunnlag: Relevante §§ i valglov •Eksempler og maler –Forslag til info til partiene –Forslag til informasjon på internett –Maler for listeforslag med vedlegg –Forslag til varsel til listekandidatene –Eksempel på offisiell valgliste

4 Gardermoen 17. november 2010

5 INFORMASJON TIL PARTIENE Partienes nominasjoner: Hvor stor rolle spiller listeplassering og stemmetillegg egentlig? »Krav til listeforslaget? »Krav til kandidatene? »Krav til og antall underskrivere »Mal for listeforslaget »Din kontaktinformasjon

6 Gardermoen 17. november 2010 LOVKRAV TIL LISTEFORSLAG •Krav til listeforslaget •Særlig om: –Tillitsvalgte –Innlevering innen fristen –Antall kandidatnavn –Stemmetillegg –Bare stå på en liste –Antall underskrifter –Stillingstitler

7 Gardermoen 17. november 2010 KRAV TIL LISTEFORSLAGET § 6-1 (2) •Bare en valgliste fra hver gruppering / parti per valgdistrikt •Det må angi hvilket valg det gjelder •Det må ha en overskrift som angir det parti eller den gruppe som har fremsatt forslaget •Registrert parti - enslydende med registrert navn, andre - ikke kunne forveksles •Kandidatene skal være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår •Kandidatenes stilling skal med hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på listen •Det må inneholde navn på en tillitsvalgt og en vararepresentant blant dem som har skrevet under på listeforslaget •Listeforslaget må ha vedlegg

8 Gardermoen 17. november 2010 TILLITSVALGTE OG TILLITSUTVALG Listeforslaget må inneholde navn på en tillitsvalgt og en vararepresentant blant dem som har skrevet under på listeforslaget. Et visst antall personer blant dem som har underskrevet på listeforslaget, som skal fungere som tillitsutvalg med myndighet til å trekke listeforslaget tilbake. Bare to underskrivere: Disse er tillitsvalgte og tillitsutvalg Myndighet til å forhandle med fylkesvalgstyret eller valgstyret om endringer på listeforslaget.

9 Gardermoen 17. november 2010 FRISTER FOR LISTEFORSLAG § 6-1, 1. ledd. Torsdag 31. mars 2011 (Forslag om kl. 1200) Hvis søndag (helligdag) – forskyves fristen til nærmeste virkedag. Forslag om at også frist på lørdag skal forskyves til nærmeste virkedag §6-5 Frist til å kalle tilbake lista. (Tillitsutvalget) Onsdag 20. april 2011 (Samme forslag) (Samme forskyvning) Kommet frem til. Fristen er absolutt!

10 Gardermoen 17. november 2010 ANTALL KANDIDATNAVN Kommunelovens § 7, 2. ledd Kommunestyrets medlemstall skal være et ulike tall, som fastsettes slik for kommuner med: a. ikke over 5 000 innbyggere, minst 11 b. over 5 000, men ikke over 10 000 innbyggere, minst 19 c. over 10 000, men ikke over 50 000 innbyggere, minst 27 d. over 50 000, men ikke over 100 000 innbyggere, minst 35 e. over 100 000 innbyggere, minst 43. Fylkestingets medlemstall skal være et ulike tall, som fastsettes slik for fylkeskommuner med: a. ikke over 150 000 innbyggere, minst 19 b. over 150 000, men ikke over 200 000 innbyggere, minst 27 c. over 200 000, men ikke over 300 000 innbyggere, minst 35 d. over 300 000 innbyggere, minst 43.

11 Gardermoen 17. november 2010 ANTALL KANDIDATNAVN II §6-2 (2) Ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum sju kandidater. Forslaget kan maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til fylkestinget eller kommunestyret, med et tillegg av inntil seks andre navn.

12 Gardermoen 17. november 2010 STEMMETILLEGG VED KOMMUNEVALG Avhengig av det antall kommunestyremedlemmer som skal velges, kan forslagstillerne gi stemmetillegg til følgende antall kandidater: 11-23 medlemmer: inntil 4 25-53 medlemmer: inntil 6 55 medlemmer eller flere: inntil 10 Kandidatene får i så fall et tillegg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av det antall stemmesedler som kommer listen til del ved valget. Disse kandidatnavnene skal stå først på listeforslaget og med uthevet skrift.

13 Gardermoen 17. november 2010 BARE STÅ PÅ EN LISTE § 6-6, 4. ledd 2. og 3. pkt En underskriver eller en kandidat som står på flere listeforslag for samme valg, skal gis pålegg om å melde fra innen en bestemt frist hvilket forslag vedkommende vil stå på. Ellers settes vedkommende opp på det listeforslaget som ble innlevert først. LOVKRAV TIL KANDIDATENE § 3-3 1) stemmerett ved valget (§2-2) 2) innført i folkeregisteret som bosatt i en av kommunene i fylket (eller i kommunen) på valgdagen, og 3) som ikke er utelukket eller fritatt (3. og 4. ledd), på det tidspunkt kommunestyret, eller fylkestinget trer i funksjon (5. ledd)

14 Gardermoen 17. november 2010 STILLINGSTITLER 6-1, 2. ledd c): Skal være navn, fødselsår og kommune. Opplysning om kandidatenes stilling eller bosted kan påføres. Dette skal gjøres hvis det er nødvendig for å unngå forveksling av kandidatene på listen. Hvem bestemmer dette? Tillitsvalgte, eller valgstyret?

15 Gardermoen 17. november 2010 ANTALL UNDERSKRIVERE § 6-3 (1) For partier registrert i Partiregisteret OG som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett fylke eller minst 5 000 stemmer i hele landet, er det tilstrekkelig at listeforslaget er; 1)underskrevet av 2)minst to av 3)styremedlemmene i 4)partiets lokalavdeling i det fylket eller 5)den kommunen listen gjelder. 6)Underskriverne må ha stemmerett i valgdistriktet.

16 Gardermoen 17. november 2010 § 2-1. Stemmerett ved stortingsvalg (1) Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår: a)vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, b)vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og c)vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge. § 2-2. Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (1) Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg har de som har stemmerett ved stortingsvalg etter § 2-1. (2) I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i § 2-1, stemmerett dersom de a)har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller b)er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret. (3) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

17 Gardermoen 17. november 2010 ANTALL UNDERSKRIVERE § 6-3, (2) a)Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg skal listeforslaget være underskrevet av minst 500 personer med stemmerett i fylket ved det aktuelle valget. b)Ved kommunestyrevalg skal listeforslaget være underskrevet av et antall personer med stemmerett i kommunen som tilsvarer 2 prosent av antall stemmeberettigede innbyggere ved siste kommunestyrevalg. Listeforslaget skal likevel som et minimum være underskrevet av like mange stemmeberettigede personer i kommunen som det skal velges medlemmer til kommunestyret. Underskrift fra 300 personer er i alle tilfeller tilstrekkelig.

18 Gardermoen 17. november 2010

19 VEDLEGG TIL LISTEFORSLAGET § 6-4 Listeforslaget skal ha følgende vedlegg: a) En oversikt over kandidatenes fødselsdato. b) En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget. c) Kandidat ikke er innført i folkeregisteret som bosatt listeforslaget innleveres – skal ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen. d) Kandidat ikke valgbar på grunn av sin stilling – skal legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon. Be også om: •Adresser til alle kandidatene •e-post adresser til de tillitsvalgte •Navn og kontaktinfo til partisekretæren

20 Gardermoen 17. november 2010 RETTING AV FEIL OG ANNEN FORHANDLING MED DE TILLITSVALGTE § 6-6 •”valgmyndigheten skal gjennom forhandlinger med listeforslagets tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med loven” •Forutsetter at det er et listeforslag. •Bordet fanger: Kan bare gjøre endringer nødvendige for å bringe forslaget i samsvar med loven! Tips: •Sjekk lista raskt når den leveres inn •Kopier alltid henvendelser til partisekretæren •Husk dokumentasjon på alle henvendelser, og alle svar. •Avtal bruk av e-post. Slett ikke alle er jevnlige brukere. •Sett alltid absolutt frist for tilbakemeldinger: •Nye kandidater inn skal levere erklæring på at de er spurt, er kjent med fritaksgrunnene og ikke vil påberope seg disse.

21 Gardermoen 17. november 2010 VARSEL TIL KANDIDATENE §6-6, (4) Valgmyndighetene skal underrette samtlige kandidater på listeforslagene om at de er satt opp på listeforslag og opplyse om adgangen til å søke om fritak §3-4, (1) Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting eller kommunestyre har a) den som har gjort tjeneste som medlem av henholdsvis fylkestinget eller kommunestyret de siste fire år, b) den som har rett til fritak etter andre lover, c) den som er ført opp som kandidat på et listeforslag som er satt frem av noen andre enn et registrert politisk parti vedkommende er medlem av, og d) den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet vil kunne skjøtte sine plikter i vervet. Forslag om ny fritaksgrunn: d) den som ikke er medlem av registrert politisk parti og som avgir erklæring om at listeforslaget representerer et politisk syn som er i strid med egen politisk overbevisning, og (d. blir ny e)

22 Gardermoen 17. november 2010 BEHANDLING AV FRITAKSKRAV Husk å sette frist Veiledning av tillitsvalgte og kandidat Dokumentasjon!! Hva er uforholdsmessig vanskelighet Departementet understreker i forarbeidene at det skal mye til for at fritak skal kunne innvilges. Det antas at de tilfeller hvor fritak kan forsvares, ikke vil by på tvil i praksis. (Koma…)

23 Gardermoen 17. november 2010 FORMELL GODKJENNING AV LISTEFORSLAGET Pass på taushetsplikten i saksdokumentene – helse, underskriftslister. Valgstyret / fylkesvalgstyret. Innen 1. juni. •Gjennomgang av lovkravene og om listeforslagene fyller disse. •Tar stilling til fritakskravene, avslag / innvilgelse –Godkjenner valglisten slik den foreligger etter rettinger •Vedtar de offisielle valglistene

24 Gardermoen 17. november 2010 KUNNGJØRING AV VALGLISTENE •Når de er godkjent. •Legge ut til gjennomsyn =oppslag på rådhuset •Internett •Aviskunngjøring av overskriftene og hvor de er lagt ut •Kopi til de tillitsvalgte

25 Gardermoen 17. november 2010 KLAGERETT (§§ 6-8 og13-2) •Innen syv dager fra kunngjøring av overskrifter •Alle som har stemmerett kan klage over forhold ved forberedelsen •I det fylket / den kommunen man er manntallsført •Skriftlig •Sendes til valgstyret / fylkesvalgstyret •Kommunal- og regionaldepartementet er klageinstans Foto: Scanpix / Statsministerens kontor

26 Gardermoen 17. november 2010 MINNER OM •Partiene skal få tilbud om stemmesedler til eget bruk: •Bestille stemmesedler hos fylkesvalgstyret (Ikke mer enn dere trenger!!) •Få inn i kalenderen alle kurs og seminarer •Kirkevalg også i år: Start samarbeidet tidlig •Kretser og manntall •Valglokaler •Nytt rekvisita?

27 Gardermoen 17. november 2010 ANDRE VÅRTIPS: •Ha god og oppdatert informasjon på internett: kan henvise befolkning og presse hit. •Forankre valgarbeidets forberedelser blant ledelse og politikere. Samme jobb i små og store kommuner / fylker. Bruker minst ½ årsverk fra mars til juni. •Pass på at flere kjenner oppgavene som skal gjøres. Bare tid av veien: •Ha på plass valgadministrasjonssystem i god tid: Gjerne før jul: Mange om beinet i år. Kritisk: Ny stemmeseddelutforming? Utforming av stemmeseddel hos Ergo + testkjøring av prøvetrykk: Er man klar 1. juni kommer man først i køen…. •Ha på plass trykkeri i god tid: Dere trenger ikke bruke Ergos underleverandør: Velge en annen: Pass på kvalitet, prøvetrykk etc.


Laste ned ppt "Gardermoen 17. november 2010 BEHANDLING AV LISTEFORSLAG Hanne Thea Stenersrød Telefon 908 24 632 Fylkesjurist – Østfold fylkeskommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google