Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EDB Valg Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Bjørn Kleverud, EDB

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EDB Valg Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Bjørn Kleverud, EDB"— Utskrift av presentasjonen:

1 EDB Valg Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Bjørn Kleverud, EDB
Kristin Overland Vært ansatt i KDM, NIT, IBM og EDB siden 1988 Var med på valg første gang ved kommunevalget i 1991 Har ved siden av Valg jobbet med økonomisystemet Masterpiece og lønnssystemet NLP

2 Hvilket dokument er det viktigste ved årets valg?
EDB Valg Hvilket dokument er det viktigste ved årets valg?

3 EDB Valg EDB Valg

4 partinavn partiforkortelse

5

6 EDB Valg Lister Kandidater

7 EDB Valg Overskrift på listeforslag
Listeforslaget skal ha en overskrift som viser hvilket parti eller hvilken gruppe forslaget utgår fra, og som ikke kan lede til forveksling, jf. valgloven § 6-1 (2) bokstav b. Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften. Det er ikke adgang til å bruke et annet navn som undertittel, heller ikke lokalavdelingens navn. Hvis flere registrerte partier stiller fellesliste, må alle partienes registrerte navn være med i listeoverskriften. Tilsvarende må det registrerte partiets navn være med i listeoverskriften når partiet stiller liste sammen med en gruppe som ikke er registrert som parti. Loven er ikke til hinder for at en uregistrert gruppe bruker ordet parti i navnet, forutsatt at det ikke er egnet til forveksling med et registrert partis navn. Det er presisert i forskriften § 12 at registrerte politiske partier kan velge om partiets navn skal skrives på bokmål eller nynorsk. I tillegg kan partiets navn på samisk føres opp som et tillegg til navnet på bokmål eller nynorsk Etter § 6-1 (2) bokstav b siste punktum må overskriften ikke kunne forveksles med navnet på et registrert politisk parti, registrert samepolitisk enhet eller med overskriften på andre listeforslag i valgdistriktet. Det listeforslaget som er innlevert først, vil ha retten til navnet i sitt valgdistrikt.

8 EDB Valg Kandidatene Hvor mange kandidater skal/kan føres opp?
Valgloven § 6-2 omhandler antall kandidater på listeforslaget. For valg til kommunestyre og valg til fylkesting stiller valgloven § 6-2 annet ledd krav om at det er oppført minst 7 kandidatnavn på listen. Oppover er det en maksimumsgrense på like mange kandidater som det skal velges representanter i kretsen + et tillegg på inntil seks kandidatnavn. Reglene om forhåndsprioritering står i § 6-2 tredje ledd og gjelder bare ved kommunestyrevalg. Et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget – avhengig av størrelsen på kommunestyret. Høyeste tillatte antall er: 11–23 kommunestyremedlemmer: inntil 4 25–53 kommunestyremedlemmer: inntil kommunestyremedlemmer eller flere: inntil 10. Det fremgår av § 6-2 (3) siste punktum at de kandidater som gis et slikt stemmetillegg, skal stå først på listeforslaget og med uthevet skrift. Det innebærer at navnene skal skrives med fete typer, kursiv eller store bokstaver. Valgloven har ikke bestemmelser som krever at hvert kjønn er representert med en viss prosent av de foreslåtte kandidatene på den enkelte listen

9 EDB Valg Underretning til kandidatene
Valgstyret/fylkesvalgstyret skal underrette alle kandidatene på valglisten i henhold til valgloven § 6-6 (4) om at de er satt opp på et listeforslag. I underretningen skal det opplyses om grunnene for å kunne kreve seg fritatt for valg, jf. valgloven § 3-4 ved fylkestings- og kommunestyrevalg. Det er ikke gitt nærmere regler for hvordan underretningen skal skje. Valgstyret/fylkesvalgstyret fastsetter frist for tilbakemelding, krav til dokumentasjon etc. i henhold til vanlig kommunal saksbehandling, jf. kommuneloven og forvaltningsloven.

10 EDB Valg Datoer og frister

11 EDB Valg Frister og datoer
Departementets Aktiviteter Referanse Tidsfrist Frist for innlevering av listeforslag § 6-1 Senest 31. mars 2007 Frist for å tilbakekalle listeforslag § 6-5 Senest 20. april 2007 Listeforslagene og eventuelle tilbakekallinger godkjennes § 6-6 Senest 1.juni 2007 Frist for å klage med fremsetting av krav om endring av valgmyndighetenes vedtak om å godkjenne eller forkaste listeforslag § 6-8 Sju dager etter offentlig­ gjøringen av overskriften på de godkjente valglistene EDBs Aktivitet Bestilling Produksjon Bestilling og produksjon av stemmesedler 30. April Juni

12 EDB Valg Stemmesedler

13 EDB Valg STEMMESEDLER Lovmessig krav: Det stilles strenge krav til stemmesedlene for at hensynet til hemmelig valg skal ivaretas. Det skal ikke være mulig å se hva velgeren har stemt etter at vedkommende har brettet stemmeseddelen en gang. Fylkesvalgstyret og kommunevalgstyret er pålagt å trykke stemmesedler for alle godkjente valglister i hhv fylket og kommunen til bruk i stemmelokalene valgdagen og ved forhåndstemmegivningen. Fylkesvalgstyret og kommunevalgstyret skal i tillegg trykke blanke stemmesedler. Alle stemmesedler til fylkestingvalget skal være blå. Alle stemmesedler til kommunestyrevalget skal være hvite

14 Lovmessig krav – utsiden:
EDB Valg STEMMESEDLER Lovmessig krav – utsiden: - Alle stemmesedler i samme valgkrets skal ha samme skrift og skriftstørrelse - Alle stemmesedler skal ha like utsider - Et eget felt for stempling - Veiledning til velgerne plasseres alternativt på utsiden - henvisning til veiledningen må angis på innsiden - Blanke stemmesedler skal ha samme utside som de øvrige stemmesedlene

15 EDB Valg STEMMESEDLER Lovmessig krav – innsiden:
- Alle stemmesedler i samme valgkrets skal ha samme skrift og skriftstørrelse - Lesevennlig skrifttype (anbefalte typer er Arial eller Tiresias) - Overskrift - parti- eller gruppenavn, minimum 20 punkt i skriftstørrelse. - hvilket valg stemmeseddelen gjelder for - Personstemme (egen kolonne/rubrikk for merking av personstemme fra velger) - Kandidatliste med for- og etternavn eller omvendt, og fødselsår (4 siffer) tilleggsopplysninger til kandidatene (må fylles ut for alle kandidatene på lista) kan være: - stilling, - bosted (spesielt for å unngå forvekslinger) - tilhørighet ved fellesliste/gruppeliste - Veiledning til velgerne (kan alternativt settes på utsiden) - det betinger en henvisning til veiledningen fra innsiden - Blanke stemmesedler skal ha følgende tekst for:: - bokmål "BLANK STEMMESEDDEL. Brukes til å stemme blankt." - nynorsk: " BLANK RØYSTESETEL. Bruker ein til å røyste blankt."

16 EDB Valg Stemmesedler

17 Anbefalinger ved utforming av innsiden:
EDB Valg STEMMESEDLER Anbefalinger ved utforming av innsiden: - Det påføres en bokstavkode bak parti-/gruppenavn til bruk ved utfylling av 'slengere'. Dette vil kunne gi en sikrere tolking av de oppførte kandidatene, - Alle kandidater nummereres fortløpende. Samme nummer benyttes dersom kandidaten oppføres som en 'slenger' på en annen liste i tillegg til bokstavkoden - partiforkortelsen - Rubrikken for oppføring av kandidater fra andre lister (slengere) bør inneholde følgende kolonner - Bokstavkoden for parti- eller gruppenavn, - Kandidatens nummer på opprinnelig liste - Kandidatens for- og etternavn - Fortløpende nummerering (OCR B-font) av sedlene dersom de skal skannes - Strekkode som inneholder kommune-/fylkesnummer og partinummer

18 EDB Valg Stemmesedler for skanning
Minimum 90 grams papir som må avgi så lite papirstøv som mulig Stemmeseddel må være i A4 format, falses til A5. Raster i fargen på fargede stemmesedler må IKKE benyttes. (fargen kan f.eks være lys blå, lys rosa, men fargen skal ikke ha raster, da blir arket uleselig. Farge uten raster gir hvit side ved skanning) Stemmeseddel skal være uten skade, for eksempel ikke 'fliset' opp i kanten Strekkode for kommune- / fylkesnummer og partinummer Prøvetrykk testes og godkjennes før endelig produksjon Sterke anbefalinger: - Benytt fortrykt løpenummer på stemmesedlene (på innsiden) - Bruk SVART stempel - Legg ut tynn SVART tusj i stemmelukene til velgerne Et utvalg av produserte stemmesedler skal testes etter trykking.

19 Innsiden av en stemmeseddel fra 2003 - kommunestyrevalg

20

21

22

23

24 EDB leverer stemmesedler til
EDB Valg STEMMESEDLER EDB leverer stemmesedler til Fylkestingvalg Blå sedler, parti-/gruppeliste og blanke, A4-format falset til A5 Innsiden med overskrifter og kandidatliste, evt. veiledning Utsiden med raster, stempelfelt og evt. veiledning Kommunestyrevalg Hvite sedler, parti-/gruppeliste og blanke, A4-format falset til A5 Innsiden med overskrift, kandidatliste og plass for 'slengere', veiledning Direkte ordførervalg Rosa sedler, stemmesedler framstilles i henhold til mal

25 Miljøtilpassede produkter gir merverdi
Miljøtilpassede produkter gir merverdi. I flere å har vi drevet et strukturert arbeide for å kunne tilby Nässjötryckeriets kunder miljøtilpassede produkter uten å gi avkall på vår høye kvalitet. Ved å tilpasse vår produksjon etter Svanemerkingens kriterier er hele 80% av vårt vareutvalg "svanemerket". Med hjelp av grundig kartlegging av vår bedrift har vi en god kontroll og helhetssyn over virksomheten og dennes miljøpåvirkning. Vårt mål er å oppnå forbedringer gjennom systematisk arbeid og bruk av nøkkeltall. Med faste og tydelige rutiner i henhold til ISO forankres forandringene i virksomheten. Miljøvernlovens krav utgjør naturligvis vårt minimumskrav.

26 EDB ønsker alle et riktig godt valg! trygghet + tilstedeværelse
EDB Valg = trygghet + tilstedeværelse


Laste ned ppt "EDB Valg Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Bjørn Kleverud, EDB"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google