Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dysleksi og spesifikke språkvansker – samme vanske eller forskjellige vansker Utdrag og notater fra Bishop og Snowling 2004(Psychological Bulletin, 130,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dysleksi og spesifikke språkvansker – samme vanske eller forskjellige vansker Utdrag og notater fra Bishop og Snowling 2004(Psychological Bulletin, 130,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dysleksi og spesifikke språkvansker – samme vanske eller forskjellige vansker
Utdrag og notater fra Bishop og Snowling 2004(Psychological Bulletin, 130, )

2 Spesifikke språkvansker
når det er et misforhold mellom talespråksutviklingen og utviklingen på andre områder 3-10% har SSV spørsmål om en auditiv persepsjonssvikt fonologiske og ikke-fonologiske vansker som påvirker leseutviklingen hos barn med SSV grammatiske vansker – men er disse vanskene uttalt på samme måte i ulike ortografier?

3 Dysleksi Når det er et misforhold mellom leseferdighet og evnenivå og opplæring 3-10% har dysleksi fonologiske vansker – men spørsmål om en bakenforliggende auditiv svikt fonologiske og ikke-fonologiske vansker som påvirker leseutviklingen

4 Forholdet mellom dysleksi og SSV
en bakenforliggende kognitiv svikt (grunnet i etiologiske og neurobiologiske forhold)? hvordan defineres dysleksi og SSV? Diskrepansebasert definisjon? Alternativer til en diskrepansebasert definisjon? Kognitive markører? Sammenligne leseforståelse med lytteforståelse?

5 Undergrupper av barn med dysleksi og/eller SSV?
Individuelle forskjeller i forhold til barn med dysleksi eller SSV er bedre forstått ut fra multidimensjonale modeller som beskriver områdene ut fra utviklings-/mestringsskalaer framfor avgrensede kategorier. Bishop og Snowling har en ”grov” modell i så måte der de bruker dimensjonene fonologiske ferdigheter og ikke-fonologiske ferdigheter

6 Talespråkvansker hos barn med dysleksi
Vellutino 1979: barn med dysleksi har fonologiske, semantiske og syntaktiske vansker – og vansker med verbalt minne. Senere forskning støtter disse funnene om språkvansker hos barn med dysleksi Kan språkvansker være et resultat av dårlig leseferdighet i gruppen av dyslektiske barn? – Noe støtte for dette Forholdet mellom språkutvikling og leseutvikling kan best forstås om vi følger barn fra før de lærer å lese Flere studier viser at barn som utvikler dysleksi har vansker med ulike språklige forhold på ulike tidspunkt i sin utvikling

7 Lesevansker hos barn med språkvansker
Hvis barn med dysleksi har språkvansker før de utvikler sine lesevansker, skulle man anta at barn med språkvansker også utvikler lesevansker. Dette er også tilfelle. Vansker med talespråket og med skriftspråket syne å gå ”hånd i hånd” Barn med SSV har vansker med fonologisk analyse og fonologisk minne Barn med SSV kan i mindre grad enn andre benytte konteksten for å forstå nye ord (dette kan være viktig i språk der det i skriftspråket er mange ikke-lydrette ord) Bishops og Snowlings ”overview” viser at en stor gruppe barn som utvikler dysleksi har språkvansker før de lærer å lese (Men her spiller definisjonsspørsmålet også inn)

8 Det er forskjeller mellom dysleksi og SSV
Språkvanskene hos barn med dysleksi er ikke så alvorlige eller vedvarende som vanskene hos barn med SSV Barn med SSV har en langt mer alvorlig leseforståelsesproblem enn dyslektiske barn Uklart hvordan genetiske studier skal tolkes – men det synes ikke å være overlapp mellom dysleksi og SSV i forhold til kromosomkoblinger Omgivelser og stimulering er viktig for språkutviklingen – men ressurssvake omgivelser, hørselstap osv. synes ikke å gi språkvanskesymptomer som tilsvarer de vi finner ved SSV Vi kan ikke si mye om hvordan nevrobiologiske forhold virker inn på dyslektiske forhold og SSV….MRI/FMRI/PET…

9 Modeller for lesing Hvilke modeller er best?
Modeller over enkeltordslesing er svært forenklede Barn med svære vansker i forhold til fonologi vil ha vansker med å koble fonologi til ortografi. Barn med semantiske vansker vil ikke ha slike problemer (Se Bishop og Snowlings drøfting av ”connectionist models”) Spørsmålet er hvordan vi oppnår forbindelse mellom fonologi, ortografisk struktur og semantikk.

10 Auditive eller fonologiske vansker i dysleksi og SSV?
Fonologiske vansker synes langt mer sentrale enn auditive vansker i forhold til både dysleksi og SSV (selv om auditive vansker kan ha en bakenforliggende årsaksforklaring) Fonologisk minne viktigere å utforske enn fonologisk bevissthet både i forhold til dysleksi og SSV Semantiske representasjoner-”poor comprehenders” ”Poor comprehenders skiller seg fra SSV-barn ved å ha gode fonologiske ferdigheter

11 Syntaktisk kompetanse
Syntaktiske vansker synes å være en kilde til forskjeller mellom SSV-barn og dyslektikere. SSV-barn har også mer markerte vokabularvansker enn dyslektikere. SSV-barn har derfor mer markerte leseforståelsesproblemer enn dyslektikere – vansker som også vil opptre i forhold til talespråket. Barn med SSV er mindre gode til å bruke kontekst for å forstå en skrevet tekst

12 Glidende overganger mellom SSV og dysleksi stiller visse krav til kartlegging, diagnostisering og tiltak. Kartlegge metalingvistiske forhold Kartlegging av leseferdighet Kartlegging av ordforråd Kartlegging av grammatikk Kartlegging av fonologisk minne En slik omfattende kartlegging vil gi grunnlag for en intervensjon som går utover de metalingvistiske forholdene vi gjerne fokuserer ved lesevansker og gi grunnlag for det vide språklige fokus en intervensjon ofte må ha både for barn med SSV og dysleksi


Laste ned ppt "Dysleksi og spesifikke språkvansker – samme vanske eller forskjellige vansker Utdrag og notater fra Bishop og Snowling 2004(Psychological Bulletin, 130,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google