Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LING 1105 – Psykolingvistikk Språktilegnelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LING 1105 – Psykolingvistikk Språktilegnelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 LING 1105 – Psykolingvistikk Språktilegnelse
Forelesning 23. mars 2009 Kristian Emil Kristoffersen

2 Oversikt Morfologi og produktivitet
Tilegnelse av mer “avanserte” grammatiske strukturer Utvikling av diskursferdigheter Språkutvikling og leseferdigheter Flerspråklighet og andrespråkstilegnelse Institutt for lingvistiske og nordiske studier

3 Morfologi og produktivitet
Barn ser regelmessigheter i bøyning, og lager seg ”regler” (eller former nettverk mellom like former) Reglene/nettverka er utgangspunkt for nye former (wug-wugs) De danner også utgangspunkt for overgeneraliseringer: gådde for gikk sedde for så Berko 1958 Institutt for lingvistiske og nordiske studier

4 Utvikling av flertallsbøying hos ei svensk jente
Fase Entall Flertall Alder 1 bok 1;2 2 bok-ar 1;8 3 böck-er 2;4 4 böck/bok 3;5 5 4;6 Institutt for lingvistiske og nordiske studier

5 Tilegnelse av mer ”avanserte” strukturer
Lengre ytringer Korrekt plassering av negasjon Passivsetninger Komplekse setninger (mer enn en proposisjon) koordinerte strukturer strukturer med underordna setninger (relativer, nominalsetninger, etc) Institutt for lingvistiske og nordiske studier

6 Tilegnelse av “avanserte” strukturer - skandinaviske språk
(Syntaktisk) negasjon: fra ca 24 md Tilegnelse av relativsetninger (basert på ett svensk barn): fra ca 22 md Plunkett & Strömquist 1992 Institutt for lingvistiske og nordiske studier

7 Universelle trekk vs. tverrspråklige forskjeller
Universelle tendenser: tidlig leksikalsk utvikling plassering av negasjon rekkefølge på tilegnelse av lokativer Tverrspråklige forskjeller sammensetning av ordforrådet tidspunkt for tilegnelse av mer avanserte strukturer (relativsetninger, spørsmål) Formell og begrepsmessig kompleksitet spiller en rolle her Institutt for lingvistiske og nordiske studier

8 Utvikling av diskursferdigheter
Kunnskap om turtaking blir etablert i løpet av det første året Økende ferdigheter i å holde tråden i samtaler (Bloom): 19 – 23 md: Holder tråden i mindre grad 35 – 38 md: Holder tråden i stor grad. Introdusere nye temaer i samtalen Å tilpasse budskap og form til mottakeren: 4-åringer er i stand til å kodeveksle når de snakker med 2-åringer og voksne (Shatz & Gelman, 1973): Enklere og kortere setninger til 2-åringer, lengre og mer komplekse setninger til voksne Institutt for lingvistiske og nordiske studier

9 Språkutvikling og leseferdigheter
Nødvendige forutsetninger for å lære å lese: Ferdighet etablert med talespråket: Å kunne tolke en språklig ytring Ny ferdighet: Å la blikket gli langs linjene for å avkode Ny ferdighet: Å kunne koble lyder til bokstaver: sj-lyden i norsk: skjære, sjø, vers, slå, giro forutsetter høy grad av fonologisk bevissthet krevende for mange barn Institutt for lingvistiske og nordiske studier

10 Tospråklighet/ flerspråklighet
Samfunnsmessig flerspråklighet: Det finnes flere språk i et samfunn Flerspråklighet er normalen i mange land Diglossi: Høyspråk vs. lavspråk (f.eks. Høytysk og sveitsertysk i Sveits) Individuell flerspråklighet: Et individ kan flere språk Ulike grader av flerspråklighet Institutt for lingvistiske og nordiske studier

11 Simultan og sekvensiell tospråklighet
Simultan tospråklighet: Barn tilegner seg to språk samtidig (=tospråklig førstespråkstilegnelse) Hva er samtidig? Bokas definisjon (etter McLaughlin): Eksponering for begge språka før barnet fyller 3 Alternativ: Eksponering for begge språka innen noen få uker etter fødselen Sekvensiell flerspråklighet: Et barn eller en voksen tilegner seg et andrespråk etter å ha tilegna seg et førstespråk (=andrespråkstilegnelse) Et kontinuum fra enspråklighet til tospråklighet: Rent enspråklige Rent tospråklige Institutt for lingvistiske og nordiske studier

12 Simultan tospråklighet – noen spørsmål
Lærer tospråklige barn sine språk på samme måte som enspråklige barn lærer sitt språk? Stort sett Lærer tospråklige barn sine språk like fort som enspråklige barn lærer sitt språk, eller forsinker tospråkligheten dem? evidens peker i begge retninger (men en del tyder på noe forsinkelse) svaret avhenger også av graden av eksponering Er språkblanding og interferens uunngåelig? avhenigig av input (Hvilket språk er dominerende, i hvilken grad blander nærpersoner ulike språk?) Institutt for lingvistiske og nordiske studier

13 Andrespråkstilegnelse
Et barn eller en voksen tilegner seg et andrespråk etter å ha tilegna seg et førstespråk (= sekvensiell flerspråklighet) Hvor mye transfer forekommer (kontroversielt spørsmål)? Rekkefølge på tilegnelsen av grammatiske morfemer i engelsk hos andrespråksinnlærere likner sterkt på rekkefølgen som barn som lærer engelsk som førstespråk => lite transfer Persepsjon av fonemiske kontraster i L1 påvirker tilegnelsen av de fonemiske kontrastene i L2 Institutt for lingvistiske og nordiske studier

14 Kognitive effekter av tospråklighet
Større metalingvistisk bevissthet fordi tospråklige må være mer oppmerksomme på språklige forskjeller. hos tospråklige med gode ferdigheter i begge språka. dette innvirker også på leseferdigheter (f.eks. fonologisk bevissthet i det ene språket korrelerer med leseferdigheter i det andre. Større kognitiv kontroll Bedre ferdigheter i problemløsing/større kreativitet Institutt for lingvistiske og nordiske studier

15 Kapittel 12: Faktorer som påvirker språktilegnelsen

16 Tre grupper av faktorer
De språklige omgivelsene Kognitive faktorer Inherente lingvistiske faktorer Institutt for lingvistiske og nordiske studier

17 De språklige omgivelsene
Institutt for lingvistiske og nordiske studier

18 De språklige omgivelsene
Hvilken rolle spiller språklig input for språktilegnelsen? Ville barn (ulvebarn) –> språklig input er nødvendig Er språklig input like viktig hele tida: Hypotesen om en kritisk periode for språktilegnelse? vanligvis fra fødsel til pubertet data fra andrespråksinnlærere data fra ville barn (ikke vurdert i læreboka) Spiller måten vokssne snakker til barn på en rolle (motherese)? Ja, dersom den voksne omformulerer barnets ytring i sin respons Men: Ingen indikasjon på at språktilegnelsen får bedre vilkår totalt sett Institutt for lingvistiske og nordiske studier

19 Kognitive faktorer: Operating principles
Legg merke til slutten av ord Den fonologiske forma til ord kan variere Legg merke til rekkefølgen på ord og morfem Unngå avbrudd og ombytting på rekkefølgen av ord og morfem Semantiske forhold skal være tydelig markert Unngå unntak Bruken av grammatiske markører skal være semantisk motivert Hvordan har barnet kommet fram til disse prinsippa? Hvordan vet lingvisten at barna har disse prinsippene? Institutt for lingvistiske og nordiske studier

20 Kognitive restriksjoner på ordtilegnelse
Quines gavagai-problem Et ord setter navn på helhet, ikke del (whole object bias) Et ord sett navn på en kategori, ikke et individ (taxonomic bias) Et objekt har bare ett navn (mutual exlusivity bias) Institutt for lingvistiske og nordiske studier

21 Med andre ord: Må det mer til for at barn skal tilegne seg språk?
Språklig input og kognitive restriksjoner er nødvendige forutsetninger for språktilegnelse. Men er de tilstrekkelige? Med andre ord: Må det mer til for at barn skal tilegne seg språk? JA. Mener noen lingvister. Andre mener NEI. Institutt for lingvistiske og nordiske studier

22 Inherente lingvistiske faktorer: Bioprogramhypotesen (Bickerton)
I slekt med Chomskys grammatikksyn Barn har en medfødt grammatikk som trer i kraft om språklig input er utilstrekkelig for adekvat tilegnelse pidginspråk > kreolspråk homesign > tegnspråk Det språklige bioprogrammet er ikke en generell kognitiv egenskap, men språkspesifikk Institutt for lingvistiske og nordiske studier

23 Inherente lingvistiske faktorer: Parametersetting (Chomsky)
Barn er født med en språktilegnelsesmekanisme, med to komponenter: prinsipp (svarer til egenskaper alle språk har) parametre (svarer til egenskaper som varierer fra språk til språk) En parameter kan anta ulike verdier, avhengig av egenskapene i målspråket Når barnet møter målspråket, vil parametrene få bestemte verdier prinsipp og parametre (med bestemte verdier) utgjør den kunnskapen som setter barnet i stand til å forstå og produsere ytringer på målspråket Institutt for lingvistiske og nordiske studier

24 Inherente lingvistiske faktorer: Negativ evidens
Positiv evidens: Barnet får feedback på at en gitt struktur er mulig i målspråket Det er vanskelig å tilegne seg målspråket på grunnlag av positiv evidens alene, fordi slik evidens vil være kompatibel med mange ulike grammatikker Negativ evidens: Barnet får feedbak på at en gitt struktur ikke er mulig i målspråket Det er også vanskelig å tilegne seg målspråket på grunnlag av negativ evidens, fordi det er for lite negativ evidens tilgjengelig Mulig konklusjon: Inherente lingvistiske faktorer må også bidra Alternativt: Mer generelle kognitive ferdigheter bidrar ... Institutt for lingvistiske og nordiske studier


Laste ned ppt "LING 1105 – Psykolingvistikk Språktilegnelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google